Citation
Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2008

Material Information

Title:
Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2008

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
labour
arbeidskrachtenonderzoek
unemployment
werkenden
werkloosheid
werkloosheidpercentage
werkgelegenheid
income
inkomen

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 ________________________________________________________________ Bonaire: Kaya Governador Debrot 41 Tel.: 0717 8676 cbs.bon@telbonet.an Curacao: Fort Amsterdam Tel.: 4611031/4626226 info@cbs.an St.Maarten: W.G.Buncamperroad 33 Tel.: 5422355 info@cbs.an Website: www.cbs.an

PAGE 2

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING ...................................................................................................................................3 SAMENVATTING ........................................................................................................................3 METHODOLOGIE .......................................................................................................................4 BETROUWBAARHEID EN ONNAUWKEURIGHEID...........................................................................4 NON-RESPONS..............................................................................................................................4 STEEKPROEFTREKKING................................................................................................................4 VELDWERK..................................................................................................................................4 DEFINITIES ..................................................................................................................................5 RESULTATEN ARBEIDSKRACHTENONDERZOEK CURAAO .....................................6 I. WERKENDEN ...........................................................................................................................9 I.1.GESLACHT............................................................................................................................10 I.2. LEEFTIJD..............................................................................................................................1 1 I.3. RATIO WERKENDEN OP DE TOTALE BEVOLKING.................................................................12 I.4. WERKENDEN NAAR ECONOMISCHE POSITIE EN GEBOORTEPLAATS....................................12 II. WERKZOEKENDEN EN WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE ....................................13 II.1. GESLACHT..........................................................................................................................14 II.2. LEEFTIJD.............................................................................................................................14 II.2.1 JEUGDWERKLOOSHEID.....................................................................................................14 III. BEROEPSBEVOLKING .....................................................................................................15 III.1. GESLACHT.........................................................................................................................15 III.2. LEEFTIJD...........................................................................................................................15 IV. PARTICIPATIEGRAAD .....................................................................................................15 IV.1. GESLACHT........................................................................................................................15 IV.2. LEEFTIJD...........................................................................................................................15 BIJLAGE: TABELLEN .............................................................................................................17

PAGE 3

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 3 Inleiding In oktober 2008 heeft het Cent raal Bureau voor de Statis tiek een Arbeidskrachten onderzoek (AKO) in Curaao gehouden. Het AKO is een steekproef onderzoek onder huishoudens met als doel de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. De belangrijkste concepte n in dit onderzoek zijn het werkloosheidspercentage, de ontwikke ling van de werkende bevolking, de ontwikkeling van de werkzoekende be volking en de participatiegraad. Het onderzoek wordt normaliter elk jaar in Curaao gehouden. De totalen in het onderzoek worden bereke nd op basis van de laatst beschikbare bevolkingscijfers. De bevolkingscijfers wo rden elk jaar berekend aan de hand van de laatst beschikbare muta tiecijfers. Voor vergelijki ng van de resultaten van het onderzoek van 2008 met de resultaten va n 2007, zijn de bevolkingscijfers van 2007 gereviseerd. Derhalve zijn de arbe idsmarktcijfers in deze publicatie de meest recente cijfers voor 2007 en 2008. Deze resultaten betref fen de situatie per september/oktober 2008, en worden steeds met de resultaten van september / oktober 2007 vergeleken. Het zijn netto resultaten van veranderingen met betrekking tot de beroepsbevolking en kunnen derhalve niet veel vertellen over bewe gingen in en tussen subpopulaties van de arbeidsmarkt (werkenden, werkzoekenden en economisch niet-actieven) die zich gedurende het jaar hebben voorgedaan. In de bijlage zijn de arbeidsmarktcijfers voor de periode 2002-2008 opgenomen. Samenvatting De werkende bevolking is in oktober 2008 met bijna 2500 personen gestegen ten opzichte van oktober 2007; een stijging van bijna 5 proc ent. Het aantal werkenden bedraagt in 2008 ruim 56500 personen. De werkgelegenheid onder mannen groeide met 6,3 procent; bij de vrouwen groeide de werkgelegenheid met 2,9 pr ocent. In 2008 bestond de werkende bevolking iets meer dan de helft ( 50,2 %) uit mannen. In 2007 waren juist de vrouwen licht in de meerderheid (50,6 %). De toename van het aantal werkenden (2500 personen) bestaat voor bijna de helft uit buitenlanders (personen niet gebor en in de Nederlandse Antillen of Nederland). In 2008 is een kwart (27%) van de werkende bevolking afkomstig uit het buitenland. Het aantal werkzoekenden is met bijna 1200 personen gedaald; een daling van 15 procent. In 2008 bedraagt het aantal werkzoekenden bijna 6500 personen. Het werkloosheidspercentage is afgenomen van 12,4 procent in oktober 2007 naar 10,3 procent in oktober 2008; een afname van 2 procentpunten. Dit is het laagste werkloosheidspercentage van de laatste 20 jaar.

PAGE 4

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 4 De jeugdwerkloosheid (personen 1524 jaar) is licht gestegen van 24,8 procent in 2007 naar 26,3 procent in 2008. Dit heeft te maken met een toename van 140 werkzoekende jongeren in 2008. De beroepsbevolking is met ruim 1300 pe rsonen gestegen, met name vanwege de stijging van het aantal werkenden. De participatiegraad is in 2008 (45,5 %) licht toegenomen t.o.v. 2007 (45,0 %) Methodologie Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Het Arbeidskrachtenonderzoek is een st eekproefonderzoek waarbij 6 procent van alle huishoudens van Curaao worden genterviewd. Omdat het AKO een steekproef onderzoek is heeft het we rkloosheidspercentage te maken met een onnauwkeurigheidsmarge van 1.40 procentpunten voor een betrouwbaarheid van 95 procent. Dit bete kent dat het werkloosheidspercentage geschat wordt op 10,3 procent met een onnauw keurigheidsmarge van plus of min 1,40 procentpunten. Om deze betrouwbaarhe id te handhaven wordt tijdens de uitvoerfase van het onderz oek ernaar gestreefd om de non-respons zo laag mogelijk te houden. De totale non-res pons (inclusief van een vervuilde steekproefkader) bedroeg in 2007 ongeveer 20 procent. Non-respons De ervaring heeft uitgew ezen dat bij de AKOs kleine huishoudens met 1 of 2 werkenden onderschat worden. Bewoners van kleine huishoudens met 1 of 2 werkenden zijn vaak moeilijk thuis aan te treffen. Dit heeft een systematische onderschat ting van het aantal werkenden in de steekproef tot gevolg. Om hiervoor te co rrigeren wordt aan het aantal werkenden in de steekproef een extra gewicht van 3,6 procent toegekend vr ophoging naar de totale bevolking. Bij de ophoging naar de totale bevolking wordt rekening gehouden met de structuur (leeftijd en geslacht) van de bevolking. Steekproeftrekking De steekproef van het AKO is een system atische steekproef met een aselect begin. Het steekproefkader is het bevol kingsbestand. De steekproefgrootte is berekend op 2250 adressen. Om te compenseren voor non-respons wordt bij de trekking van de steekproef met het verwachte non repons percentage oversampled. Veldwerk De veldwerkperiode van het AKO duurt ongev eer 1 maand. De interviews worden afgenomen door 30 interviewers. Uitgangspunt is dat alle leden van het huishouden met behulp van een vragenlijst face-to-face worden onderv raagd over hun situatie op de arbeidsmarkt. Ook kinderen en ouderen die niet (meer) economisch actief zijn, worden in het

PAGE 5

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 5 onderzoek betrokken. Aan het eind van de ve ldwerkperiode worden de resultaten tot statistieken gecompileerd. Definities Werkenden: alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer hebben gewerkt tegen betaling. Werkzoekenden : alle personen van 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek act ief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken mo cht een baan beschikbaar zijn. Economisch niet actieven : alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn naar werk. Beroepsbevolking : de werkenden en de werkzoekenden tezamen, ook wel de economisch actieve bevolking genoemd. Werkloosheidspercentage : het aantal werkzoekenden als aandeel van de beroepsbevolking. Jeugdwerkloosheidspercentage : het werkloosheidspercentage van de personen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Participatiegraad : de verhouding van de beroepsbevolking tot de totale bevolking en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer.

PAGE 6

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 6 Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao Tabel 1 geeft de voornaamste resultate n van het Arbeidskrachtenonderzoek voor 2007 en 2008 weer. In tabel 2 en 3 zijn de resultaten uitgesplitst naar respectievelijk geslacht en leeftijd. De resultaten van de voorgaande jaren zijn opgenomen in de bijlage. Het meetmoment van het onderzoek betreft de maand oktober. Tabel 1. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking oktober 2007-2008. Curacao Totaal Oct-07 Oct-08 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 54049 56535 2486 4,6 2 Werkzoekend 7659 6486 -1173 -15,3 (1+2) 3 Beroepsbevolking 61708 63021 1313 2,1 4 Economisch niet actief 45332 45591 259 0,6 5 Bevolking 15jr.+ 107040 108612 1572 1,5 Bevolking 0-14 30084 30030 -54 -0,2 6 Totale bevolking 137124 138642 1518 1,1 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 45,0 45,5 0,5 8 Werkloosheidspercentage (%) 12,4 10,3 -2,1 (1:6) 9 Werkend/Totale bevolking. (%) 39,4 40,8 1,4 Werkend/Bevolking 15plus. (%) 50,5 52,1 1,6 Tabel 2. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar geslacht Man Oct-07 Oct-08 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 26674 28358 1684 6,3 2 Werkzoekend 3044 2483 -561 -18,4 (1+2) 3 Beroepsbevolking 29718 30841 1123 3,8 4 Economisch niet ac tief 17414 16939 -475 -2,7 5 Bevolking 15jr.+ 47132 47780 648 1,4 Bevolking 0-14 15336 15310 -26 -0.2 6 Totale bevolking 62468 63090 622 1,0 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 47,6 48,9 1,3 8 Werkloosheidspercentage (%) 10,2 8,1 -2,2 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 42,7 44,9 2,2 Werkend/Bevolking 15plus. (%) 56,6 59,4 2,8

PAGE 7

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 7 Vervolg tabel 2 Vrouw Oct-07 Oct-08 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 27374 28177 803 2,9 2 Werkzoekend 4615 4002 -613 -13,3 (1+2) 3 Beroepsbevolking 31989 32179 190 0,6 4 Economisch niet actief 27918 28652 734 2,6 5 Bevolking 15jr.+ 59907 60831 924 1,5 Bevolking 0-14 14748 14719 -29 -0,2 6 Totale bevolking 74655 75550 895 1,2 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 42,8 42,6 -0,3 8 Werkloosheidspercentage (%) 14,4 12,4 -2,0 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 36,7 37,3 0,6 Werkend/Bevolking 15plus. (%) 45,7 46,3 0,6 Tabel 3. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking per leeftijdsklasse Leeftijd 15-24 Oct-07 Oct-08 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 3937 4023 86 2,2 2 Werkzoekend 1299 1437 138 10,6 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5236 5460 224 4,3 4 Economisch niet ac tief 12792 12619 -173 -1,4 5 Bevolking 15-24 18027 18080 53 0,3 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 29,0 30,2 1,2 4,0 7 Werkloosheidspercentage (%) 24,8 26,3 1,5 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 21,8 22,3 0,4 9 Jeugdwerkloosheid/Totale werk loosheid 1,7 2,2 0,5

PAGE 8

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 8 Vervolg tabel 3 Leeftijd 25-34 Oct-07 Oct-08 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 10484 11026 542 5,2 2 Werkzoekend 2038 1534 -504 -24,7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 12522 12560 38 0,3 4 Economisch niet actief 2801 2811 10 0,4 5 Bevolking 25-34 15323 15371 48 0,3 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 81,7 81,7 0,0 0,0 7 Werkloosheidspercentage (%) 16,3 12,2 -4,1 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 68,4 71,7 Leeftijd 35-44 Oct-07 Oct-08 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 16590 16486 -104 -0,6 2 Werkzoekend 2144 1953 -191 -8,9 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18734 18439 -295 -1,6 4 Economisch niet actief 2758 2961 203 7,4 5 Bevolking 35-44 21492 21400 -92 -0,4 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 87,2 86,2 -1,0 -1,2 7 Werkloosheidspercentage (%) 11,4 10,6 -0,9 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 77,2 77,0

PAGE 9

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 9 Vervolg tabel 3 Leeftijd 45-54 Oct-07 Oct-08 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 14992 16557 1565 10,4 2 Werkzoekend 1656 1162 -494 -29,8 (1+2) 3 Beroepsbevolking 16648 17719 1071 6,4 4 Economisch niet actief 4537 4112 -425 -9,4 5 Bevolking 45-54 21185 21831 646 3,0 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 78,6 81,2 2,6 3,3 7 Werkloosheidspercentage (%) 9,9 6,6 -3,4 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 70,8 75,8 Leeftijd 55plus Oct-07 Oct-08 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 8046 8443 397 4,9 2 Werkzoekend 522 399 -123 -23,6 (1+2) 3 Beroepsbevolking 8568 8842 274 3,2 4 Economisch niet actief 22445 23087 642 2,9 5 Bevolking 55plus 31014 31929 915 3,0 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 27,6 27,7 0,1 0,2 7 Werkloosheidspercentage (%) 6,1 4,5 -1,6 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 25,9 26,4 I. Werkenden De werkende bevolking is in 2008 me t 2486 personen gestegen; dit is een toename met bijna 5 procent. Het aantal werkenden komt in 2008 uit op 56535 personen. Dit is het hoogste aantal werk enden sinds 1988. Voor een deel hebben werkzoekenden in 2008 een baan gevonde n, voor een ander deel betreft het buitenlanders/migranten ( personen niet-g eboren in de Nederlandse Antillen of Nederland) die in Curaca o een baan gevonden hebben.

PAGE 10

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 10 Grafiek 1 Werkenden 1988-200840000 42000 44000 46000 48000 50000 52000 54000 56000 58000 19881989 1990199119921993 1994199519961997199820002001200220032004 2005200620072008 Totaal aantal werkenden Log. (Totaal aantal werkenden) Grafiek 1 laat zien dat de werkende bevolking met name tussen 1996 en 2001 een dalend trend heeft gehad. Vanaf 2002 is de daling omgeslagen in een nagenoeg continue stijging. I.1.Geslacht In absolute termen zijn in 2008 m eer werkende mannen bij gekomen dan werkende vrouwen. Ook relatief is het aantal werkende mannen meer dan het aantal werkende vrouwen gestegen; re spectievelijk 6,3 en 2,9 procent ten opzichte van 2007. Er zijn in 2008 28358 mannen en 28177 vrouwen werkzaam. In 2008 bestond de werkende bevolking voor 50,2 procent uit mannen; in 2007 waren juist vrouwen licht in de meerderheid met 50,6 procent

PAGE 11

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 11 Grafiek 2 Participatiegraad CUR naar geslacht1996-2008 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0 49.0 51.0 1996199719982000200120022005200620072008 Man Vrouw Poly. (Vrouw) Poly. (Man) Noemenswaardig is de participatiegraad van de vrouwen die sinds 1996 stijgt terwijl die van de mannen nagenoeg gelijk blijft (zie trendlijnen in grafiek 2). Vrouwen treden in verhouding tot de manne n meer de beroepsbevolking in. Dit is een interessant gegeven in het kader van de Millenium Development Goal nummer 3, nl. het promoveren van gelijke toegang van mannen en vrouwen tot de arbeidsmarkt. I.2. Leeftijd Voor wat betreft de leeftijden is de algemene conclusie dat de stijging van het aantal werkenden het meest in de leeftijden 45-54 jaar heeft plaatsgehad. Alleen in de leeftijdsklasse 35-44 jaar is het aantal werkenden licht afgenomen. Ook in 2008 is weer een st ijging in het aantal werkende ouderen (vanaf 55 jaar) waar te nemen (met bijna 5 procent). Ouderen blijven steeds langer actief; een verschijnsel dat zich al vana f 2002 voordoet. Er zijn in 2008 8443 werkenden in de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder. Het aantal werkende jongeren (15-24 jaa r) is in 2008 weinig toegenomen; slechts 2 procent, vergeleken met een kwart van het jaar daarvoor. De reden hiervoor is vooralsnog niet bekend. Het aantal bedraagt 4023 personen.

PAGE 12

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 12 I.3. Ratio werkenden op de totale bevolking De ratio werkenden/totale bevolking is een KILM 1 indicator dat aangeeft welk deel van de bevolking aan het arbeid sproces participeert. Het is een internationale vergelijkingsmaat en wo rdt ook vaak gebruikt voor analyses van de effecten van veranderingen in de werkende bevolking op economische processen en omgekeerd. De ratio be draagt in 2008 40,8 en is hiermee met ruim 1 procentpunt gestegen ten opzichte va n 2007. Vergeleken met verschillende (ei)landen in de regio 2 en in de overige Antillen ( voor beide gebiedsdelen geldt een ratio van 40 en hoger), heeft Curaao een naar verhouding laag aantal werkenden, al is deze wel aan de beterende hand. I.4. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats In 2008 is het aantal personen in vaste di enst, net als vorig jaar, toegenomen (ruim 1100 personen). Ook het aantal personen met een losse job is met bijna 600 personen gestegen, zij het met de he lft minder dan in 2007. De categorie kleine zelfstandigen is ook in 2008 wederom niet toegenomen. Tabel 4. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2007 Curaao Overig ANT + Aruba Nederland Elders Totaal Werkgever 911 58 331 526 1826 Kleine zelfstandige 2825 149 339 1081 4394 Loontrekker in vaste dienst 26636 813 1974 4696 34119 Loontrekker in tijdelijke dienst 2286 96 160 864 3406 Losse jobs 4142 92 160 1573 5967 Contract 3221 51 157 563 3992 Overig/onbekend 183 19 0 143 345 Totaal 40204 1278 3121 9446 54049 Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2008 Curacao Overig ANT + Aruba Nederland Elders Totaal Mutaties 20072008 Werkgever 1123 20 275 569 1987 161 Kleine zelfstandige 2746 91 301 1191 4329 -65 Loontrekker in vaste dienst 26749 938 1871 5669 35227 1108 Loontrekker in tijdelijke dienst 2535 111 229 814 3689 283 Losse jobs 4773 65 121 1604 6563 596 Contractanten 3199 53 237 474 3963 -29 Overig/onbekend 380 20 102 274 776 431 Totaal 41505 1298 3136 10595 56534 2485 Mutaties 2007-2008 1301 20 15 1149 2485 Uit tabel 4 blijkt tevens dat het aanta l werkenden geboren in Curaao is toegenomen met ruim 1300 personen. Ook het aantal werkenden dat Elders is geboren, hier gedefinieerd als niet bi nnen het Koninkrijk, is in 2008 met bijna 1150 personen toegenomen; bijna 3 keer z oveel als de toename in 2007. Een deel van de nieuwe werkgelegenheid ging naar buitenlanders/migranten die zich op de lokale arbeidsmarkt hebbe n begeven Dit beeld is consistent met de 1 Bron: KILM 2004 (Key Indicators of the Labour Market 2004) (web site ILO) 2 Bron: KILM 2001 (Key Indicators of the Labour Market 2001)

PAGE 13

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 13 bevolkingscijfers, waaruit blijkt dat in 2008 de immigratie hoog was ten opzichte van de emigratie. II. Werkzoekenden en werkloosheidspercentage Het aantal werkzoekenden is in 2008 met bijna 1200 personen gedaald. Procentueel is dit een daling van ruim 15 procent (zie tabel 1). Gezien de stijging van het aantal werkenden is het aannemelijk dat een deel van de werkzoekenden werk heeft gevonden. De omvang van de werkzoekende bevolking in 2008 bedraagt 6486 personen. Grafiek 3 Werkloosheidspercentages 1988-2008 Curacao0 5 10 15 20 25 19881989199019911992199319941995199619971998200020012002200320042005200620072008 Werkloosheidspercentages 1988-2008 3 per. Mov. Avg. (Werkloosheidspercentages 1988-2008) Het werkloosheidspercentage daalde in oktober 2008 naar 10,3 procent van de beroepsbevolking. Dit is het resultaat van zowel een daling van het aantal

PAGE 14

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 14 werkzoekenden als van een stijging van het aantal werkenden. Het werkloosheidspercentage van 2008 is het laagste sinds 1988 Grafiek 3 laat zien dat het werklo osheidspercentage tussen 1992 en 2005, in grote lijnen, op 15 procent is gestabiliseer d (zie de trendlijn). Vanaf 2005 daalt het werkloosheidspercentage. II.1. Geslacht Het aantal werkzoekende mannen is met bijna 600 personen gedaald; een daling van ruim 18 procent. Het aantal werkzoekende mannen bedraagt 2483 personen. De daling van het aantal werkzoekende ma nnen en tegelijkertijd de stijging van het aantal werkende mannen, veroorzaakte een daling van het werkloosheidspercentage bij de mannen naar 8,1 procent. Ook het aantal werkzoekende vrouwen is gedaald; met ruim 13 procent. Het aantal bedraagt 4002 personen. Het werkloosheidspercentage van de vr ouwen is gedaald van 14,4 procent in 2007 naar 12,4 procent in 2008. De stijging van het aantal werkende vrouwen en tegelijkertijd de daling van het aantal we rkzoekende vrouwen heeft geresulteerd in een afname van het werkl oosheidpercentage van vrouwen II.2. Leeftijd In 2008 is met uitzondering van de leeftijdsgroep 15-24 jaar het werkloosheidspercentage in alle leeftijdsgroepen afgenomen. In deze laatste leeftijdsklasse zijn het aant al werkzoekenden, in verhouding tot de relatief kleine omvang van de groep, fors toegenomen (10,6 procent). In de leeftijdsgroep van 55 jaar is het tegenovergestelde aan de hand. Voor de relatief kleine omvang van de groep is het aantal werkzoekende ouderen in 2008 fors afgenomen (23,6 procent). Het we rkloosheidspercentage daalde onder andere hierdoor naar 4,5 procent. II.2.1 Jeugdwerkloosheid Het jeugdwerkloosheidspercentage is in oktober 2008 iets hoger uitgekomen dan in 2007 en bedraagt thans 26,3 procent, bijna 2 procentpunten hoger. Het betreft een toename van 140 werkzoekende jongere n in 2008. Een kleine verandering in de groep werkzoekende jongeren heeft me teen consequenties voor het percentage werkloosheid onder jongeren. De ratio jeugdwerkloosheid/to taal werkloosheid bedraagt 2,2. Een ratio van hoger dan 2 wordt interna tionaal als hoog beschouwd.

PAGE 15

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 15 III. Beroepsbevolking De beroepsbevolking is in 2008 met ruim 1300 personen gestegen. De oorzaak hiervan is de stijging van het aantal werkenden. De omvang telt thans 63021 personen. III.1. Geslacht Het aantal arbeidsactieve mannen steeg van 29718 personen in 2007 naar 30841 in 2008; een stijging van m aar liefst 1123 personen. De beroepsbevolking van de vrouwen liet in 2008 d aarentegen weinig ontwikkeling zien. De omvang bedraagt 32179 personen; slechts 190 personen meer dan in 2007. III.2. Leeftijd De leeftijdsklasse 45-54 jaar is de en ige leeftijdsklasse met een substantile stijging van de beroepsbevolking. Het aantal steeg in 2008 met ruim 1170 personen (6,4 procent) en telt 17719 personen. In de overige leeftijdsgroepen is, met uitzondering van de leeftijdsgroepen 15-24 jaar en hoger dan 55 jaar, we inig ontwikkeling te zien. De beroepsbevolking van de jongeren (15-24 jaar) is met ruim 4 procent gestegen. De stijging van het aantal werkzoekende jongeren is hier de voornaamste oorzaak van. Het aantal personen bedraagt 5460. Net als het geval bij de jongeren is ook in de leeftijden 55 jaar en ouder de beroepsbevolking gestegen, en wel met 3,2 procent. De stijging van het aantal werkenden is de voornaamste oorzaak. De omvang van de beroepsbevolking in deze leeftijden bedraagt 8842 personen. IV. Participatiegraad De participatiegraad is in oktobe r 2008 licht gewijzigd en bedraagt 45,5. Zowel de beroepsbevolking als de bevolking zijn in nagenoeg ge lijke verhoudingen omhoog gegaan. IV.1. Geslacht Voor de mannen geldt dat de particip atiegraad met 1,4 procentpunten omhoog is gegaan. Het percentage bedraagt 48,9 procent Bij de vrouwen bedraagt het 42,6. IV.2. Leeftijd Met uitzondering van de leeftijdsgroep 45-54 jaar is in alle leeftijdsklassen de participatiegraad nagenoeg ongewijz igd gebleven. In 2008 bedraagt de participatiegraad in deze leeftijdsgroep 81,2 procent van de bevolking; 2,6 procentpunten hoger dan in 2007. Bij de jongeren (15-24) steeg de part icipatiegraad van 29,0 procent in oktober 2007 naar 30,2 procent in oktober 2007. Dit heeft voornamelijk te maken met de

PAGE 16

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 16 gestegen beroepsbevolking, waarbij de stijging overwegend werkzoekenden is geweest. In de leeftijden vanaf 55 jaar is de part icipatiegraad bijna hetzelfde gebleven als vorig jaar. Het aandeel van de bevolking bedraagt thans 27,7 procent. De oorzaak ligt voor een deel bij de stijging van de beroepsbevolking, maar ook de bevolking is een gelijke verhouding omhooggegaan. Grafiek 4 Participatiegraad Curaao 1996-2008 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 1996199719982000200120022005200620072008 Participatiegraad Grafiek 4 laat zien dat de participatiegraad vanaf 1996 een eerst st ijgende daarna licht afbuigende trend heeft gehad (zie trendlijn). Tussen 1996 en 2003 heeft de gemiddelde stijging vooral te maken met de bevolkingafname in die periode. Vanaf 2004 ontwikkelt de participatiegraad zich heel weinig; d eze heeft een bijna statisch tot licht dalend verloop. Dit komt omdat in deze periode onder andere weinig ontwikkeling in de bevolking is te zien. De participatiegraad is vanaf 2006 nagenoeg weer in de lift.

PAGE 17

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 17 BIJLAGE: TABELLEN Ontwikkelingen van de bevolking 2007-2008 1 Oct 2007 Netto instroom/uitstroom Sterftes Immigratie Emigratie 1 Oct 2008 0-4 9678 1621 21 444 276 9554 5-14 20820 -237 1 780 522 20840 15-24 18412 754 18 900 1367 18681 25-34 15746 -580 19 1441 784 15804 35-44 21973 -587 41 1024 543 21826 45-54 21543 523 90 615 407 22184 55+ 32213 1855 914 498 347 33305 Total 140385 1457 1104 5702 4246 142194 Tabel 5. Ontwikkeling van de bevolking (excl. instituten) en van de beroepsbevolking Curaao. Totaal Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 1 Werkend 49056 52137 51474 51343 52050 54049 56535 2 Werkzoekend 9056 9274 9861 11392 8931 7659 6486 (1+2) 3 Beroepsbevolking 58112 61411 61335 62735 60981 61708 63021 4 Economisch niet ac tief 40419 39245 41341 42869 44310 45332 45591 5 Bevolking 15jr.+ 98531 100656 102676 105604 105291 107040 108612 Bevolking 0-14 29363 29535 29531 29870 29959 30084 30030 6 Totale bevolking 127894 130191 132207 135474 135250 137124 138642 (3:6) 7 Participatie graad (%) 45,4 47,2 46, 4 46,3 45,1 45,0 45,5 8 Werkloosheidspercentage (%) 15,6 15,1 16,1 18,2 14,6 12,4 10,3 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 38,4 40,0 38,9 37,9 38,5 39,4 40,8 Werkenden/Bev 15+ 49,8 51,8 50,1 48,6 49,4 50,5 52,1 Tabel 6. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar geslacht Man Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 1 Werkend 25206 26606 25283 25316 26002 26674 28358 2 Werkzoekend 4120 4002 4498 5227 3323 3044 2483 (1+2) 3 Beroepsbevolking 29326 30608 29781 30543 29325 29718 30841 4 Economisch niet ac tief 14955 14076 15678 16137 17059 17414 16939 5 Bevolking 15jr.+ 44281 44684 45459 46680 46384 47132 47780 Bevolking 0-14 14924 14981 14986 15191 15274 15336 15310 6 Totale bevolking 59205 59665 60445 61871 61658 62468 63090 (3:6) 7 Participatie graad (%) 49,5 51,3 49, 3 49,4 47,6 47,6 48,9 8 Werkloosheidspercentage (%) 14,0 13,1 15,1 17,1 11,3 10,2 8,1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 42,6 44,6 41,8 40,9 42,2 42,7 44,9 Werkenden/Bev 15+ 56,9 59,5 55,6 54,2 56,1 56,6 59,4

PAGE 18

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 18 Vervolg tabel 7 Vrouw Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 1 Werkend 23850 25530 26192 26027 26049 27374 28177 2 Werkzoekend 4936 5272 5362 6165 5608 4615 4002 (1+2) 3 Beroepsbevolking 28786 30802 31554 32192 31657 31989 32179 4 Economisch niet ac tief 25464 25170 25663 26732 27251 27918 28652 5 Bevolking 15jr.+ 54250 55972 57217 58924 58908 59907 60831 Bevolking 0-14 14440 14554 14545 14679 14683 14748 14719 6 Totale bevolking 68690 70526 71762 73603 73591 74655 75550 (3:6) 7 Participatie graad (%) 41,9 43,7 44, 0 43,7 43,0 42,8 42,6 8 Werkloosheidspercentage (%) 17,1 17,1 17,0 19,2 17,7 14,4 12,4 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 34,7 36,2 36,5 35,4 35,4 36,7 37,3 Werkenden/Bev 15+ 44,0 45,6 45,8 44,2 44,2 45,7 46,3 Tabel 7. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar leeftijdsklasse Leeftijd 15-24 Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 1 Werkend 3584 3950 3469 2886 3141 3937 4023 2 Werkzoekend 1852 1995 2018 2266 1910 1299 1437 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5436 5945 5487 5152 5051 5236 5460 4 Economisch niet ac tief 9728 9603 10642 12030 12750 12792 12619 5 Bevolking 15-24 15164 15548 16129 17182 17801 18027 18080 (3:6) 7 Participatie graad (%) 35,8 38,2 34, 0 30,0 28,4 29,0 30,2 8 Werkloosheidspercentage (%) 34,1 33,6 36,8 44,0 37,8 24,8 26,3 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 23,6 25,4 21,5 16,8 17,6 21,8 22,3 Ratio totale werkl/jeugdwerkl 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 1,7 2,2 Leeftijd 25-34 Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 1 Werkend 10610 11627 11044 11160 11253 10484 11026 2 Werkzoekend 2273 2207 2524 2831 1926 2038 1534 (1+2) 3 Beroepsbevolking 12883 13834 13568 13991 13179 12522 12560 4 Economisch niet actief 2296 1927 2232 1970 2147 2801 2811 5 Bevolking 25-34 15179 15761 15800 15961 15326 15323 15371 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 84.9 87.8 85.9 87.7 86.0 81.7 81.7 8 Werkloosheidspercentage (%) 17.6 16.0 18.6 20.2 14.6 16.3 12.2 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 69.9 73.8 69.9 69.9 73.4 68.4 71.7

PAGE 19

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2008 19 Vervolg tabel 8 Leeftijd 35-44 Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 1 Werkend 16019 17019 16159 16404 15998 16590 16486 2 Werkzoekend 2765 2513 2845 3094 2619 2144 1953 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18784 19532 19004 19498 18617 18734 18439 4 Economisch niet actief 2811 2592 3278 2824 3001 2758 2961 5 Bevolking 35-44 21595 22124 22282 22322 21618 21492 21400 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 87,0 88,3 85,3 87,3 86,1 87,2 86,2 8 Werkloosheidspercentage (%) 14,7 12,9 15,0 15,9 14,1 11,4 10,6 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 74,2 76,9 72,5 73,5 74,0 77,2 77,0 Leeftijd 45-54 Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 1 Werkend 12807 13081 13787 14140 14434 14992 16557 2 Werkzoekend 1525 1890 1757 2326 1721 1656 1162 (1+2) 3 Beroepsbevolking 14332 14971 15544 16466 16155 16648 17719 4 Economisch niet actief 4362 4442 4385 4104 4433 4537 4112 5 Bevolking 45-54 18694 19413 19929 20570 20588 21185 21831 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 76,7 77,1 78,0 80,0 78,5 78,6 81,2 8 Werkloosheidspercentage (%) 10,6 12,6 11,3 14,1 10,7 9,9 6,6 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 68,5 67,4 69,2 68,7 70,1 70,8 75,8 Leeftijd 55plus Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 1 Werkend 6084 6459 7016 6752 7225 8046 8443 2 Werkzoekend 641 669 717 874 755 522 399 (1+2) 3 Beroepsbevolking 6725 7128 7733 7626 7980 8568 8842 4 Economisch niet ac tief 21200 20681 20805 21940 21979 22445 23087 5 Bevolking 55plus 27925 27809 28538 29566 29959 31014 31929 (3:6) 7 Participatie graad (%) 24,1 25,6 27, 1 25,8 26,6 27,6 27,7 8 Werkloosheidspercentage (%) 9,5 9,4 9,3 11,5 9,5 6,1 4,5 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 21,8 23,2 24,6 22,8 24,1 25,9 26,4