Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2008

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
cnsumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Juni 2008

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijging van 3 6 procent in de maand juni 200 8 t.o.v de maand april 200 8 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand juni 200 8 met 3 6 procent gestegen ten opzichte van april 200 8 Het indexcijfer was 10 4 2 in april 200 8 en 10 7 9 in juni 200 8 2. Ten opzich te van april 200 8 werden in juni 200 8 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 8,9% Vervoer en communicatie + 4, 4 % Dranken en rookwaren + 3,9% Wonen + 3,3% Overig + 1 6 % Gezondheidszorg + 1 3 % Kleding en schoeisel + 0,6% Woninginrichting en huisraad + 0 6 % Recreatie en ontwikkeling 0,0% In juni 200 8 zijn de prijzen het sterkst gestegen in de sector en v oeding ervoer en communicatie In de sector zijn de prijzen in alle groepen gestegen De groepen die het meest in prijs zijn ge stegen zijn zuivelproducten (21,6%) ( 11 9 %). De prijsstijging in de sector vervoer en communicatie is toe te schrijven aan de prijsstijgingen van diese l en benzine. 3. Tussen juni 200 7 en juni 200 8 liep het prijsin dexcijfer op van 10 1 0 naar 10 7 9 wat een stijging betekent van 6 8 procent. D e stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daar aan voorafgaande periode van twaalf maanden be dr oe g 3 3 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS C onsumenten p rijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2007 2008 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT AUG. OKT. DEC. FEB. APR. JUN. VOEDING 1493 102,3 10 4 ,0 105,2 106,3 107,7 11 7 3 graanpro dukten 202 102,7 103,3 104,2 105,3 106,6 11 5 9 vlees en vis 219 103,3 105,5 107,3 108,8 110,5 11 8 8 spijsvetten 25 104,8 106,3 107,1 110,5 117,3 1 31 3 zuivelprodukten behalve boter 92 102,6 108,1 112,9 118,3 123,1 1 49 7 aardappelen, groenten en fruit 158 1 04,6 107,4 106,9 107,4 108,2 1 16,0 suiker en chocolade 24 101,9 102,1 103,2 103,9 104,4 1 10 4 kant en klare gerechten 51 101,4 101,3 101,7 101,5 102,3 10 7 4 verteringen buitenshuis 501 101,8 103,6 104,8 105,7 106,8 1 13 7 overige voedingsmiddelen 221 100,5 100,8 101,1 101,2 101,8 1 14 1 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 100,6 100,7 101,4 101,9 103,8 10 7 9 dranken 137 100,5 100,6 101,4 102,0 104,0 10 8 2 rookwaren 17 101,1 101,1 101,1 101,1 102,2 10 5 6 KLEDING EN SCHOEISEL 575 100,4 99,3 99,7 99,9 9 8 7 99, 3 kleding 4 73 100,4 99,5 100,6 100,6 100.1 100, 2 schoeisel 102 100,3 98,3 95,5 96,5 92,4 9 5 2 WONEN 2535 10 2 2 10 3 6 10 5 2 10 5 9 10 7 1 1 10 6 woonkosten 1588 102,0 102,4 102,8 103,2 103, 6 104,0 energieverbruik 551 10 3 7 10 8 7 114 7 1 16 7 120,5 1 34 9 woningonderhoud 143 102,5 102, 9 104, 2 104, 4 10 5 0 10 7 0 tuinonderhoud 47 101,4 10 2 0 102, 5 102, 9 104,6 10 7 5 water 206 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 100,0 100,0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 101, 3 101,9 102,6 103,9 104,5 10 5 ,1 meubilair en verlichting 92 98,5 98,6 98,0 98, 0 97,9 97, 7 stoffering en woningtextiel 53 99,6 99,6 105,8 105,8 106,7 10 7 2 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 103, 2 105,3 105,5 108,8 108,8 104, 5 huishoudelijke artikelen 47 101,3 101,9 102,7 103,7 106,1 1 11 6 huishoudelijke uitgave n n.e.g. 63 101,9 101,8 101,6 102,1 105,1 10 9,8 huishoudelijke diensten 86 101,3 101,4 101,4 103,3 103,3 103, 6 woninginrichting n.e.g. 126 101,1 101, 5 102, 4 102, 5 102,7 10 6 8 GEZONDHEIDSZORG 245 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 10 1 ,4 gezondheidszorg 245 1 00,1 100,1 100,1 100,1 100,1 10 1 ,4 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 101,0 101,0 101, 7 102,2 102,6 107, 1 vervoersmiddelen 461 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 102,6 102,5 104, 9 106,8 107,9 123, 3 vervoer 625 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kommunikatie 521 100,4 100,4 100,4 100,6 100,6 100,6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 99,9 100,9 101,3 101,2 101,3 101, 3 rekreatie 494 100,0 100,0 100,3 100,0 100,0 99, 4 amusement en kultuur 56 10 1 0 101, 4 10 2 0 10 2 4 102, 9 10 5 4 boek en enz. 50 100,6 100,6 104,2 104,2 104,2 10 7 8 ontwikkeling 240 99,0 102,6 102,6 102,7 102,8 10 3 0 hobby artikelen 15 103,1 103,1 103,1 103,4 103,4 103, 6 OVERIG 1242 101,2 101,6 101, 8 101, 9 102,3 10 3 9 persoonlijke verzorging 290 103,2 103,3 103,4 103,4 104,0 10 5 4 verzekeringen 482 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 101, 3 102, 3 102, 5 102, 8 103,7 10 7 0 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 101, 4 10 2 1 10 3 0 10 3 6 104. 2 10 7 9