Citation
Consumenten Prijsindexcijfers April 2008

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers April 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking April 2008

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijging van 0, 6 procent in de maand april 200 8 t.o.v de maand februari 200 8 1. Het c onsumen ten p rijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand april 200 8 met 0, 6 procent gestegen ten opzichte van februari 200 8 Het indexcijfer was 10 3 6 in februari 200 8 en 10 4 2 in april 200 8 2 Ten opzichte van februari 200 8 werden in april 200 8 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Dranken en rookwaren + 1,9% Voeding + 1,3% Wonen + 1 1 % Woninginrichting en huisraad + 0 6 % Vervoer en communicatie + 0, 4 % Overig + 0, 4 % Recreatie en ontwikkeling + 0,1% Gezondheidszorg 0,0% Kleding en schoeisel 1 2 % In april 200 8 zijn de prijzen het sterkst gestegen in de sector en dranken en rookwaren en De prijsstijging in de se c tor dranken en rookware n is toe te schrijven aan de prijs stijging van zowel dranken en rookwaren In de sector zijn de prijzen in alle groepen gestegen De prijzen zijn het meest gestegen in de groep en zuivelproducten 1 %) 3. Tussen april 200 7 en april 200 8 liep het prijsin dexcijfer op van 100, 4 naar 10 4 2 wat een stijging betekent van 3 8 procent. D e stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode v an twaalf maanden be draagt 2 6 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcijfe rs Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2007 2008 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT JUN. AUG. OKT. DEC. FEB. APR. VOEDING 1493 102.0 102,3 10 4 ,0 105,2 106,3 107,7 graanprodukten 202 102.4 102,7 103,3 104,2 105,3 106,6 vlees en vis 219 103.4 103,3 105,5 107,3 108,8 110,5 spijsvetten 25 102.7 104,8 106,3 107,1 110,5 117,3 zuivelprodukten behalve boter 92 101.4 102,6 108,1 112,9 118,3 123,1 aardappelen, groenten en fruit 158 104.1 104,6 107,4 106,9 107,4 108,2 suiker en chocolade 24 101.2 101,9 102,1 103,2 103,9 104,4 kant en klare gerechten 51 101.3 101,4 101,3 101,7 101,5 102,3 verteringen buitenshuis 501 101.5 101,8 103,6 104,8 105,7 106,8 overige voedingsmiddelen 221 100.5 100,5 100,8 101,1 101,2 101,8 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 100.5 100,6 100,7 101,4 101,9 103,8 dranken 137 100.4 100,5 100,6 101,4 102,0 104,0 rookwaren 17 101.1 101,1 101,1 101,1 101,1 102,2 KLEDING EN SCHOEISEL 575 100.4 100,4 99,3 99,7 99,9 9 8 7 kleding 473 100.4 100,4 99,5 100,6 100,6 100.1 sc hoeisel 102 100.3 100,3 98,3 95,5 96,5 92,4 WONEN 2535 101. 2 10 2 2 10 3 6 10 5 2 10 5 9 10 7 1 woonkosten 1588 101.6 102,0 102,4 102,8 103,2 103, 6 energieverbruik 551 100. 2 10 3 7 10 8 7 114 7 1 16 7 120,5 woningonderhoud 143 102. 0 102,5 102, 9 104, 2 104, 4 10 5 0 tuinonderhoud 47 101. 1 101,4 10 2 0 102, 5 102, 9 104,6 water 206 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 100,0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 100.7 101, 3 101,9 102,6 103,9 104,5 meubilair en verlichting 92 98.5 98,5 98,6 98,0 98,0 97,9 stoffering en woningtextie l 53 99.6 99,6 99,6 105,8 105,8 106,7 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 101.1 103, 2 105,3 105,5 108,8 108,8 huishoudelijke artikelen 47 101.3 101,3 101,9 102,7 103,7 106,1 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 101.8 101,9 101,8 101,6 102 ,1 105,1 huishoudelijke diensten 86 101.3 101,3 101,4 101,4 103,3 103,3 woninginrichting n.e.g. 126 101. 0 101,1 101, 5 102, 4 102, 5 102,7 GEZONDHEIDSZORG 245 100.1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 gezondheidszorg 245 100.1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 VE RVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 101.0 101,0 101,0 101, 7 102,2 102,6 vervoersmiddelen 461 100.7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 102.6 102,6 102,5 104, 9 106,8 107,9 vervoer 625 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kommunikatie 52 1 100.4 100,4 100,4 100,4 100,6 100,6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 100.0 99,9 100,9 101,3 101,2 101,3 rekreatie 494 100.1 100,0 100,0 100,3 100,0 100,0 amusement en kultuur 56 100.7 10 1 0 101, 4 10 2 0 10 2 4 102, 9 boeken enz. 50 100.6 100,6 100,6 104,2 104 ,2 104,2 ontwikkeling 240 99.4 99,0 102,6 102,6 102,7 102,8 hobby artikelen 15 103.1 103,1 103,1 103,1 103,4 103,4 OVERIG 1242 101.1 101,2 101,6 101, 8 101, 9 102,3 persoonlijke verzorging 290 103.1 103,2 103,3 103,4 103,4 104,0 verzekeringen 482 100.0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 101.1 101, 3 102, 3 102, 5 102, 8 103,7 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 101. 0 101, 4 10 2 1 10 3 0 10 3 6 104. 2