Citation
Resultaten conjuctuurenquete 1ste helft 2018

Material Information

Title:
Resultaten conjuctuurenquete 1ste helft 2018

Subjects

Subjects / Keywords:
companies
conjuctuurenquete
conjuctuur
business
economy
investment
investeringen
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

RESULTATEN CONJUNCTUURENQUETE 1STE HELFT 2018 Willemstad, september 2018

PAGE 2

Centraal Bureau voor d e Statistiek Curaçao, s eptember 2018 1 RESULTATEN CONJUNCTU URENQUETE 1 STE HELFT 2018 Inhoudsopgave Inleiding ................................ ................................ ............................... 2 Investeringsbelemmeringen Ve rtrouwen in de economie ................................ ................................ 4 Vertrouwen in de toekomst ................................ ................................ 5 Perceptie investeringsklimaat ................................ ............................. 6 Conjuntuurindex ................................ ................................ .................. 6 O mzetmutaties ................................ ................................ .................... 6 Bedrijfsresultaten ................................ ................................ ................ 6

PAGE 3

Centraal Bureau voor d e Statistiek Curaçao, s eptember 2018 2 RESULTATEN CONJUNCTU URENQUETE 1 STE HELFT 2018 Inleiding In juni en juli 2018 zijn in het kade r van de conjunctuurenquête bijna 360 bedrijven benaderd. Doel van de enquête is om op reguliere basis, twee maal per jaar, actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers. Deze informatie is van belang voor het krijgen van inzicht in de economie, werk en werkgelegenheid en investeringsklimaat. Vanwege het verbeteren van de efficien cy en een beperkt budget zijn die bedrijven benaderd die normaliter alleen via e mail benader d worden . Hie rdoor ontbreekt de respo nse van bedrijven die gebruikelijk face to face via een enquêteur benader d worden. Aangezien de re s pons hiervoor over het algemeen onderling verschilt , is daarvoor statistisch ge corrig e er d . De response van bedrijven d ie per email mee hebben gedaan is aangevuld met een verwachte response van bedrijven die anders middels een enquêteur gerespondeerd zouden hebben. Deze imputatie is gedaan a an de hand van de trend van voorgaande jaren van niet email bedrijven voor desbetreffende doelvariabelen . Er is gebru ik gemaakt van gewogen regressie analyses . Verder is van belang te vermelden dat he t onderzoek wordt uitgevoerd bij alle bedrijven met tien of meer werknemers, terwijl van de bedrijven vanaf drie tot tien werkneme rs een steekproef wordt genomen. Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de sub populatie ( 3 10 medewerkers ) en kunnen da n op een verantwoorde wijze uitspraken worden gedaan. Onder bedrijven wordt hier verstaan N . V . eenmanszaken met een balans en winst & verliesrekening . Het onderzoek en de respons heeft zich qua grootte van bedrijven verspreid over zowel kleine (tot 10 werknemers), middelgrote (tot 50 werknemers) als grote bedrijven vanaf 50 werknemers . D it in tegenstelling tot de conjunctuurmonitor van d e Kamer van Koophandel die grotendeels ( 87% ) betrekking heeft op kleine bedrijven. De responsverdeling over klein, middelgroot en groot bedroeg dit jaar 17, 59 en 24 procent .

PAGE 4

Centraal Bureau voor d e Statistiek Curaçao, s eptember 2018 3 RESULTATEN CONJUNCTU URENQUETE 1 STE HELFT 2018 I nvesteringsbelemmeringen Van de benaderde bedrijven heeft , net als in december 2017, bijna 35 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest. Ook nu weer is het tekort aan financiële mi ddelen de grootste investerings belemmering. Dit percentage is het afgelopen halfjaar vrij sterk toegenomen van 18 naar 26 procent van de bedrijven. D aarmee is het ook in vergelijking met een jaar geleden, juni 2017, toegenomen en wel met 4 procentpunten. Het aandeel bedrijven dat een slechte marktverwachting als belemmering heeft aangegeven is eveneens toe genomen en wel van 1 4 naar 2 4 procent. Werkvergunningen en o verheidsbeleid als belemmering zijn in de eer ste helft van 201 8 licht toe genomen n aar respectievelijk 1 5 en 10 procent van de bedrijven.

PAGE 5

Centraal Bureau voor d e Statistiek Curaçao, s eptember 2018 4 RESULTATEN CONJUNCTU URENQUETE 1 STE HELFT 2018 Vertrouwen in de economie Het vertrouwen in de economie is de eerste helft van 2018 naar de mening van de ondernemers verminderd. Het aandeel bedrijven wat heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verminderd, is toegenomen van 30 naar 40 procent. Het percentage bedrijven wat heeft aangegeven dat het de afgelopen periode verbeterd is, is laag gebleven ( van 5 naar 4 % van de bedrijven ) . Het percentage ondernemers dat heeft aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven, is ten opzichte van december 201 7 af genomen van 65 naar 55 procent.

PAGE 6

Centraal Bureau voor d e Statistiek Curaçao, s eptember 2018 5 RESULTATEN CONJUNCTU URENQUETE 1 STE HELFT 2018 Vertrouwen in de toekomst Het percentage bedrijven dat in juni 201 8 heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst, is in vergelijking met december 201 7 af genomen, van 5 7 naar 5 1 procent. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven géén vertrouwen te hebben in de toekomst is bovendien toe genomen van 19 naar 27 procen t. Het vertro uwen in de toekomst is het afgelopen halfjaar aldus minder positie f geworden. Iets minder bedrijven hebben aangegeven geen mening te hebben over de gestelde vraag. Dit is ten opzichte van afgelopen periode veranderd van 2 4 naar 2 2 procent.

PAGE 7

Centraal Bureau voor d e Statistiek Curaçao, s eptember 2018 6 RESULTATEN CONJUNCTU URENQUETE 1 STE HELFT 2018 Perceptie investeringsklimaat Ook d e mening ten aanzien van het investeringsklimaat is in vergelijking met december 201 7 v er slechte rd. M eer bedrijven hebben aangegeven het k limaat slecht te vinden, dit is toegenomen van 2 9 naar 37 procent. Het aandeel bedrijven dat heeft aangeg even het klimaat goed te vinden is bovendien verminderd van 9 procent naar 5 procent van de bedrijven. Dit is afgenomen van 6 2 naar 58 procent.

PAGE 8

Centraal Bureau voor d e Statistiek Curaçao, s eptember 2018 7 RESULTATEN CONJUNCTU URENQUETE 1 STE HELFT 2018 Conjun c tuurindex Om een beeld te krijgen van het verloop van de conjunctuur is er sinds 2016 een aanzet gemaakt voor het opstellen van een conjunctuurindex. Dit aan de hand van gegevens van vertrouwen in de toekomst, de perceptie van het investeringsklimaat en de omzetmuta ties. Deze zijn geaggregeerd in de vorm van een samengestelde intervalindex waarbij 2010 als beginpunt is genomen. Sinds eind 2010, na het opheffen van de Nederlandse Antillen en de totstandkoming van het Land Curaçao, vertoont de conjunctuurindex , na all ereerst een sterke daling, een geleidelijk toen emende trend , tot december 2016 . Per juni 2018 is het met 64 procent 6 procent punten lager uitgekomen in vergelijking met december 201 7 .

PAGE 9

Centraal Bureau voor d e Statistiek Curaçao, s eptember 2018 8 RESULTATEN CONJUNCTU URENQUETE 1 STE HELFT 2018 Omzetmutatie s De omzetmutaties geven inzicht in welke mate de omzet is veranderd in vergelijking met de omzet met 36 procent onveranderd gebleven. Het percentage bedrijven met een afna me van de omzet is echter toegenomen van 49 naar bijna 58 procent van de bedrijven. Bij deze omzetveranderingen is er speciaal gekeken naar drie voor conjunctuur en economie belangrijke bedrijfstakken, te weten de bouw, handel en horeca. De bouw vanwege d e grote invloed op de conjunctuur, de handel vanwege het feit dat dit qua omzetten de grootste bedrijfstak is en horeca vanwege het grote economische en maatschappelijk belang van toerisme. Bij de horeca hebben relatief veel bedrijven een toename van de omzet hebben gehad in d e eerste helft van 201 8. Deze is positief verander d van 50 naar 55 procent. Bij de handel is het percentage toename gelijk gebleven doch hier hebben meer bedrijven (63%, was 55% in december 2017) een af name van de omzet gehad. Bij de bouw is van een verslechtering van de omzetmutaties sprake geweest. Minder bedrijven hebben te maken gehad met een toename van de omzetten (van 40 naar 35%) en méér bedrijven zagen de omzetten afnemen (van 44 naar 55%).

PAGE 10

Centraal Bureau voor d e Statistiek Curaçao, s eptember 2018 9 RESULTATEN CONJUNCTU URENQUETE 1 STE HELFT 2018 Bedrijfsresultaten Het aande el bedrijven welke heeft aangegeven het jaar 2018 met een positief bedrijfsresultaat verwacht af te sluiten bedraagt 59 procent. Dit is 1 procentpunt lage r dan het brutow instpercentage van december 2017 . Ruim 4 1 procent van de geïnterviewde bedrij ven heeft afgelopen juni aangegeven ee n negatief bedrijfsresultaat voo r 201 8 te verwachten (1 procentpunt me er ten opzichte van 201 7) . Helaas is dus nog steeds een hoog percentage bedrijven niet in staat winst uit de onderneming te behalen. D eze percentage s geven géén inzicht in de omvang van de bedrijfsresultaten en evenmin in eventuele faillissementen. Bij d e verwachte resultaten voor conjunctuur en economie belangrijke bedrijfstakken bouw, handel en horeca valt op dat de resultaten bij de bouw vrijwel gelijk zijn gebleven. Met 55 procent is dat wel wat lager dan het gemiddelde van 59 procent. Bij de horeca hebben iets méér bedrijv en dan in 2017 aangegeven winst te verwachten (58%, was 52%). Bij de h andel is daarentegen sprake van een daling van het percentage van 60 procent in 2017 naar een verwachting van 5 6 procent voor 2018.