Citation
Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2009

Material Information

Title:
Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2009

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
labour
arbeidskrachtenonderzoek
unemployment
employment
labour
werkenden
werkgelegenheid
werkloosheid
werkloosheidpercentage

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curacao 2009 Curacao : Fort Amsterdam; Tel.: 4611031/4626226 25H info@cbs.an Bonaire: Kaya Governador Debrot 41; Tel.: 0717 8676; 26H cbs.bon@telbonet.an St.Maarten: W.G.Buncamperroad 33; Tel.: 5422355; 27H inf@cbs.an Website : 28H www.cbs.an

PAGE 2

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 2INHOUDSOPGAVE INLEIDING...................................................................................................................... .............3 SAMENVATTING................................................................................................................... .....3 METHODOLOGIE................................................................................................................... ....3 BETROUWBAARHEID EN ONNAUWKEURIGHEID...........................................................................3 NON-RESPONS..............................................................................................................................4 STEEKPROEFTREKKING................................................................................................................4 VELDWERK............................................................................................................................... ...4 DEFINITIES..................................................................................................................... .............4 RESULTATEN ARBEIDSKRACHT ENONDERZOEK CURAAO.....................................6 I. WERKENDEN................................................................................................................... ......10 I.1.GESLACHT............................................................................................................................10 I.2. LEEFTIJD..............................................................................................................................11 I.3. RATIO WERKENDEN OP DE TOTALE BEVOLKING.................................................................12 I.4. WERKENDEN NAAR ECONOMISCHE POSITIE EN GEBOORTEPLAATS....................................12 II. WERKZOEKENDEN EN WE RKLOOSHEIDSPERCENTAGE....................................13 II.1. GESLACHT..........................................................................................................................13 II.2. LEEFTIJD.............................................................................................................................14 II.2.1 JEUGDWERKLOOSHEID.....................................................................................................14 III. BEROEPSBEVOLKING.....................................................................................................14 III.1. GESLACHT.........................................................................................................................14 III.2. LEEFTIJD...........................................................................................................................14 IV. PARTICIPATIEGRAAD.....................................................................................................15 IV.1. GESLACHT........................................................................................................................15 IV.2. LEEFTIJD...........................................................................................................................15 BIJLAGE: TABELLEN.............................................................................................................16

PAGE 3

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 3Inleiding In oktober 2009 heeft het Cent raal Bureau voor de Statis tiek een Arbeidskrachten onderzoek (AKO) in Curaao gehouden. Het AKO is een steekproef onderzoek onder huishoudens met als doel de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. De belangrijkste concepte n in dit onderzoek zijn het werkloosheidspercentage, de ontwikke ling van de werkende bevolking, de ontwikkeling van de werkzoekende be volking en de participatiegraad. Het onderzoek wordt normaliter elk jaar in Curaao gehouden. De totalen in het onderzoek worden bereke nd op basis van de laatst beschikbare bevolkingscijfers. De bevolkingscijfers wo rden elk jaar berekend aan de hand van de laatst beschikbare mutati ecijfers. De arbeidsmarktcijf ers in deze publicatie zijn de meest recente cijfers. Deze resultaten betref fen de situatie per september/oktober 2009, en worden steeds met de resultaten van september / oktober 2008 vergeleken. Het zijn netto resultaten van veranderingen van de beroepsb evolking en kunnen derhalve niet veel vertellen over wat tussen de verschillende bevolkingsgroepen gedurende het jaar heeft plaatsgehad. In de bijlage zijn de arbeidsmarkt cijfers voor de perioden 2003-2009 opgenomen. Samenvatting De werkende bevolking is in 2009 nage noeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2008. Deze telt thans 56582 personen. Het aantal werkzoekenden is met bijna 7 procent gedaald en telt 6045 personen. Mede hierdoor is het werkloosheidsp ercentage afgenomen van 10,3 procent in oktober 2008 naar 9,7 procent in oktober 2009. Als gevolg van de daling van het aantal we rkzoekenden, is de beroepsbevolking iets afgenomen en telt in 2009 62627 personen. Omdat zowel de beroepbevolking als de bevolking in nagenoeg gelijke verhoudingen hebben ontwikkeld, is de pa rticipatiegraad nagenoeg ongewijzigd gebleven. Deze bedraagt 45,2 procent van de bevolking. Het jeugdwerkloosheidspercentage d aalde van 26,3 procent in 2008 naar 24,7 procent in 2009. Dit komt doordat in 2009 zowel meer werkende jongeren erbij zijn gekomen als het aantal werkzo ekende jongeren zijn afgenomen. Methodologie Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Het Arbeidskrachtenonderzoek is een st eekproefonderzoek waarbij 6 procent van alle huishoudens van Curaao worden genterviewd. Omdat het AKO een steekproefonderzoek is heeft het werkloosheidspercentage van 2009 te maken met een onnauwkeuri gheidsmarge van 1.21 procentpunten

PAGE 4

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 4voor een betrouwbaarheid van 95 pr ocent. Dit betekent dat het werkloosheidspercentage geschat wordt op 9,7 procent met een onnauwkeurigheidsmarge van plus of min 1,21 procentpunten. Om deze betrouwbaarheid te handhaven wordt tijd ens de uitvoerfase van het onderzoek ernaar gestreefd om de non-respons zo laag mogelijk te houden. De totale nonrespons (inclusief van een vervuilde st eekproefkader) bedroeg in 2009 ongeveer 20 procent. Non-respons De ervaring heeft uitgew ezen dat bij de AKOs kleine huishoudens met 1 of 2 werkenden onderschat worden. Bewoners van kleine huishoudens met 1 of 2 werkenden zijn vaak moeilijk thuis aan te treffen. Dit heeft een systematische onderschat ting van het aantal werkenden in de steekproef tot gevolg. Om hiervoor te co rrigeren wordt aan het aantal werkenden in de steekproef een extra gewicht van 3,6 procent toegekend vr ophoging naar de totale bevolking. Bij de ophoging naar de totale bevolking wordt rekening gehouden met de structuur (leeftijd en geslacht) van de bevolking. Steekproeftrekking De steekproef van het AKO is een system atische steekproef met een aselect begin. Het steekproefkader is het bevol kingsbestand. De steekproefgrootte is berekend op 2250 adressen. Om te compenseren voor non-respons wordt bij de trekking van de steekproef met het verwachte non repons percentage oversampled. Veldwerk De veldwerkperiode van het AKO duurt ongev eer 1 maand. De interviews worden afgenomen door 30 interviewers. Uitgangspunt is dat alle leden van het huishouden met behulp van een vragenlijst face-to-face worden onde rvraagd over hun situatie op de arbeidsmarkt. Ook kleine kinderen en ouderen die niet (meer) economisch act ief zijn, worden in het onderzoek betrokken. Aan het eind van de ve ldwerkperiode worden de resultaten tot statistieken gecompileerd. Definities Werkenden: alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer hebben gewerkt tegen betaling. Werkzoekenden : alle personen van 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek act ief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken mo cht een baan beschikbaar zijn. Economisch niet actieven : alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn naar werk.

PAGE 5

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 5 Beroepsbevolking : de werkenden en de werkzoekenden tezamen, ook wel de economisch actieve bevolking genoemd. Werkloosheidspercentage : het aantal werkzoekenden als aandeel van de beroepsbevolking. Jeugdwerkloosheidspercentage : het werkloosheidspercentage van de personen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Participatiegraad : de verhouding van de beroepsbevolking tot de totale bevolking en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer.

PAGE 6

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 6Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao Tabel 1 geeft de voornaamste resultate n van het Arbeidskrachtenonderzoek voor 2008 en 2009 weer. In tabel 2 en 3 zijn de resultaten uitgesplitst naar respectievelijk geslacht en leeftijd. De resultaten van de voorgaande jaren zijn opgenomen in de bijlage. Het meetmoment van het onderzoek betreft de maand oktober. Tabel 1. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking oktober 2008-2009. Curaao Totaal Oktober 2008 Oktober 2009 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 56535 56582 47 0.1 2 Werkzoekend 6486 6045 -441 -6.8 (1+2) 3 Beroepsbevolking 63021 62627 -394 -0.6 4 Economisch niet actief 45591 46350 759 1.7 5 Bevolking 15jr.+ 108612 108977 365 0.3 Bevolking 0-14 30030 29569 -461 -1.5 6 Totale bevolking 138642 138546 -96 -0.1 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 45,5 45,2 -0.3 8 Werkloosheidspercentage (%) 10,3 9,7 -0.6 (1:6) 9 Werkend/Totale bevolking. (%) 40,8 40,8 0.1 Werkend/Bevolking 15plus. (%) 52,1 51,9 -0.1 Tabel 2. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar geslacht. Oktober 2008-2009. Curaao Man Oktober 2008 Oktober 2009 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 28358 27803 -555 -2.0 2 Werkzoekend 2483 2390 -93 -3.7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 30841 30193 -648 -2.1 4 Economisch niet actief 16939 17796 857 5.1 5 Bevolking 15jr.+ 47780 47989 209 0.4 Bevolking 0-14 15310 15120 -190 -1.2 6 Totale bevolking 63090 63109 19 0.0 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 48,9 47,8 -1.0 8 Werkloosheidspercentage (%) 8,1 7,9 -0.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bevolking. (%) 44,9 44,1 -0.9 Werkend/Bevolking 15plus. (%) 59,4 57,9 -1.4

PAGE 7

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 7Vervolg tabel 2 Vrouw Oktober 2008 Oktober 2009Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 28177 28779 602 2.1 2 Werkzoekend 4002 3656 -346 -8.6 (1+2) 3 Beroepsbevolking 32179 32435 256 0.8 4 Economisch niet actief 28652 28554 -98 -0.3 5 Bevolking 15jr.+ 60831 60989 158 0.3 Bevolking 0-14 14719 14449 -270 -1.8 6 Totale bevolking 75550 75438 -112 -0.1 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 42,6 43,0 0.4 8 Werkloosheidspercentage (%) 12,4 11,3 -1.2 (1:6) 9 Werkend/Totale bevolking. (%) 37,3 38,1 0.9 Werkend/Bevolking 15plus. (%) 46,3 47,2 0.9 Tabel 3. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar leeftijd. Oktober 20082009 Curaao Leeftijd 15-24 Oktober 2008 Oktober 2009 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 4023 4118 95 2.4 2 Werkzoekend 1437 1350 -87 -6.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5460 5468 8 0.1 4 Economisch niet actief 12619 12454 -165 -1.3 5 Bevolking 15-24 18080 17945 -135 -0.7 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 30,2 30,5 0.3 7 Werkloosheidspercentage (%) 26,3 24,7 -1.6 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 22,3 22,9 0.7 9 Jeugdwerkloosheid/Totale werkloosheid 2,5 2,5 0.

PAGE 8

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 8Vervolg tabel 3 Leeftijd 25-34 Oktober 2008 Oktober 2009Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 11026 11368 342 3.1 2 Werkzoekend 1534 1355 -179 -11.7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 12560 12723 163 1.3 4 Economisch niet actief 2811 2477 -334 -11.9 5 Bevolking 25-34 15371 15200 -171 -1.1 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 81,7 83,7 2.0 7 Werkloosheidspercentage (%) 12,2 10,7 -1.6 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 71,7 74,8 3.1 Leeftijd 35-44 Oktober 2008 Oktober 2009Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 16486 16582 96 0.2 2 Werkzoekend 1953 1449 -504 -3.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18439 18031 -408 -2,2 4 Economisch niet actief 2961 2795 -166 -5.6 5 Bevolking 15-24 21400 20855 -545 -2.5 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 86,2 86,5 0.3 7 Werkloosheidspercentage (%) 10,6 8,0 -2.6 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 77,0 79,5 2.5

PAGE 9

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 9Leeftijd 45-54 Oktober 2008 Oktober 2009 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 16557 15961 -596 -3.6 2 Werkzoekend 1162 1361 199 0.5 (1+2) 3 Beroepsbevolking 17719 17322 -397 -2.4 4 Economisch niet actief 4112 4911 799 4.5 5 Bevolking 15-24 21831 22233 402 9.8 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 81,2 77,9 -3.3 0.0 7 Werkloosheidspercentage (%) 6,6 7,9 1.3 (1:5) 8 Werkend/Tota le bev. (%) 75,8 71,8 -4.1 Leeftijd 55plus Oktober 2008 Oktober 2009Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 8443 8552 109 1.3 2 Werkzoekend 399 530 131 32.8 (1+2) 3 Beroepsbevolking 8842 9082 240 2.7 4 Economisch niet actief 23087 23714 627 2.7 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 27,7 27,7 0.0 0.0 7 Werkloosheidspercentage (%) 4,5 5,8 1.3 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 26,4 26,1 -0.4

PAGE 10

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 10 I. Werkenden De omvang van de werkende bevolking is in 2009 nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2008. Er is bijna geen ontwikkeli ng waar te nemen. Omdat de resultaten van het AKO netto resultaten zijn, is niet met zekerheid te zeggen welke ontwikkelingen zich gedurende het j aar hebben voorgedaan. Wat wel met zekerheid kan worden gesteld, is dat het totaal aantal werkenden in 2009 netto niet is afgenomen. Grafiek 1 Grafiek 1 laat zien dat de werkende bevolking met name tussen 1996 en 2001 een dalend trend heeft gehad. Vanaf 2002 is de daling omgeslagen in een nagenoeg continue stijging. Het aa ntal werkenden komt in 2009 uit op 56582 personen. I.1.Geslacht Sinds 2004 zijn in absolute termen meer vrouwen werkzaam op de arbeidsmarkt dan mannen. In 2008 waren de aantallen nagenoeg gelijk, met een kleine overschot aan werkende mannen. In 2009 daarentegen is weer sprake van een overschot aan werkende vrouwen. In 2009 is het aantal werkende mannen met ruim 550 personen afgenomen (2 procent). De ontwikkeling van het aanta l werkende vrouwen was daarentegen juist het tegenovergestelde. Er kwamen in 2009 600 werkende vrouwen meer erbij (2 procent). Er zijn thans in 2009 27803 mannen en 28779 vrouwen werkzaam. Werkenden 1988-2009 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2001 2003 2005 2007 2009 Thousands Werkenden 1988-2006 Curacao Series2 2 per. Mov. Avg. (Werkenden 1988-2006 Curaao)

PAGE 11

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 11 Grafiek 2 Noemenswaardig is de participatiegraad van de vrouwen die tussen 1996 en 2007 een stijgende lijn liet zien. Sinds 2007 is sprake van een stabilisatie. De participatiegraad van de mannen laat sinds 1996 een dalende trend zien (zie trendlijnen in grafiek 2). Ook hier geldt dat vanaf 2007 de participatiegraad een min of meer stabie l verloop laat zien. Vrouwen treden in verhouding tot de mannen in groter getallen de beroepsbevolking in. Dit is een interessant gegeven in het kader van het Millenium Development Goal nr. 3, nl. het promoveren van gelijke toegang van mannen en vrouwen tot de arbeidsmarkt. I.2. Leeftijd Een daling van het aantal werkenden heeft zi ch alleen in de leeftijdsgroep 45-54 voorgedaan. In alle andere leeftijdsgroep en was sprake van een stijging. Maar de daling van het aantal werkenden in de leeftijdsgroep 45-54 jaar was dermate groot (bijna 600 personen) dat het de stij ging in de andere leeftijdsgroepen nivelleerde. Ook in 2009 is weer een st ijging in het aantal werkende ouderen (vanaf 55 jaar) waar te nemen, zij het minder dan in 2008. Ouderen blijven steeds langer actief; een verschijnsel dat zich al vana f 2002 voordoet. Er zi jn in 2009 thans 8552 werkenden in de leeftijd sgroep 55 jaar en ouder. Het aantal werkende jongeren (15-24 jaa r) is ook in 2009 iets toegenomen ten opzichte van 2008; ruim 2 procent. Het aantal bedraagt 4118 personen. Participatiegraad naar geslacht CUR 1996-2009 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0 49.0 51.0 1996 19971998 2000 20012002 20052006 20072008 2009 Man Vrouw Poly. (Vrouw) Poly. (Man)

PAGE 12

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 12I.3. Ratio werkenden op de totale bevolking De ratio werkenden/totale bevolking is een KILM1 indicator dat aangeeft welk deel van de bevolking aan het arbeid sproces participeert. Het is een internationale vergelijkingsmaat en wo rdt ook vaak gebruikt voor analyses van de effecten van veranderingen in de werkende bevolking op economische processen en omgekeerd. De ratio bedraagt ook in 2009 40,8 en is hiermee hetzelfde gebleven als in 2008. Vergeleken met verschillende (ei)landen in de regio2 en in de overige Antillen, heeft Cu raao naar verhouding nog altijd een laag aantal werkenden. I.4. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats In 2009 is het aantal personen in vaste dien st, net als vorig jaar, toegenomen (met bijna 600 personen). In tegenstelling tot 2008 is het aantal kle ine zelfstandigen en het aantal personen met een losse j ob in 2009 afgenomen (met resp. bijna 275 en 800 personen). Tabel 4. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2008 Curacao Overig ANT.+ Aruba Nederland Rest Totaal Werkgever 1123 20 275 569 1987 kleine zelfstandige 2746 91 301 1191 4329 loontrekker in vaste dienst 26749 938 1871 5669 35227 loontrekker in tijdelijke dienst 2535 111 229 814 3689 losse jobs 4773 65 121 1604 6563 Contract 3199 53 237 474 3963 Overage/onbekend 380 20 102 274 776 Totaal 41505 1298 3136 10595 56534 Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2009 Curacao Overig ANT.Aruba Nederland Rest TotaalMutaties Werkgever 1184 110 333 553 2180 193 kleine zelfstandige 2266 18 381 1391 4056 -273 loontrekker in vaste dienst 27266 746 2080 5695 35787 560 loontrekker in tijdelijke dienst 2673 42 178 950 3843 154 losse jobs 3826 185 47 1737 5795 -768 Contract 2918 36 410 845 4209 246 Overage/onbekend 313 0 70 328 711 -65 Totaal 40446 1137 3499 11499 56581 47 Mutaties -1059 -161 363 904 47 Uit tabel 4 blijkt dat in 2009 het aantal werkenden geboren in Curaao het meest is afgenomen (met ruim 1000 personen). He t is niet uitgesloten dat een deel zou zijn gemigreerd, gezien de migratiec ijfers uit 2008/2009. (zie tabel 6 in de Bijlage). Ook het aantal werkenden dat in de Overige Antillen en Aruba is geboren is iets afgenomen. Daarentegen is het aantal werke nden dat in Nederland en in de Rest 1 Bron: KILM 2004 (Key Indicators of the Labour Market 2004) (web site ILO) 2 Bron: KILM 2001 (Key Indicators of the Labour Market 2001)

PAGE 13

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 13van de Wereld is geboren, in totaal met bijna 1270 personen gestegen. Ook hier is het effect van immigratie niet uitgeslo ten, gezien de migratiecijfers in tabel 6. II. Werkzoekenden en werkloosheidspercentage Het aantal werkzoekenden is in 2009 met ruim 440 personen gedaald. Procentueel is dit een daling van bijna 7 pr ocent (zie tabel 1). Gezien de stijging van het aantal niet-actieven is het aannemelijk dat een aantal werkzoekenden niet actief is geworden. De omvang van de werkzoekende bevolking bedraagt 6045 personen. Grafiek 3 Het werkloosheidspercentage daalde in oktober 2009 naar 9,7 procent van de beroepsbevolking. Dit is vooral het ge volg van de daling van het aantal werkzoekenden. Grafiek 3 laat zien dat het werklo osheidspercentage tussen 1992 en 2005, in grote lijnen, op 15 procent is gestabiliseer d (zie de trendlijn). Vanaf 2005 daalt het werkloosheidspercentage. II.1. Geslacht Het aantal werkzoekende mannen is met bijna 100 personen licht afgenomen; een daling van bijna 4 procent. Het aant al werkzoekende mannen bedraagt 2390 personen. Werkloosheidspercentages 1988-2009 Curaao 0 5 10 15 20 25 1988 1989 1990 1991 19921993199419951996 19971998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Werkloosheidspercentages 1988-2008 3 per. Mov. Avg. (Werkloosheidspercentages 1988-2008)

PAGE 14

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 14 Vooral de daling van het aantal werkende mannen in 2009 (zie paragraaf I.1), veroorzaakte nagenoeg een stabilisatie van het werkloosheidspercentage op 7,9 procent. Ook het aantal werkzoekende vrouwen is gedaald, en meer dan bij de mannen; procentueel bedraagt de daling bijn a 9 procent. Het aantal bedraagt 3656 personen. Het werkloosheidspercentage van de vr ouwen is gedaald van 12,4 procent in 2008 naar 11,3 procent in 2009. De stijging van het aantal werkende vrouwen en tegelijkertijd de daling van het aantal werkzoekende vrouwen zijn beiden oorzakelijk dat het werkloosheidpercentage is afgenomen. II.2. Leeftijd In 2009 is met uitzondering van de leeftijd sgroepen 45-54 jaar en 55 jaar en ouder is het werkloosheidspercentage in alle leeftijdsgroepen afgenomen. In de oudere leeftijden (55 jaar en ouder) zi jn het aantal werkzoekenden, in verhouding tot de relatief kleine omvang van de gr oep, fors toegenomen (bijna 33 procent). Het werkloosheidspercent age steeg hierdoor naar 5,8 procent. II.2.1 Jeugdwerkloosheid Het jeugdwerkloosheidspercentage is in oktober 2009 met bijna 2 procentpunten gedaald ten opzichte van 2008. Deze bedraagt 24,7 procent. De ratio jeugdwerkloosheid/totaa l werkloosheid bedraagt in 2009 2,5 Een ratio van hoger dan 2 wordt internationaal als hoog beschouwd. III. Beroepsbevolking De beroepsbevolking is in 2009 in absolu te aantallen iets afgenomen. De oorzaak hiervan is de daling van het aantal werkzoekenden. De omvang telt thans 62627 personen. III.1. Geslacht Het aantal arbeidsactieve mannen daal de iets; van 30841 personen in 2008 naar 30193 in 2009; een daling van ongeveer 2 procent. De beroepsbevolking van de vrouwen liet in 2009 een stabilisatie zien ten opzichte van 2009. De omvang bedraagt 32435 personen; slechts 256 personen meer dan in 2008. III.2. Leeftijd De beroepsbevolking is alleen in de leeftijden tussen 35-54 afgenomen. In de overige leeftijdsgroepen is ten opzichte van 2008 weinig ontwikkeling te zien, behalve in de oudere l eeftijden vanaf 55 jaar. Hier is de beroepsbevolking met bijna 3 procent gestegen. Zowel he t aantal werkenden als het aantal werkzoekenden is in 2009 toegenomen.

PAGE 15

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 15De beroepsbevolking van de jongeren (15-24 jaar) is in 2009 in aantallen hetzelfde gebleven als in 2008. Het aantal personen bedraagt 5468 IV. Participatiegraad De totale participatiegraad is in okt ober 2009 ongewijzigd gebleven en bedraagt 45,2. Zowel de beroepsbevolking als de bevolking zijn in nagenoeg gelijke verhoudingen ontwikkelt (een lichte daling van ongeveer 1 procent). IV.1. Geslacht Voor de mannen geldt dat de participatie graad met 1 procentpunt iets is gedaald. De beroepsbevolking is naar verhouding iets meer afgenomen dan de bevolking. Het percentage bedraagt 47,9 procent Bij de vrouwen bedraagt de participatiegraad 43,0 en is hiermee bijna gelijk gebleven als aan 2008. IV.2. Leeftijd Met uitzondering van de leeftijdsgroep 45-54 jaar is in alle leeftijdsklassen de participatiegraad nagenoeg ongewijz igd gebleven. In 2009 bedraagt de participatiegraad in deze leeftijdsgroep 77, 9 procent van de bevolking; 3,3 procentpunten lager dan in 2008. Grafiek 4 De trendlijn in Grafiek 4 laat zien dat de participatiegraa d vanaf 1996 een stijgende heeft (zie trendlijn). Dit is een i ndicatie dat de beroepsbevolking in verhouding tot de totale bevolking sneller stijgt. Participatiegraad Curaao 1996-2009 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 1996 1997 1998 20002001 2002 2005 200620072008 2009 Participatiegraad Log. (Participatiegraad)

PAGE 16

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 16BIJLAGE: TABELLEN Tabel 5. Development of the population of Curacao 2008-2009 Total Population 1 Oct 2008 Net inflow/outflow Deaths ImmigrationEmigration 1 Oct 2009 0-4 9613 1834 21 337 325 9526 5-14 20743 -352 0 619 637 20373 15-24 18415 873 14 773 1777 18270 25-34 15671 -369 19 1133 905 15511 35-44 21755 -639 36 827 694 21213 45-54 22135 496 86 505 501 22549 55+ 33077 1894 995 388 384 33980 Total 141409 1825 1171 4582 5223 141422 Females 1 Oct 2008 Net inflow/outflow Deaths ImmigrationEmigration 1 Oct 2009 0-4 4677 810 10 165 162 4590 5-14 10188 -188 0 306 308 9998 15-24 9316 370 5 435 913 9203 25-34 8768 -244 4 578 475 8623 35-44 12119 -382 10 391 356 11762 45-54 12435 289 35 255 281 12663 55+ 19231 1063 489 212 233 19784 Total 76734 828 553 2342 2728 76623 Males 1 Oct 2008 Net inflow/outflow Deaths ImmigrationEmigration 1 Oct 2009 0-4 4936 1024 11 172 163 4936 5-14 10555 -164 0 313 329 10375 15-24 9099 503 9 338 864 9067 25-34 6903 -125 15 555 430 6888 35-44 9636 -257 26 436 338 9451 45-54 9700 207 51 250 220 9886 55+ 13846 831 506 176 151 14196 Total 64675 997 618 2240 2495 64799 Net population change Curacao 2008-2009 Total population Net migration Total change "natural change" 0-4 12 1825 1813 5-14 -18 -370 -352 15-24 -1004 -145 859 25-34 228 -160 -388 35-44 133 -542 -675 45-54 4 414 410 55+ 4 903 899 Total -641 13 654

PAGE 17

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 17Females Net migration Total change "natural change" 0-4 3 803 800 5-14 -2 -190 -188 15-24 -478 -113 365 25-34 103 -145 -248 35-44 35 -357 -392 45-54 -26 228 254 55+ -21 553 574 Total -386 -111 275 Males Net migration Total change "natural change" 0-4 9 1022 1013 5-14 -16 -180 -164 15-24 -526 -32 494 25-34 125 -15 -140 35-44 98 -185 -283 45-54 30 186 156 55+ 25 350 325 Total -255 124 379 Tabel 6. Ontwikkeling van de bevolking3 en van de beroepsbevolking Curaao. 2003-2009 Totaal Oct. 2003 Oct. 2004 Oct. 2005 Oct. 2006 Oct. 2007 Oct. 2008 Oct. 2009 1 Werkend 52137 51474 51343 52050 54049 56535 56582 2 Werkzoekend 9274 9861 11392 8931 7659 6486 6045 (1+2) 3 Beroepsbevolking 61411 61335 62735 60981 61708 63021 62627 4 Economisch niet actief 39245 41341 42869 44310 45332 45591 46350 5 Bevolking 15jr.+ 100656 102676 105604 105291 107040 108612 108977 Bevolking 0-14 29535 29531 29870 29959 30084 30030 29569 6 Totale bevolking 130191 132207 135474 135250 137124 138642 138546 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 47.2 46.4 46.3 45.1 45.0 45.5 45.2 8 Werkloosheidspercentage (%) 15,1 16,1 18,2 14,6 12,4 10,3 9,7 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 40,0 38,9 37,9 38,5 39,4 40,8 40,8 Werkenden/Bev 15+ 51,8 50,1 48,6 49,4 50,5 52,1 51,9 3 Exclusief instituten

PAGE 18

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 18 Tabel 7. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar geslacht. Man Oct. 2003 Oct. 2004 Oct. 2005 Oct. 2006 Oct. 2007 Oct. 2008 Oct. 2009 1 Werkend 26606 25283 25316 26002 26674 28358 27803 2 Werkzoekend 4002 4498 5227 3323 3044 2483 2390 (1+2) 3 Beroepsbevolking 30608 29781 30543 29325 29718 30841 30193 4 Economisch niet actief 14076 15678 16137 17059 17414 16939 17796 5 Bevolking 15jr.+ 44684 45459 46680 46384 47132 47780 47989 Bevolking 0-14 14981 14986 15191 15274 15336 15310 15120 6 Totale bevolking 59665 60445 61871 61658 62468 63090 63109 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 51,3 49,3 49,4 47,6 47,6 48,9 47,8 8 Werkloosheidspercentage (%) 13,1 15,1 17,1 11,3 10,2 8,1 7,9 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 44,6 41,8 40,9 42,2 42,7 44,9 44,1 Werkenden/Bev 15+ 59,5 55,6 54,2 56,1 56,6 59,4 57,9 Vrouw Oct. 2003 Oct. 2004 Oct. 2005 Oct. 2006 Oct. 2007 Oct. 2008 Oct. 2009 1 Werkend 25530 26192 26027 26049 27374 28177 28779 2 Werkzoekend 5272 5362 6165 5608 4615 4002 3656 (1+2) 3 Beroepsbevolking 30802 31554 32192 31657 31989 32179 32435 4 Economisch niet actief 25170 25663 26732 27251 27918 28652 28554 5 Bevolking 15jr.+ 55972 57217 58924 58908 59907 60831 60989 Bevolking 0-14 14554 14545 14679 14683 14748 14719 14449 6 Totale bevolking 70526 71762 73603 73591 74655 75550 75438 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 43,7 44,0 43,7 43,0 42,8 42,6 43,0 8 Werkloosheidspercentage (%) 17,1 17,0 19,2 17,7 14,4 12,4 11,3 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 36,2 36,5 35,4 35,4 36,7 37,3 38,1 Werkenden/Bev 15+ 45,6 45,8 44,2 44,2 45,7 46,3 47,2

PAGE 19

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 19Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar leeftijdsklasse. Leeftijd 15-24 Oct. 2003 Oct. 2004 Oct. 2005 Oct. 2006 Oct. 2007 Oct. 2008 Oct. 2009 1 Werkend 3950 3469 2886 3141 3937 4023 4118 2 Werkzoekend 1995 2018 2266 1910 1299 1437 1350 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5945 5487 5152 5051 5236 5460 5468 4 Economisch niet actief 9603 10642 12030 12750 12792 12619 12454 5 Bevolking 15-24 15548 16129 17182 17801 18027 18080 17945 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 38,2 34,0 30,0 28,4 29,0 30,2 30,5 8 Werkloosheidspercentage (%) 33,6 36,8 44,0 37,8 24,8 26,3 24,7 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 25,4 21,5 16,8 17,6 21,8 22,3 22,9 Ratio totale werkloosheid/jeugdwerkl. 2,2 2,3 2,4 2,6 2,0 2,5 2,5 Leeftijd 25-34 Oct. 2003 Oct. 2004 Oct. 2005 Oct. 2006 Oct. 2007 Oct. 2008 Oct. 2009 1 Werkend 11627 11044 11160 11253 10484 11026 11368 2 Werkzoekend 2207 2524 2831 1926 2038 1534 1355 (1+2) 3 Beroepsbevolking 13834 13568 13991 13179 12522 12560 12723 4 Economisch niet actief 1927 2232 1970 2147 2801 2811 2477 5 Bevolking 25-34 15761 15800 15961 15326 15323 15371 15200 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 87,8 85,9 87,7 86,0 81,7 81,7 83,7 8 Werkloosheidspercentage (%) 16,0 18,6 20,2 14,6 16,3 12,2 10,7 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 73,8 69,9 69,9 73,4 68,4 71,7 74,8 Leeftijd 35-44 Oct. 2003 Oct. 2004 Oct. 2005 Oct. 2006 Oct. 2007 Oct. 2008 Oct. 2009 1 Werkend 17019 16159 16404 15998 16590 16486 16582 2 Werkzoekend 2513 2845 3094 2619 2144 1953 1449 (1+2) 3 Beroepsbevolking 19532 19004 19498 18617 18734 18439 18031 4 Economisch niet actief 2592 3278 2824 3001 2758 2961 2795 5 Bevolking 35-44 22124 22282 22322 21618 21492 21400 20855 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 88,3 85,3 87,3 86,1 87,2 86,2 86,5 8 Werkloosheidspercentage (%) 12,9 15,0 15,9 14,1 11,4 10,6 8,0 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 76,9 72,5 73,5 74,0 77,2 77,0 79,5

PAGE 20

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2009 20 Leeftijd 45-54 Oct. 2003 Oct. 2004 Oct. 2005 Oct. 2006 Oct. 2007 Oct. 2008 Oct. 2009 1 Werkend 13081 13787 14140 14434 14992 16557 15961 2 Werkzoekend 1890 1757 2326 1721 1656 1162 1361 (1+2) 3 Beroepsbevolking 14971 15544 16466 16155 16648 17719 17322 4 Economisch niet actief 4442 4385 4104 4433 4537 4112 4911 5 Bevolking 45-54 19413 19929 20570 20588 21185 21831 22233 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 77,1 78,0 80,0 78,5 78,6 81,2 77,9 8 Werkloosheidspercentage (%) 12,6 11,3 14,1 10,7 9,9 6,6 7,9 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 67,4 69,2 68,7 70,1 70,8 75,8 71,8 Leeftijd 55plus Oct. 2003 Oct. 2004 Oct. 2005 Oct. 2006 Oct. 2007 Oct. 2008 Oct. 2009 1 Werkend 6459 7016 6752 7225 8046 8443 8552 2 Werkzoekend 669 717 874 755 522 399 530 (1+2) 3 Beroepsbevolking 7128 7733 7626 7980 8568 8842 9082 4 Economisch niet actief 20681 20805 21940 21979 22445 23087 23714 5 Bevolking 55plus 27809 28538 29566 29959 31014 31929 32796 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 25,6 27,1 25,8 26,6 27,6 27,7 27,7 8 Werkloosheidspercentage (%) 9,4 9,3 11,5 9,5 6,1 4,5 5,8 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 23,2 24,6 22,8 24,1 25,9 26,4 26,1