Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2007

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2007
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Oktober 2007

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijging van 0, 5 % in de maand oktober 2007 t.o.v de maand augustus 2007. 1. Het c onsumenten p r ijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand oktober 2007 met 0, 5 procent gestegen ten opzichte van augustus 2007. Het indexcijfer was 10 1 3 in augustus 2007 en 10 1 8 in oktober 2007. 2. Ten opzichte van augustus 2007 werden in oktober 2007 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 1 7 % Dranken en rookwaren + 0,1% Kleding en schoeisel 1,1% Wonen + 0, 3 % Woninginrichting en huisraad + 0, 7 % Recr eatie en ontwikkeling + 1 0 % Overig + 0, 4 % In oktober 200 Voeding In deze sector zijn de prijzen in alle groepen gestegen, met uitzondering van de groep welke is gedaald. De prijzen zijn het meest gestegen in de De prijzen in de sector Kleding en schoeisel zijn gedaald, terwijl de prijzen in de sectoren De prijzen in de overige sec toren zijn ge stegen 3. Tussen oktober 2006 en oktober 2007 liep het prijsin dexcijfer op van 100,0 naar 10 1 8 wat een stijging betekent van 1, 8 procent. De gemiddel de stijging over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande per iode van twaalf maanden be draagt 1, 7 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie weer.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcijfers Bonai re; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2006 2007 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT DEC. FEB. APR. JUN. AUG. OKT. VOEDING 1493 100,6 100,8 101, 7 102.0 102,3 10 4 ,0 graanprodukten 202 101,1 101,3 102,3 102.4 102,7 103,3 vlees en vis 219 101,2 101,4 102,8 103.4 103,3 105,5 spijsvetten 25 100,4 100,7 103,0 102.7 104,8 106,3 zuivelprodukten behalve boter 92 100,4 100,4 100,8 101.4 102,6 108,1 aardappelen, groenten en fruit 158 100,7 101,1 103,2 104.1 104,6 107,4 suiker en chocolad e 24 100,1 100,0 100,6 101.2 101,9 102,1 kant en klare gerechten 51 100,1 100,1 100,4 101.3 101,4 101,3 verteringen buitenshuis 501 100,3 100,5 101,2 101.5 101,8 103,6 overige voedingsmiddelen 221 100,3 100, 3 101, 5 100.5 100,5 100,8 DRANKEN EN ROOKWAREN 1 54 100,0 100,0 100,5 100.5 100,6 100,7 dranken 137 100,1 100,0 100,4 100.4 100,5 100,6 rookwaren 17 100,0 100,0 101,0 101.1 101,1 101,1 KLEDING EN SCHOEISEL 575 100,1 100,2 100,3 100.4 100,4 99,3 kleding 473 100,1 100,2 100,3 100.4 100,4 99,5 schoeisel 1 02 100,3 100,3 100,3 100.3 100,3 98,3 WONEN 2535 100,3 100, 8 10 1 1 101.6 101,9 102,2 woonkosten 1588 100,4 100,8 101,2 101.6 102,0 102,4 energieverbruik 551 100,0 100, 4 100, 4 100.6 100,6 100,8 woningonderhoud 143 100,2 100, 3 100,8 102.1 102,5 102,8 tuin onderhoud 47 100,2 100,4 100,7 101.2 101,4 101,8 water 206 100,0 10 2 9 10 2 9 103.8 104,2 104,8 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 100,0 100,4 100, 6 100.7 101, 2 101,9 meubilair en verlichting 92 99,1 98.5 98,7 98.5 98,5 98,6 stoffering en woningtextiel 53 9 9,9 99,9 100,1 99.6 99,6 99,6 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 100,0 101,0 101,1 101.1 103, 2 105,3 huishoudelijke artikelen 47 100,1 100,2 100,5 101.3 101,3 101,9 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 100,9 101,0 101,7 101.8 101,9 101,8 huishoudelijke diensten 86 100,0 101,3 101,3 101.3 101,3 101,4 woninginrichting n.e.g. 126 100,2 100, 5 101, 7 101.1 101,1 101,4 GEZONDHEIDSZORG 245 100,0 100,0 99,8 100.1 100,1 100,1 gezondheidszorg 245 100,0 100,0 99,8 100.1 100,1 100,1 VERVOER EN K OMMUNIKATIE 2273 100,0 100,4 101,0 101.0 101,0 101,0 vervoersmiddelen 461 100,0 100,7 100,7 100.7 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 100,0 100,6 102,6 102.6 102,6 102,5 vervoer 625 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 kommunikatie 521 100,0 10 0,4 100,4 100.4 100,4 100,4 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 100,0 100,0 100,0 100.0 99,9 100,9 rekreatie 494 99,9 99,9 100,1 100.1 100,0 100,0 amusement en kultuur 56 100,1 100,3 100,6 100.7 100,9 101,2 boeken enz. 50 100,6 100,6 100,6 100.6 100,6 100,6 ont wikkeling 240 100,0 100,0 99,4 99.4 99,0 102,6 hobby artikelen 15 100,0 100,0 103,1 103.1 103,1 103,1 OVERIG 1242 100,1 100,2 101,0 101.1 101,2 101,6 persoonlijke verzorging 290 100,4 100,4 102,9 103.1 103,2 103,3 verzekeringen 482 100,0 100,0 100,0 100. 0 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 100,1 100,2 100,8 101.1 101,2 102,2 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 100,2 100, 5 100,9 101.1 101,3 101,8