Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2006

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2006
Publication Date:

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Oktober 2006

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,5% in de maand oktober 2006 t.o.v. augustus 2006. 1. Het Consumenten Prijsindexcijfer voor Bonaire voor de r eeks totale bevol king op basis februari 1996 =100 is in de maand oktober 2006 met 0,5% gestegen ten opzichte van augustus 2006. Het indexcijfer was 120,5 in de maand augustus 2006 en is 121,1 in oktober 2006. Het totaal prijsindexcij fer voor okto ber 2006 gekoppeld aan de reeks op basis oktober 1990 = 100 wordt 137,3. 2. Ten opzichte van augustus 2006 werden in oktober 2006 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 2,3% Dranken en rookwaren 1,6% Wonen + 0 ,3% Woninginrichting en huisraad 0,2% Gezondheidszorg 0,1% Overig + 0,3% allemaal gestegen. ongewijzigd. 3. Tussen oktober 2005 en oktober 2006 liep het prijsin dexcijfer op van 119,1 naar 121,1 wat een stijgi ng betekent van 1,7%. De gemiddel de stijging over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 1,2%. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de l ange ter mijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : februari 1996 = 100 WEGINGS 2005 2006 OMSCHRIJVING COEFFI CIE NT DEC. FEB. APR. JUN. AUG. OKT. VOEDING 1819 135,1 135,1 134,9 135,9 136,8 139,9 graanprodukten 309 130,0 129,5 130,0 132,9 133,5 133,7 vlees en vis 443 158,4 157,2 151,0 149,4 150,0 152,3 spijsvetten 55 108,5 108,5 106,5 106,5 107,1 104,2 zui velprodukten behalve boter 175 117,5 118,9 127,0 128,8 135,7 135,8 aardappelen, groenten en fruit 290 150,4 152,0 153,7 155,3 154,7 169,2 suiker en chocolade 51 101,1 99,3 104,8 120,7 118,3 122,9 kant en klare gerechten 81 103,9 103,9 103,4 103,8 103,6 104 ,0 verteringen buitenshuis 304 127,0 127,1 127,0 127,8 128,2 128,8 overige voedingsmiddelen 111 117,1 118,6 119,5 118,1 118,7 119,3 DRANKEN EN ROOKWAREN 327 112,9 112,9 114,7 114,7 115,7 113,8 dranken 272 111,0 111,1 113,3 113,2 114,5 112,2 rookwaren 55 1 21,9 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9 KLEDING EN SCHOEISEL 720 103,1 103,1 103,1 103,0 103,0 103,0 kleding 560 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 schoeisel 160 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 WONEN 2519 116,4 116,7 117,0 117,4 117,7 118,0 woonkosten 1538 126,0 126,5 127,0 127,5 128,0 128,5 energieverbruik 456 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 woningonderhoud 188 107,9 108,1 108,1 108,2 108,3 108,5 tuinonderhoud 60 111,0 111,3 111,3 111,4 111,6 112,0 water 277 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 WONINGIN RICHTING EN HUISRAAD 886 108,8 111,9 111,7 111,7 111,4 111,2 meubilair en verlichting 188 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 stoffering en woningtextiel 68 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 142 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 huishoudelijke artikelen 87 111,7 111,7 113,7 113,7 112,3 109,7 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 211 93,5 105,7 103,7 103,7 103,1 103,1 huishoudelijke diensten 124 152,0 153,8 153,8 153,9 154,0 154,3 woninginrichting n.e.g. 6 6 104,7 104,7 104,7 104,7 104,8 104,8 GEZONDHEIDSZORG 157 119,9 121,2 120,9 120,8 121,4 121,3 gezondheidszorg 157 119,9 121,2 120,9 120,8 121,4 121,3 VERVOER EN COMMUNICATIE 1860 128,4 128,4 128,4 128,5 128,5 128,5 vervoersmiddelen 544 109,2 109,2 1 09,1 109,3 109,3 109,3 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 450 146,2 146,2 146,2 146,2 146,2 146,2 vervoer 530 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 communikatie 336 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 RECREATIE EN ONTWIKKELING 922 107,7 107,7 107,7 107,8 107, 8 107,8 recreatie 656 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 amusement en kultuur 25 113,2 113,5 113,5 113,7 113,9 114,3 boeken enz. 68 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 ontwikkeling 169 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 hobby artikelen 4 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 OVERIG 790 114,8 115,6 115,8 115,8 115,8 116,2 persoonlijke verzorging 230 122,1 123,4 124,1 123,7 123,6 124,6 verzekeringen 186 120,5 122,1 122,1 122,1 122,1 122,1 goederen en diensten n.e.g. 374 107,5 107,7 107,7 107,8 107,9 108,1 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 119,4 119,9 119,9 120,2 120,5 121,1