Citation
Consumenten Prijsindexcijfers December 2003

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers December 2003
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking December 2003

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,4% in de maand december 2003 t.o.v. oktober 2003. 1. Het Consumenten Prijsin dexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis februari 1996 = 100 is in tussen oktober 2003 en december 2003 met 0,4% gestegen. Het indexcijfer was 115.5 in de maand oktober 2003 en is 116.0 geworden in december 2003. Het totaal prijs indexcij fer voor december 2003 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 131.5. 2. Ten opzichte van oktober 2003 werden in december 2003 per sektor de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 1,6% Kleding en schoeis el + 0,1% Wonen + 0,3% Gezondheidszorg + 0,1% Rekreatie en Ontwikkeling + 0,1% Overig + 0,6% In december 2003 werden binnen de sektor "Voeding" prijs stijgingen waargenomen voor de subgroepen Vlees en vis, Spijsvetten, Aardappelen, groente n en fruit, Suiker en chocolade en Verteringen buitenshuis; de overige subgroepen binnen deze sektor zijn gedaald.. e rest is gestegen. Tussen december 2002 en december 2003 waren de prijswij zigingen per sektor als volgt: Voeding + 4,2% Dranken en rookwaren + 5,0% Kleding en schoeisel + 0,1% Wonen + 1,7% Woninginrichting en huisraad + 2,4% Gezondheidszorg + 3,0% Vervoer en Kommunikatie 1,5% Rekreatie en Ontwikkeling + 0,1% Overig + 1,5% 3. Tussen december 2002 en december 2003 liep het prijsin dexcijfer op van 114.4 naar 116.0 wat een stijging betekent v an 1,4%. De gemiddel de stijging over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 0,8%. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange ter mijn ontwikkeling van de inflatie weer.