Citation
Consumenten Prijsindexcijfers December 2004

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers December 2004
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking December 2004

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,3% in de maand december 2004 t.o.v. oktober 2004. 1. Het Consumenten Prijsin dexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis februari 1996=100 is in de maand december 2004 met 0,3% gestegen ten opzichte van oktober 2004. Het indexcijfer was 117.9 in de maand oktober 2004 en is 118.3 geworden in december 2004. He t totaal prijsindexcij fer voor december 2004 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 134.2. 2. Ten opzichte van oktober 2004 werden in december 2004 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 0,5% Wone n + 0,3% Woninginrichting en huisraad + 2,8% Gezondheidszorg + 0,2% Vervoer en kommunikatie + 0,1% Overig 0,3% In december 2004 werden binnen de sector "Voeding" prijs verhogingen geregistreerd voor bijna alle subgroepen, met uitzondering van de subgroepen Aardappelen, groenten en fruit, Suiker en chocolade, en sectoren bleven ongewijzigd. huishoudelijke diensten. Tussen december 2003 en december 2004 waren de p rijswij zigingen per sector als volgt: Voeding + 5,2% Dranken en rookwaren 1,2% Kleding en schoeisel + 0,1% Wonen + 1,8% Woninginrichting en huisraad + 2,8% Gezondheidszorg + 0,1% Vervoer en Kommunikatie + 1,6% Recreatie en Ontwikkeling + 0,0% Overig + 0,3% 3. Tussen december 2003 en december 2004 liep het prijsin dexcijfer op van 116.0 naar 118.3 wat een stijging betekent van 2,0%. De gemiddel de stijging over de afgelopen twaalf maanden verg e leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 1,8%. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange ter mijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS C onsumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2004 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT FEB. APR. JUNI. AUG. OKT. DEC. VOEDING 1819 123.6 128.0 126.2 127.5 129.4 130.1 graanprodukten 309 126.6 127.1 127.3 128.2 128.2 129.5 vlees en vis 443 121.5 138.2 132.0 137.6 137.4 142.7 spijsvetten 55 93.0 94.8 103.5 105.1 104.8 110.9 zuivelprodukten behalve boter) 175 113.4 113.4 112.5 114.0 114.2 116.0 aardappelen, groenten en fruit 290 149.2 149.8 149.4 145.5 157.0 150.3 suiker en chocolade 51 105.5 100.1 94.0 94.0 93.0 91.3 kant en klare gerechten 81 101.5 101.5 101.8 101.6 100.6 101.0 verteringen buitenshuis 304 125.6 126.4 125.2 125.4 125.8 125.9 overige voedingsmiddelen 111 106.3 108.4 107.3 11 0.0 111.8 110.4 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 120.2 118.9 118.4 118.4 118.1 118.1 dranken 272 120.2 118.3 117.7 117.6 117.4 117.3 rookwaren 55 120.4 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103.0 103.1 103.1 103.3 103.1 103.1 kleding 560 103 .1 103.2 103.2 103.5 103.2 103.2 schoeisel 160 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 WONEN 2519 112.6 113.1 113.4 113.7 114.0 114.3 woonkosten 1538 120.5 121.0 121.5 122.0 122.5 123.0 energieverbruik 456 96.5 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 woningonderhoud 188 1 06.6 107.1 107.0 107.1 107.3 107.4 tuinonderhoud 60 109.1 109.9 109.7 109.9 110.1 110.4 water 277 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 886 105.0 105.0 105.4 105.6 105.6 108.6 meubilair en verlichting 188 102.0 102.0 102.0 102 .0 102.0 102.0 stoffering en woningtextiel 68 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 huishoudelijke artikelen 87 105.8 105.6 106.1 106.6 106.7 114.5 huishoudelijke u itgaven n.e.g. 211 92.5 92.1 93.7 94.2 94.2 91.9 huishoudelijke diensten 124 131.4 131.9 131.7 131.8 132.1 151.5 woninginrichting n.e.g. 66 104.4 104.5 104.5 104.5 104.5 104.6 GEZONDHEIDSZORG 157 118.8 118.2 118.4 118.6 119.0 119.2 gezondheidszorg 1 57 118.8 118.2 118.4 118.6 119.0 119.2 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 1860 128.4 130.7 130.7 130.7 130.3 130.4 vervoersmiddelen 544 107.6 109.0 109.0 109.0 107.9 108.0 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 138.4 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 vervoer 530 114.4 1 14.4 114.4 114.4 114.4 114.4 kommunikatie 336 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 170.6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 922 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 rekreatie 656 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 amusement en kultuur 25 110.9 111.8 111.7 111.9 112.2 11 2.4 boeken enz. 68 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 137.2 ontwikkeling 169 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 hobby artikelen 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 OVERIG 790 112.8 113.0 113.0 113.1 113.2 112.9 persoonlijke verzorging 230 118.5 118.4 118. 6 119.0 118.8 117.6 verzekeringen 186 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 goederen en diensten n.e.g. 374 106.5 106.9 106.8 106.9 107.0 107.2 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 116.1 117.4 117.2 117.5 117.9 118.3