Citation
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2004

Material Information

Title:
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2004

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
labour
arbeidskrachtenonderzoek
unemployment
employment
labour
werkenden
werkloosheid
werkloosheidpercentage
werkgelegenheid
income
inkomen

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 1 EERSTE RESULTATEN ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK CURA AO 2004 KOP1 regel 2

PAGE 2

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 SAMENVATTING ................................ ................................ ................................ ........................ 3 ME THODOLOGIE ................................ ................................ ................................ ....................... 4 B ETROUWBAARHEID EN ON NAUWKEURIGHEID ................................ ................................ ........... 4 N ON RESPONS ................................ ................................ ................................ .............................. 4 S TEEK PROEFTREKKING ................................ ................................ ................................ ................ 4 V ELDWERK ................................ ................................ ................................ ................................ .. 4 DEFINITIES ................................ ................................ ................................ ................................ .. 4 ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING. OKTOBER 2003 2004 ................................ ...... 6 EERSTE RESULTATEN AR BEIDSKRACHTENONDERZO EK CURAAO .................... 7 I. WERKENDEN ................................ ................................ ................................ ......................... 10 I.1.G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ............................ 10 I.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ .............................. 10 I.3. R ATIO WERKENDEN OP DE TOTALE BEVOLKING ................................ ................................ 11 I.4. W ERKENDEN NAAR ECONOM ISCHE POSITIE ................................ ................................ ........ 11 II. WERKZOEKENDEN EN WERKLOOSHEIDSPERCENT AGE ................................ .... 13 II.1. G ESLACHT ................................ ................................ ................................ .......................... 13 II.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ............................. 13 II.2.1 J EUGDWERKLOOSHEID ................................ ................................ ................................ ..... 14 III. BEROEPSBEVOLKIN G ................................ ................................ ................................ ..... 14 III.1. G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ......................... 14 III.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ........................... 14 IV. PARTICIPATIEGRAA D ................................ ................................ ................................ ..... 15 IV.1. G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ........................ 15 IV.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ........................... 15 BIJLAGE: TABELLEN ................................ ................................ ................................ ............. 17

PAGE 3

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 3 Inleiding In oktober 2004 hield het Centraal Bureau voor de Statistiek een Arbeidskrachten onderzoek (AKO) op Curaao. Het AKO is een steekproef onderzoek onder huishoudens met als doel de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te mete n. De belangrijkste concepten in dit onderzoek zijn het werkloosheidspercentage, de ontwikkeling in de werkende bevolking, de ontwikkeling in de werkzoekende bevolking en de participatiegraad. Het onderzoek wordt normaliter elk jaar in Curaao gehouden. Vanaf eind 2002 is het migratiesaldo voor Curaao positief geworden, dat wil zeggen dat meer mensen zich hebben gevestigd dan dat er vertrokken zijn. Een deel van dit positieve saldo wordt veroorzaakt doordat voorheen niet geregistreerden zich in 2003 als gevolg registreren. Het is heel goed mogelijk dat een deel van deze groep zich ten tijde van de Census reeds op het eiland bevond en dus toen reeds geteld werd. Aangezien niet bekend is wie wel of niet geteld is kan daarvoor niet gecorrigeerd worden. De cijfers van 2003 zijn in deze publicatie herberekend en zijn ten opzichte van de al eerder gepubliceerde cijfers herzien. Dit was noodzakelijk omdat bij de bevolkingsberek ening van 2004 de bevolkingscijfers van 2003 hoger bleken uit te vallen dan mag verwachten. Deze publicatie bevat thans de definitieve cijfers van 2003. In de bijlage zijn de arbeidsmarkt cijfers voor de perioden 1996 2004 opgenomen. Dit jaar is voor het eerst aan de hand van de resultaten van het AKO een schatting gemaakt van de omvang van het aantal informeel werkenden en van de verborgen werkloosheid. De methode die gebruikt is om de informeel werkenden te schatten is de methode die door de ILO is ontw ikkeld en dat in een paar landen is gemplementeerd. Vanuit deze schatting wordt een indicatie verkregen van het aantal personen dat werkt zonder secundaire arbeidsvoorwaarden. Het resultaat van deze schatting zal in de eerst volgende uitgave van de MODUS 1 worden gepubliceerd. Thans volgen de eerste resultaten van het AKO onderzoek. Deze betreffen de situatie per oktober/oktober 2004. De resultaten worden steeds met de resultaten van oktober /oktober 2003 vergeleken. Het zijn netto resultaten van in en ui tstroom van de beroepsbevolking en kunnen derhalve niet veel vertellen over wat tussen de werkenden, werkzoekenden en economisch niet actieven gedurende het jaar heeft plaatsgehad. Samenvatting In Curaao is de werkende bevolking met bijna 1700 personen g edaald ten opzichte van oktober 2004, een daling van 3 procent. Het aantal werkzoekenden is met 4 procent toegenomen. Onder andere hierdoor is het werkloosheidspercentage van 15,1 naar 16,0 procent gestegen. Onder andere als gevolg van de daling van het a antal werkenden is de beroepsbevolking met bijna 1350 personen afgenomen, een daling van 2 procent. 1 MODUS is het Statistisch blad van het CBS

PAGE 4

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 4 Het jeugdwerkloosheidspercentage is gestegen van 33,6 procent in 2003 naar 36,8 procent in 2004. Methodologie Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Het Arbe idskrachtenonderzoek is een steekproefonderzoek waarbij 6 procent van alle huishoudens van Curaao worden geinterviewd. Omdat het AKO een steekproefonderzoek is heeft het werkloosheidspercentage in de steekproef van 2004 een onnauwkeurigheidsmarge van 1.5 4 procentpunten met een betrouwbaarheid van 95 procent. Dit betekent dat het werkloosheidspercentage geschat wordt op 16,0 procent met een onnauwkeurigheidsmarge van plus of min 1,54 procentpunten. Om deze betrouwbaarheid te handhaven wordt tijdens de uit voerfase van het onderzoek ernaar gestreefd om de non respons zo laag mogelijk te houden. De totale non respons (inclusief van een vervuilde steekproefkader) bedroeg in 2004 25 procent. Non respons ishoudens met 1 of 2 werkenden onderschat worden. Bewoners van kleine huishoudens met 1 of 2 werkenden zijn vaak moeilijk thuis aan te treffen. Dit heeft een systematische onderschatting van het aantal werkenden in de steekproef tot gevolg. Om hiervoor te corrigeren wordt aan het aantal werkenden in de steekproef een extra gewicht van 3,6 procent toegekend vr ophoging naar de totale bevolking. Bij de ophoging naar de totale bevolking wordt rekening gehouden met de structuur (leeftijd en geslacht) van de bevolking. De resultaten van deze exercitie zijn en blijven een schatting en men dient dit steeds te bedenken bij het vergelijken van de resultaten van de census. Steekproeftrekking De steekproef van het AKO is een systematische steekproef met een asel ect begin. Het steekproefkader is het bevolkingsbestand. De steekproefgrootte is berekend op 2250 adressen. Om te compenseren voor non respons wordt bij de trekking van de steekproef Veldwerk De veld werkperiode van het AKO duurt ongeveer 1 maand. De interviews worden afgenomen door 30 interviewers. to ok kleine kinderen en ouderen die niet (meer) economisch actief zijn, worden in het onderzoek betrokken. Aan het eind van de veldwerkperiode worden de resultaten met behulp van een computerprogramma tot statistieken gecompileerd. Definities Werkenden: all e personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer hebben gewerkt tegen betaling. Werkzoekend :

PAGE 5

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 5 alle personen van 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken mocht een baan beschikbaar zijn. Economisch niet actief : alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn n aar werk. Werkloosheidspercentage : Alle personen die op het moment van het interview zonder werk zijn, te kennen hebben gegeven opzoek te zijn naar werk, de maand voorafgaand aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen twee weken kunnen b eginnen, mocht een gelegenheid zich presenteren. Jeugdwerkloosheidspercentage : Het werkloosheidspercentage van de personen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Beroepsbevolking : de werkenden en de werkzoekenden bij elkaar opgeteld, ook wel de econo misch actieve bevolking genoemd. Participatiegraad : De participatiegraad is de verhouding van de beroepsbevolking op de totale bevolking en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer.

PAGE 6

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 6 Ontwikkeling van de bevolking. Oktober 2003 2 004 Totale Bevolking (inclusief instituten) 1 Okt 2003 Net doorstroom Sterftes Immigratie Emigratie 1 Okt 2004 0 4 9258 2246 23 408 262 9659 5 14 20594 455 6 490 497 20126 15 24 15860 974 30 550 1256 16098 25 34 16067 750 35 908 714 15476 35 44 2 2498 365 52 696 554 22223 45 54 19658 567 93 287 396 20023 55+ 28863 1725 1044 190 276 29458 Totaal 132798 1974 1283 3529 3955 133063 Om enigszins een inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de beroepsbevolking is het belangrijk om te weten hoe de bevolking in het afgelopen jaar zich heeft ontwikkeld. In dit geval gaat het om de bevolking tussen oktober 2003 en oktober 2004. Ontwikkelingen in de bevolking zijn afhankelijk van ontwikkelingen in het aantal sterftes, het aantal geboortes en in de migr atie. Deze bepalen de mate van in en uitstroom van personen in de bevolking en dus ook de mate van in en uitstroom in de beroepsbevolking. In bovenstaande tabel is de sterfte weggelaten omdat deze in de arbeidsactieve leeftijden naar verhouding klein zij n. De bevolking is tussen oktober 2003 en oktober 2004 gestegen. De analyse per leeftijdsgroep geeft aan dat in de leeftijden vanaf 15 jaar, de bevolking in de leeftijdsgroep 15 24 jaar is gestegen. Het overgrote deel van de stijging betrof instroom uit de vorige leeftijdsgroep. Immigratie heeft netto weinig invloed gehad op de stijging. Het aantal personen in de leeftijdsgroep 25 34 jaar is in oktober 2004 gedaald. De immigratie was hoger dan de emigratie, maar de instroom uit de vorige leeftijdsgroep was negatief, waardoor de bevolking is gedaald. Hetzelfde geldt ook voor de ontwikkeling in de leeftijdsgroep 35 44 jaar. Uit tabel 1 blijkt dat het aantal personen iets is gedaald vooral als gevolg van een negatieve instroom uit de vorige leeftijdsgroep. De netto immigratie was naar verhouding klein. De bevolking in de oudere leeftijden vanaf 45 jaar is gestegen alleen door natuurlijke stijging. Immigratie heeft in de afgelopen jaar geen rol gespeeld. Resumerend kan worden geconcludeerd dat in oktober 20 04 migratie naar verhouding weinig invloed heeft gehad op ontwikkelingen in de beroepsbevolking en dat tussen oktober 2003 en oktober 2004 doorstroom in de verschillende leeftijdsgroepen de voornaamste factor is geweest voor genoemde ontwikkelingen.

PAGE 7

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 7 Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao Tabel 2 geeft de voornaamste resultaten voor 2003 en 2004 weer. In de Bijlage staan de resultaten van de overige jaren. De momenten in deze publicatie betreffen de maanden oktober 2003 en oktober 2004. Tabel 1. Ontwikk eling van de bevolking 2 en van de beroepsbevolking oktober 2003 2004. Totaal Okt. 2003 Okt. 2004 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 52137 50438 1699 3.3 2 Werkzoekend 9274 9624 350 3.8 (1+2) 3 Beroepsbevolking 6 1411 60062 1349 2.2 4 Economisch niet actief 39245 40876 1631 4.2 5 Bevolking 15jr.+ 100656 100938 282 0.3 Bevolking 0 14 29535 29471 64 0.2 6 Totale bevolking 130191 130409 218 0.2 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 47.2 46.1 1.1 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 15.1 16.0 0.9 (1:6) 9 Werkenden/Totale bevolking. (%) 40.0 38.7 1.4 Ontwikkeling van de bevolking en de beroepsbevolkin g naar geslacht. Okt. 2003 Okt. 2004 Man Okt. 2003 Okt. 2004 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 26606 24747 1859 7.0 2 Werkzoekend 4002 4391 389 9.7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 30608 29138 1470 4.8 4 Economisch niet actief 14076 15512 1436 10.2 5 Bevolking 15jr.+ 44684 44650 34 0.1 Bevolking 0 14 14980 14947 33 0.2 6 Totale bevolking 59664 59597 67 0.1 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 51.3 48.9 2.4 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 13.1 15.1 2.0 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 44.6 41.5 3.1 2 Dit betreft de bevolking buiten instituten.

PAGE 8

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 8 Vrouw Okt. 2003 Okt. 2004 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 25530 25691 161 0.6 2 Werkzoekend 5272 5233 39 0.7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 30802 30924 122 0.4 4 Economisch niet actief 25170 25364 194 0.8 5 Bevolking 15jr.+ 55972 56288 316 0.6 Bevolking 0 14 14555 14524 31 0.2 6 Totale bevolking 70527 70812 285 0.4 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 43.7 43.7 0.0 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 17.1 16.9 0.2 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 36.2 36.3 0.1 Ontwi kkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar leeftijd. Okt. 2003 Okt. 2004 Leeftijd 15 24 Okt. 2003 Okt. 2004 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 3950 3366 584 14.8 2 Werkzoekend 1995 1963 32 1.6 (1+2) 3 Be roepsbevolking 5945 5329 616 10.4 4 Economisch niet actief 9603 10418 815 8.5 5 Bevolking 15 24 15548 15747 199 1.3 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 38.2 33.8 4 (2:3) 7 Werkloosheidsperc entage (%) 33.6 36.8 3 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 25.4 21.4 4 Leeftijd 25 34 Okt. 2003 Okt. 2004 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 11627 10597 1030 8.9 2 Werkzoekend 2207 2419 212 9.6 (1+2) 3 Beroepsbevolking 13834 13016 818 5.9 4 Economisch niet actief 1927 2142 215 11.2 5 Bevolking 25 34 15761 15158 603 3.8 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 87.8 85.9 2 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 16.0 18.6 3 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 73.8 69.9 4

PAGE 9

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 9 Leeftijd 35 44 Okt. 2003 Okt. 2004 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 17019 15867 1152 6.8 2 Werkzoekend 2513 2792 27 9 11.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 19532 18659 873 4.5 4 Economisch niet actief 2592 3222 630 24.3 5 Bevolking 35 44 22124 21881 243 1.1 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 88.3 85.3 3 (2:3 ) 7 Werkloosheidspercentage (%) 12.9 15.0 2 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 76.9 72.5 4 Leeftijd 45 54 Okt. .2003 Okt. 2004 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 13081 13638 557 4.3 2 Werkzoeken d 1890 1737 153 8.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 14971 15375 404 2.7 4 Economisch niet actief 4442 4347 95 2.1 5 Bevolking 45 54 19413 19722 309 1.6 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 77.1 78.0 0.8 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 12.6 11.3 1.3 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 67.4 69.2 1.8 Leeftijd 55plus Okt. 2003 Okt. 2004 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 6459 6970 511 7.9 2 Werkzoekend 669 712 43 6.4 (1+2) 3 Beroepsbevolking 7128 7682 554 7.8 4 Economisch niet actief 20681 20747 66 0.3 5 Bevolking 55plus 27809 28429 620 2.2 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 25.6 27.0 1.4 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 9.4 9.3 0.1 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 23.2 24.5 1.3

PAGE 10

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 10 I. Werkenden De werkende bevolking van Curaao is met bijna 1700 personen gedaald, een daling van 3 procent. Gezien de stijging van het aantal werkzoekenden ziet het ernaar uit dat een deel werkzoekend is geworden, terwijl een groter deel economisch niet actief is geworden. Het aantal werkenden bedraagt 50438 personen. I.1.Geslacht Het aantal werkende mannen is ten opzichte van oktober 2003 met ruim 1800 personen gedaald, een daling van bijna 7 procent (tabel 2). Een deel is werkzoekend geworden en een groter deel is economisch niet actief geworden. Er zijn 24747 mannen werkzaam. In t egenstelling tot bij de mannen is het aantal werkende vrouwen in oktober 2004 licht gestegen. Met deze stijging is het aantal werkende vrouwen hoger uitgevallen dan het aantal werkende mannen. De omvang van de werkende bevolking bij de vrouwen bedraagt 256 91 personen. I.2. Leeftijd De daling van de werkende bevolking in 2004 voltrok zich alleen in de leeftijden tussen 15 en 44 jaar. In 2004 is in de leeftijdsgroep 35 44 jaar het aantal werkenden wederom fors gedaald (7 procent). Dit komt voor een deel om dat er weinig natuurlijke instroom van werkenden uit de vorige leeftijdsgroep heeft plaatsgehad en voor een deel ook omdat personen uit deze leeftijdsgroep in het afgelopen jaar werkzoekend en niet actief zijn geworden. In de leeftijdsgroep 45 54 jaar is een stijging van 4 procent van de werkenden waar te nemen, en in de leeftijden vanaf 55 jaar is het aantal werkenden ook gestegen. Bij de jongeren (15 24 jaar) is de werkende bevolking met bijna 600 personen gedaald, een daling van bijna 15 procent. De daling heeft voornamelijk te maken met de naar verhouding weinig instroom van jongeren in de beroepsbevolking, gezien de stijging in het aantal niet actieven. Uit CBS onderzoeken blijkt dat het percentage schoolgaande jongeren in 2004 3 procentpunten hoger is dan in 2003, hetgeen betekent dat hierdoor in

PAGE 11

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 11 2004 minder jongeren de beroepsbevolking zijn ingetreden. Het aantal werkende jongeren bedraagt 3366 personen. Het aantal werkenden in de leeftijdsgroep 25 34 jaar is met ruim 1000 personen gedaald, een da ling van 9 procent. De natuurlijke instroom van werkenden uit de vorige leeftijdsgroep was ook in 2004 negatief. Het is tevens niet uitgesloten dat in deze leeftijdsgroep werkenden zijn gemigreerd. Er zijn 10597 personen werkzaam. De werkende bevolking in de hogere leeftijden (55 jaar en ouder) is met ruim 500 personen gestegen, een stijging van bijna 8 procent. De cijfers in tabel 1 wijzen uit dat meer personen in deze leeftijdsgroep in de beroepsbevolking zijn gebleven dan economisch niet actief zijn g eworden. Het aantal werkenden bedraagt 6970 personen. I.3. Ratio werkenden op de totale bevolking De ratio werkenden op de totale bevolking bedraagt in 2004 38,7 Ten opzichte van 2003 is deze ratio met ruim een procentpunt gedaald. Gezien het feit dat d e bevolking niet is gedaald, is de daling van de werkenden toe te schrijven aan een daling van de werkgelegenheid. Vergeleken met verschillende (ei)landen in de regio 3 en in de Antillen (voor beiden geldt een ratio van 40 en boven), heeft Curaao naar verh ouding nog altijd een laag aantal werkenden. I.4. Werkenden naar economische positie Over nagenoeg de hele linie is ten opzichte van 2003 de werkende bevolking gedaald. Alleen het aantal werkgevers is iets gestegen. Het aantal personen in vaste dienst is het meest gedaald (bijna 800). 3 Bron: KILM 2001 (Key Indicators of the Labour Market 2001)

PAGE 12

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 12 Tabel 2. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2003. Curaao NA+Aruba Nederland Overig Totaal Werkgever 749 85 291 467 1592 kleine zelfstandige 1996 174 375 1025 3570 loontrekker in vaste dienst 26006 841 1640 4567 33054 loontrekker in tijdelijke dienst 2177 20 101 1119 3417 Werknemer in losse jobs 4800 86 125 1841 6852 contract 1899 61 250 510 2720 Overige 275 0 83 184 542 Onbekend 130 0 0 2 60 390 Totaal 38032 1267 2865 9973 52137 Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2004 Curaao NA+Aruba Nederland Overig Totaal Mutaties 2003 2004 Werkgever 854 97 254 47 2 1677 85 kleine zelfstandige 1840 109 403 1191 3543 27 loontrekker in vaste dienst 25322 921 1200 4818 32261 793 loontrekker in tijdelijke dienst 2261 133 140 653 3187 230 losse jobs 4615 100 117 1922 6754 98 contract 1676 25 111 6 28 2440 280 Overige 226 0 69 128 423 119 Onbekend 153 0 0 0 153 Totaal 36947 1385 2294 9812 50438 1699 Mutaties 2003 2004 1085 118 571 161 1699 1699 De daling van de werkenden betrof voor het overgrote deel person en geboren in Curaao. Het aantal werkenden geboren in de overige eilanden van de Antillen en Aruba is licht gestegen en is de enige groep waarin een stijging is geregistreerd.

PAGE 13

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 13 II. Werkzoekenden en werkloosheidspercentage Het aantal werkzoekenden is in 2004 met 350 personen gestegen. Procentueel is dit een stijging van 4 procent (tabel 1). De omvang bedraagt thans 9624 personen. De stijging van het aantal werkzoekenden is wellicht het effect van een daling in de werkgele genheid. Als gevolg van de stijging van het aantal werkzoekenden, maar vooral door de daling van de beroepsbevolking is in 2004 het werkloosheidspercentage met 0.9 procent punten gestegen t.o.v. 2003. Het bedraagt thans 16,0 procent van de beroepsbevolkin g. II.1. Geslacht Het aantal werkzoekende mannen is met bijna 400 personen gestegen; van 4002 personen in oktober 2003 naar 4391 personen in oktober 2004, een stijging van 10 procent. Een verklaring voor de stijging ligt in de daling van de economische ac tiviteiten. Het werkloosheidspercentage van de mannen bedraagt in oktober 2004 15,1 procent, 2 procent punten hoger dan in 2003. Dit percentage is toegenomen, omdat het aantal werkzoekenden is toegenomen, terwijl de beroepsbevolking afnam. Het aantal werkzoekende vrouwen is nagenoeg gelijk gebleven van 5272 naar 5233 een daling van nog geen procent. De lichte daling is in dezelfde orde van grootte als de ontwikkeling in de beroepsbevolking en in de bevolking. (Er is over het algemeen weinig ontwikkel ing waar te nemen in de beroepsbevolking van de vrouwen) Het werkloosheidspercentage van de vrouwen daalde licht ten opzichte van 2003. Dit percentage is gedaald omdat het aantal werkzoekenden licht is gedaald terwijl de beroepsbevolking iets steeg. Het w erkloosheidspercentage bedraagt thans 16,9 procent. II.2. Leeftijd De werkzoekende bevolking is met uitzondering van de leeftijdsgroep 15 24 en 45 54 jaar, in alle leeftijdsgroepen gestegen, waarbij de grootse stijging in de leeftijdsgroep 35 44 jaar is t e zien.

PAGE 14

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 14 Opvallend is de stijging van het aantal werkzoekenden in de leeftijden vanaf 55 jaar. Het is niet uitgesloten dat het effect van de afslanking van het overheidsapparaat in 1998 nu zichtbaar begint te worden. Het aantal werkzoekenden met 6 procent gestegen. Ondanks de stijging van het aantal werkzoekenden is het werkloosheidspercentage niet gestegen maar is gelijk gebleven aan 2003. Dit komt omdat de werkenden met 8 procent is gestegen. Het werkloosheidspercentage bedraagt thans 9,3 procent. II.2.1 Jeugdwerkloosheid Het jeugdwerkloosheidspercentage bedraagt in oktober 2004 36,8 procent, 3 procent punten hoger dan in 2003. De voornaamste oorzaak van deze stijging is de daling van de beroepsbevolking van de jongeren met 10 procent. De ratio jeugdwerk loosheid / totaal werkloosheid bedraagt 2.3. De jeugdwerkloosheid is dus ten opzichte van 2003 verslechterd en is volgens internationale normen hoog te noemen. Een ratio van hoger dan 2 wordt internationaal als hoog beschouwd. III. Beroepsbevolking De ber oepsbevolking is in 2004 met bijna 1350 personen gedaald, een daling van 2 procent. Deze daling is in zijn geheel toe te schrijven aan de daling van de werkende bevolking. De beroepsbevolking telt thans 60062 personen. III.1. Geslacht De mannelijke beroe psbevolking is met meer dan 1450 personen gedaald, een daling van 5 procent. De beroepsbevolking is gedaald omdat het aantal werkende mannen met 7 procent is gedaald. De mannelijke beroepsbevolking telt thans 29138 personen. De vrouwelijke beroepsbevolki ng is met een kleine stijging van 100 personen nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal werkende vrouwen is licht gestegen en hierdoor komt de totale vrouwelijke beroepsbevolking uit op 30924 personen. III.2. Leeftijd De leeftijdsgroep met de grootste beroeps bevolking is de leeftijdsgroep 35 44 jaar gevolgd door de leeftijdsgroep 45 54 jaar. Bij de jongeren is de beroepsbevolking het kleinst. Met uitzondering van de leeftijdsgroepen 15 44 jaar is de beroepsbevolking in de overige leeftijdsgroepen gestegen. De grootste stijging was in de leeftijdsgroep 55 plus (8 procent). De beroepsbevolking in de leeftijdsgroep 15 24 jaar is met ruim 600 jongeren gedaald. Deze daling is voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de afname van het aantal werkende jongeren. D e beroepsbevolking van de jongeren telt ongeveer 5300 personen. De beroepsbevolking in de leeftijdsgroep 25 34 jaar is met 6 procent (absoluut een daling van ruim 800 personen) afgenomen als gevolg van de afname van de werkende bevolking.

PAGE 15

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 15 IV. Particip atiegraad De participatiegraad van Curacao is in oktober 2004 met 1 procent punt gedaald t.o.v. oktober 2003 en bedraagt thans 46,1 procent. De participatiegraad is gedaald omdat de beroepsbevolking is gedaald. IV.1. Geslach t De participatiegraad van de mannen bedraagt 48,9 procent, 2,4 procent punten lager dan in oktober 2003. De oorzaak ligt voornamelijk in de daling van de mannelijke beroepsbevolking. De participatiegraad van de vrouwen bedraagt 43,7 procent en is ongew ijzigd gebleven. Dit komt omdat zowel de vrouwelijke bevolking als de vrouwelijke beroepsbevolking in naar verhouding gelijke aantallen zijn gestegen. Hoewel de participatiegraad van de vrouwen niet is afgenomen, is deze iets lager dan die van de mannen. IV.2. Leeftijd Bij de jongeren daalde de participatiegraad van 38,2 in oktober 2003 naar 33,8 procent in oktober 2004. Dit komt omdat de beroepsbevolking bij de jongeren fors is afgenomen. In de leeftijdsgroep 25 34 jaar is de participatiegraad gedaald. De voornaamste oorzaak hiervan is de grotere daling van de beroepsbevolking ten opzichte van de bevolking. Ook in de leeftijdsgroep 35 44 jaar is de participatiegraad afgenomen. Deze daalde van 88,3 naar 85,3 procent. Ook hier geldt dat de participatiegr aad is gedaald omdat met name de beroepsbevolking is afgenomen. In de leeftijdsgroep 45 54 jaar is de participatiegraad licht gestegen van resp. 77,1 in 2003 naar 78,0 in 2004. In deze leeftijdsgroep heeft de stijging van de beroepsbevolking in nagenoeg g elijke aantallen als de bevolking effect gehad op de participatiegraad.

PAGE 16

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 16 Ook in de leeftijden vanaf 55 jaar is zowel de bevolking als de beroepsbevolking in bijna gelijke aantallen gestegen. Hierdoor is de participatiegraad weinig veranderd. Deze daalde ie ts van 25,6 procent in 2003 naar 27,0 procent in 2004.

PAGE 17

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 17 BIJLAGE: TABELLEN Ontwikkeling in de bevolking en in de beroepsbevolking 1996 2004 4 Totaal Okt. 96 Okt. 97 Okt. 98 Jun 00 Census 01 Okt. 02 Okt. 03 Okt. 04 1 Werkend 54908 5545 1 51442 50105 47353 49056 52137 50438 2 Werkzoekend 9039 10161 10373 8278 8899 9056 9274 9624 (1+2) 3 Beroepsbevolking 63947 65612 61815 58383 56252 58112 61411 60062 4 Economisch niet actief 41885 44796 4449 9 41203 41413 40419 39245 40876 5 Bevolking 15jr.+ 105832 110408 106314 99586 97665 98509 100656 100938 Bevolking 0 14 40809 38540 36512 32089 30460 29384 29535 29471 6 Totale bevolking 146641 148948 142826 131675 128125 127893 130191 130409 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 43.6 44.1 43.3 44.3 43.9 45.4 47.2 46.1 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 14.1 15.5 16.8 14.2 15.8 15.6 15.1 16.0 (1:6) 9 Werkend/To tale bev. (%) 37.4 37.2 36.0 38.1 37.0 38.4 40.0 38.7 Man Okt. 96 Okt. 97 Okt. 98 Jun 00 Census 01 Okt. 02 Okt. 03 Okt. 04 1 Werkend 30396 29799 27731 25679 24302 25206 26606 24747 2 Werkzoekend 3531 4271 4553 3514 3843 4120 40 02 4391 (1+2) 3 Beroepsbevolking 33927 34070 32284 29193 28145 29326 30608 29138 4 Economisch niet actief 14183 16278 15924 15401 15422 14955 14076 15512 5 Bevolking 15jr.+ 48110 50348 48208 44594 4356 7 44261 44684 44650 Bevolking 0 14 20612 19495 18528 16291 15482 14945 14980 14947 6 Totale bevolking 68722 69843 66736 60885 59049 59206 59664 59597 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 49.4 48.8 48.4 47.9 47.7 49.5 51.3 48.9 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 10.4 12.5 14.1 12.0 13.7 14.0 13.1 15.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 44.2 42.7 41.6 42.2 41.2 42.6 44.6 41.5 4 In 1999 werd geen Arbeidskrachtenonderzoek gehouden. Tevens gelden de resultaten van de Census van 2001 als de officile arbeidsmarkt cijfers voor het jaar 2001. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de Census in een ander periode van het jaar (januari) is gehouden. Verschil in perioden van het jaar kan, naas t andere factoren zoals verschil in methodieken van onderzoek, een verklaring zijn voor verschillen ten opzichte van de Census.

PAGE 18

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 18 Vrouw Okt. 96 Okt. 97 Okt. 98 Jun 00 Census 01 Okt. 02 Okt. 03 Okt. 04 1 Werkend 24512 25652 23711 24426 23051 23850 25530 25691 2 Werkzoekend 5508 5890 5820 4764 5056 4936 5272 5233 (1+2) 3 Beroepsbevolking 30020 31542 29531 29190 28107 28786 30802 30924 4 Economisch niet actief 27702 28518 28575 25802 25991 25464 25170 25364 5 Bevolking 15jr.+ 57722 60060 58106 54992 54098 54250 55972 56288 Bevolking 0 14 20197 19045 17984 15798 14978 14439 14555 14524 6 Totale bevolking 77919 79105 76090 70790 69076 68689 70527 70812 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 38.5 39.9 38.8 41.2 40.7 41.9 43.7 43.7 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 18.3 18.7 19.7 16.3 18.0 17.1 17.1 16.9 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 31.5 32.4 31.2 34.5 33.4 34.7 36.2 36.3 Leeftijd 15 24 Okt. 96 Okt. 97 Okt. 98 Jun 00 Census 01 Okt. 02 Okt. 03 Okt. 04 1 Werkend 6325 5194 4133 3984 3358 3584 3950 3366 2 Werkzoekend 263 3 2632 2282 1498 1731 1852 1995 1963 (1+2) 3 Beroepsbevolking 8958 7826 6415 5482 5089 5436 5945 5329 4 Economisch niet actief 11275 12640 11973 10837 10610 9728 9603 10418 5 Bevolking 15 24 20233 204 66 18388 16319 15699 15164 15548 15747 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 44.3 38.2 34.9 33.6 32.4 35.8 38.2 33.8 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 29.4 33.6 35.6 27.3 34.0 34.1 33.6 36.8 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 31.3 25.4 22.5 24.4 21.4 23.6 25.4 21.4 Leeftijd 25 34 Okt. 96 Okt. 97 Okt. 98 Jun 00 Census 01 Okt. 02 Okt. 03 Okt. 04 1 Werkend 16101 15659 13420 12097 11404 10610 11627 10597 2 Werkzoekend 25 32 3331 3297 2176 2114 2273 2207 2419 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18633 18990 16717 14273 13518 12883 13834 13016 4 Economisch niet actief 3024 3231 3036 2479 2406 2296 1927 2142 5 Bevolking 25 34 21657 22221 19753 16752 15924 15179 15761 15158 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 86.0 85.5 84.6 85.2 84.9 84.9 87.8 85.9 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 13.6 17.5 19.7 15.2 15.6 17.6 16.0 18.6

PAGE 19

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 19 (1:5) 8 Wer kend/Totale bev. (%) 74.3 70.5 67.9 72.2 71.6 69.9 73.8 69.9 Leeftijd 35 44 Okt. 96 Okt. 97 Okt. 98 Jun 00 Census 01 Okt. 02 Okt. 03 Okt. 04 1 Werkend 15772 17473 16613 15752 15486 16019 17019 15867 2 Werkzoekend 2312 2366 2 914 2577 2605 2765 2513 2792 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18084 19839 19527 18329 18091 18784 19532 18659 4 Economisch niet actief 4193 4183 3934 3887 3686 2811 2592 3222 5 Bevolking 35 44 22277 2402 2 23461 22216 21777 21595 22124 21881 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 81.2 82.6 83.2 82.5 83.1 87.0 88.3 85.3 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 12.8 11.9 14.9 14.1 14.4 14.7 12.9 15.0 (1:5) 8 W erkend/Totale bev. (%) 70.8 72.7 70.8 70.9 71.1 74.2 76.9 72.5 Leeftijd 45 54 Okt. 96 Okt. 97 Okt. 98 Jun 00 Census 01 Okt. 02 Okt. 03 Okt. 04 1 Werkend 11505 12395 12235 12407 11829 12807 13081 13638 2 Werkzoekend 125 2 1354 1381 1440 1761 1525 1890 1737 (1+2) 3 Beroepsbevolking 12757 13749 13616 13847 13590 14332 14971 15375 4 Economisch niet actief 4607 4865 5189 4648 4713 4362 4442 4347 5 Bevolking 45 54 17364 1 8614 18805 18495 18303 18694 19413 19722 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 73.5 73.9 72.4 74.9 74.3 76.7 77.1 78.0 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 9.8 9.8 10.1 10.4 13.0 10.6 12.6 11.3 (1:5) 8 We rkend/Totale bev. (%) 66.3 66.6 65.1 67.1 64.6 68.5 67.4 69.2 Leeftijd 55plus Okt. 96 Okt. 97 Okt. 98 Jun 00 Census 01 Okt. 02 Okt. 03 Okt. 04 1 Werkend 5205 4730 5041 5865 5276 6084 6459 6970 2 Werkzoekend 310 478 499 588 688 641 669 712 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5515 5208 5540 6453 5964 6725 7128 7682 4 Economisch niet actief 18786 19877 20367 19352 19998 21200 20681 20747 5 Bevolking 55plus 24301 25085 25907 2580 5 25962 27925 27809 28429 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 22.7 20.8 21.4 25.0 23.0 24.1 25.6 27.0 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 5.6 9.2 9.0 9.1 11.5 9.5 9.4 9.3 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 21.4 18.9 19.5 22.7 20.3 21.8 23.2 24.5

PAGE 20

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek C uraao 2004 20 Ontwikkeling van de bevolking naar geslacht. Okt.2003 Okt.2004 Vrouw 1 Okt 2003 Net doorstroom Sterftes Immigratie Emigratie 1 Okt 2004 0 4 4511 1105 10 185 111 4712 5 14 10189 251 3 267 249 9953 15 24 8061 446 4 290 600 8193 25 34 8767 419 11 482 368 8451 35 44 12619 253 19 354 270 12431 45 54 11032 377 39 149 205 11314 55+ 16464 933 510 95 148 16834 Total 71643 970 596 1822 1951 71888 Man 1 Okt 2003 Net doorstroom Sterftes Immigratie Emigratie 1 Okt 2004 0 4 4747 1141 13 223 151 4947 5 14 10405 204 3 223 248 10173 15 24 7799 528 26 260 656 7905 25 34 7300 331 24 426 346 7025 35 44 9879 112 33 342 284 9792 45 54 8626 190 54 138 191 8709 55+ 12399 792 534 95 128 12624 Totaal 61155 1004 687 1707 2004 61175