Citation
Consumenten Prijsindexcijfers April 2007

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers April 2007
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking A pril 2007

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijgingen van 0,5% in de maand april 2007 t.o.v. februari 2007. 1. Het Consumenten Prijsindexcij fer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand april 2007 met 0,5% gestegen ten opzichte van februari 2007. Het indexcijfer was 100,4 in februari 200 7 en is 100,9 geworden in april 2007. 2. Ten opzi chte van februari 2007 werden in april 2007 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 1,0% Dranken en rookwaren + 0,5% Kleding en schoeisel + 0,1% Wonen + 0,3% Woninginrichting en huisraad + 0,3% Gezondheidszorg 0, 2% Vervoer en communicatie + 0,6% Overig + 0,8% In april 2007 zijn de prijzen het sterkst gestegen in In deze sector zijn de prijzen in alle groepen gestegen D e prijzen van spijsvetten aardappelen, groenten en fruit et meest gestegen. De prijzen in de sector zijn gelijk gebleven. De prijzen in de overige sectoren zijn allemaal gestegen. 3. Tussen april 2006 en april 2007 liep het prij sin dexcijfer op van 99,0 naar 100,9 wat een stijging betekent van 1,9 procent. De gemiddel de stijging over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 1, 5 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTEN PRIJSINDEXCIJFERS Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2006 2007 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT OKT. DEC. FEB. APR. VOEDING 1493 100,0 100,6 100,8 101,8 graanprodukten 202 100,0 101,1 101,3 102,3 vlees en vis 219 1 00,0 101,2 101,4 102,8 spijsvetten 25 1 00,0 100,4 100,7 103,0 zuivelprodukten beh alve boter 92 1 00,0 100,4 100,4 100,8 aardappelen, groenten en fruit 158 1 00,0 100,7 101,1 103,2 suiker en chocolade 24 1 00,0 100,1 100,0 100,6 kant en klare gerechten 51 1 00,0 100,1 100,1 100,4 verteringen buitenshuis 501 1 00,0 100,3 100,5 101,2 overige v oedingsmiddelen 221 1 00,0 100,3 100,5 101,3 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 1 00,0 100,0 100,0 100,5 dranken 137 1 00,0 100,1 100,0 100,4 rookwaren 17 1 00,0 100,0 100,0 101,0 KLEDING EN SCHOEISEL 575 1 00,0 100,1 100,2 100,3 kleding 473 1 00,0 100,1 100,2 100,3 s choeisel 102 1 00,0 100,3 100,3 100,3 WONEN 2535 1 00,0 100,3 100,5 100,8 woonkosten 1588 1 00,0 100,4 100,8 101,2 energieverbruik 551 1 00,0 100,0 100,0 100,0 woningonderhoud 143 1 00,0 100,2 100,2 100,8 tuinonderhoud 47 1 00,0 100,2 100,4 100,7 water 206 1 0 0,0 100,0 100,0 100,0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 100,0 100,0 100,4 100,7 meubilair en verlichting 92 1 00,0 99,1 98.5 98,7 stoffering en woningtextiel 53 1 00,0 99,9 99,9 100,1 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 1 00,0 100,0 101, 0 101,1 huishoudelijke artikelen 47 1 00,0 100,1 100,2 100,5 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 1 00,0 100,9 101,0 101,7 huishoudelijke diensten 86 1 00,0 100,0 101,3 101,3 woninginrichting n.e.g. 126 1 00,0 100,2 100,6 101,3 GEZONDHEIDSZORG 245 100,0 100,0 100,0 99,8 gezondheidszorg 245 1 00,0 100,0 100,0 99,8 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 1 00,0 100,0 100,4 101,0 vervoersmiddelen 461 1 00,0 100,0 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 1 00,0 100,0 100,6 102,6 vervoer 625 1 00,0 100,0 100,0 100,0 ko mmunikatie 521 1 00,0 100,0 100,4 100,4 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 1 00,0 100,0 100,0 100,0 rekreatie 494 1 00,0 99,9 99,9 100,1 amusement en kultuur 56 1 00,0 100,1 100,3 100,6 boeken enz. 50 1 00,0 100,6 100,6 100,6 ontwikkeling 240 1 00,0 100,0 100,0 99,4 hobby artikelen 15 10 0,0 100,0 100,0 103,1 OVERIG 1242 100,0 100,1 100,2 101,0 persoonlijke verzorging 290 100,0 100,4 100,4 102,9 verzekeringen 482 100,0 100,0 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 100,0 100,1 100,2 100,8 TOTAAL INDEXCIJFER 1000 0 100,0 100,2 100,4 100,9