Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2007

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2007
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Februari 2007

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,2% in de maand februari 2007 t.o.v. december 2006. 1. Het Consumenten Prijs indexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand februari 2007 met 0,2% gestegen ten opzichte van december 2006. Het indexcijfer was 100,2 in de maand december 2006 en is 100,4 geworden in febru ari 2007. 2. Ten opzichte van december 2006 werden in februari 2007 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 0,2% Kleding en schoeisel + 0,1% Wonen + 0,2% Woninginrichting en huisraad + 0,4% Vervoer en communica tie + 0,4% Overig + 0,1% prijzen in alle groepen geste 3. Tussen februari 2006 en februari 2007 liep het prijsin dexcijfer op van 99,0 naar 100,4 w at een stijging betekent van 1,4 procent. De gemiddel de stijging over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 1,3 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den ge eft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2006 2007 OMSCHRIJVING COE FFI CIENT OKT. DEC. FEB. VOEDING 1493 100,0 100,6 100,8 graanprodukten 202 100,0 101,1 101,3 vlees en vis 219 1 00,0 101,2 101,4 spijsvetten 25 1 00,0 100,4 100,7 zuivelprodukten behalve boter 92 1 00,0 100,4 100,4 aardappelen, groenten en fruit 158 1 00,0 100,7 101,1 suiker en chocolade 24 1 00,0 100,1 100,0 kant en klare gerechten 51 1 00,0 100,1 100,1 verteringen buitenshuis 501 1 00,0 100,3 100,5 overige voedingsmiddelen 221 1 00,0 100,3 100,5 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 1 00,0 100,0 100,0 dranken 137 1 00 ,0 100,1 100,0 rookwaren 17 1 00,0 100,0 100,0 KLEDING EN SCHOEISEL 575 1 00,0 100,1 100,2 kleding 473 1 00,0 100,1 100,2 schoeisel 102 1 00,0 100,3 100,3 WONEN 2535 1 00,0 100,3 100,5 woonkosten 1588 1 00,0 100,4 100,8 energieverbruik 551 1 00,0 100,0 100,0 woningonderhoud 143 1 00,0 100,2 100,2 tuinonderhoud 47 1 00,0 100,2 100,4 water 206 1 00,0 100,0 100,0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 100,0 100,0 100,4 meubilair en verlichting 92 1 00,0 99,1 98.5 stoffering en woningtextiel 53 1 00,0 99,9 99,9 huishoudel ijke apparaten en ge reedschappen 161 1 00,0 100,0 101,0 huishoudelijke artikelen 47 1 00,0 100,1 100,2 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 1 00,0 100,9 101,0 huishoudelijke diensten 86 1 00,0 100,0 101,3 woninginrichting n.e.g. 126 1 00,0 100,2 100,6 GEZONDHEIDSZORG 245 100,0 100,0 100,0 gezondheidszorg 245 1 00,0 100,0 100,0 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 1 00,0 100,0 100,4 vervoersmiddelen 461 1 00,0 100,0 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 1 00,0 100,0 100,6 vervoer 625 1 00,0 100,0 100,0 kom munikatie 521 1 00,0 100,0 100,4 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 1 00,0 100,0 100,0 rekreatie 494 1 00,0 99,9 99,9 amusement en kultuur 56 1 00,0 100,1 100,3 boeken enz. 50 1 00,0 100,6 100,6 ontwikkeling 240 1 00,0 100,0 100,0 hobby artikelen 15 10 0,0 100,0 100, 0 OVERIG 1242 100,0 100,1 100,2 persoonlijke verzorging 290 100,0 100,4 100,4 verzekeringen 482 100,0 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 100,0 100,1 100,2 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 100,0 100,2 100,4