Citation
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2002

Material Information

Title:
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek CuraÒ«ao 2002

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
labour
arbeidskrachtenonderzoek
unemployment
employment
werkenden
werkloosheid
werkloosheidpercentage
werkgelegenheid
income
inkomen

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 1 EERSTE RESULTATEN ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK CURA AO 200 2

PAGE 2

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Samenvatting 4 Bonaire 4 Curacao 4 Methodologie 4 Definities 5 Bonaire 6 I Werkenden 8 I.1 Geslacht 8 I.2 Leeftijd 9 I.3 Werkenden op de t otale bevolking 9 I.4 Werkenden naar economische positie 9 II Werkzoekenden en werkloosheidspercentages 9 II.1 Geslacht 9 II.II Leeftijd 10 II.2.1 Jeugdwerkloosheid 10 II.2.2 Overige leeftijdsgroepen 10 III. Beroepsbevo lking 10 III.1 Geslacht 11 III.2 Leeftijd 11

PAGE 3

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 3 Curacao 13 I Werkenden 16 I.1. Geslacht 16 I.2. Leeftijd 17 I.3. Ratio werkenden op de totale bevolking 17 I.4 Werkenden naar economische pos itie II. Werkzoekenden en werkloosheidspercentage 17 II.1. Geslacht 18 II.2. Leeftijd 18 II.2.1 Jeugdwerkloosheid 18 III. Beroepsbevolking 19 III.1 Geslacht 19 III.2 Leeftijd 19 IV. Participatiegraad 19 IV.1 Geslacht 19 IV.2 Leeftijd 20 BIJLAGE: TABELLEN 21 Bonaire 21 Curacao 28

PAGE 4

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 4 Inleiding In september/oktober 2002 hield het Centraal Bureau voor de Statistiek een Arbeidskrachten onderzoek (AKO) op Curaao en Bonaire. Het AKO is een steekproef onderzoek onder huishoudens met als doel de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. De belangrijkste concepten in dit onderzoek zijn het werkloosheidspercentage, de ontwikkeling in de werkende bevolking, de ontwikkeling in de werkzoekende bevolking en de participatiegraad. Het onderzoek wordt normaliter elk jaar in Curaao gehouden en om de twee jaren in Bonaire en in St.Maarten. Wegens de bezuinigingsmaatregelen van de overheid in 1999 werd geen AKO op Cu raao gehouden en op Bonaire werd het AKO voor het laatst in 1996 gehouden. In juni 2000 vond op alle eilanden de Proefcensus plaats (met uitzondering van Saba en St.Eustatius). In de Proefcensus werden naast andere bevolkingskenmerken ook de laatste ont wikkelingen op de arbeidsmarkt gemeten. Analyses van het CBS uit het verleden wijzen uit dat de periode september/oktober, qua seizoen, het meest overeenkomt met de periode van de Proefcensus, t.w. juni 2000. Om deze reden zal in deze publicatie vergelijki ng plaats vinden met de resultaten van de Proefcensus. De resultaten van de Census 2001 zijn ter vergelijking in de bijlage opgenomen. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de Census in een ander periode van het jaar (januari) is gehouden. Verschil in perioden van het jaar kan, naast andere factoren zoals verschil in methodieken van onderzoek, een verklaring zijn voor de verschillen in beide resultaten. Het bevolkingscijfer dat resulteerde uit Census 2001 was aanleiding voor het CBS om de bevolkingscijfers van de jaren die vielen in de periode tussen de censusjaren (1992 en 2001) te herberekenen. de consistentie met de bevolkingscijfers te behouden. In de b ijlage zijn de herberekende arbeidsmarkt cijfers voor de perioden 1996 2002 voor Curaao en voor de periode 1994 2002 voor Bonaire opgenomen. In deze publicatie beslaan voor Curaao de vergelijkingen een periode van twee jaren in plaats van 1 jaar zoals tot nu toe het geval is geweest. Voor Bonaire wordt zoals gewoonlijk over een periode van twee jaren vergeleken. Tussen juni 2000 en september/oktober 2002 is de totale bevolking van Curaao met 6639 personen gedaald (5 procent). In Bonaire is de bevolkin g tussen juni 2000 en september 2002 met ruim 1100 personen (21 procent) gedaald. Voor een deel betreffen de dalingen jongeren in de leeftijden vanaf 0 tot en met 14 jaar, maar ook personen in de arbeidsactieve leeftijden vanaf 15 jaar. Een daling in de be volking (het netto effect van sterfte en migratie) van deze omvang heeft grote invloed op ontwikkelingen in de resultaten zien. Deze zijn ongetwijfeld de effecten van migra tie.

PAGE 5

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 5 Samenvatting Bonaire De belangrijkste ontwikkelingen die tussen juni 2000 en september/oktober 2002 in de beroepsbevolking van Bonaire hebben plaatsgevonden zijn in de eerste plaats een forse daling van de werkende bevolking met ruim 1100 person en (21 procent). Deze daling is ongetwijfeld het effect van migratie geweest. Als gevolg van de daling van de werkende bevolking is de beroepsbevolking met meer dan 900 personen gedaald (een daling van 16 procent). Het aantal werkzoekenden is ten opzichte van juni 2000 met ruim 75 procent gestegen. Mede hierdoor is het werkloosheidspercentage meer dan verdubbeld; van 5,5 naar 11,6 procent.. Het jeugdwerkloosheidspercentage steeg in Bonaire van 15,3 procent in juni 2000 naar 31,5 procent in september 2002, meer dan een verdubbeling. Curaao Ook in Curaao is de werkende bevolking gedaald, zij het in mindere mate dan in Bonaire. Ten opzichte van juni 2000 daalde het aantal werkenden met ruim 2300 personen, een daling van 5 procent. Onder andere als gevolg van de daling van het aantal werkenden is de beroepsbevolking met ruim 1800 personen afgenomen, een daling van 3 procent. Het aantal werkzoekenden is met 7 procent toegenomen. Onder andere hierdoor is het werkloosheidspercentage van 14,2 naar 15,6 procent gestegen. Het jeugdwerkloosheidspercentage is gestegen van 27,3 procent in 2000 naar 34,3 procent in 2002. Methodologie Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Het Arbeidskrachtenonderzoek is een steekproefonderzoek waarbij 6 procent van alle huishoudens va n Curaao en 15 procent van alle huishoudens van Bonaire worden geinterviewd. Omdat het AKO een steekproefonderzoek is heeft het werkloosheidspercentage in de steekproef een onnauwkeurigheidsmarge van 1.35 procent punten voor Curaao met een betrouwbaarhe id van 95 procent, en van 1.55 procentpunten voor Bonaire met een betrouwbaarheid van 80 procent. Dit betekent dat het werkloosheidspercentage voor Curacao geschat wordt op 15,6 procent met een onnauwkeurigheidsmarge van plus of min 1,35 procentpunten en voor Bonaire op 11,6 procent met een onnauwkeurigheidsmarge van plus of min 1,55 procentpunten. Non respons Het werkloosheidspercentage heeft een betrouwbaarheid van 95 procent. Dit betekent dat het geschatte werkloosheidspercentage in de steekproef voor 95 procent de werkelijkheid weergeeft. Om deze betrouwbaarheid te handhaven wordt tijdens de uitvoerfase van het onderzoek ernaar gestreefd om de non respons zo laag mogelijk te houden. De non respons bedroeg voor Curaao 15 procent en voor Bonaire 16 pr ocent.

PAGE 6

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 6 onderschat worden. Bewoners van kleine huishoudens met 1 of 2 werkenden zijn vaak moeilijk thuis aan te treffen. Dit heeft een systematische onderschatting van het aantal werkenden in de steekproef tot gevolg. Om hiervoor te corrigeren wordt aan het aantal werkenden in de steekproef een extra gewicht van 3,6 procent toegekend vr ophoging naar de totale bevolking. Bij de ophoging naar de totale bevolking wordt rekening gehouden met het struktuur (leeftijd en geslacht) van de bevolking. De resultaten van deze exercitie zijn en blijven een schatting en men dent dit steeds te bedenken bij het vergelijken met de resultaten van de census. Steekproeftrekking De ste ekproef van het AKO is een systematische steekproef met een aselect begin. Het steekproefkader is het bevolkingsbestand. De steekproefgrootte voor Curaao is berekend op 2250 adressen en voor Bonaire op 600 adressen. Om te compenseren voor non respons word t bij de trekking van de steekproef met de verwachte non repons percentage Veldwerk De veldwerkperiode van het AKO duurt ongeveer 1 maand. De interviews worden afgenomen door 30 interviewers op Curacao en 12 op Bonaire. Alle leden van het to ondervraagd over hun situatie op de arbeidsmarkt. Ook kleine kinderen en ouderen die niet (meer) economisch actief zijn, worden in het onderzoek betrokken. Aan het eind van de veldwerkperiode worden de resultaten met behulp van een computerprogramma tot statistieken gecompileerd. Definities Werkenden: alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of mee r hebben gewerkt tegen betaling. Werkzoekend : alle personen van 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken mocht een baan beschikbaar zijn. Economisch niet actief : alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn naar werk. Jeugdwerkloosheidspercentage : werkloosheidspercentage van de personen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar die economisch ac tief zijn. Beroepsbevolking : de werkenden en de werkzoekenden bij elkaar opgeteld. Participatiegraad :

PAGE 7

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 7 de ratio die aangeeft welk gedeelte van de bevolking aan het economisch verkeer participeert. BONAIRE De tabellen aan het begin van de publicatie gev en de voornaamste resultaten voor 2000 en 2002 weer. In de Bijlage treft u de resultaten van de overige jaren aan. De cijfers in het AKO zijn het netto resultaat van ontwikkelingen (instroom en uitstroom) die gedurende de periode (juni 2000 september 2002) hebben plaatsgevonden. Zij geven derhalve een momentopname weer. De momenten in deze publicatie betreffen de maand juni 2000 en de maand september 2002. Ontwikkelingen in de bevolking en in de beroepsbevolking van Bonaire Tabel 1. Totaal Juni 00 Sep 02 Mutaties2000 2002 % mutaties 1 Werkend 5488 4334 1154 21.0 2 Werkzoekend 322 571 249 77.3 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5810 4905 905 15.6 4 Economisch niet actief 2364 2306 58 2.5 5 Bevolking 15jr+ 8174 7211 963 11.8 Bevolking 0 14 2939 2717 222 7.6 6 Totale bevolking 11113 9928 1185 10.7 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 52.3 49.4 2.9 (2:3) 8 Werkl oosheidspercentage (%) 5.5 11.6 6.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 49.4 43.7 5.7 Tabel 2. Man Juni 00 Sep 02 Mutaties2000 2002 % mutaties 1 Werkend 2980 2195 785 26.3 2 Werkzoekend 188 290 1 02 54.3 (1+2) 3 Beroepsbevolking 3168 2485 683 21.6 4 Economisch niet actief 840 886 46 5.5 5 Bevolking 15jr+ 4008 3371 637 15.9 Bevolking 0 14 1489 1381 108 7.3 6 Totale bevolking 5497 4752 745 13.6 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 57.6 52.3 5.3 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 5.9 11.7 5.7 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 54.2 46.2 8.0

PAGE 8

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 8 Tabel 3. Vrouw Juni 00 Sep 02 Mutaties2000 2002 % mutaties 1 Werkend 2508 2138 370 14.8 2 Werkzoekend 134 281 147 109.7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 2642 2419 223 8.4 4 Economisch niet actief 1524 1420 104 6.8 5 Bevolking 15jr+ 4166 3839 327 7.8 Bevolking 0 14 1450 1337 113 7.8 6 Totale bevolking 5616 5176 440 7.8 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 47.0 46.7 0.3 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 5.1 11.6 6.5 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 44.7 41.3 3.4 Tabel 4. Leeftijd 15 24 Juni 00 Sep 02 Mutaties2000 2002 % mutaties 1 Werkend 598 363 235 39.3 2 Werkzoekend 108 167 59 54.6 (1+2) 3 Beroepsbevolking 706 530 176 24.9 4 Economisch niet actief 548 495 53 9.7 5 Bevolking 15 24 1254 1025 229 18.3 (3:6) 7 Particip atiegraad (%) 56.3 51.7 4.6 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 15.3 31.5 16.2 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 47.7 35.4 12.3

PAGE 9

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 9 Tabel 5. Leeftijd 25 44 Juni 00 Sep 02 Mut aties2000 2002 % mutaties 1 Werkend 3232 2372 860 26.6 2 Werkzoekend 141 259 118 83.7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 3373 2631 742 22.0 4 Economisch niet actief 348 369 21 6.0 5 Bevolking 25 44 372 1 3000 721 19.4 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 90.6 87.7 2.9 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 4.2 9.8 5.7 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 86.9 79.1 7.8 Tabel 6. Leeftijd 45plus Juni 00 Sep 02 Mutaties2000 2002 % mutaties 1 Werkend 1658 1599 59 3.6 2 Werkzoekend 73 145 72 98.6 (1+2) 3 Beroepsbevolking 1731 1744 13 0.8 4 Economisch niet actief 1468 144 2 26 1.8 5 Bevolking 45plus 3199 3186 13 0.4 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 54.1 54.7 0.6 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 4.2 8.3 4.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 51.8 50.2 1.6 I.Werkenden Uit tabel 1 blijkt dat het aantal werkenden in Bonaire met 1154 personen is gedaald; een daling van 21 procent. Een deel is waarschijnlijk werkzoekend geworden (gezien de stijging van het aantal werkzoekenden) en een groter deel is gemigreerd. De werkende bevolking telt thans ruim 4300 personen. I.1.Geslacht Het aantal werkende mannen daalde van 2980 personen in juni 2000 naar 2195 in september 2002, ruim 26 procent. Een deel is werkzoek end geworden, gezien de toename van het aantal werkzoekende mannen, een deel is economisch niet actief meer en een groter deel is ge migreerd. Het aantal werkende vrouwen is met 370 personen afgenomen, een daling van ongeveer 15 procent. Het aantal bedraa gt thans 2138

PAGE 10

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 10 Net zoals bij de mannen zal een deel van de werkende vrouwen in de beschouwde periode werkzoekend zijn geworden, een ander deel is economisch niet actief meer en een deel zal ge migreerd zijn. I.2. Leeftijd Het aantal werkende personen i n de leeftijd tussen 15 24 jaar is met 235 gedaald, een daling van 39 procent. Uit tabel 4 kan worden afgeleid dat een deel van deze jongeren wellicht werkzoekend is geworden, en een ander deel is gemigreerd. In september 2002 waren 363 jongeren werkzaam. In de leeftijdsgroep 25 44 jaar is het aantal werkenden ook gedaald en wel met 860 personen. Dit is een daling van 27 procent. Uit tabel 5 blijkt dat waarschijnlijk een deel niet actief meer is en een groter deel werkzoekend is geworden. Maar het is evi dent dat migratie een grote rol heeft gespeeld gezien de forse daling van de bevolking. Het aantal werkenden in deze leeftijdsgroep telt thans 2372 personen. I.3. Ratio werkenden op de totale bevolking economische draagkracht van de bevolking weer. Hoe kleiner de ratio hoe kleiner de economische draagkracht. De ratio bedraagt in 2002 44 procent (zie tabel 1). Dit is bijna 6 procent punten minder dan in juni 2000. Gezien de forse daling van de werkende b evolking in deze periode was de daling te verwachten. I.4. Werkenden naar economische positie Van de werkenden in Bonaire werkt 55 procent in vaste dienst, 12 procent is werkgever en/of kleine zelfstandige en 33 procent werkt in een overig dienstverband. (zie Bijlage). Ten opzichte van 2000 is het aandeel werkenden in vaste dienst met 2 procent punten gedaald. Het aandeel werkgevers en/of kleine zelfstandigen daalde ook licht met 1 procent punt en het aandeel werkenden in overig dienst verband zoals tijdel ijke dienst, losse dienst, contracten en meewerkende gezinsleden steeg in totaal met 3 procent punten. II.Werkzoekenden en werkloosheidspercentages Uit tabel 1 blijkt dat het aantal werkzoekenden met bijna 250 personen is gestegen, een procentuele stijg ing van meer dan 75 procent. Een groot gedeelte van deze stijging betreft werkenden die werkzoekend zijn geworden. Er zijn thans 571 personen werkzoekend. Het werkloosheidspercentage is het aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking. Het werkloosheidspe rcentage bedraagt in september 2002 11,6 procent en is hiermee meer dan verdubbeld. Deze stijging is voor een deel te verklaren door de toename van het aantal werkzoekenden en voor een groter deel door de afname van de beroepsbevolking. II.1.Geslacht Uit tabel 2 blijkt dat het aantal werkzoekende mannen in 2002 met ruim 100 personen is toegenomen, een stijging van meer dan 50 procent. Ook hier geldt dat de oorzaak van de stijging gezocht moet worden bij het effect van het aantal werkende mannen dat

PAGE 11

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 11 werkzoe kend is geworden. Het aantal werkzoekende mannen bedraagt thans bijna 300 personen. Het werkloosheidspercentage van de mannen steeg in 2002 met bijna 6 procent punten naar 11,7 Deze stijging is zowel het gevolg van een stijging van het aantal werkzoekend en als van een daling van de beroepsbevolking. Het aantal werkzoekende vrouwen is in 2002 meer dan verdubbeld. Gezien de daling van het aantal economisch niet actieve vrouwen is het niet uitgesloten dat, naast werkende vrouwen, ook een deel van de economi sch niet actieve vrouwen werkzoekend is geworden, waardoor het aantal werkzoekende vrouwen is gestegen. Er zijn thans ruim 280 vrouwen werkzoekend. Het werkloosheidspercentage van de vrouwen steeg van 5,1 procent in 2000 naar 11,6 procent in 2002. Een sti jging van 6,5 procent punten. Zowel de stijging van het aantal werkzoekenden als de daling van de beroepsbevolking zijn hiervan de oorzaak. Het valt op dat in Bonaire het werkloosheidspercentage van de mannen bijna net zo hoog is als die van de vrouwen. II.2. Leeftijd Het aantal werkzoekende jongeren is in 2002 met ruim de helft gestegen. Uit tabel 4 valt af te leiden dat zowel werkende als economisch niet actieve jongeren werkzoekend zijn geworden. In september 2002 bedraagt het aantal werkzoekende jonge ren 167 II.2.1. Jeugdwerkloosheid In 2002 is het jeugdwerkloosheidspercentage meer dan verdubbeld en bedraagt thans 32 procent. Het jeugdwerkloosheidspercentage kan als een ratio van het totaal werkloosheidspercentage worden uitgedrukt. Voor Bonaire bedr aagt deze ratio 2.8. Internationaal geldt de norm dat deze ratio niet hoger dan 2 mag zijn. II.2.2.Overige leeftijdsgroepen Het aantal werkzoekenden in de leeftijdsgroep 25 44 jaar is met 118 personen gestegen, een stijging van bijna 84 procent. Uit tabel 5 blijkt dat ook het aantal economisch niet actieven is gestegen. De stijging van het aantal werkzoekenden kan derhalve alleen veroorzaakt zijn door werkenden die werkzoekend zijn geworden (de bevolking is niet toegenomen). Het aantal werkzoekenden in dez e leeftijdsgroep bedraagt thans 259 personen en het werkloosheidspercentage bedraagt 9,8 procent, bijna 6 procent punten meer dan in juni 2000. III. Beroepsbevolking De beroepsbevolking (werkenden plus werkzoekenden) is met ruim 900 personen gedaald, een daling van 16 procent. Deze daling is het gevolg van de daling van de werkende bevolking, zoals al eerder naar voren is gekomen. De beroepsbevolking telt thans ruim 4900 personen.

PAGE 12

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 12 III.1. Geslacht Tussen juni 2000 en september 2002 is de beroepsbevolking van de mannen met ruim 680 personen gedaald, een daling van 22 procent. Ook hier geldt dat de beroepsbevolking is gedaald omdat het aantal werkende mannen fors is gedaald. De beroepsbevolking telt thans bijna 2500 personen. Ook bij de vrouwen is de bero epsbevolking gedaald en wel van 2642 in juni 2000 naar 2419 in september 2002, een daling van 8 procent. Net zoals bij de mannen is het aantal werkende vrouwen fors gedaald. Naar verhouding is de beroepsbevolking van de mannen meer gedaald dan die van de vrouwen. III.2. Leeftijd In alle leeftijdsgroepen is de werkende bevolking afgenomen. Dit heeft als gevolg gehad dat in vooral de leeftijdsgroepen 15 24 jaar en 25 44 jaar de beroepsbevolking fors is afgenomen. De beroepsbevolking in de leeftijdsgroep 15 24 jaar is met 176 personen gedaald, een daling van bijna 25 procent. De daling is ook hier weer in zijn geheel toe te schrijven aan de daling van het aantal werkenden. De beroepsbevolking telt thans 530 personen. In de leeftijdsgroep 25 44 jaar daal de de beroepsbevolking met ruim 740 personen, een daling van 22 procent. De beroepsbevolking telt in september 2002 2631 personen. In tegenstelling tot de vorige twee leeftijdsgroepen is de beroepsbevolking van de leeftgijdsgroepen vanaf 45 jaar in 2002 n iet gedaald maar licht gestegen. Dit heeft te maken met het feit dat naast een daling in het aantal werkenden ook het aantal werkzoekenden is gestegen. De beroepsbevolking voor deze leeftijdsgroep telt thans 1744 personen. IV. Participatiegraad De particip atiegraad is de verhouding van de beroepsbevolking op de totale bevolking en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer. De participatiegraad van Bonaire daalde van 52,3 procent in 2000 naar 49 procent in 2002. De participatiegraad d aalde omdat de beroepsbevolking (bijna 16 procent), naar verhou ding meer daalde dan de bevolking (bijna 11 procent). IV.1 Geslacht De participatiegraad van de mannen is met ruim 5 procent punten gedaald. Deze bedraagt thans 52 procent van de manneli jke bevolking. De grote daling van de beroepsbevolking van de mannen is de voornaamste oorzaak hiervan. De participatiegraad van de vrouwen is in september 2002 nagenoeg ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat zowel de beroepsbevolking als de bevolking naa r verhouding evenveel zijn gedaald. De participatiegraad bedraagt thans 47 procent van de vrouwelijke bevolking.

PAGE 13

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 13 IV.2. Leeftijd De participatiegraad in de leeftijdsgroep 15 24 jaar bedraagt 52 procent, 5 procent punten minder dan in juni 2000. De oorzaa k hiervan is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de daling van de beroepsbevolking met bijna 25 procent (de bevolking daalde met 18 procent). De leeftijdsgroep 25 44 jaar heeft de hoogste participatiegraad. Bijna 88 procent van de bevolking in deze leeftijdsgroep is economisch actief. Dit percentage is vergeleken met juni 2000 met 3 procent punten gedaald. Omdat de beroepsbevolking in deze leeftijdsgroep meer daalde dan de bevolking is de participatiegraad gedaald. De participatiegraad bedraagt thans 87,9 procent. In tegenstelling tot de vorige leeftijdsgroepen is de participatiegraad in de leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar met 0,5 procent licht gestegen en bedraagt thans 55 procent. Dit is bijna in zijn geheel het effect van de lichte stijging va n de beroepsbevolking.

PAGE 14

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 14 CURACAO Thans volgen de resultaten van Curaao. Ontwikkelingen in de bevolking 1 en in de beroepsbevolking van Curaao Tabel 7. Totaal Juni 2000 Sept. 2002 Mutaties 2000 2002 % mutaties 1 Werkend 50105 47711 2394 4.8 2 Werkzoekend 8278 8838 560 6.8 (1+2) 3 Beroepsbevolking 58383 56549 1834 3.1 4 Economisch niet actief 41203 39235 1968 4.8 5 Bevolking 15jr+ 99586 95784 3802 3.8 Bevolking 0 14 32089 29252 2837 8.8 6 Totale bevolking 131675 125036 6639 5.0 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 44.3 45.2 0.9 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 14.2 15.6 1.5 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 38.1 38.2 0.1 Tabel 8. Man Juni 2000 Sept. 2002 Mutaties 2000 2002 % mutaties 1 Werkend 25679 24299 1380 5.4 2 Werkzoekend 3514 3974 460 13.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 29193 28273 920 3.2 4 Economisch niet actief 15401 14382 1019 6.6 5 Bevolking 15jr+ 44594 42655 1939 4.3 Bevolking 0 14 16291 14810 1481 9.1 6 Totale bevolking 60885 57465 3420 5.6 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 47.9 49.2 1.3 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 12.0 14.1 2.0 9 Werkend/Totale bev. (%) 42.2 42.3 0.1 1 De bevolking betreft de bevolking exclusief instituten zoals bejaarden tehuizen en de gevangenis.

PAGE 15

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 15 Tabel 9. Vrouw Juni 2000 Sept. 2002 Mu taties 2000 2002 % mutaties 1 Werkend 24426 23412 1014 4.2 2 Werkzoekend 4764 4863 99 2.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 29190 28275 915 3.1 4 Economisch niet actief 25802 24853 949 3.7 5 Bevo lking 15jr+ 54992 53128 1864 3.4 Bevolking 0 14 15798 14354 1444 9.1 6 Totale bevolking 70790 67482 3308 4.7 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 41.2 41.9 0.7 (2:3) 8 Werklooshei dspercentage (%) 16.3 17.2 0.9 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 34.5 34.7 0.2 Tabel 10. Leeftijd 15 24 Juni 2000 Sept. 2002 Mutaties 2000 2002 % mutaties 1 Werkend 3984 3500 484 12.1 2 Werkzoeken d 1498 1829 331 22.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5482 5329 153 2.8 4 Economisch niet actief 10837 9741 1096 10.1 5 Bevolking 15 24 16319 15070 1249 7.7 (3:5) 7 Participatie graad (%) 33.6 35.4 1.8 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 27.3 34.3 7.0 (1:5) 9 Werkend/Totale bev. (%) 24.4 23.2 1.2

PAGE 16

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 16 Tabel 11. Leeftijd 25 34 Juni 2000 Sept. 2 002 Mutaties 2000 2002 % mutaties 1 Werkend 12097 10242 1855 15.3 2 Werkzoekend 2176 2201 25 1.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 14273 12443 1830 12.8 4 Economisch niet actief 2479 2230 249 10.0 5 B evolking 25 34 16752 14673 2079 12.4 (3:5) 7 Participatiegraad (%) 85.2 84.8 0.4 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 15.2 17.7 2.4 (1:5) 9 Werkend/Totale bev. (% ) 72.2 69.8 2.4 Tabel 12. Leeftijd 35 44 Juni 2000 Sept. 2002 Mutaties 2000 2002 % mutaties 1 Werkend 15752 15629 123 0.8 2 Werkzoekend 2577 2702 125 4.9 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18329 18331 2 0.0 4 Economisch niet actief 3887 2760 1127 29.0 5 Bevolking 35 44 22216 21091 1125 5.1 (3:5) 7 Participatiegraad (%) 82.5 86.9 4.4 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 14.1 1 4.7 0.7 (1:5) 9 Werkend/Totale bev. (%) 70.9 74.1 3.2 Tabel 13. Leeftijd 45 54 Juni 2000 Sept. 2002 Mutaties 2000 2002 % mutaties 1 Werkend 12407 12487 80 0.6 2 Werkzoekend 1440 1488 48 3.3 (1+2) 3 Beroepsbevolking 13847 13975 128 0.9 4 Economisch niet actief 4648 4266 382 8.2 5 Bevolking 45 54 18495 18241 254 1.4 (3:5) 7 Participatiegraad (%) 74.9 76.6 1.7 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 10.4 10.6 0.2 (1:5) 9 Werkend/Totale bev. (%) 67.1 68.5 1.4

PAGE 17

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 17 Tabel 14. Leeftijd 55plus Juni 2000 Sept. 2002 Mutaties 2000 2002 % mutaties 1 Werkend 586 5 5853 12 0.2 2 Werkzoekend 588 618 30 5.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 6453 6471 18 0.3 4 Economisch niet actief 19352 20238 886 4.6 5 Bevolking 55plus 25805 26709 904 3.5 (3:5) 7 Participatiegraad (%) 25.0 24.2 0.8 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 9.1 9.6 0.4 (1:5) 9 Werkend/Totale bev. (%) 22.7 21.9 0.8 I. Werkenden De werkende bevolking van Curaao is met bijna 2400 personen gedaald, een daling van 5 procent. Gezien de stijging van het aantal werkzoekenden ziet het ernaar uit dat een deel werkzoekend is geworden, terwijl een groter gedeelte is ge migreerd. Het aantal we rkenden bedraagt thans 47711 personen. I.1.Geslacht Het aantal werkende mannen is ten opzichte van 2000 met bijna 1400 personen gedaald, een daling van bijna 5 procent (tabel 8). Een deel is werkzoekend geworden en een groter gedeelte is ge migreerd. Than s zijn er 24299 mannen werkzaam. Net als bij de mannen is ook het aantal werkende vrouwen in september 2002 gedaald en wel met ruim 1000 personen, een daling van 4 procent. Het aantal werkende vrouwen bedraagt thans 23412 personen. I.2. Leeftijd De omv ang van de werkende bevolking is in 2002 vooral in de leeftijden tussen 15 en 34 jaar gedaald. In de leeftijdsgroep 35 44 jaar en in de leeftijdsgroepen vanaf 55 jaar is het aantal werkenden licht gedaald. In de leeftijdsgroep 45 54 jaar is een lichte stij ging van de werkende bevolking waar te nemen. Bij de jongeren (15 24 jaar) is de werkende bevolking met 484 personen gedaald, een daling van 12 procent. Omdat het aantal werkzoekenden is toegenomen ziet het ernaar uit dat een deel van de werkende jongere n werkzoekend is geworden en een ander deel is ge migreerd. Het aantal werkende jongeren bedraagt 3500 personen. Het aantal werkenden in de leeftijdsgroep 25 34 jaar is met 1855 personen fors gedaald, een daling van 15 procent. Het aantal werkzoekenden in deze leeftijdsgroep is licht gestegen, terwijl het aantal economisch niet actieven is afgenomen. Het is duidelijk dat de migratie de voornaamste oorzaak is geweest van de daling. Er zijn thans 10242 personen werkzaam.

PAGE 18

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 18 I.3. Ratio werkenden op de totale be volking De ratio werkenden op de totale bevolking bedraagt in 2002 38,2 procent. Ten opzichte van juni 2000 is deze ratio min of meer constant gebleven. Het feit dat bij een daling van de bevolking de ratio nagenoeg ongewijzigd bleef is een indicatie dat d e daling van de bevolking voornamelijk werkenden betrof. Vergeleken met verschillende (ei)landen in de regio 2 en in de Antillen (voor beiden geldt een ratio van 40 en boven), heeft Curaao naar verhouding een laag aantal werkenden. I.4. Werkenden naar eco nomische positie Over de hele linie is ten opzichte van juni 2000 weinig verandering te zien in de procentuele verhoudingen tussen de verschillende economische posities. Dit betekent de facto dat de daling van de werkende bevolking alle economische positie s in bijna gelijke proporties trof. Absoluut is er sprake van een daling in het aantal personen in vaste dienst (met 1547 personen) en in het aantal personen in los dienstverband (met bijna 450 personen). In de overige economische posities is er sprake van stijging van het aantal werkenden. II. Werkzoekenden en werkloosheidspercentage Het aantal werkzoekenden is in 2002 met 560 personen gestegen. Procentueel is dit een stijging van 7 procent (tabel 7). De omvang bedraagt thans 8838 personen. De stijging va n het aantal werkzoekenden is het effect van zowel economisch niet actieven die werkzoekend zijn geworden als van werkenden die werkzoekend zijn geworden. Als gevolg van de stijging van het aantal werkzoekenden, maar vooral door de daling van de beroepsbe volking is in 2002 het werkloosheidspercentage met 1,5 procent punten gestegen t.o.v. 2000. Het bedraagt thans 15,6 procent van de beroepsbevolking. II.1. Geslacht Het aantal werkzoekende mannen is met bijna 500 personen gestegen; van 3514 personen in jun i 2000 naar 3974 personen in september 2002, een stijging van 13 procent. Een verklaring voor de stijging ligt niet direct voor handen. Het kan zijn dat een aantal werkende mannen werkzoekend zijn geworden of dat een aantal economisch niet actieve mannen w erkzoekend zijn geworden. In beide groepen is er immers sprake van een daling. Maar ook een combinatie van beide gebeurtenissen behoort tot de mogelijkheid. Het werkloosheidspercentage van de mannen bedraagt in september 2002 14,1 procent, 2 procent pun ten hoger dan in juni 2000. Dit percentage is toegenomen, omdat het aantal werkzoekenden afnam, terwijl de beroepsbevolking toenam. Het aantal werkzoekende vrouwen is met bijna 100 toegenomen van 4764 naar 4863 een stijging van 2 procent. Deze stijging is vergeleken met de forse daling in de bevolking en in het aantal economisch niet actieven verwaarloosbaar klein. (Er zijn dus weinig economisch niet actieven en/of werkenden werkzoekend geworden) Het werkloosheidspercentage van de vrouwen steeg licht me t bijna 1 procent punt. Dit percentage is gestegen omdat het aantal werkzoekenden is toegenomen, maar vooral ook 2 Bron: KILM 2001 (Key Indicators of the Labour Market 2001)

PAGE 19

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 19 omdat de beroepsbevolking van de vrouwen is gedaald. Het werkloosheidspercentage bedraagt thans 17,2 procent. II.2. Leeftijd De werkzoekende b evolking is met uitzondering van de leeftijdsgroep 45 54 jaar, in alle leeftijdsgroepen gestegen, waarbij de grootse stijging in de leeftijdsgroep 15 24 jaar is te zien. Opvallend is de stijging van het aantal werkzoekenden in de leeftijden vanaf 55 jaar. Hier is het aantal werkzoekenden met 5 procent gestegen. Als gevolg van de stijging van het aantal werkzoekenden is het werkloosheidspercentage licht gestegen van 9,1 procent in juni 2000 naar 9,6 procent in september 2002. II.2.1 Jeugdwerkloosheid Het jeugdwerkloosheidspercentage bedraagt in september 2002 34,3 procent, 7 procent punten hoger dan in juni 2000. De voornaamste oorzaak van deze stijging is de forse stijging van het aantal werkzoekende jongeren in september 2002. De ratio jeugdwerkloosheid / totaal werkloosheid bedraagt 2.2. III. Beroepsbevolking De beroepsbevolking is in 2002 met ruim 1800 personen gedaald, een daling van 3 procent. Deze daling is in zijn geheel toe te schrijven aan de daling van de werkende bevolking. De beroepsbevolkin g telt thans 56549 personen. III.1. Geslacht De mannelijke beroepsbevolking is met 920 personen gedaald, een daling van 3 procent. De beroepsbevolking is gedaald omdat het aantal werkende mannen met 5 procent is gedaald. De mannelijke beroepsbevolking tel t thans 28273 personen. Ook de vrouwelijke beroepsbevolking is in 2002 gedaald en wel met 915 personen, oftewel 3 procent. De beroepsbevolking is gedaald als gevolg van de daling van het aantal werkende vrouwen. De vrouwelijke beroepsbevolking telt thans 24853 personen. III.2. Leeftijd De leeftijdsgroep met de grootste beroepsbevolking is de leeftijdsgroep 35 44 jaar gevolgd door de leeftijdsgroep 45 54 jaar. Bij de jongeren is de beroepsbevolking het kleinst. Met uitzondering van de leeftijdsgroepen 15 24 jaar en de leeftijdsgroep 25 34 jaar is de beroepsbevolking in alle overige leeftijdsgroepen licht gestegen. In september 2002 daalde de beroepsbevolking in de leeftijsgroep 15 24 jaar met 153 personen, een daling van 3 procent ten opzichte van juni 20 00. Deze daling is veroorzaakt door de afname van het aantal werkende jongeren. De beroepsbevolking van de jongeren telt thans 5329 personen. De beroepsbevolking in de leeftijdsgroep 25 34 jaar is met 13 procent (absoluut een daling van 1840 personen) for s afgenomen ten opzichte van juni 2000. Deze daling is veroorzaakt door de afname van de werkende bevolking waarbij migratie een belangrijke rol heeft gespeeld.

PAGE 20

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 20 IV. Participatiegraad De participatiegraad van Curacao is in september 2002 met bijna 1 proce nt punt gestegen t.o.v. juni 2000 en bedraagt thans 45,2 procent. De participatiegraad is gestegen omdat in verhouding tot de beroepsbevolking de bevolking sterker is gedaald. IV.1. Geslacht De participatiegraad van de mannen bedraagt 49,2 procent, 1,3 p rocent punten hoger dan in juni 2000. De oorzaak ligt voornamelijk in de daling van de mannelijke bevolking met De participatiegraad van de vrouwen bedraagt 41,9 procent en is met bijna 1 proc ent punt gestegen. Ook bij de vrouwen is de daling van de bevolking (4,7 procent), die sterker daalde dan de beroepsbevolking(3,1 procent), de oorzaak. De participatiegraad van de vrouwen is nog altijd lager dan die van de mannen. IV.2. Leeftijd Bij de j ongeren steeg de participatiegraad van 32,6 in juni 2000 naar 35,4 in september 2002. Dit komt met name omdat het aantal personen in deze leeftijdsgroep (15 24 jaar) met bijna 8 procent is gedaald, 5 procentpunten meer dan de beroepsbevolking. Ten opzichte van juni 2000 is de beroepsbevolking relatief weinig (3 procent) gedaald. In de leeftijdsgroep 25 34 jaar is de participatiegraad licht gedaald. De voornaamste oorzaak hiervan is de forse daling van zowel de beroepsbevolking, als de bevolking. Beide gro epen zijn in relatieve zin ongeveer evenveel afgenomen. Dit betekent dat de daling van de bevolking naast de beroepsbevolking voor een deel ook de economisch niet actieven betrof. In de leeftijdsgroepen 35 44 jaar en 45 54 jaar is de participatiegraad ges tegen van resp. 82,5 in 2000 naar 86,9 in 2002 (een stijging van 4,3 procent punten) en van 74,9 in 2000 naar 76,7 in 2002 (een stijging van 1,7 procent punten). In de leeftijdsgroep 45 54 heeft de daling in de bevolking het grootste effect gehad op de sti jging van de participatiegraad. In de leeftijden vanaf 55 jaar is de bevolking gestegen. De participatiegraad daalde van 25,0 procent in juni 2000 naar 24,2 in september 2002 omdat naar verhouding de bevolking meer steeg dan de beroepsbevolking. De stijgi ng van de bevolking in deze leeftijden betrof dus voor een deel ook een stijging van het aantal economisch niet actieven.

PAGE 21

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 21 BIJLAGE: TABELLEN BONAIRE Totaal Sep 94 Sep 96 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 5723 6510 5488 4865 4334 2 Werkzo ekend 336 412 322 486 571 (1+2) 3 Beroepsbevolking 6059 6922 5810 5351 4905 4 Economisch niet actief 2893 2644 2364 2557 2306 5 Bevolking 15jr+ 8952 9566 8174 7908 7211 6 Totale bevolking 11964 12832 11113 10 791 9928 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 50.6 53.9 52.3 49.6 49.4 8 Werkloosheidspercentage (%) 5.5 6.0 5.5 9.1 11.6 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 47.8 50.7 49.4 45.1 43.7 Man Sep 94 Sep 9 6 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 3489 3711 2980 2615 2195 2 Werkzoekend 159 181 188 258 290 (1+2) 3 Beroepsbevolking 3648 3892 3168 2873 2485 4 Economisch niet actief 1111 1023 840 983 886 5 Bevolking 15jr+ 4759 4915 400 8 3856 3371 1450 6 Totale bevolking 6338 6579 5497 5306 4752 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 57.6 59.2 57.6 54.1 52.3 8 Werklosheidpercentage (%) 4.4 4.7 5.9 9.0 11.7 (1:6) 9 Werkend/Totale be v. (%) 55.0 56.4 54.2 49.3 46.2

PAGE 22

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 22 Vrouw Sep 94 Sep 96 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 2234 2799 2508 2250 2138 2 Werkzoekend 177 231 134 228 281 (1+2) 3 Beroepsbevolking 2411 3030 2642 2478 2419 4 Economisch n iet actief 1782 1621 1524 1574 1420 5 Bevolking 15jr+ 4193 4651 4166 4052 3839 1433 6 Totale bevolking 5626 6253 5616 5485 5176 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 42.9 48.5 47.0 45.2 46.7 8 Werklos heidpercentage (%) 7.3 7.6 5.1 9.2 11.6 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 39.7 44.8 44.7 41.0 41.3 Leeftijd 15 24 Sep 94 Sep 96 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 849 963 598 468 363 2 Werkzoekend 87 184 108 128 167 (1+2) 3 Beroepsbevolking 936 1147 706 596 530 4 Economisch niet actief 772 633 548 266 495 5 Bevolking 15 24 1708 1780 1254 862 1025 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 54.8 64.4 56.3 69.1 51.7 8 Wer kloosheidspercentage (%) 9.3 16.0 15.3 21.5 31.5 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 49.7 54.1 47.7 54.3 35.4

PAGE 23

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 23 Leeftijd 25 44 Sep 94 Sep 96 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 3319 3819 3232 2845 2372 2 Werkzoeke nd 189 198 141 247 259 (1+2) 3 Beroepsbevolking 3508 4017 3373 3092 2631 4 Economisch niet actief 694 517 348 443 369 5 Bevolking 25 44 4202 4534 3721 3535 3000 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 83.5 88.6 90 .6 87.5 87.7 8 Werkloosheidspercentage (%) 5.4 4.9 4.2 8.0 9.8 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 79.0 84.2 86.9 80.5 79.1 Leeftijd 45plus Sep 94 Sep 96 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 1555 1728 1658 1552 1599 2 Werkzoekend 60 30 73 111 145 (1+2) 3 Beroepsbevolking 1615 1758 1731 1663 1744 4 Economisch niet actief 1427 1494 1468 1529 1442 5 Bevolking 45+ 3042 3252 3199 3192 3186 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 53.1 54.1 54.1 52.1 54.7 8 Werkloosheidspercentage (%) 3.7 1.7 4.2 6.7 8.3 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 51.1 53.1 51.8 48.6 50.2 Werkenden naar economische positie. 2000 2002 Man Vrouw Totaal Man V rouw Totaal Werkg/Zelfs 463 233 696 326 186 512 Vast dienst 1630 1495 3125 1132 1253 2385 Overig 886 781 1300 726 694 1420 Onbekend 152 16 367 13 7 20 Totaal 2979 2509 5488 2197 2140 4337

PAGE 24

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 24 Werkenden naar economische positie. 2000 2002 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Werkg/Zelfs 16 9 13 15 9 12 Vast dienst 55 60 57 52 59 55 Overig 30 31 24 33 32 33 Onbekend/NA 5 1 7 1 0 0 Totaal 100 100 100 100 100 100 CURACAO Totaal Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 54908 55451 51442 50105 47353 47711 2 Werkzoekend 9039 10161 10373 8278 8899 8838 (1+2) 3 Beroepsbevo lking 63947 65612 61815 58383 56252 56549 4 Economisch niet actief 41885 44796 44499 41203 41413 39235 5 Bevolking 15jr+ 105832 110408 106314 99586 97665 95784 Bevolking 0 14 40809 38540 36512 32089 30460 29252 6 Tot ale bevolking 146641 148948 142826 131675 128125 125036 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 43.6 44.1 43.3 44.3 43.9 45.2 8 Werkloosheidspercentage (%) 14.1 15.5 16.8 14.2 15.8 15.6 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 37.4 37.2 36.0 38.1 37.0 38.2 Man Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 30396 29799 27731 25679 24302 24299 2 Werkzoekend 3531 4271 4553 3514 3843 3974 (1+2) 3 Beroepsbevolking 33927 3407 0 32284 29193 28145 28273 4 Economisch niet actief 14183 16278 15924 15401 15422 14382 5 Bevolking 15jr+ 48110 50348 48208 44594 43567 42655 Bevolking 0 14 20612 19495 18528 16291 15482 14810 6 Totale bevolking 68722 69843 66736 60885 59049 57465 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 49.4 48.8 48.4 47.9 47.7 49.2 8 Werkloosheidspercentage (%) 10.4 12.5 14.1 12.0 13.7 14.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 4 4.2 42.7 41.6 42.2 41.2 42.3

PAGE 25

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 25 Vrouw Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 24512 25652 23711 24426 23051 23412 2 Werkzoekend 5508 5890 5820 4764 5056 4863 (1+2) 3 Beroepsbevolking 30020 31542 29531 29190 28107 28 275 4 Economisch niet actief 27702 28518 28575 25802 25991 24853 5 Bevolking 15jr+ 57722 60060 58106 54992 54098 53128 Bevolking 0 14 20197 19045 17984 15798 14978 14354 6 Totale bevolking 77919 79105 76090 70790 690 76 67482 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 38.5 39.9 38.8 41.2 40.7 41.9 8 Werkloosheidspercentage (%) 18.3 18.7 19.7 16.3 18.0 17.2 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 31.5 32.4 31.2 34.5 33. 4 34.7 Leeftijd 15 24 Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 6325 5194 4133 3984 3358 3500 2 Werkzoekend 2633 2632 2282 1498 1731 1829 (1+2) 3 Beroepsbevolking 8958 7826 6415 5482 5089 5329 4 Ec onomisch niet actief 11275 12640 11973 10837 10610 9741 5 Bevolking 15 24 20233 20466 18388 16319 15699 15070 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 44.3 38.2 34.9 33.6 32.4 35.4 8 Werkloosheidspercenta ge (%) 29.4 33.6 35.6 27.3 34.0 34.3 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 31.3 25.4 22.5 24.4 21.4 23.2

PAGE 26

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 26 Leeftijd 25 34 Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 16101 15659 13420 12097 1 1404 10242 2 Werkzoekend 2532 3331 3297 2176 2114 2201 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18633 18990 16717 14273 13518 12443 4 Economisch niet actief 3024 3231 3036 2479 2406 2230 5 Bevolking 25 34 21657 22221 19753 16752 15924 14673 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 86.0 85.5 84.6 85.2 84.9 84.8 8 Werkloosheidspercentage (%) 13.6 17.5 19.7 15.2 15.6 17.7 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 74.3 70.5 67.9 72.2 71.6 69.8 Leeftijd 35 44 Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 15772 17473 16613 15752 15486 15629 2 Werkzoekend 2312 2366 2914 2577 2605 2702 (1+2) 3 Beroepsbevolking 18084 19839 19527 18329 18091 18331 4 Economisch niet actief 4193 4183 3934 3887 3686 2760 5 Bevolking 35 44 22277 24022 23461 22216 21777 21091 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 81.2 82.6 83.2 82.5 83.1 86.9 8 Werklooshei dspercentage (%) 12.8 11.9 14.9 14.1 14.4 14.7 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 70.8 72.7 70.8 70.9 71.1 74.1

PAGE 27

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 27 Leeftijd 45 54 Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 11505 12395 1 2235 12407 11829 12487 2 Werkzoekend 1252 1354 1381 1440 1761 1488 (1+2) 3 Beroepsbevolking 12757 13749 13616 13847 13590 13975 4 Economisch niet actief 4607 4865 5189 4648 4713 4266 5 Bevolking 45 54 17364 1861 4 18805 18495 18303 18241 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 73.5 73.9 72.4 74.9 74.3 76.6 8 Werkloosheidspercentage (%) 9.8 9.8 10.1 10.4 13.0 10.6 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 66.3 66. 6 65.1 67.1 64.6 68.5 Leeftijd 55plus Sep 96 Sep 97 Sep 98 Jun 00 Jan 01 Sep 02 1 Werkend 5205 4730 5041 5865 5276 5853 2 Werkzoekend 310 478 499 588 688 618 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5515 5208 5540 6453 5964 6471 4 Economisch niet actief 18786 19877 20367 19352 19998 20238 5 Bevolking 55plus 24301 25085 25907 25805 25962 26709 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 22.7 20.8 21.4 25.0 23.0 24.2 8 Werkloosh eidspercentage (%) 5.6 9.2 9.0 9.1 11.5 9.6 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 21.4 18.9 19.5 22.7 20.3 21.9 Werkenden naar economische positie 2000 2002 MAN VROUW TOTAAL MAN VROUW TOTAAL WERKG/ZELFST. 3379 104 0 4419 3316 1385 4701 VASTE DIENST 15580 16906 32486 14750 16189 30939 TIJDELIJKE DNST 1359 2274 3633 1760 2231 3991 LOSSE DIENST 3788 2227 6015 3521 2045 5566 CONTRACT 848 1088 1936 844 1095 1939 OVERI G/ONBEKEND 725 889 1614 108 468 576 TOTAAL 25679 24424 50103 24299 23413 47712

PAGE 28

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2002 28 Percentages 2000 2002 MAN VROUW TOTAAL MAN VROUW TOTAAL WERKG/ZELFST 13 4 9 14 6 10 VA STE DIENST 61 69 65 61 69 65 TIJDELIJKE DNST 5 9 7 7 10 8 LOSSE DIENST 15 9 12 14 9 12 CONTRACT 3 4 4 3 5 4 OVERIG/ONB EKEND 3 4 3 0 2 1 TOTAAL 100 100 100 100 100 100