Citation
Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2011

Material Information

Title:
Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2011

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
labour
arbeidskrachtenonderzoek
unemployment
employment
labour
werkenden
werkloosheid
werkloosheidpercentage
werkgelegenheid

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) Curaao 2011 Datum 18-09-2012

PAGE 2

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 18 september 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING .......................................................................................................................2 SAMENVATTING ............................................................................................................3 METHODOLOGIE ...........................................................................................................3 Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid ............................................................3 Non-respons ......................................................................................................4 Steekproeftrekking ............................................................................................4 Veldwerk ...........................................................................................................4 DEFINITIES ......................................................................................................................4 RESULTATEN ARBEIDSKRAC HTENONDERZOEK CURAAO .........................6 I. WERKENDEN ...............................................................................................................9 I.1. Werkenden naar geslacht ..........................................................................11 I.2. Werkenden naar leeftijd ............................................................................11 I.4. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats ..........................12 II. WERKZOEKENDEN EN WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE ........................14 II.1. Werkzoekenden naar geslacht .................................................................15 II.2. Werkzoekenden naar leeftijd ...................................................................15 II.2.1 Jeugdwerkloosheid................................................................................15 III. BEROEPSBEVOLKING .........................................................................................16 III.1. Beroepsbevolking naar geslacht.............................................................16 III.2. Beroepsbevolking naar leeftijd ...............................................................16 IV. PARTICIPATIEGRAAD .........................................................................................17 IV.1. Participatiegraad naar geslacht ...............................................................17 IV.2. Participatiegraad naar leeftijd ................................................................18 BIJLAGE: TABELLEN ..................................................................................................19

PAGE 3

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 2 Inleiding In oktober 2011 heeft het Cent raal Bureau voor de Statis tiek een Arbeidskrachten onderzoek (AKO) in Curaao gehouden. Het AKO is een steekproef onderzoek onder huishoudens met als doel de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. De belangrijkste concepten in dit onderzoe k zijn het werklooshe idspercentage, de ontwikkeling van de werkende bevolking, de ontwikkeling van de werkzoekende bevolking en de participatiegraad. Het onderzoek wordt normaliter elk jaar gehouden. In 2010 is geen AKO gehouden vanwege voorbereidingen van de Census. Om tegemoet te komen aan de wensen in de gemeenschap voor absolute cijfers, worden de steekproefresultaten opge hoogd met de laatst beschikbare bevolkingscijfers. De bevolkingscijfers worden berekend aan de hand van de mutatiecijfers bij het bevol kingsregister. Deze zijn naast geboorte, sterfte en migratie ook administratieve correcties. De bevolking per oktober 2011 betreft de bevolking exclusief de bewoners binnen instituten. Op 31 juli 2012 is op basis van de Census de definitieve bevolkingsomvang per Censusdatum (26 maart 2011) vastgesteld. Uitgaande van dit cijfer heeft het CBS in augustus 2012 herberekeningen uitgevoerd van he t bevolkingscijfer per meetmoment van het AKO 2011 en het AKO 2009. Voor de berekening van de bevolkingsc ijfers van 2011, werd de Census van 2011 als basis gehanteerd. Om de vergelijkingen met de arbeidsmarkt cijfers uit 2009 vergelijkbaar te maken met die van 2011, is de bevolking van 2009 herberekend en consequent dus ook de arbeidsmarktc ijfers uit het AKO. De AKO cijfers van 2009 in deze publicatie vervangen eerder gepubliceerde cijfers. Dit impliceert tevens dat de cijfers van vr 2009 ni et helemaal vergelijkbaar zijn. Het is belangrijk om voor ogen te houden dat de ontwikkelingen in deze publicatie steeds een periode van 2 jaren bestrijken. De resultaten betreffen de situatie per september/oktober 2011, en worden steeds met de resultaten van september/ oktober 2009 vergeleken. Het zijn dus momentopnamen van netto resultaten en kunnen daarom niets zeggen over ontwikkelingen die zich tussen de verschillende categorien (werkend, werkzoekend, niet actief) gedurende de periode hebben voorgedaan. Het kan voorkomen dat vanwege afrondingsvers chillen cijfers in de verschillende tabellen niet in zijn geheel met elkaar overeenkomen. De verschillen zijn echter minimaal en hebben geen effect op de resultaten. In de bijlage zijn de arbeidsmarkt cijfers voor de peri ode 2004-2011 opgenomen en ook een beschrijving van het be volkingsverloop tussen 2009 en 2011.

PAGE 4

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 3 Samenvatting De bevolking van 15 jaar en ouder is tussen oktober 2009 en oktober 2011 met ongeveer 2100 personen gestegen. Uit de resultaten van het Arbeidskrachtenonderzoek blijkt dat deze toename geheel ten goede komt aan de beroepsbevolking. De beroepsbevolking is met 4,5 pro cent gestegen naar een niveau van 68700 personen. Het aantal werkende personen is in 2011 met bijna 2600 personen ten opzichte van 2009 gestegen; dat is 4,4 procent. De totale werkende bevolking telt nu ongeveer 62000 personen. Vooral de stijging van het aantal werkende vrouwen heeft hiertoe bijgedragen. Daarnaast is in het AKO een indicatie dat ook een groot aantal personen in de leeftijden van 45 jaar en ouder werkend zijn geworden, waaronder ook niet-actieven. De werkzoekende bevolking is met bijna 400 personen gestegen en heeft in 2011 een niveau van 6700; ongeveer 6 procent meer dan in 2009 (6300). Het werkloosheidspercentage is te n opzichte van 2009 (9,6%) nagenoeg ongewijzigd gebleven en bedraagt 9,8 procent van de beroepsbevolking. De totale participatiegraad is naar 46,5 procent gestegen, en komt daarmee 1,6 procentpunten hoger uit dan in 2009 (44,9%). Ook de participatiegraad van de bevolking 15 jaar en oude r is van 56,4 in 2009 naar 57,9 procent in 2011 gestegen. Er is in 2011 bijna geen ontwikkeling met betrekking tot de situatie van de beroepsbevolking van de jongeren (leeftijd 15-24 jaar) te zien. Zowel het aantal werkende als het aantal werkzoekende jongeren is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Hierdoor bleef ook het je ugdwerkloosheidspercentage vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 2009 (24,8%) en bedraagt 24,7 procent. Methodologie Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Het Arbeidskrachtenonderzoek is een st eekproefonderzoek waarbij 6 procent van alle huishoudens van Curaao worden genterviewd. Omdat het AKO een steekproefonderzoek is heeft het werkloosheidspercentage van 2011 te maken met een onnauwkeurighe idsmarge van 1.23 procentpunten aan beide zijden, voor een betrouwbaarheid va n 95 procent. Dit betekent dat het werkloosheidspercentage geschat wordt op 9,8 procent met een onnauwkeurigheidsmarge van plus of min 1,23 procentpunten. Om deze betrouwbaarheid te handhaven wordt tijdens de uitvoeringsfase van het onderzoek ernaar gestreefd om de non-respons zo laag mogelijk te houden.

PAGE 5

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 4 Non-respons De ervaring heeft uitgew ezen dat bij de AKOs kleine huishoudens met 1 of 2 werkenden onderschat worden. Bewoners van kleine huishoudens met 1 of 2 werkenden zijn vaak moeilijk thuis aan te treffen. Dit heeft een systematische onderschat ting van het aantal werkenden in de steekproef tot gevolg. Om hiervoor te co rrigeren wordt aan het aantal werkenden in de steekproef een extra gewicht van 3,6 procent toegekend vr ophoging naar de totale bevolking. Bij de ophoging naar de totale bevolking wordt rekening gehouden met de structuur (leeftijd en geslacht) van de bevolking. Steekproeftrekking De steekproef van het AKO is een system atische steekproef met een aselect begin. Het steekproefkader is het adressen bestand dat ui t het bevolkingsregister wordt gehaald. De steekproefgrootte is berekend op 2250 adressen. Om te compenseren voor non-respons wordt bij de trekking van de steekproef met het verwachte non respons per centage oversampled naar 2700 adressen. In 2011 bedraagt het non-respons percentage 23 procent. Veldwerk De veldwerkperiode van het AKO duurt ongev eer 1 maand. De interviews worden afgenomen door 30 interviewers. Uitgangspunt is dat alle leden van het huishouden met behulp van een vragenlijst face-to-face worden ondervraagd over hun situatie op de arbeidsmarkt. Ook kleine kinderen en ouderen die niet (meer) economisch actief zijn, worden in het onderzoek betrokken. Aan het eind va n de veldwerkperiode worden de resultaten tot statistieken gecompileerd. Definities Werkenden : alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer hebben gewerkt tegen betaling. Werkzoekenden : alle personen van 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek act ief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken mo cht een baan beschikbaar zijn. Economisch niet actieven : alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn naar werk.

PAGE 6

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Beroepsbevolking : de werkenden en de werkzoekenden tezamen, ook wel de economisch actieve bevolking genoemd. Werkloosheidspercentage : het aantal werkzoekenden als aandeel van de beroepsbevolking. Jeugdwerkloosheidspercentage : het werkloosheidspercentage van de personen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Participatiegraad: de verhouding van de beroepsbevolking tot de totale bevolking en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer. Bevolking: het betreft in het AKO de bevolking excl usief de bewoners binnen instituten. Informeel werkenden: werkenden die buiten bescherming va n de Arbeidswetgeving werken. Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 5

PAGE 7

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao Tabel 1 geeft de totale resultaten weer. In tabe l 2 en 3 zijn de resultaten uitgesplitst naar geslacht en naar leeftijd. Tabel 1. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking oktober Curaao. Totaal Oktober 2009 Oktober 2011 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 59453 62042 2589 4,4 2 Werkzoekend 6325 6721 396 6,3 (1+2) 3 Beroepsbevolking 65778 68763 2985 4,5 4 Economisch niet actief 50913 50034 -879 -1,7 5 Bevolking 15jr.+ 116691 118797 2106 1,8 Bevolking 0-14 29735 29061 -674 -2,3 6 Totale bevolking 146426 147858 1432 1,0 Procentpunten (3:6) 7 Participatiegraad (%) 44,9 46,5 1,6 (3:5) 8 Participatiegraad 15plus 56,4 57,9 1,5 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 9,6 9,8 0,2 (1:6) 10 Werkend/Totale bevolking (%) 40,6 42,0 1,4 (1:5) 11 Werkend/Bevolking 15plus (%) 50,9 52,2 1,3 Tabel 2. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking per geslacht Curaao. Man Oktober 2009 Oktober 2011 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 28793 29700 907 3,2 2 Werkzoekend 2451 2721 270 11,0 (1+2) 3 Beroepsbevolking 31244 32421 1177 3,8 4 Economisch niet actief 19872 19705 -167 -0,8 5 Bevolking 15jr.+ 51116 52126 1010 2,0 Bevolking 0-14 15253 14922 -331 -2,2 6 Totale bevolking 66369 67048 679 1,0 Procentpunten (3:6) 7 Participatiegraad (%) 47,1 48,4 1,3 (3:5) 8 Participatiegraad 15plus 61,1 62,2 1,1 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 7,8 8,4 0,6 (1:6) 10 Werkend/Totale bevolking (%) 43,4 44,3 0,9 (1:5) 11 Werkend/Bevolking 15plus (%) 56,3 57,0 0,7 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 6

PAGE 8

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Vervolg tabel 2. Vrouw Oktober 2009 Oktober 2011 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 30660 32342 1682 5,5 2 Werkzoekend 3875 4001 126 3,3 (1+2) 3 Beroepsbevolking 34535 36343 1808 5,2 4 Economisch niet actief 31040 30328 -712 -2,3 5 Bevolking 15jr.+ 65575 66671 1096 1,7 Bevolking 0-14 14483 14139 -344 -2,4 6 Totale bevolking 80058 80810 752 0,9 Procentpunten (3:6) 7 Participatiegraad (%) 43,1 45,0 1,9 (3:5) 8 Participatiegraad 15plus 52,7 54,5 1,8 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 11,2 11,0 -0,2 (1:6) 10 Werkend/Totale bevolking. (%) 38,3 40,0 1,7 (1:5) 11 Werkend/Bevolking 15plus. (%) 46,8 48,5 1,7 Tabel 3. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking per leeftijdsklasse Curaao. Leeftijd 15-24 Oktober 2009 Oktober 2011 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 4315 4318 3 0,1 2 Werkzoekend 1422 1418 -4 -0,3 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5737 5736 -1 0,0 4 Economisch niet actief 13242 13067 -175 -1,3 5 Bevolking 15-24 18979 18803 -176 -0,9 Procentpunten (3:5) 6 Participatiegraad (%) 30,2 30,5 0,3 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 24,8 24,7 -0,1 (1:5) 8 Werkend/Totale bevolking (%) 22,7 23,0 0,3 9 Jeugdwerkloosheid/Totale werkloosheid 2,6 2,5 -0,1 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 7

PAGE 9

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Vervolg tabel 3 Leeftijd 25-34 Oktober 2009 Oktober 2011 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 11107 11356 249 2,2 2 Werkzoekend 1339 1647 308 23,0 (1+2) 3 Beroepsbevolking 12446 13003 557 4,5 4 Economisch niet actief 2466 2533 67 2,7 5 Bevolking 25-34 14912 15536 624 4,2 Procentpunten (3:5) 6 Participatiegraad (%) 83,5 83,7 0,2 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 10,8 12,7 1,9 (1:5) 8 Werkend/Totale bevolking (%) 74,5 73,1 -1,4 Leeftijd 35-44 Oktober 2009 Oktober 2011 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 17371 16340 -1031 -5,9 2 Werkzoekend 1514 1559 45 3,0 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18885 17899 -986 -5,2 4 Economisch niet actief 2946 2722 -224 -7,6 5 Bevolking 35-44 21831 20621 -1210 -5,5 Procentpunten (3:5) 6 Participatiegraad (%) 86,5 86,8 0,3 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 8,0 8,7 0,7 (1:5) 8 Werkend/Totale bevolking (%) 79,6 79,2 -0,4 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 8

PAGE 10

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Vervolg tabel 3 Leeftijd 45-54 Oktober 2009 Oktober 2011 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 17046 19015 1969 11,6 2 Werkzoekend 1462 1443 -19 -1,3 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18508 20458 1950 10,5 4 Economisch niet actief 5295 3853 -1442 -27,2 5 Bevolking 45-54 23803 24311 508 2,1 Procentpunten (3:5) 6 Participatiegraad (%) 77,8 84,2 6,4 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 7,9 7,1 -0,8 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 71,6 78,2 6,6 Leeftijd 55plus Oktober 2009 Oktober 2011 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 9614 11013 1399 14,6 2 Werkzoekend 589 655 66 11,2 (1+2) 3 Beroepsbevolking 10203 11668 1465 14,4 4 Economisch niet actief 26963 27859 896 3,3 5 Bevolking 55plus 37166 39527 2361 6,4 Procentpunten (3:5) 6 Participatiegraad (%) 27,5 29,5 2,0 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 5,8 5,6 -0,2 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 25,9 27,9 2,0 I. Werkenden De omvang van de werkende bevolking is ten opzichte van 2009 met 4,4 procent gestegen; een stijging van bijna 2600 personen (zie tabel 1). Het totaal komt in 2011 uit op 62042 personen. De grootste stijging heeft zich bij de vrouwen en bij personen in de leeftijden vanaf 45 jaar voltrokken. Ook is er in de cijfers een indicatie dat waarschijnlijk een aantal nietactieven, vooral in de leeftijdsklasse 45-54 jaar de beroepsbevolking zijn ingetreden (zie tabel 3). Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 9

PAGE 11

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 De ratio werkenden/bevolking 15 plus (emp loyment to population ratio) is een KILM1 indicator die aangeeft welk deel van de bevolking van 15 jaar en ouder in het arbeidsproces participeert. Het is een internationale vergel ijkingsmaat en wordt ook vaak gebruikt voor analyses van effecten van veranderingen in de werkende bevolking op economische processen en omgekeerd. Het geeft ook aan welk deel van de arbeidsactieve bevolking bijdraagt of potentieel bijdraagt aan de ontwikkeling van het land, bijvoorbeeld in de vorm van belasting afdrachten. De ratio bedraagt in 2011 52,2 procent van de bevolking va n 15 jaar en ouder en komt daarmee hoger uit dan in 2009 (50,9%). Vergel eken met verschillend e (ei)landen in de regio2 en in de overige Antillen, heeft Curaao naar verhouding een laag aantal werkenden. Het gemiddelde van enkele landen in de regio (Jamaica, Bahamas, Guyana, Trinidad, Barbados) is 60,9.3 Grafiek 1 Ontwikkeling van de werkende bevolking van Curacao tussen 1992 en 201140000 45000 50000 55000 60000 65000 199219931994199519961997199820002001200220032004200520062007200820092011 Werkenden 3 jaars voortschrijdend gemiddelde werkenden Een historische schets van de ontwikkelingen vanaf 1992, laat in grafiek 1 zien dat de werkende bevolking van Curaao in de peri ode 1992 tot en met 1997 nagenoeg continu is gestegen. Tussen 1998 en 2002 is deze stijging in een daling omgeslagen en tussen 2002 en 2011 is weer sprake geweest van een continue stijging (zie trendlijn). 1 KILM (Key Indicators of the Labor Market ); www.kilm.org 2 KILM software; www.kilm.org 3 KILM software 7th edition; www.kilm.org Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 10

PAGE 12

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 I.1. Werkenden naar geslacht Een blik op de ontwikkeling van de categorie werkende manne n laat zien dat in 2011 het aantal met ongeveer 900 personen ten opzichte van 2009 is toegenomen (3,2%) (zie tabel 2). Het aantal werkende vrouwen laat een stijging zien van meer dan 1600 personen ( 5,5%) (tabel 3). In totaal zijn er per oktober 2011 29700 mannen en ruim 32000 vrouwen werkzaam. Grafiek 2 Ontwikkeling van de werkende bevolking van Curacao per geslacht 1992-201120000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 199219931994199519961997199820002001200220032004200520062007200820092011 Mannen Vrouwen 3 jaars voortschrijdend gemiddelde mannen 3 jaars voortschrijdend gemiddelde vrouwen Een beschrijving van de ontwikkelingen over een langere periode (tussen 1992 en 2011) laat in grafiek 2 zien dat tussen 1992 en 2001 de ontwikkeling van het aantal werkende vrouwen een lichte stijging laat zien. Die va n de mannen, laat ech ter een daling zien. Maar vanaf 2001 is bij beide geslachten sp rake van een stijging van het aantal werkenden. De stijging is het sterkst bij de vrouwen geweest en vanaf 2004 is zelfs sprake van meer vrouwen dan mannen werkzaam. I.2. Werkenden naar leeftijd De totale stijging van de werkende bevolking heeft zich vooral in de oudere leeftijden vanaf 45 jaar voorgedaan. De werkende bevolking in deze leeftijden is in totaal met meer dan 3300 personen gestegen; een totale procentu ele stijging van 11,2 procent. De grootste stijging heeft zich in de leeftijden vanaf 55 jaar voltrokken. Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 11

PAGE 13

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Een korte beschrijving per leeftijdsklasse laat de volgende ontwikkelingen zien. De situatie in de jongeren bevolking (tussen 15 en 24 jaar) laat ten opzichte van 2009 weinig ontwikkeling zien. Het aantal werkende jongeren is ten opzicht e van 2009 vrijwel ongewijzigd gebleven en telt 4318 personen. Het aantal werkenden in de leeftijdsklasse 25-34 jaar is met 2,2 procent gestegen naar een niveau van 11356 personen; in absolute termen gaat het om slechts 249 personen. De werkenden bevolking van de leeftijdskla sse 35-44 jaar laat ten opzichte van 2009 zelfs een daling van 5,9 procent zien. Het aantal werkenden bedraagt in 2011 16340 personen. In de leeftijdsklasse 45-54 zijn in 2011 19015 personen werkzaam (11,6% meer dan in 2009) en in de leeftijden vanaf 55 jaar bedraagt het aantal werkenden 11013 personen; een stijging van maar liefst 14,6 procent ten opzichte van 2009. Personen in de oudere leeftijden blijven waarschijnlijk steeds la nger actief op de arbeidsmarkt; een fenomeen dat zich al sinds 2004 voordoet (z ie tabel 5 in de bijlage). Deze laatste ontwikkeling is te relateren aan het verouderingsproces van de bevolking. Tussen 2009 en 2011 is de leef tijdscategorie 35-44 afgeno men doordat aan de ene kant personen doorstroomden naar de leeftijdscategor ie 45-54 en aan de andere kant er weinig aanvulling plaatsvond vanuit de leeftijdscategor ie 25-34 (zie tabel 5 in de bijlage). Het netto resultaat, meer bevolking 45-54 en minder bevolking 35-44 jaar, heeft een duidelijk effect gehad op de ontwikkeli ng van het aantal werkenden in deze leeftijdscategorien. I.4. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats Het aantal werknemers in vaste dienst is met ruim 1900 personen afgenomen en bedraagt in 2011 39641 personen; een daling van bijna 5 procent ten opzichte van oktober 2009 (zie tabel 4). Daarentegen is het aantal werknemers in tijdelijke dienst met ruim 3700 personen toegenomen; ongeveer 84 procent. Hierbij moet rekening worden gehouden dat deze categorie naar verhouding klein is waarbij wijzigingen in de absolute aantallen al gauw groot effect hebben op de percentages. Er zijn in 2011 8098 personen in tijdelijk dienstverband. Het is niet uitgesloten da t een deel van bovengenoemde toename informeel werkenden betreft4. Uit onderzoeken van het CBS in het verl eden, is gebleken dat werknemers in tijdelijk dienstverband het meest in informeel werk terecht komen, in vergelijking met overige economische posities. 4 Dit wordt nader onderzocht Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 12

PAGE 14

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 De groep losse jobbers/freelancers is in 2011 met 6 pro cent gedaald ten opzichte van 2009 en telt nu 5713 personen. Aan de andere kant laten de cijfers een stijging zien van het aantal kleine zelf standigen, en wel met 15 procent. Deze categorie telt in 2011 4934 personen. Tabel 4. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2009 Curaao Overig voormalig Antillen + Aruba Nederland Overig Totaal Werkgever 1278 120 353 578 2329 Kleine zelfstandige 2403 20 401 1461 4285 Werknemer in vaste dienst 31475 838 2563 6729 41605 Werknemer in tijdelijke dienst 3067 46 208 1068 4389 Losse jobber/freelancer 4024 198 49 1822 6093 Overig/onbekend 333 0 75 343 751 Totaal 42580 1222 3649 12001 59452 Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2011 Curaao Overig voormalig Antillen + Aruba Nederland Overig Totaal Mutaties 2009-2011 Werkgever 1120 25 420 752 2317 -12 Kleine zelfstandige 2800 78 551 1505 4934 649 Werknemer in vaste dienst 29585 904 2248 6904 39641 -1964 Werknemer in tijdelijke dienst 5738 190 597 1573 8098 3709 Losse jobber/freelancer 3794 103 298 1518 5713 -380 Overig/onbekend 984 52 31 272 1339 588 Totaal 44021 1352 4145 12524 62042 2590 Mutaties 1441 130 496 523 2590 Voor wat betreft werkenden naar geboorteplaats, blijkt uit tabel 4 dat de grootste stijging van het aantal werkenden in 2011 zich bij de in Curaao geborenen heeft voorgedaan. Het aantal is in 2011 met meer dan 1400 personen gestegen; 55,6 procent van de totale stijging van het aantal werkenden. Ten opzic hte van oktober 2009 is de groep circa 3 procent gestegen en bedraagt nu 44021 personen. Gezien de ontwikkeling van de bevolking ( zie ta bel 5 in de bijlage) is het niet uitgesloten dat een deel hiervan remigratie betreft. De bevolkingsgroep Overig in tabel 4 is me t om en nabij 500 personen gestegen, dit is een stijging ongeveer 4 procent ten opzichte van oktober 2009. Wat dit betreft is er weinig procentueel verschil met de situ atie bij de in Curaao geborenen. De bevolkingsgroep met de grootste relatiev e stijging van het aant al werkenden is de bevolkingsgroep Nederland (tabel 4); de stijging bedraagt in 2011 bijna 14 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 13

PAGE 15

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 II. Werkzoekenden en werkloosheidspercentage Het aantal werkzoekenden is in 2011 met bijna 400 pers onen ten opzichte van 2009 toegenomen; een stijging van ongev eer 6 procent (zie tabel 1). Ui t de cijfers blijkt dat de toename vooral mannen betreft en persone n uit de leeftijdsgroep 25-34 jaar. De totale omvang bedraagt nu 6721 personen. Gerelateerd aan het bovenstaande is het werkloosheidspercentage (zie definitie). Deze bedraagt in oktober 2011 9,8 procent van de beroepsbevolking en is hiermee ten opzichte van 2009 (9,6%) nagenoeg ongewijzigd gebleven. Grafiek 3 Ontwikkeling van het werkloosheidspercentage 1992-20110 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 199219931994199519961997199820002001200220032004200520062007200820092011 Een lange termijn beschrijving in grafiek 3 laat zien dat het werkloosheidspercentage vanaf 2006 bijna continu is gedaald. Tussen 1992 en 2005 is min of meer sprake van een stabilisatie. Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 14

PAGE 16

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 II.1. Werkzoekenden naar geslacht Het aantal werkzoekende mannen is met 270 personen toegenomen; een toename van 11 procent. Het aantal bedraagt nu 2721 personen. Vooral als gevolg van de relatief grote stijg ing van het aantal werkzoekende mannen in 2011, is het werkloosheidspercentage van de mannen naar 8,4 procent gestegen; iets hoger dan in 2009. Ook het aantal werkzoekende vrouwen is in 2011 gestegen (ongeveer 3%), zij het minder dan bij de mannen. Het aantal komt uit op 4001 personen en blijft hiermee nog altijd hoger dan dat van de mannen (2721). Het werkloosheidspercentage van de vrouwen is nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2009 (11,2%) en bedraagt 11,0 procent. II.2. Werkzoekenden naar leeftijd Het werkloosheidspercentage is in 2011 in bijna alle leefti jdsklassen nagenoeg ongewijzigd gebleven, met uitzondering van de leeftijdsklasse 25-34 jaar, waarin het percentage ten opzichte van 2009 1,9 pro centpunten hoger is uitgevallen. De beroepsbevolking is in 2011 in alle overige leeftijdsklasse n procentueel bijna evenveel veranderd ten opzic hte van 2009 als het aantal werkzoekenden, waardoor het werkloosheidspercentage ongewijzigd blijft. II.2.1 Jeugdwerkloosheid Ook het jeugdwerkloosheidspercentage is in oktober 2011 ongewijzigd gebleven. Deze bedraagt 24,7 procent en in 2009 was dit 24,8 procent. Uit de cijfers van het AKO blijkt dat in de afgelopen 2 jaren weinig jongeren de beroepsbevolking zijn ingestroomd. Uit de cijfers in tabel 3 sch ijnt dat niet actieve j ongeren voor het meest de bevolking uitstromen, in plaats van de beroepsbevolking instromen. De ratio jeugdwerkloosh eid/totaal werkloosheid bedraagt in 2011 2,5 en is hiermee nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2009. Een rati o van hoger dan 2 wordt internationaal door de International Labor Office als hoog beschouwd. Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 15

PAGE 17

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Grafiek 4 3,4 3,1 3,0 3,0 2,5 2,6 3,5 3,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0Ratio youth unemployment/total unemployment in caribbean countries Bahamas (2007) Barbados (2003) Guyana (2002) Jamaica (2009) Curacao (2011) Saint Lucia (2004) Saint Vincent and the Grenadines (1991) Trinidad and Tobago (2008) Ondanks een relatief hoge ratio, de jeugdwerkl oosheid in Curaao is nog altijd lager dan dat in verschillende landen in de regio. Een vergelijking met de regio laat zien dat de ratio in de regio tussen 2,6 en 3,2 varieert.5 (zie grafiek 4) III. Beroepsbevolking De totale beroepsbevolking is in 2011 met 4,5 procent gestegen ten opzichte van 2009. De voornaamste oorzaak is zowel de forse absolute stijging van het aantal werkenden, maar ook van het aantal werkzoekende n. De stijging is het hoogst bij de beroepsbevolking van de vrouwen en in de leeftijden vanaf 45 jaar. De totale omvang telt nu 68763 personen. III.1. Beroepsbevolking naar geslacht Het aandeel van de mannen van de bero epsbevolking is van 31244 personen in 2009 gestegen naar 32421 in 2011; een stijging van ongev eer 4 procent (zie tabel 1). Het aandeel van de vrouwen va n de beroepsbevolking is met ruim 5 procent ten opzichte van 2009 gestegen en telt nu 36343 personen. III.2. Beroepsbevolking naar leeftijd De grootste procentuele stijging van de beroepsbevolking heeft zich in de leeftijden 45 jaar en ouder voltrokken. Het ab solute aantal is van in totaal 28711 in 2009 naar in totaal 32126 personen in 2011 gestegen; een stijging van bijna 12 procent. 5 KILM software 7th edition; www.kilm.org Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 16

PAGE 18

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 In de leeftijdsgroep 45-54 jaar is de beroepsbevolking met meer dan 10 procent ten opzichte van 2009 omhoog gegaan en telt 20458 personen. Dat van de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder is met meer dan 14 procent ten opzichte van 2009 gestegen. Het totaal aantal telt in 2011 11668 personen. IV. Participatiegraad Omdat in 2011 de beroepsbevolking naar verhouding meer dan de totale bevolking is gestegen, is de totale participatiegraad ten opzichte van 2009 met 1,6 procentpunten gestegen en bedraagt nu 46,5 procent (zie tabel 1). Ook de participatiegraad van de be volking van 15 jaar en ouder is naar 57,9 procent gestegen en komt hiermee 1,5 pr ocentpunten hoger uit dan in 2009. IV.1. Participatiegraad naar geslacht Bij de mannen is de totale pa rticipatiegraad met 1,3 procentpunt gestegen en bedraagt in oktober 2011 48,4 procent De participatiegraad van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder is van 61,1 in 2009 naar 62,2 procent in 2011 gegaan; dit is min of meer een stabilisatie Bij de vrouwen bedraagt de to tale participatiegraad in 2011 45,0 procent; dat i s 1,9 procentpunt hoger dan in 2009 Ook de participatiegraad van de vrouwen van 15 jaar en ouder is gestegen en wel va n 52,7 procent in 2009 naar 54,5 procent in 2011. Grafiek 4 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 17

PAGE 19

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 18Een lange termijn trend analyse van de participatiegraad van 15 jaar en ouder per geslacht, laat zien dat tu ssen 1992 en 2005 de participa tiegraad van de vrouwen een stijging laat zien en die van de mannen een lichte daling. Vanaf 2006 is bij beide geslachten sprake van min of meer een stabilisatie in de trend. IV.2. Participatiegraad naar leeftijd Met uitzondering van de leeftijdsklasse 45-54 jaar en de leeftijden 55 jaar en ouder, is in alle leeftijdsklassen in 2011 de participatiegraad bijna ongewijz igd gebleven (zie tabel 3). In de leeftijdsklasse 45-54 is deze met m aar liefst 6,4 procentpunt ten opzichte van 2009 gestegen. Dit houdt waarschijn lijk verband met zowel een absolute als een relatieve daling van het aantal niet-actieven in deze le eftijdsklasse die in zijn geheel werkend is geworden. De participatiegraad van deze leeftijdsklasse komt in 2011 uit op 84,2 procent. Bij de leeftijden vanaf 55 jaar is de forse stijging van de beroepsbevolking de oorzaak voor de stijging van de participatiegraad (z ie tabel 3). De graad steeg in 2011 naar 29,5 procent; 2 procentpunten hoger dan in 2009. Hi eruit blijkt wederom dat meer en meer personen in deze leeftijden langer actief blijven op de arbeidsmarkt. Zoals eerder aangegeven, er is tussen 2009 en 2011 weinig ontwikkeling te zien in de arbeidsmarkt situatie van de jongeren (15-24 jaar). De pa rticipatiegraad is van 30,2 in 2009 naar 30,5 in 2011 gegaan. Hier speelt duidelijk een dalende bevolking een rol. De leeftijdsklasse met de hoogste participatiegr aad is de leeftijdsklasse 35-44 jaar. De participatiegraad bedraagt in 2011 86,8 procent. Ten opzichte van 2009 (86,5%) is deze echter op hetzelfde niveau gebleven omdat zowel de bevolking als de beroepsbevolking in deze leeftijdsklasse is afgenomen.

PAGE 20

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 19 BIJLAGE: TABELLEN Tabel 5. Verloop van de bevolking 2009-2011 Totale Bevolking6 1 Okt. 2009 Netto inen uitstroom Sterfte Immigratie Emigratie 1 Okt. 2011 0-4 8626 3102 37 700 419 8964 5-14 20697 -830 9 1240 829 20269 15-24 18987 670 18 1522 2018 19143 25-34 14629 105 24 2406 1310 15806 35-44 21531 -1538 52 1898 916 20923 45-54 23849 516 146 1227 725 24721 55+ 38249 3831 1516 824 576 40812 Total 146568 2848 1802 9817 6793 150638 Vrouwen 1 Okt. 2009 Netto inen uitstroom Sterfte Immigratie Emigratie 1 Okt. 2011 0-4 4153 1596 18 355 211 4428 5-14 10098 -526 5 638 419 9786 15-24 9523 287 6 838 997 9645 25-34 8460 -55 7 1269 697 8970 35-44 12059 -781 23 996 471 11780 45-54 13563 187 56 653 387 13960 55+ 21653 2225 749 460 326 23263 Total 79509 1486 864 5209 3508 81832 Mannen 1 Okt. 2009 Netto inen uitstroom Sterfte Immigratie Emigratie 1 Okt. 2011 0-4 4473 1506 19 345 208 4536 5-14 10599 -304 4 602 410 10483 15-24 9464 383 12 684 1021 9498 25-34 6169 160 17 1137 613 6836 35-44 9472 -757 29 902 445 9143 45-54 10286 329 90 574 338 10761 55+ 16596 1606 767 364 250 17549 Total 67059 1362 938 4608 3285 68806 6 Inclusief instituten

PAGE 21

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 20 Vervolg tabel 5 Totaal Netto migratie Natuurlijke aanwas7 Totale verandering 0-4 281 3065 3346 5-14 411 -839 -428 15-24 -496 652 156 25-34 1096 81 1177 35-44 982 -1590 -608 45-54 502 370 872 55+ 248 2315 2563 Total 3024 1046 4070 Man Netto migratie Natuurlijke aanwas Totale verandering 0-4 144 1578 1722 5-14 219 -531 -312 15-24 -159 281 122 25-34 572 -62 510 35-44 525 -804 -279 45-54 266 131 397 55+ 134 1476 1610 Total 1701 622 2323 Vrouw Netto migratie Natuurlijke aanwas Totale verandering 0-4 137 1487 1624 5-14 192 -308 -116 15-24 -337 371 34 25-34 524 143 667 35-44 457 -786 -329 45-54 236 239 475 55+ 114 839 953 Total 1323 424 1747 7 Het saldo tussen het aantal geboortes en het aantal sterfte in deze periode

PAGE 22

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 21 Tabel 6. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking 2004-2011 Curaao. Totaal Okt. 2004 Okt. 2005 Okt. 2006 Okt. 2007 Okt. 2008 Okt. 2009 Okt. 2011 1 Werkend 51474 51343 52050 54049 56535 59453 62042 2 Werkzoekend 9861 11392 8931 7659 6486 6325 6721 (1+2) 3 Beroepsbevolking 61335 62735 60981 61708 63021 65778 68763 4 Economisch niet actief 41341 42869 44310 45332 45591 50913 50034 5 Bevolking 15+ 102676 105604 105291 107040 108612 116691 118797 Bevolking 0-14 29531 29870 29959 30084 30030 29735 29061 6 Totale bevolking 132207 135474 135250 137124 138642 146426 147858 (3:6) 7 Totale Participatiegraad % 46,4 46,3 45,1 45,0 45,5 44,9 46,5 (3:5) 8 Participatiegraad 15+ 59,7 59,4 57,9 57,6 58,0 56,4 57,9 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 16,1 18,2 14,6 12,4 10,3 9,6 9,8 (1:6) 10 Werkend/totale bevolking (%) 38,9 37,9 38,5 39,4 40,8 40,6 42,0 (1:5) 11 Werkenden/bevolking 15+ 50,1 48,6 49,4 50,5 52,1 50,9 52,2 Tabel 7. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking per geslacht Curaao. Man Okt. 2004 Okt. 2005 Okt. 2006 Okt. 2007 Okt. 2008 Okt. 2009 Okt. 2011 1 Werkend 25283 25316 26002 26674 28358 28793 29700 2 Werkzoekend 4498 5227 3323 3044 2483 2451 2721 (1+2) 3 Beroepsbevolking 29781 30543 29325 29718 30841 31244 32421 4 Economisch niet actief 15678 16137 17059 17414 16939 19872 19705 5 Bevolking 15+ 45459 46680 46384 47132 47780 51116 52126 Bevolking 0-14 14986 15191 15274 15336 15310 15253 14922 6 Totale bevolking 60445 61871 61658 62468 63090 66369 67048 (3:6) 7 Totale Participatiegraad % 49,3 49,4 47,6 47,6 48,9 47,1 48,4 (3:5) 8 Participatiegraad 15+ 65,5 65,4 63,2 63,1 64,5 61,1 62,2 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 15,1 17,1 11,3 10,2 8,1 7,8 8,4 (1:6) 10 Werkend/totale bevolking (%) 41,8 40,9 42,2 42,7 44,9 43,4 44,3 (1:5) 11 Werkenden/bevolking 15+ 55,6 54,2 56,1 56,6 59,4 56,3 57,0

PAGE 23

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 22 Vrouw Okt. 2004 Okt. 2005 Okt. 2006 Okt. 2007 Okt. 2008 Okt. 2009 Okt. 2011 1 Werkend 26192 26027 26049 27374 28177 30660 32342 2 Werkzoekend 5362 6165 5608 4615 4002 3875 4001 (1+2) 3 Beroepsbevolking 31554 32192 31657 31989 32179 34535 36343 4 Economisch niet actief 25663 26732 27251 27918 28652 31040 30328 5 Bevolking 15+ 57217 58924 58908 59907 60831 65575 66671 Bevolking 0-14 14545 14679 14683 14748 14719 14483 14139 6 Totale bevolking 71762 73603 73591 74655 75550 80058 80810 (3:6) 7 Totale Participatiegraad % 44,0 43,7 43,0 42,8 42,6 43,1 45,0 (3:5) 8 Participatiegraad 15+ 55,1 54,6 53,7 53,4 52,9 52,7 54,5 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 17,0 19,2 17,7 14,4 12,4 11,2 11,0 (1:6) 10 Werkend/totale bevolking (%) 36,5 35,4 35,4 36,7 37,3 38,3 40,0 (1:5) 11 Werkenden/bevolking 15+ 45,8 44,2 44,2 45,7 46,3 46,8 48,5 Tabel 8. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking Curaao per leeftijdsklasse. Leeftijd 15-24 Okt. 2004 Okt. 2005 Okt. 2006 Okt. 2007 Okt. 2008 Okt. 2009 Okt. 2011 1 Werkend 3469 2886 3141 3937 4023 4315 4318 2 Werkzoekend 2018 2266 1910 1299 1437 1422 1418 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5487 5152 5051 5236 5460 5737 5736 4 Economisch niet actief 10642 12030 12750 12792 12619 13242 13067 5 Bevolking 15-24 16129 17182 17801 18027 18080 18979 18803 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 34,0 30,0 28,4 29,0 30,2 30,2 30,5 (2:3) 7 Jeugdwerkloosheidspercentage 36,8 44,0 37,8 24,8 26,3 24,8 24,7 (1:5) 8 Werkend/totale bev. (%) 21,5 16,8 17,6 21,8 22,3 22,7 23,0 9 Jeudwerkloosheid/totale werkloosheid 2,3 2,4 2,6 2,0 2,6 2,6 2,5

PAGE 24

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 23 Vervolg tabel 8 Leeftijd 25-34 Okt. 2004 Okt. 2005 Okt. 2006 Okt. 2007 Okt. 2008 Okt. 2009 Okt. 2011 1 Werkend 11044 11160 11253 10484 11026 11107 11356 2 Werkzoekend 2524 2831 1926 2038 1534 1339 1647 (1+2) 3 Beroepsbevolking 13568 13991 13179 12522 12560 12446 13003 4 Economisch niet actief 2232 1970 2147 2801 2811 2466 2533 5 Bevolking 25-34 15800 15961 15326 15323 15371 14912 15536 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 85,9 87,7 86,0 81,7 81,7 83,5 83,7 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 18,6 20,2 14,6 16,3 12,2 10,8 12,7 (1:5) 8 Werkend/totale bevolking (%) 69,9 69,9 73,4 68,4 71,7 74,5 73,1 Leeftijd 35-44 Okt. 2004 Okt. 2005 Okt. 2006 Okt. 2007 Okt. 2008 Okt. 2009 Okt. 2011 1 Werkend 16159 16404 15998 16590 16486 17371 16340 2 Werkzoekend 2845 3094 2619 2144 1953 1514 1559 (1+2) 3 Beroepsbevolking 19004 19498 18617 18734 18439 18885 17899 4 Economisch niet actief 3278 2824 3001 2758 2961 2946 2722 5 Bevolking 35-44 22282 22322 21618 21492 21400 21831 20621 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 85,3 87,3 86,1 87,2 86,2 86,5 86,8 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 15,0 15,9 14,1 11,4 10,6 8,0 8,7 (1:5) 8 Werkend/totale bevolking (%) 72,5 73,5 74,0 77,2 77,0 79,6 79,2 Leeftijd 45-54 Okt. 2004 Okt. 2005 Okt. 2006 Okt. 2007 Okt. 2008 Okt. 2009 Okt. 2011 1 Werkend 13787 14140 14434 14992 16557 17046 19015 2 Werkzoekend 1757 2326 1721 1656 1162 1462 1443 (1+2) 3 Beroepsbevolking 15544 16466 16155 16648 17719 18508 20458 4 Economisch niet actief 4385 4104 4433 4537 4112 5295 3853 5 Bevolking 45-54 19929 20570 20588 21185 21831 23803 24311 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 78,0 80,0 78,5 78,6 81,2 77,8 84,2 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 11,3 14,1 10,7 9,9 6,6 7,9 7,1 (1:5) 8 Werkend/totale bevolking (%) 69,2 68,7 70,1 70,8 75,8 71,6 78,2

PAGE 25

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao, 17 september 2012 24 Vervolg tabel 8 Leeftijd 55plus Okt. 2004 Okt. 2005 Okt. 2006 Okt. 2007 Okt. 2008 Okt. 2009 Okt. 2011 1 Werkend 7016 6752 7225 8046 8443 9614 11013 2 Werkzoekend 717 874 755 522 399 589 655 (1+2) 3 Beroepsbevolking 7733 7626 7980 8568 8842 10203 11668 4 Economisch niet actief 20805 21940 21979 22445 23087 26963 27859 5 Bevolking 55+ 28538 29566 29959 31014 31929 37166 39527 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 27,1 25,8 26,6 27,6 27,7 27,5 29,5 7 Werkloosheidspercentage (%) 9,3 11,5 9,5 6,1 4,5 5,8 5,6 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 24,6 22,8 24,1 25,9 26,4 25,9 27,9