Citation
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2003

Material Information

Title:
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2003

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
labour
arbeidskrachtenonderzoek
unemployment
employment
labour
werkenden
werkloosheid
werkloosheidpercentage
werkgelegenheid
income
inkomen

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 1 EERSTE RESULTATEN ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK CURA AO 200 3 KOP1 regel 2

PAGE 2

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 SAMENVATTING ................................ ................................ ................................ ........................ 3 METHODOLOGIE ................................ ................................ ................................ ....................... 4 DEFINITIES ................................ ................................ ................................ ................................ .. 4 BEVOLKING ................................ ................................ ................................ ................................ 5 EERSTE RESULTATEN AK O CURACAO 2003 ................................ ................................ ..... 6 I. WERKENDEN ................................ ................................ ................................ ........................... 9 I.1.G ESLACHT ................................ ................................ ................................ .............................. 9 I.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ................................ 9 I.3. R ATIO WERKENDEN OP DE TOTALE BEVOLKING ................................ ................................ 10 I.4. W ERKENDEN NAAR ECONOM ISCHE POSITIE EN GEB OORTEPLAATS ................................ .... 10 II. WERKZOEKENDEN EN WERKLOOSHEIDSPERCENT AGE ................................ .... 10 II.1. G ESLACHT ................................ ................................ ................................ .......................... 11 II.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ............................. 11 III. BEROEPSBEVOLKIN G ................................ ................................ ................................ ..... 11 III.1. G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ......................... 11 III.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ........................... 12 IV. PARTICIPATIEGRAA D ................................ ................................ ................................ ..... 12 IV.1. G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ........................ 12 IV.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ........................... 12 BIJLAGE: TABELLEN ................................ ................................ ................................ ............. 13

PAGE 3

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 3 Inleiding In september/oktober 2003 hield het Centraal Bureau voor de Statistiek een Arbeidskrachten onderzoek (AKO) op Curaao. Het AKO is een steekproef onderzoek onder huishoudens met als doel de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. Deze metingen worden vervolgens opgehoogd tot de totale bevolking. Het CBS berekent bevolkingscijfers door de uitkomsten van de laatst gehouden Census (2001) aan te passen met de bevolkingsmutaties di e door het bevolkingsbureau worden geregistreerd. In dit artikel zijn de bevolkingscijfers van september 2002 herberekend op basis van nieuwe mutatiecijfers zoals het CBS die doorkrijgt van het bevolkingsbureau. Hierdoor zijn ook de eerder gepubliceerde re sultaten van AKO 2002 aan de nieuwe bevolkingscijfers aangepast. In de bijlage zijn de herberekende cijfers voor de perioden 1996 2003 opgenomen. De cijfers in deze publicatie zijn de meest recente cijfers. Vanaf eind 2002 is het migratiesaldo voor Curaa o positief geworden, dat wil zeggen dat er zich meer mensen vestigen dan dat er vertrekken. Een deel van dit positieve saldo wordt veroorzaakt doordat voorheen niet geregistreerden zich nu als gevolg van de aan illegalen op het eiland) registreren. Het is heel goed mogelijk dat een deel van deze groep zich ten tijde van de Census reeds op het eiland bevond en dus toen reeds geteld werd. Aangezien niet bekend is wie wel of niet geteld is kan daarvoor niet geco rrigeerd worden. Thans volgen de eerste resultaten van het onderzoek. Deze betreffen de situatie per september/oktober 2003. De resultaten worden steeds met de resultaten van september /oktober 2002 vergeleken. Het zijn netto resultaten van in en uitstroo m van de beroepsbevolking en kunnen derhalve niet veel vertellen over wat tussen de werkenden, werkzoekenden en economisch niet actieven gedurende het jaar heeft plaatsgehad. Samenvatting De werkende bevolking is met ruim 3900 personen fors gestegen. Proce ntueel is dit een stijging van 8 procent. Het aantal werkenden bedraagt 52968 personen. Het aantal werkzoekenden is met 356 personen gestegen; een stijging van bijna 4 procent. De omvang van de werkzoekende bevolking bedraagt 9412 personen. Het werkloo sheidspercentage is licht gedaald; van 15.6 naar 15.1 procent van de beroepsbevolking. De beroepsbevolking is met 4268 personen gestegen, een stijging van 7 procent. Vooral de toename van de werkenden is hier debet aan. Er zitten thans 62380 personen in d e beroepsbevolking. Als gevolg van de stijging van de beroepsbeolking is de participatiegraad met 1.7 procent punt gestegen van 45.4 procent in september 2002 naar 47.1 procent in september 2003. De jeugdwerkloosheid is licht gedaald van 34.1 procent in 2002 naar 33.5 procent in 2003.

PAGE 4

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 4 Methodologie Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Het Arbeidskrachtenonderzoek is een steekproefonderzoek waarbij 6 procent van alle huishoudens van Curaao wordt genterviewd. De steekproefomvang is zodanig berekend dat het werkloosheidspercentage in de steekproef een onnauwkeurigheidsmarge heeft van 1.35 procent punten met een betrouwbaarheid van 95 procent. Dit betekent dat het werkloosheidspercentage geschat wordt op 15,1 procent plus of min 1,35 procent punten. Non resp ons Naast de nauwkeurigheid van de meetmethode kan de betrouwbaarheid negatief worden benvloedt door de hoogte van het non respons. Gestreefd wordt om de non respons zo laag mogelijk te houden. De non respons bedroeg 23 procent. De ervaring heeft uitgew onderschat worden. Bewoners van kleine huishoudens met 1 of 2 personen zijn vaak van 3.6 procent van het aantal werkenden in de steekproef tot gevolg heeft. Om hiervoor te corrigeren wordt elk jaar aan het aantal werkenden in de steekproef een extra gewicht van 3,6 procent toegekend. Steekproeftrekking De steekproef van het AKO is een systematische steekpr oef met een aselect begin. Het steekproefkader is het adressenbestand van het bevolkingsbureau. De steekproefgrootte voor Curaao is berekend op 2250 adressen. Om te compenseren voor non respons wordt bij het trekken van de steekproef met de verwachte non repons percentage Veldwerk De veldwerkperiode van het AKO duurt ongeveer 1 maand. De interviews worden door 30 interviewers afgenomen. Alle leden van het huishouden worden met behulp van een vragenlijst ondervraagd over hun situatie op de arbeidsmarkt. Ook kinderen en ouderen die niet (meer) economisch actief zijn, worden in het onderzoek betrokken. Definities Werkenden: alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle personen die in de week voorafgaand aan he t onderzoek 4 uur of meer hebben gewerkt tegen betaling. Werkzoekend : alle personen van 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken mocht een baan beschikbaar zijn. Economisch niet actief : alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn naar werk. Jeugdwerkloosheidspercentage : werkloosheidspercentage van de personen in de leeftijd van 15 tot en met 2 4 jaar die economisch actief zijn.

PAGE 5

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 5 Beroepsbevolking : de werkenden en de werkzoekenden bij elkaar opgeteld. Participatiegraad : de ratio die aangeeft welk gedeelte van de bevolking aan het economisch verkeer participeert. Bevolking Tussen 1 oktober 2002 en 1 oktober 2003 steeg de bevolking van Curaao van 127914 naar 132535. De belangrijkste oorzaak van deze toename was het migratie saldo: er werden veel meer personen (8609) ingeschreven in het bevolkingsregister dan dat er personen uitgeschreven werden (4998). In deze periode vestigden zich veel personen uit Nederland, de Caribische regio (met name De Dominicaanse Republiek, Hati en Jamaica), en uit Zuid Amerika (Colombia en Suriname). Het migratie saldo bedroeg daardoor 3611. Het natuurlijk verloop (ge boorte minus sterfte) droeg veel minder bij aan de toename: 1010. Curaao Bevolking per 1/10/2002 127914 Mutaties okt. 2002 sep. 2003 Immigratie 8609 Emigratie 4998 Migratiesaldo 3611 Natuurlijk verloop 1010 Bevolking per 1/10/2003 132519

PAGE 6

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 6 EERSTE RESULTATEN AKO CURACAO 2003 De stijging van de bevolking heef t effect gehad op de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking. Dit is in deze publicatie duidelijk te merken, vooral waar het de werkenden betreft. Het is derhalve goed om bij de interpretatie van de resultaten hiermee rekening te houden. Ontwikkel ingen in de bevolking 1 en in de beroepsbevolking naar leeftijd en geslacht. Totaal Sep. 02 Sep. 03 Mutaties % mutaties 1 Werkend 49056 52968 3912 8.0 2 Werkzoekend 9056 9412 356 3.9 (1+2) 3 Beroepsbevolking 58112 62380 4268 7.3 4 Economisch niet actief 40419 40556 137 0.3 5 Bevolking 15jr.+ 98509 102612 4103 4.2 Bevolking 0 14 29384 29907 523 1.8 6 Totale bevolking 127893 132519 4626 3.6 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 45.4 47.1 1.6 8 Werkloosheidspercentage (%) 15.6 15.1 0.5 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 38.4 40.0 1.6 Man Sep. 02 Sep. 03 Mutaties % mutaties 1 Werkend 25206 27226 2020 8.0 2 Werkzoekend 4120 4097 23 0.6 (1+2) 3 Beroepsbevolking 29326 31323 1997 6.8 4 Economisch niet actief 14955 14659 296 2.0 5 Bevolking 15jr.+ 44261 45855 1594 3.6 Bevolking 0 14 14945 15201 256 1.7 6 Totale bevolking 59206 61056 1850 3.1 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 49.5 51.3 1.8 8 Werkloosheidspercentage (%) 14.0 13.1 1.0 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 42.6 44.6 2.0 1 De bevolking betreft de bevolking exclusief instituten zoals bejaarden tehuizen en de gevangenis.

PAGE 7

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 7 Vrouw Sep. 02 Sep. 03 Mutaties % mutaties 1 Werk end 23850 25742 1892 7.9 2 Werkzoekend 4936 5315 379 7.7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 28786 31057 2271 7.9 4 Economisch niet actief 25464 25898 434 1.7 5 Bevolking 15jr.+ 54250 56758 2508 4.6 Bevolking 0 14 14439 14706 267 1.8 6 Totale bevolking 68689 71464 2775 4.0 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 41.9 43.5 1.6 8 Werkloosheidspercentage (%) 17.1 17.1 0.0 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 34.7 36.0 1.3 Leeftijd 15 24 Sep. 02 Sep. 03 Mutaties % mutaties 1 Werkend 3584 4044 460 12.8 2 Werkzoekend 1852 2035 183 9.9 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5436 6079 643 11.8 4 Economisch niet actief 9728 9759 31 0.3 5 Bevolking 15 24 15164 15838 674 4.4 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 35.8 38.4 2.5 7 Werkloosheidspercentage (%) 34.1 33.5 0.6 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 23.6 25.5 1.9 Leeftijd 25 34 Sep. 02 Sep. 03 Mutaties % mutaties 1 Werkend 10610 11800 1190 11.2 2 Werkzoekend 2273 2237 36 1.6 (1+2) 3 Beroepsbevolking 12883 14037 1154 9.0 4 Economisch niet actief 2296 2000 296 12.9 5 Bevolking 25 34 15179 16037 858 5.7 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 84.9 87.5 2.7 7 Werkloosheidspercentage (%) 17.6 15.9 1.7 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 69.9 73.6 3.7

PAGE 8

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 8 Leeftijd 35 44 Sep. 02 Sep. 03 Mutatie s % mutaties 1 Werkend 16019 17280 1261 7.9 2 Werkzoekend 2765 2547 218 7.9 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18784 19827 1043 5.6 4 Economisch niet actief 2811 2708 103 3.7 5 Bevolking 35 44 21595 22535 940 4.4 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 87.0 88.0 1.0 7 Werkloosheidspercentage (%) 14.7 12.8 1.9 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 74.2 76.7 2.5 Leeftijd 45 54 Sep. 02 Sep. 03 Mutaties % mutaties 1 Werkend 12807 13248 441 3.4 2 Werkzoekend 1525 1913 388 25.4 (1+2) 3 Beroepsbevolking 14332 15161 829 5.8 4 Economisch niet actief 4362 4596 234 5.4 5 Bevolking 45 54 18694 19757 1063 5.7 (3:5) 6 Pa rticipatiegraad (%) 76.7 76.7 0.1 7 Werkloosheidspercentage (%) 10.6 12.6 2.0 (1:5) 9 Werkend/Totale bev. (%) 68.5 67.1 1.5 Leeftijd 55plus Sep. 02 Sep. 03 Mutaties % mutaties 1 Werkend 6037 6596 559 9.3 2 Werkzoekend 641 680 39 6.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 6678 7276 598 9.0 4 Economisch niet actief 21200 21472 272 1.3 5 Bevolking 55plus 27878 28748 870 3.1 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 24.0 25.3 1.4 7 Werkloosheidspercentage (%) 9.6 9.3 0.3 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 21.7 22.9 1.3

PAGE 9

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 9 Werkenden naar economische positie en geboorteplaats. 2002 Curaao NA+Aruba Nederland Overig Totaal We rkgever/Kleine.Zelfst 3160 124 389 1174 4847 Loontrekker in vaste dienst 24641 947 1445 4584 31617 Loontrekker in tijdelijke dienst 2933 84 170 918 4105 Losse dienst 4490 92 40 1102 5724 Contract 1271 52 148 521 1992 Overig 587 21 100 65 773 Totaal 37082 1320 2292 8364 49056 Werkenden naar economische positie en geboorteplaats. 2003 Curaao (Neth. Ant.) NA+Aruba Netherlands Elsewhere Totaal Mut. 2002 2003 Werkgever/Kleine.Zelfst 2799 262 680 15 21 5262 415 Loontrekker in vaste dienst 26400 851 1667 4632 33550 1933 Loontrekker in tijdelijke dienst 2216 20 104 1133 3473 632 Losse dienst 4890 87 126 1871 6974 1250 Contract 1929 62 253 516 2760 768 Overig 413 0 84 431 948 175 Totaal 38647 1282 2914 10104 52968 3912 Mutaties 2002 2003 1565 38 622 1740 3912 %mutaties 4.2 2.9 27.1 20.8 8.0 I. Werkenden De werkende bevolking is met ruim 3900 personen gestegen, een st ijging van bijna 8 procent. Het aantal werkenden bedraagt thans 52968 personen en is na 1997 het hoogste aantal ooit gemeten. I.1.Geslacht Het aantal werkende mannen is met ruim 2000 personen gestegen, een stijging van 8 procent. In 2003 zijn 27226 mannen werkzaam. Net als bij de mannen is ook het aantal werkende vrouwen gestegen en wel met 1892 personen, een stijging van bijna 8 procent.Het aantal werkende vrouwen bedraagt thans 25742 personen. I.2. Leeftijd De omvang van de werkende bevolking is in a lle leeftijdsgroepen gestegen, waarbij de stijging de grootste absolute stijging in leeftijdsgroep 35 44 is waar te nemen (+1261). Uit de cijfers blijkt dat het aantal werkzoekenden en het aantal economisch niet actieven hier substantieel zijn gedaald. He t is mogelijk dat een deel hiervan werkend is geworden. De omvang van de werkende bevolking in de leeftijdsgroep 15 24 jaar is met 460 personen toegenomen, een stijging van ruim 12 procent. Het aantal werkenden bedraagt 4044 personen.

PAGE 10

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 10 Het aantal werken den in de leeftijdsgroep 25 34 jaar is met 1190 personen gestegen, een stijging van 11 procent. Er zijn 11800 personen werkzaam. Het aantal werkenden in de leeftijden vanaf 55 jaar is met ruim 500 personen gestegen, een stijging van ruim 8 procent. Het is een indicatie dat ouderen langer arbeidsactief blijven. Er zijn 6596 personen werkzaam. I.3. Ratio werkenden op de totale bevolking De werkende bevolking op de totale bevolking bedraagt 40 procent ruim 1 procentpunt meer dan in 2002. Met deze stijging komt de ratio van Curaao in de buurt van de ratio van verschillende landen in de regio en op mondiaal nivo. De meeste landen in de regio en op mondiaal nivo hebben een ratio van 40 en hoger. 2 I.4. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats I.4 .1 Werkenden naar economische positie Vergeleken met de overige economische posities is het aantal werkenden in vaste dienst in absolute zin het meest gestegen. Het is voor het eerst sinds 1998 dat het aantal werkenden in vaste dienst is gestegen. De stijg ing betreft 1933 personen; een stijging van aantal werkenden van 1250 personen; een stijging van 22 procent. Ook het aantal werkgevers en kleine zelfstandigen is met ruim 400 personen gestegen (bijna 9 procent). De economische positie met de grootste procentuele stijging betreft de werkenden met I.4.2. Werkenden naar geboorteplaats In 2003 is 73 procent van de werkenden in Curaao geboren, 2 procent is in de overige delen van de NA en Aruba geboren, 6 procent is Nederland geboren en 19 procent is elders geboren. Een overzicht van de stijging van het aantal werkenden naar geboorteplaats laat zien dat in 2003 het aantal in Curaao geboren werkenden met 4 procent is gestegen, het aantal in Nederland geborenen is met 27 procent toegenomen en het aantal elders geborenen met 21 procent. Uit de cijfers blijkt dat de stijging van het aantal werkenden in 2003 vo or 60 procent een stijging betreft van niet lokaal geborenen. II. Werkzoekenden en werkloosheidspercentage Het aantal werkzoekenden is met 356 personen gestegen. Procentueel is dit een stijging van bijna 4 procent. De omvang bedraagt thans 9412 personen. Als gevolg van de stijging van het aantal werkenden is het werkloosheidspercentage met 0.5 procent punten gedaald. Deze bedraagt thans 15,1 procent van de beroepsbevolking. 2 Key Indicators of the Labour Market 2000

PAGE 11

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 11 II.1. Geslacht Het aantal werkzoekende mannen is licht afgenomen. Deze telt 4 097 personen. Het is niet uitgesloten dat een deel van de werkzoekende mannen werkend zijn geworden. Het werkloosheidspercentage van de mannen bedraagt 13.1 procent, 1 procent punt lager dan in 2002. Het aantal werkzoekende vrouwen is met 379 toegenomen naar 5315 een stijging van bijna 8 procent. Het werkloosheidspercentage van de vrouwen is gelijk gebleven aan vorig jaar. Het percentage bedraagt 17.1 procent. II.2. Leeftijd De werkzoekende bevolking is met uitzondering van de leeftijdsgroepen 25 34 ja ar en 35 44 jaar, in alle leeftijdsgroepen gestegen, waarbij de grootse stijging in de leeftijdsgroep 45 54 jaar is te zien. De stijging bedroeg hier ruim 25 procent. Het is voor het eerst dat het aantal werkzoekenden in deze leeftijdsgroep zo fors is gest egen. Het aantal werkzoekenden in de leeftijden vanaf 55 jaar is licht gestegen. Als gevolg van de stijging van het aantal werkenden daalde het werkloosheidspercentage met 0.2 procentpunt naar 9.3 procent. II.2.1 Jeugdwerkloosheid Het aantal werkenden in de leeftijdsgroep 15 24 jaar steeg naar verhouding meer dan het aantal werkzoekenden. Hierdoor is het jeugd werkloosheidspercentage met 0.6 procent punten gedaald en bedraagt 33.5 procent. De ratio jeugd werkloosheid / totaal werkloosheid is met 2.2 is ge lijk gebleven aan de ratio zoals gemeten in 2002. De ratio jeugdwerkloosheid / werkloosheid in de leeftijdsgroepen 25plus bedraagt voor Curaao 2.6. Vergelijking van deze ratio met die van andere landen wijst uit dat de jeugdwerkloosheid in de meeste lan den ook ruim twee keer zo hoog is als de werkloosheid onder volwassenen. De volgende citaat overgenomen van de ILO (website KILM) moge dit illustreren: economies, youth unemployment rates are at least double those of adults. Germany is the only economy shown where the ratio remains around 1, possibly indicating the success of III. Beroep sbevolking De beroepsbevolking is met ruim 4268 personen gestegen, een stijging van ruim 7 procent. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de stijging van de werkende bevolking (+3912). De beroepsbevolking telt thans 62380 personen. III.1. Geslac ht De mannelijke beroepsbevolking is met 1997 personen gestegen, een stijging van bijna 7 procent. De mannelijke beroepsbevolking telt thans 31323 personen. Ook de vrouwelijke beroepsbevolking is gestegen en wel met 2271 personen; een stijging van bijna 8 procent. De beroepsbevolking telt thans 31057 personen.

PAGE 12

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 12 III.2. Leeftijd De beroepsbevolking in de leeftijdsgroep 15 24 jaar steeg met 643 personen, een stijging van 12 procent. De beroepsbevolking telt thans 6079 personen. In de leeftijdsgroep 25 34 ja ar is de beroepsbevolking met 9 procent gestegen (een stijging van 1154 personen). Deze telt thans 14037 personen. Ook de beroepsbevolking in de leeftijden vanaf 55 jaar is vooral als gevolg van de stijging in het aantal werkenden gestegen en wel met ruim 8 procent. Deze sub populatie telt 7276 personen. IV. Participatiegraad De participatiegraad is met bijna 2 procent punt gestegen en bedraagt 47.1 procent van de bevolking, omdat naar verhouding de stijging van het aantal arbeidsactieven groter is gewees t dan de stijging van de totale bevolking. Het effect van de stijging van de beroepsbevolking op de participatiegraad is bij alle bevolkingsgroepen zichtbaar, zowel bij geslacht als bij nagenoeg alle leeftijdsgroepen. IV.1. Geslacht De participatiegraad van de mannen bedraagt 51.3 procent, bijna 2 procent punt hoger dan in 2002. De participatiegraad van de vrouwen bedraagt 43.5 procent en is hiermee met bijna 2 procent punt gestegen. IV.2. Leeftijd In de leeftijdsgroep 15 24 jaar steeg de participati egraad van 35.8 in 2002 naar 38.4 in september 2003. In de leeftijdsgroep 25 34 jaar is de participatiegraad met bijna 3 procent punten gestegen en bedraagt 87.5 procent van de bevolking in deze leeftijdsgroep. In de leeftijdsgroep 35 44 jaar is de pa rticipatiegraad licht gestegen van 87.0 in 2002 naar 88.0 in 2003, een stijging van 1 procent punt. In de leeftijdsgroep 45 54 is de participatiegraad in 2003 ongewijzigd gebleven vergeleken met 2002. In de leeftijdsgropen vanaf 55 jaar steeg de particip atiegraad met 1.2 procentpunten naar 25.3 procent.

PAGE 13

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 13 BIJLAGE: TABELLEN Totaal Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Census 2001 Sep. 02 Sep. 03 1 Werkend 54908 55451 51442 50105 47353 49056 52968 2 Werkzoekend 9039 10161 10373 8278 8899 905 6 9412 (1+2) 3 Beroepsbevolking 63947 65612 61815 58383 56252 58112 62380 4 Economisch niet actief 41885 44796 44499 41203 41413 40419 40556 5 Bevolking 15jr.+ 105832 110408 106314 99586 97665 98509 102612 B evolking 0 14 40809 38540 36512 32089 30460 29384 29907 6 Totale bevolking 146641 148948 142826 131675 128125 127893 132519 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 43.6 44.1 43.3 44.3 43.9 45.4 47.1 8 Werkloosheidsperc entage (%) 14.1 15.5 16.8 14.2 15.8 15.6 15.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 37.4 37.2 36.0 38.1 37.0 38.4 40.0 Man Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Census 2001 Sep. 02 Sep. 03 1 Werkend 30396 29799 27731 256 79 24302 25206 27226 2 Werkzoekend 3531 4271 4553 3514 3843 4120 4097 (1+2) 3 Beroepsbevolking 33927 34070 32284 29193 28145 29326 31323 4 Economisch niet actief 14183 16278 15924 15401 15422 14955 14659 5 Bev olking 15jr.+ 48110 50348 48208 44594 43567 44261 45855 Bevolking 0 14 20612 19495 18528 16291 15482 14945 15201 6 Totale bevolking 68722 69843 66736 60885 59049 59206 61056 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 49.4 48.8 48.4 47.9 47.7 49.5 51.3 8 Werkloosheidspercentage (%) 10.4 12.5 14.1 12.0 13.7 14.0 13.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 44.2 42.7 41.6 42.2 41.2 42.6 44.6

PAGE 14

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 14 Vrouw Sep 96 Sep 97 Sep 98 Ju n 00 Census 2001 Sep. 02 Sep. 03 1 Werkend 24512 25652 23711 24426 23051 23850 25742 2 Werkzoekend 5508 5890 5820 4764 5056 4936 5315 (1+2) 3 Beroepsbevolking 30020 31542 29531 29190 28107 28786 31057 4 Economisch niet actief 27702 28518 28575 25802 25991 25464 25898 5 Bevolking 15jr.+ 57722 60060 58106 54992 54098 54250 56758 Bevolking 0 14 20197 19045 17984 15798 14978 14439 14706 6 Totale bevolking 77919 79105 76090 70790 69076 68689 71464 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 38.5 39.9 38.8 41.2 40.7 41.9 43.5 8 Werkloosheidspercentage (%) 18.3 18.7 19.7 16.3 18.0 17.1 17.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 31.5 32.4 31.2 34.5 33.4 34.7 3 6.0 Leeftijd 15 24 Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Census 2001 Sep. 02 Sep. 03 1 Werkend 6325 5194 4133 3984 3358 3584 4044 2 Werkzoekend 2633 2632 2282 1498 1731 1852 2035 (1+2) 3 Beroepsbevolking 8958 7826 6415 5482 5089 5436 6079 4 Economisch niet actief 11275 12640 11973 10837 10610 9728 9759 5 Bevolking 15 24 20233 20466 18388 16319 15699 15164 15838 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 44.3 38.2 34.9 33.6 32.4 35.8 38.4 7 Werkloosheidspercentage (%) 29.4 33.6 35.6 27.3 34.0 34.1 33.5 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 31.3 25.4 22.5 24.4 21.4 23.6 25.5 Leeftijd 25 34 Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Censu s 2001 Sep. 02 Sep. 03 1 Werkend 16101 15659 13420 12097 11404 10610 11800 2 Werkzoekend 2532 3331 3297 2176 2114 2273 2237 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18633 18990 16717 14273 13518 12883 14037 4 Economisch niet actief 3024 3231 303 6 2479 2406 2296 2000 5 Bevolking 25 34 21657 22221 19753 16752 15924 15179 16037 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 86.0 85.5 84.6 85.2 84.9 84.9 87.5 7 Werkloosheidspercentage (%) 13.6 17.5 19. 7 15.2 15.6 17.6 15.9 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 74.3 70.5 67.9 72.2 71.6 69.9 73.6

PAGE 15

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2003 15 Leeftijd 35 44 Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Census 2001 Sep. 02 Sep. 03 1 Werkend 15772 17473 16613 15752 15486 1601 9 17280 2 Werkzoekend 2312 2366 2914 2577 2605 2765 2547 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18084 19839 19527 18329 18091 18784 19827 4 Economisch niet actief 4193 4183 3934 3887 3686 2811 2708 5 Bevolking 35 44 22277 2 4022 23461 22216 21777 21595 22535 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 81.2 82.6 83.2 82.5 83.1 87.0 88.0 7 Werkloosheidspercentage (%) 12.8 11.9 14.9 14.1 14.4 14.7 12.8 (1:5) 8 Werkend/ Totale bev. (%) 70.8 72.7 70.8 70.9 71.1 74.2 76.7 Leeftijd 45 54 Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Census 2001 Sep. 02 Sep. 03 1 Werkend 11505 12395 12235 12407 11829 12807 13248 2 Werkzoekend 1252 1354 1381 1440 1761 1525 1913 (1+2) 3 Beroepsbevolking 12757 13749 13616 13847 13590 14332 15161 4 Economisch niet actief 4607 4865 5189 4648 4713 4362 4596 5 Bevolking 45 54 17364 18614 18805 18495 18303 18694 19757 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 73.5 73.9 72.4 74.9 74.3 76.7 76.7 7 Werkloosheidspercentage (%) 9.8 9.8 10.1 10.4 13.0 10.6 12.6 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 66.3 66.6 65.1 67.1 64.6 68.5 67.1 Leeftijd 55pl us Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Census 2001 Sep. 02 Sep. 03 1 Werkend 5205 4730 5041 5865 5276 6037 6596 2 Werkzoekend 310 478 499 588 688 641 680 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5515 5208 5540 6453 5964 6678 7276 4 Economisch niet actief 18786 19877 20367 19352 19998 21200 21472 5 Bevolking 55plus 24301 25085 25907 25805 25962 27878 28748 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 22.7 20.8 21.4 25.0 23.0 24.0 25.3 7 Werkloosheidspercentage (%) 5.6 9.2 9.0 9.1 11.5 9.6 9.3 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 21.4 18.9 19.5 22.7 20.3 21.7 22.9