Citation
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2005

Material Information

Title:
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2005

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
labour
arbeidskrachtenonderzoek
unemployment
employment
werkenden
werkloosheid
werkloosheidpercentage
werkgelegenheid
income
inkomen

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

EERSTE RESULTATEN ARBEIDSKRACHTENONDERZOEK CURAAO 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Tel: 461 1031 Fax: 461 1696 Email: info@cbs.an Website: www.cbs.an

PAGE 2

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 2 INHOU DSOPGAVE INLEIDING ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 SAMENVATTING ................................ ................................ ................................ ........................ 3 METHODOLOGIE ................................ ................................ ................................ ....................... 4 B ETROUWBAARHEID EN ON NAUWKEURIGHEID ................................ ................................ ........... 4 N ON RESPONS ................................ ................................ ................................ .............................. 4 S TEEKPROEFTREKKIN G ................................ ................................ ................................ ................ 4 V ELDWERK ................................ ................................ ................................ ................................ .. 4 DEFINITIES ................................ ................................ ................................ ................................ .. 5 ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING. OKTOB ER 2004 2005 ................................ ...... 6 EERSTE RESULTATEN AR BEIDSKRACHTENONDERZO EK CURAAO .................... 7 I. WERKENDEN ................................ ................................ ................................ ......................... 10 I.1.G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ............................ 11 I.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ .............................. 11 I.3. R ATIO WERKENDEN OP DE TOTALE BEVOLKING ................................ ................................ 12 I.4. W ERKENDEN NAAR ECONOM ISCHE POSITIE ................................ ................................ ........ 12 II. WERKZOEKENDEN EN WERKLOOSHEIDSPERCENT AGE ................................ .... 13 I I.1. G ESLACHT ................................ ................................ ................................ .......................... 13 II.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ............................. 14 II.2.1 J EUGDWERKLOOSHEID ................................ ................................ ................................ ..... 14 I II. BEROEPSBEVOLKING ................................ ................................ ................................ ..... 14 III.1. G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ......................... 14 III.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ........................... 15 IV PARTICIPATIEGRAAD ................................ ................................ ................................ ..... 15 IV.1. G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ........................ 15 IV.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ........................... 16 BIJLA GE: TABELLEN ................................ ................................ ................................ ............. 17

PAGE 3

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 3 Inleiding In oktober 2005 hield het Centraal Bureau voor de Statistiek een Arbeidskrachten onderzoek (AKO) op Curaao. Het AKO is een steekproef onderzoek onder huishoudens met als doel de recente ontwikkel ingen op de arbeidsmarkt te meten. De belangrijkste concepten in dit onderzoek zijn het werkloosheidspercentage, de ontwikkeling in de werkende bevolking, de ontwikkeling in de werkzoekende bevolking en de participatiegraad. Het onderzoek wordt normaliter elk jaar in Curaao gehouden. Vanaf eind 2002 is het migratiesaldo voor Curaao positief geworden, dat wil zeggen dat meer mensen zich hebben gevestigd dan dat er vertrokken zijn. Een deel van dit positieve saldo wordt veroorzaakt doordat voorheen niet gratieverlening aan illegalen op het eiland) hebben laten registreren. Het is heel goed mogelijk dat een deel van deze groep zich ten tijde van de Census 2001 reeds op het eila nd bevond en dus toen reeds geteld werd. Aangezien niet bekend is wie wel of niet geteld is kan daarvoor niet gecorrigeerd worden. De cijfers van 2004 zijn in deze publicatie herberekend en zijn ten opzichte van de al eerder gepubliceerde cijfers herzien. Dit was noodzakelijk omdat bij de bevolkingsberekening van 2005 de bevolkingscijfers van 2004 lager bleken uit te vallen dan eerder berekend. Deze publicatie bevat thans de definitieve cijfers van 2004. In de bijlage zijn de arbeidsmarkt cijfers voor de p erioden 1997 2005 opgenomen. Thans volgen de eerste resultaten van het AKO onderzoek. Deze betreffen de situatie per september/oktober 2005. De resultaten worden steeds met de resultaten van september / oktober 2004 vergeleken. Het zijn netto resultaten va n in en uitstroom van de beroepsbevolking en kunnen derhalve niet veel vertellen over wat tussen de verschillende bevolkingsgroepen gedurende het jaar heeft plaatsgehad. Samenvatting In Curaao is de werkende bevolking nagenoeg gelijk gebleven ten opzich te van oktober 2004. Het aantal werkzoekenden is met 16 procent fors toegenomen. Hierdoor is het werkloosheidspercentage van 16,1 naar 18,2 procent gestegen. Als gevolg van de stijging van het aantal werkzoekenden is de beroepsbevolking met bijna 1400 per sonen toegenomen, een stijging van 2 procent. Het jeugdwerkloosheidspercentage is gestegen van 36,8 procent in 2004 naar 44 procent in 2005. De stijging van de jeugdwerkloosheid houdt, naast een gestegen aantal werkzoekenden, ook nauw verband met de dali ng van de participatiegraad van de jongeren o.a ook als gevolg van een gestegen schoolparticipatie.

PAGE 4

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 4 Methodologie Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Het Arbeidskrachtenonderzoek is een steekproefonderzoek waarbij 6 procent van alle huishoudens van Curaao worden geinterviewd. Omdat het AKO een steekproefonderzoek is heeft het werkloosheidspercentage in de steekproef van 2005 een onnauwkeurigheidsmarge van 1.35 procentpunten met een betrouwbaarheid van 95 procent. Dit betekent dat het werkloosheidspercenta ge geschat wordt op 18,6 procent met een onnauwkeurigheidsmarge van plus of min 1,35 procentpunten. Om deze betrouwbaarheid te handhaven wordt tijdens de uitvoerfase van het onderzoek ernaar gestreefd om de non respons zo laag mogelijk te houden. De total e non respons (inclusief van een vervuilde steekproefkader) bedroeg in 2005 23 procent. Non respons werkenden onderschat worden. Bewoners van kleine huishoudens met 1 of 2 werke nden zijn vaak moeilijk thuis aan te treffen. Dit heeft een systematische onderschatting van het aantal werkenden in de steekproef tot gevolg. Om hiervoor te corrigeren wordt aan het aantal werkenden in de steekproef een extra gewicht van 3,6 procent toeg ekend vr ophoging naar de totale bevolking. Bij de ophoging naar de totale bevolking wordt rekening gehouden met de structuur (leeftijd en geslacht) van de bevolking. De resultaten van deze exercitie zijn en blijven een schatting en men dient dit stee ds te bedenken bij het vergelijken van de resultaten van de census. Steekproeftrekking De steekproef van het AKO is een systematische steekproef met een aselect begin. Het steekproefkader is het bevolkingsbestand. De steekproefgrootte is berekend op 2250 adressen. Om te compenseren voor non respons wordt bij de trekking van de steekproef met het verwachte non repons percentage Veldwerk De veldwerkperiode van het AKO duurt ongeveer 1 maand. De interviews worden afgenomen door 30 interviewer s. Uitgangspunt is dat alle leden van het huishouden met behulp van een vragenlijst to eind van de veldwerkperiode worden de resultaten met behulp van een computerprogramma tot s tatistieken gecompileerd.

PAGE 5

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 5 Definities Werkenden: Alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer hebben gewerkt tegen betaling. Werkzoekend : Alle personen v an 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken mocht een baan beschikbaar zijn. Economisch niet actief : Alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn naar werk. Werkloosheidspercentage : Het aantal werkzoekenden gedeeld door de beroepsbevolking. Jeugdwerkloosheidspercentage : Het werkloosheidspercentage van de personen in de leeftijd van 15 tot en me t 24 jaar. Beroepsbevolking : de werkenden en de werkzoekenden bij elkaar opgeteld, ook wel de economisch actieve bevolking genoemd. Participatiegraad : De participatiegraad is de verhouding van de beroepsbevolking op de totale bevolking en is een graadm eter voor de participatie aan het economisch verkeer.

PAGE 6

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 6 Ontwikkeling van de bevolking. Oktober 2004 2005 Table 1. Bevolking inclusief instituten. 1 Oktober 2004 Net instroom/uitstroom Sterfte Immigratie Emigratie 1 Oktober 2005 0 4 9366 1883 22 532 236 9706 5 14 20485 512 4 962 452 20479 15 24 16492 1072 27 979 1018 17498 25 34 16130 811 33 1573 603 16256 35 44 22630 368 49 1034 576 22671 45 54 20234 529 93 540 368 20842 55+ 29616 1835 1038 480 245 30648 Totaal 134953 1811 1266 6100 3498 138100 CBS bere keningen Om enigszins een inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de beroepsbevolking is het belangrijk om te weten hoe de bevolking in het afgelopen jaar zich heeft ontwikkeld. In dit geval gaat het om de bevolking tussen oktober 2004 en oktober 2005. Ontwikkelingen in de bevolking zijn afhankelijk van ontwikkelingen in het aantal sterftes, het aantal geboortes en in de migratie. Deze bepalen de mate van in en uitstroom van personen in de bevolking en dus ook de mate van in en uitstroom in de beroepsb evolking. Het aantal geboortes bedroeg in 2005 1817 personen, en is in tabel 1 zichtbaar in de netto instroom van de 0 4 jarigen. De bevolking is tussen oktober 2004 en oktober 2005 gestegen. De analyse per leeftijdsgroep geeft aan dat in de leeftijden va naf 15 jaar, met name de bevolking in de leeftijdsgroep 15 24 jaar is gestegen. Het overgrote deel van de stijging betrof instroom uit de vorige leeftijdsgroep. Immigratie heeft netto weinig invloed gehad op de stijging in deze groep. Het aantal personen i n de leeftijdsgroep 25 34 jaar is in oktober 2005 iets gestegen. De immigratie was hoger dan de emigratie, waardoor ondanks een negatieve instroom, de bevolking toch is gestegen. Hetzelfde geldt ook voor de ontwikkeling in de leeftijdsgroep 35 44 jaar. U it tabel 1 blijkt dat het aantal personen iets is gestegen vooral als gevolg van netto immigratie. De bevolking in de oudere leeftijden vanaf 45 jaar is gestegen voornamelijk als gevolg van netto in en uitstroom. Resumerend kan worden geconcludeerd da t in de periode oktober 2005 netto immigratie met name in de leeftijden tussen 25 44 jaar veel invloed heeft gehad op ontwikkelingen in de bevolking. In 2005 heeft netto in en uitstroom alleen in de leeftijden 15 24 en in de leeftijden vanaf 55 jaar de o ntwikkelingen in de bevolking bepaald.

PAGE 7

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 7 Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao Tabel 2 geeft de voornaamste resultaten van het Arbeidskrachtenonderzoek voor 2004 en 2005 weer. In de Bijlage staan de resultaten van de voorgaande jaren. Het meetmo ment van het onderzoek betreft de maand oktober. Table 2. Ontwikkeling van de bevolking buiten instituten en van de beroepsbevolking. Totaal Oktober 2004 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 51474 51343 131 0.3 2 Werkzoekend 9861 11392 15 31 15.5 (1+2) 3 Beroepsbevolking 61335 62735 1400 2.3 4 Economisch niet actief 41341 42869 1528 3.7 5 Bevolking 15jr.+ 102676 105604 2928 2.9 Bevolking 0 14 29531 29870 339 1.1 6 Totale bevolking 132207 135474 3267 2.5 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 46.4 46.3 0.1 8 Werkloosheidspercentage (%) 16.1 18.2 2.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 38.9 37.9 1.0 Table 3. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking buiten institut en naar geslacht. Man Oktober 2004 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 25283 25316 33 0.1 2 Werkzoekend 4498 5227 729 16.2 (1+2) 3 Beroepsbevolking 29781 30543 762 2.6 4 Economisch niet actief 15678 16137 459 2.9 5 Bevolking 15jr.+ 45459 46680 1221 2.7 Bevolking 0 14 14986 15191 205 1.4 6 Totale bevolking 60445 61871 1426 2.4 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 49.3 49.4 0.1 8 Werkloosheidspercentage (%) 15.1 17.1 2.0 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 41.8 40.9 0.9

PAGE 8

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 8 Vervolg tabel 3 Vrouw Oktober 2004 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 26192 26027 165 0.6 2 Werkzoekend 5362 6165 803 15.0 (1+2) 3 Beroepsbevolking 31554 32 192 638 2.0 4 Economisch niet actief 25663 26732 1069 4.2 5 Bevolking 15jr.+ 57217 58924 1707 3.0 Bevolking 0 14 14545 14679 134 0.9 6 Totale bevolking 71762 73603 1841 2.6 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 44.0 43.7 0.3 8 Werkloosheidspercentage (%) 17.0 19.2 2.2 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 36.5 35.4 1.1 Table 4. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking buiten instituten naar leeftijd. Leeftijd 15 24 Oktober 2004 Oktob er 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 3469 2886 583 16.8 2 Werkzoekend 2018 2266 248 12.3 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5487 5152 335 6.1 4 Economisch niet actief 10642 12030 1388 13.0 5 Bevolking 15 24 16129 17182 1053 6.5 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 34.0 30.0 4 7 Werkloosheidspercentage (%) 36.8 44.0 7 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 21.5 16.8 5

PAGE 9

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 9 Vervolg tabel 4 Leeftijd 25 34 Oktober 2004 Okto ber 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 11044 11160 116 1.1 2 Werkzoekend 2524 2831 307 12.2 (1+2) 3 Beroepsbevolking 13568 13991 423 3.1 4 Economisch niet actief 2232 1970 262 11.7 5 Bevolking 25 34 15800 15961 1 61 1.0 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 85.9 87.7 2 7 Werkloosheidspercentage (%) 18.6 20.2 2 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 69.9 69.9 0 Leeftijd 35 44 Oktober 2004 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mu taties 1 Werkend 16159 16404 245 1.5 2 Werkzoekend 2845 3094 249 8.8 (1+2) 3 Beroepsbevolking 19004 19498 494 2.6 4 Economisch niet actief 3278 2824 454 13.8 5 Bevolking 35 44 22282 22322 40 0.2 (3:5) 6 Pa rticipatiegraad (%) 85.3 87.3 2 7 Werkloosheidspercentage (%) 15.0 15.9 1 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 72.5 73.5 1 Leeftijd 45 54 Oktober 2004 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 13787 14140 353 2. 6 2 Werkzoekend 1757 2326 569 32.4 (1+2) 3 Beroepsbevolking 15544 16466 922 5.9 4 Economisch niet actief 4385 4104 281 6.4 5 Bevolking 45 54 19929 20570 641 3.2 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 78.0 80.0 2 7 Werkloosheidspercentage (%) 11.3 14.1 3 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 69.2 68.7 0

PAGE 10

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 10 Vervolg tabel 4 Leeftijd 55plus Oktober 2004 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 7016 6752 264 3.8 2 Werkzoekend 717 874 157 21.9 (1+2) 3 Beroepsbevolking 7733 7626 107 1.4 4 Economisch niet actief 20805 21940 1135 5.5 5 Bevolking 55plus 28538 29566 1028 3.6 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 27.1 25.8 1 7 Werk loosheidspercentage (%) 9.3 11.5 2 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 24.6 22.8 2 I. Werkenden De werkende bevolking van Curaao is met 100 personen meer ten opzichte van oktober 2004 in aantal min of meer onveranderd gebleven. Zoals zal blijken is de beroepsbevolking in haar totaliteit in ongeveer gelijke mate gestegen als de totale bevolking. Dat heeft echter niet geleid tot een evenredige verhoging van het aantal werkenden, maar wel van het aantal werkzoekenden. Uit verdere a nalyse is

PAGE 11

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 11 gebleken dat zowel de bevolking als de beroepsbevolking is gestegen als gevolg van een hoge retourmigratie van personen geboren in Curaao, vanuit met name Nederland. Dat leidde wel tot een toename van het arbeidsaanbod, maar niet tot een verhogi ng van het aantal werkenden. Als gevolg daarvan steeg het aantal werkzoekenden. De stagnatie op de arbeidsmarkt lijkt vrijwel zeker te maken te hebben met tegenvallende economische ontwikkelingen. Hoewel nog geen volledige jaargegevens over 2005 beschikbaa r zijn kan uit de resultaten van de beschikbare conjunctuurindicatoren afgeleid worden dat er dat jaar weinig of geen economische groei heeft plaatsgevonden. Het aantal werkenden bedraagt 51343 personen. I.1.Geslacht Het aantal werkende mannen is ten opzi chte van oktober 2004 nagenoeg ongewijzigd gebleven. Er zijn 25316 mannen werkzaam. In tegenstelling tot de mannen is het aantal werkende vrouwen in oktober 2005 licht gedaald. Ondanks deze daling valt het aantal werkende vrouwen toch hoger uit dan het aa ntal werkende mannen. Het aantal werkende vrouwen bedraagt 26027 personen. I.2. Leeftijd Een daling van de werkende bevolking in 2005 voltrok zich alleen in de leeftijden tussen 15 en 24 jaar en de leeftijden 55 plus. Uit tabel 2 blijkt in de leeftijdsg roep 25 34 jaar en in de leeftijdsgroep 34 44 jaar het aantal werkenden te zijn gestegen. Ook in de leeftijdgroep 45 54 nam het aantal werkenden met 2.6 procent toe. Bij de jongeren (15 24 jaar) is de werkende bevolking met bijna 600 personen gedaald, een daling van 17 procent. De daling heeft deels te maken met een netto instroom van jongeren (zie tabel 1), waarvan een groot deel niet tot de beroepsbevolking is toegetreden. Uit de cijfers blijkt een toename van het aantal jongeren die nog op school zitten Het aantal werkende jongeren bedraagt 2886 personen. Het aantal werkenden in de leeftijdsgroep 25 34 jaar is met ruim 100 personen licht gestegen, een stijging van 1 procent. De natuurlijke instroom uit de vorige leeftijdsgroep was in 2005 negatief, het geen betekent dat een deel van de stijging ook immigratie betreft. Er zijn 11160 personen werkzaam. In de leeftijdsgroep 35 44 jaar is het aantal werkenden met 1,5 procent gestegen en telt in oktober 2005 19498 personen. De werkende bevolking in de hoge re leeftijden (55 jaar en ouder) is met ruim 250 personen gedaald, een daling van bijna 4 procent. De cijfers in tabel 2 wijzen uit dat personen in deze leeftijdsgroep economisch niet actief zijn geworden (waaronder gepensioneerden). Het aantal werkenden b edraagt 6752 personen.

PAGE 12

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 12 I.3. Ratio werkenden op de totale bevolking De ratio werkenden op de totale bevolking bedraagt in 2005 37,9 Ten opzichte van 2004 is deze ratio met ruim een procentpunt gedaald. De daling is het gevolg van de stijging van de bevol king en het gelijk blijven van het aantal werkenden. Vergeleken met verschillende (ei)landen in de regio 1 en in de Antillen (voor beiden geldt een ratio van 40 en boven), heeft Curaao naar verhouding nog altijd een laag aantal werkenden. I.4. Werkenden n aar economische positie opzichte van 2004 is deze groep met ruim 1000 personen gedaald. Uit de AKO cijfers blijkt dat een groot deel niet actief of werkzoekend is geworden. He t aantal kleine zelfstandigen en het aantal personen in vaste dienst is het meest gestegen. Table 5. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2004 Curaao Overig ANT + Aruba Nederland Overig Totaal Werkgever 867 98 258 481 1704 kleine zelfstan dige 1867 111 409 1214 3601 loontrekker in vaste dienst 25799 936 1230 4935 32900 loontrekker in tijdelijke dienst 2320 135 144 673 3272 losse jobs 4709 102 118 1972 6901 Contract 1726 25 114 646 2511 Overige 229 0 71 129 429 Onbekend 156 0 0 156 Totaal 37673 1407 2344 10050 51474 Vervolg tabel 5. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2005 Curaao Overig ANT + Aruba Nederland Overig Totaal Mutaties 2004 2005 Werkgever 771 20 170 568 1529 175 kleine zelfstandig e 2681 86 337 1033 4137 536 loontrekker in vaste dienst 25266 1171 1590 5247 33274 374 loontrekker in tijdelijke dienst 2011 125 94 982 3212 60 losse jobs 3936 67 149 1701 5853 1048 Contract 1883 66 199 472 2620 109 Overige 236 0 71 139 446 17 Onbe kend 209 0 21 42 272 116 Totaal 36993 1535 2631 10184 51343 131 Mutaties 2004 2005 680 128 287 134 131 131 1 Bron: KILM 2001 (Key Indicators of the Labour Market 2001)

PAGE 13

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 13 De daling van de werkenden betrof alleen personen geboren in Curaao. Het aantal werkenden geboren in de overige eilanden van de Antillen en Aruba, het aantal werkenden geboren in Nederland en het aantal werkenden geboren elders (buiten het Koninkrijk) zijn allen gestegen. II. Werkzoekenden en werkloosheidspercentage Het aantal werkzoekenden is in 2005 met ruim 1500 personen gestegen. Procentueel is dit een stijging van 15 procent (tabel 1). Zoals al eerder aangegeven betrof deze stijging vooral immigratie (voornamelijk in de leeftijden 25 44 jaar) van werkzoekenden, die de arbeidsmarkt niet kon absorberen. Uit analyses van de AKO cijfers blijkt dat driekwart van de stijging van de bevolking personen geboren in Curaao betreft. De omvang van de werkzoekende bevolking bedraagt thans 11392 personen. Als gevolg van de stijging van het aantal werkzoekenden is in 2005 het werkloo sheidspercentage met 2,1 procent punten gestegen. Het bedraagt thans 18,2 procent van de beroepsbevolking. II.1. Geslacht Het aantal werkzoekende mannen is met ruim 700 personen gestegen; van bijna 4500 personen in oktober 2004 naar 5227 personen in oktob er 2005, een stijging van 16 procent. Het werkloosheidspercentage van de mannen bedraagt in oktober 2005 17,1 procent, 2 procent punten hoger dan in 2004.

PAGE 14

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 14 Het aantal werkzoekende vrouwen steeg van 5362 naar 6165 een stijging van 15 procent. Het wer kloosheidspercentage steeg naar 19,2 procent. II.2. Leeftijd De werkzoekende bevolking is in alle leeftijdsgroepen gestegen, waarbij de grootse stijging in de leeftijdsgroep 45 54 jaar is te zien. Omdat in deze leeftijdsgroep immigratie geen beslissende rol heeft gespeeld lijkt de toename van het aantal werkzoekenden het effect te zijn van een netto instroom uitstroom van werkzoekenden die niet aan bod zijn gekomen. Opvallend is de stijging van het aantal werkzoekenden in de leeftijden vanaf 55 jaar. H et aantal werkzoekenden is met ruim 20 procent gestegen. Het werkloosheidspercentage voor die groep is hierdoor met 2 procentpunten gestegen en bedraagt thans 11,5 procent. II.2.1 Jeugdwerkloosheid Het jeugdwerkloosheidspercentage bedraagt in oktober 20 05 44,0 procent, 7 procent punten hoger dan in 2004. De voornaamste oorzaak van deze stijging is de daling van de beroepsbevolking. Zoals eerder is aangegeven heeft de verhoogde schoolparticipatie hier ook mee te maken. Het voorgaande in combinatie met tev ens een stijging van het aantal werkzoekenden heeft het werkloosheids percentage doen stijgen. De ratio jeugdwerkloosheid/totaal werkloosheid bedraagt 2.4 De jeugdwerkloosheid is dus ten opzichte van 2004 verslechterd en is volgens internationale normen wederom hoog te noemen. Een ratio van hoger dan 2 wordt internationaal als hoog beschouwd. III. Beroepsbevolking De beroepsbevolking is in 2005 met bijna 1400 personen gestegen, een stijging van 2 procent. Deze stijging is in zijn geheel toe te schrijven aan de stijging van de werkzoekende bevolking. De beroepsbevolking telt thans 62735 personen. III.1. Geslacht De mannelijke beroepsbevolking is met meer dan 700 personen gestegen, een stijging van 3 procent. Dit komt voornamelijk omdat het aantal werkzo ekende mannen is gestegen. De mannelijke beroepsbevolking telt thans 30543 personen. De vrouwelijke beroepsbevolking is met ruim 600 personen gestegen. Het aantal werkzoekende vrouwen is gestegen en hierdoor komt de totale vrouwelijke beroepsbevolking ui t op 32192 personen.

PAGE 15

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 15 III.2. Leeftijd De leeftijdsgroep met de grootste beroepsbevolking is de leeftijdsgroep 35 44 jaar gevolgd door de leeftijdsgroep 45 54 jaar. Bij de jongeren is de beroepsbevolking het kleinst. De beroepsbevolking is in alle leeftijds groepen gestegen met uitzondering van de leeftijdsgroepen 15 24 jaar en de leeftijdsgroep 55 plus. De grootste stijging was in de leeftijdsgroep 45 54. De beroepsbevolking in de leeftijdsgroep 15 24 jaar is met ruim 300 jongeren gedaald. Deze daling is v oor het grootste gedeelte veroorzaakt door de afname van het aantal werkende jongeren. De beroepsbevolking van de jongeren telt ongeveer 5152 personen. De beroepsbevolking in de leeftijdsgroep 25 34 jaar is met 3 procent (absoluut een stijging van ruim 40 0 personen) toegenomen als gevolg van de stijging van zowel de werkende als van de werkzoekende bevolking. IV. Participatiegraad De participatiegraad van Curaao is in oktober 2005 ten opzichte van oktober 2004 nagenoeg ongewijzigd gebleven en bedraagt thans 46,3 procent. De stijging van de bevolking heeft ook de beroepsbevolking in gelijke aantal doen stijgen. IV.1. Geslacht De participatiegraad van de mannen bedraagt 49,4 procent, nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van oktober 2004. De oorzaak ligt voornamelijk in de stijging van zowel de mannelijke bevolking als van de beroepsbevolking in gelijke aantal.

PAGE 16

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 16 De participatiegraad van de vrouwen bedraagt 43,7 procent en is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Dit komt omdat zowel de vrouwelijke bevolking als de vrouwelijke beroepsbevolking in naar verhouding gelijke aantallen zijn gestegen. IV.2. Leeftijd De participatiegraad is in alle leeftijdsgroepen gestegen, behalve de leeftijdsgroepen 15 24 en de leeftijden vanaf 55 jaar. De voornaamste oorzak ligt in de stijging van de beroepsbevolking. Bij de jongeren (15 24) daalde de participatiegraad van 34,0 in oktober 2004 naar 30,0 procent in oktober 2005. Dit komt omdat de beroepsbevolking bij de jongeren is afgenomen. In de leeftijdsgroep 25 34 jaar is de participatiegraad met 2 procentpunten gestegen. Ook in de leeftijdsgroep 35 44 jaar is de participatiegraad gestegen. Deze steeg van 85,3 naar 87,3 procent. Ook hier geldt dat de beroepsbevolking is gestegen. In de leeftijdsgroep 45 54 jaar steeg de par ticipatiegraad van resp. 78,0 in 2004 naar 80,0 in 2005. Uit de cijfers blijkt dat in de leeftijden vanaf 55 de participatiegraad is gedaald. Deze daalde van 27,1 procent in 2004 naar 25,8 procent in 2005. De daling van de beroepsbevolking en de forse s tijging van de bevolking zijn hier de oorzaak van.

PAGE 17

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 17 BIJLAGE: TABELLEN Table 6. Ontwikkeling van de bevolking buiten instituten en van de beroepsbevolking 1997 2005. Totaal Oktober 1997 Oktober 1998 Juni 2000 Census 2001 Oktober 2002 Okto ber 2003 Oktober 2004 Oktober 2005 1 Werkend 55451 51442 50105 47353 49056 52137 51474 51343 2 Werkzoekend 10161 10373 8278 8899 9056 9274 9861 11392 (1+2) 3 Beroepsbevolking 65612 61815 58383 56252 58112 61411 61335 62735 4 Economi sch niet actief 44796 44499 41203 41413 40419 39245 41341 42869 5 Bevolking 15jr.+ 110408 106314 99586 97665 98509 100656 102676 105604 Bevolking 0 14 38540 36512 32089 30460 29384 29535 29531 29870 6 Totale bevolking 148948 142826 131675 128125 127893 130191 132207 135474 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 44.1 43.3 44.3 43.9 45.4 47.2 46.4 46.3 8 Werkloosheidspercentage (%) 15.5 16.8 14.2 15.8 15.6 15.1 16.1 18.2 (1:6) 9 Werkend/Tota le bev. (%) 37.2 36.0 38.1 37.0 38.4 40.0 38.9 37.9 Table 7. Ontwikkeling van de bevolking buiten instituten en van de beroepsbevolking naar geslacht. Man Oktober 1997 Oktober 1998 Juni 2000 Census 2001 Oktober 2002 Oktober 2003 Oktober 2004 Oktober 2005 1 We rkend 29799 27731 25679 24302 25206 26606 25283 25316 2 Werkzoekend 4271 4553 3514 3843 4120 4002 4498 5227 (1+2) 3 Beroepsbevolking 34070 32284 29193 28145 29326 30608 29781 30543 4 Economisch niet actief 16278 15924 15401 15422 149 55 14076 15678 16137 5 Bevolking 15jr.+ 50348 48208 44594 43567 44261 44684 45459 46680 Bevolking 0 14 19495 18528 16291 15482 14945 14980 14986 15191 6 Totale bevolking 69843 66736 60885 59049 59206 59664 60445 61871 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 48.8 48.4 47.9 47.7 49.5 51.3 49.3 49.4 8 Werkloosheidspercentage (%) 12.5 14.1 12.0 13.7 14.0 13.1 15.1 17.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 42.7 41.6 42.2 41.2 42.6 44.6 41.8 40.9

PAGE 18

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 18 Vervolg tabel 7 Vrouw Oktober 1997 Oktober 1998 Juni 2000 Census 2001 Oktober 2002 Oktober 2003 Oktober 2004 Oktober 2005 1 Werkend 25652 23711 24426 23051 23850 25530 26192 26027 2 Werkzoekend 5890 5820 4764 5056 4936 5272 5362 6165 (1+2) 3 Beroepsbevolking 31542 29531 29190 28107 28786 30802 31554 32192 4 Economisch niet actief 28518 28575 25802 25991 25464 25170 25663 26732 5 Bevolking 15jr.+ 60060 58106 54992 54098 54250 55972 57217 58924 Bevolking 0 14 19045 17984 15798 14978 14439 14555 14545 14679 6 Totale bevolking 79105 76090 70790 69076 68689 70527 71762 73603 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 39.9 38.8 41.2 40.7 41.9 43.7 44.0 43.7 8 Werkloosheidspercentage (%) 18. 7 19.7 16.3 18.0 17.1 17.1 17.0 19.2 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 32.4 31.2 34.5 33.4 34.7 36.2 36.5 35.4 Table 8. Ontwikkeling van de bevolking buiten instituten en van de beroepsbevolking naar leeftijd Leeftijd 15 24 Oktober 1997 Okto ber 1998 Juni 2000 Census 2001 Oktober 2002 Oktober 2003 Oktober 2004 Oktober 2005 1 Werkend 5194 4133 3984 3358 3584 3950 3469 2886 2 Werkzoekend 2632 2282 1498 1731 1852 1995 2018 2266 (1+2) 3 Beroepsbevolking 7826 6415 5482 5089 5436 5945 5487 5152 4 Economisch niet actief 12640 11973 10837 10610 9728 9603 10642 12030 5 Bevolking 15 24 20466 18388 16319 15699 15164 15548 16129 17182 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 38.2 34.9 33.6 32.4 35.8 38.2 34. 0 30.0 7 Werkloosheidspercentage (%) 33.6 35.6 27.3 34.0 34.1 33.6 36.8 44.0 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 25.4 22.5 24.4 21.4 23.6 25.4 21.5 16.8

PAGE 19

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 19 Vervolg tabel 8 Leeftijd 25 34 Oktober 1997 Oktober 1 998 Juni 2000 Census 2001 Oktober 2002 Oktober 2003 Oktober 2004 Oktober 2005 1 Werkend 15659 13420 12097 11404 10610 11627 11044 11160 2 Werkzoekend 3331 3297 2176 2114 2273 2207 2524 2831 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18990 16717 14273 13518 12883 1 3834 13568 13991 4 Economisch niet actief 3231 3036 2479 2406 2296 1927 2232 1970 5 Bevolking 25 34 22221 19753 16752 15924 15179 15761 15800 15961 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 85.5 84.6 85.2 84.9 84.9 87. 8 85.9 87.7 7 Werkloosheidspercentage (%) 17.5 19.7 15.2 15.6 17.6 16.0 18.6 20.2 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 70.5 67.9 72.2 71.6 69.9 73.8 69.9 69.9 Leeftijd 35 44 Oktober 1997 Oktober 1998 Juni 2000 Census 2001 Oktober 2002 Oktober 2003 Oktober 2004 Oktober 2005 1 Werkend 17473 16613 15752 15486 16019 17019 16159 16404 2 Werkzoekend 2366 2914 2577 2605 2765 2513 2845 3094 (1+2) 3 Beroepsbevolking 19839 19527 18329 18091 18784 19532 19004 19498 4 Economisch niet actief 4183 3934 3887 3686 2811 2592 3278 2824 5 Bevolking 35 44 24022 23461 22216 21777 21595 22124 22282 22322 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 82.6 83.2 82.5 83.1 87.0 88.3 85.3 87.3 7 Werkloosheidspercentage (%) 11.9 14.9 14.1 14.4 14.7 12.9 15.0 15.9 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 72.7 70.8 70.9 71.1 74.2 76.9 72.5 73.5 Leeftijd 45 54 Oktober 1997 Oktober 1998 Juni 2000 Census 2001 Oktober 2002 Oktober 2003 Oktober 2004 Oktober 2005 1 Werkend 12395 12235 12407 11829 12807 13081 13787 14140 2 Werkzoekend 1354 1381 1440 1761 1525 1890 1757 2326 (1+2) 3 Beroepsbevolking 13749 13616 13847 13590 14332 14971 15544 16466 4 Economisch niet act ief 4865 5189 4648 4713 4362 4442 4385 4104 5 Bevolking 45 54 18614 18805 18495 18303 18694 19413 19929 20570 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 73.9 72.4 74.9 74.3 76.7 77.1 78.0 80.0 7 Werkloosheidspercentage (%) 9.8 10.1 10.4 13.0 10.6 12.6 11.3 14.1 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 66.6 65.1 67.1 64.6 68.5 67.4 69.2 68.7

PAGE 20

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2005 20 Vervolg tabel 8 Leeftijd 55plus Oktober 1997 Oktober 1998 Juni 2000 Census 2001 Oktober 2002 Oktober 2003 Oktober 2 004 Oktober 2005 1 Werkend 4730 5041 5865 5276 6084 6459 7016 6752 2 Werkzoekend 478 499 588 688 641 669 717 874 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5208 5540 6453 5964 6725 7128 7733 7626 4 Economisch niet actief 19877 20367 19352 19998 21200 20681 20805 21940 5 Bevolking 55plus 25085 25907 25805 25962 27925 27809 28538 29566 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 20.8 21.4 25.0 23.0 24.1 25.6 27.1 25.8 7 Werkloosheidspercentage (%) 9.2 9.0 9.1 11.5 9.5 9.4 9.3 11.5 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 18.9 19.5 22.7 20.3 21.8 23.2 24.6 22.8 Table 9. Ontwikkeling van de bevolking Oktober 2004 2005 naar geslacht.(Inclusief instituten) Man 1 Oktober 2004 Net instroom/uitstroom Sterfte Immigra tie Emigratie 1 Oktober 2005 0 4 4816 989 12 281 137 4988 5 14 10347 193 2 452 225 10379 15 24 8092 563 24 443 531 8543 25 34 7317 343 24 730 319 7361 35 44 10009 115 32 486 296 10052 45 54 8831 183 54 279 196 9043 55+ 12697 801 530 188 106 13050 Totaal 62109 936 678 2859 1810 63416 Vrouw 1 Oktober 2004 Net instroom/uitstroom Sterfte Immigratie Emigratie 1 Oktober 2005 0 4 4550 894 10 251 99 4718 5 14 10138 319 2 510 227 10100 15 24 8400 509 3 536 487 8955 25 34 8813 468 9 843 284 8895 35 44 12621 253 17 548 280 12619 45 54 11403 346 39 261 172 11799 55+ 16919 1034 508 292 139 17598 Totaal 72844 875 588 3241 1688 74684