Citation
Consumenten Prijsindexcijfers December 2007

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers December 2007
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking December 2007

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijging van 0, 5 % in de maand december 2007 t.o.v de maand oktober 2007. 1. Het c onsumenten p r ijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand december 2007 met 0, 5 procent gestegen ten opzichte van oktober 2007. Het indexcijfer was 10 1 8 in oktober 2007 en 10 2 3 in decem ber 2007. 2. Ten opzichte van oktober 2007 werden in decem ber 2007 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 1 2 % Dranken en rookwaren + 0, 7 % Woninginrichting en huisraad + 0,7% Vervoer en communicatie + 0, 7 % Kleding en schoeisel + 0 4 % Wonen + 0, 4 % Recreatie en ontwikkeling + 0 4 % Overig + 0, 1 % Gezondheidszorg 0,0% In december 200 v oeding In deze sector zijn de prijzen in alle groepen gestegen, met uitzondering van de groep aardappelen, groe n ten en fruit w aarvan de prijzen zijn gedaald. De prijzen zijn het meest gestegen in de groep zuivelproducten (4,4%) De prijzen in de sector g ezondheidszorg zijn gelijk gebleven terwijl d e prijzen in de overige sectoren zijn ge stegen 3. Tussen december 2006 en december 2007 liep het prijsin dexcijfer op van 100,2 naar 102,3, wat een stijging betekent van 2,1 procent. Tussen december 2006 en december 2007 waren de prijsstijgingen per sector als volgt: Voeding + 4,6 % Woninginrichting en huisraad + 2,6% Wonen + 2,3% Vervoer en communicatie + 1, 7 % Overig + 1,6% Dranken en rookwaren + 1,4% Recreatie en ontwikkeling + 1,3% Gezondheidszorg + 0, 1 % Kleding en schoeisel 0,4%

PAGE 3

In het jaar 2007 zijn de prijzen in alle sectoren gestegen, met uitzondering van de sector kleding en schoeisel waarvan de prijzen gelijk zijn gebleven. De sector die het meest is gestegen in prijs is v In deze sector zijn de prijzen i n de groep zuivelproducten het meest gestegen (12,5%). 4. D e gemiddel de stijging over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be draagt 1, 8 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende t waalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie

PAGE 4

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2007 OMS CHRIJVING COEFFI CIENT FEB. APR. JUN. AUG. OKT. DEC. VOEDING 1493 100,8 101, 7 102.0 102,3 10 4 ,0 105,2 graanprodukten 202 101,3 102,3 102.4 102,7 103,3 104,2 vlees en vis 219 101,4 102,8 103.4 103,3 105,5 107,3 spijsvetten 25 100,7 103,0 102.7 104 ,8 106,3 107,1 zuivelprodukten behalve boter 92 100,4 100,8 101.4 102,6 108,1 112,9 aardappelen, groenten en fruit 158 101,1 103,2 104.1 104,6 107,4 106,9 suiker en chocolade 24 100,0 100,6 101.2 101,9 102,1 103,2 kant en klare gerechten 51 100,1 100,4 101 .3 101,4 101,3 101,7 verteringen buitenshuis 501 100,5 101,2 101.5 101,8 103,6 104,8 overige voedingsmiddelen 221 100, 3 101, 5 100.5 100,5 100,8 101,1 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 100,0 100,5 100.5 100,6 100,7 101,4 dranken 137 100,0 100,4 100.4 100,5 100,6 10 1,4 rookwaren 17 100,0 101,0 101.1 101,1 101,1 101,1 KLEDING EN SCHOEISEL 575 100,2 100,3 100.4 100,4 99,3 99,7 kleding 473 100,2 100,3 100.4 100,4 99,5 100,6 schoeisel 102 100,3 100,3 100.3 100,3 98,3 95,5 WONEN 2535 100, 8 10 1 1 101.6 101,9 102,2 102 ,6 woonkosten 1588 100,8 101,2 101.6 102,0 102,4 102,8 energieverbruik 551 100, 4 100, 4 100.6 100,6 100,8 101,1 woningonderhoud 143 100, 3 100,8 102.1 102,5 102,8 104,0 tuinonderhoud 47 100,4 100,7 101.2 101,4 101,8 102,1 water 206 10 2 9 10 2 9 103.8 104,2 10 4,8 104,8 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 100,4 100, 6 100.7 101, 2 101,9 102,6 meubilair en verlichting 92 98.5 98,7 98.5 98,5 98,6 98,0 stoffering en woningtextiel 53 99,9 100,1 99.6 99,6 99,6 105,8 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 16 1 101,0 101,1 101.1 103, 2 105,3 105,5 huishoudelijke artikelen 47 100,2 100,5 101.3 101,3 101,9 102,7 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 101,0 101,7 101.8 101,9 101,8 101,6 huishoudelijke diensten 86 101,3 101,3 101.3 101,3 101,4 101,4 woninginrichting n.e .g. 126 100, 5 101, 7 101.1 101,1 101,4 102,2 GEZONDHEIDSZORG 245 100,0 99,8 100.1 100,1 100,1 100,1 gezondheidszorg 245 100,0 99,8 100.1 100,1 100,1 100,1 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 100,4 101,0 101.0 101,0 101,0 101, 7 vervoersmiddelen 461 100,7 100, 7 100.7 100,7 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 100,6 102,6 102.6 102,6 102,5 104, 9 vervoer 625 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 kommunikatie 521 100,4 100,4 100.4 100,4 100,4 100,4 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 100,0 100,0 100.0 99,9 10 0,9 101,3 rekreatie 494 99,9 100,1 100.1 100,0 100,0 100,3 amusement en kultuur 56 100,3 100,6 100.7 100,9 101,2 101,6 boeken enz. 50 100,6 100,6 100.6 100,6 100,6 104,2 ontwikkeling 240 100,0 99,4 99.4 99,0 102,6 102,6 hobby artikelen 15 100,0 103,1 103.1 103,1 103,1 103,1 OVERIG 1242 100,2 101,0 101.1 101,2 101,6 101,7 persoonlijke verzorging 290 100,4 102,9 103.1 103,2 103,3 103,4 verzekeringen 482 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 100,2 100,8 101.1 101,2 102,2 102,3 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 100, 5 100,9 101.1 101,3 101,8 102,3