Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2008

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Augustus 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Augustus 2008

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijging van 1 1 procent in de maand augustus 200 8 t.o.v de maand juni 200 8 1. Het c onsument en p rijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand augustus 200 8 met 1 1 procent gestegen ten opzichte van juni 200 8 Het indexcijfer was 10 7 9 in juni 200 8 en 10 9 1 in augustus 200 8 2. T en opzichte van juni 200 8 werden in augustus 200 8 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 3 9 % Dranken en rookwaren + 2 6 % Woninginrichting en huisraad + 1 7 % Kleding en schoeisel + 1 4 % Overig + 0 7 % Recreatie en ontwikk eling + 0,4% W onen + 0,3 % Vervoer en communicatie 0, 0 % Gezondheidszorg 0, 0 % In augustus 200 8 zijn de prijzen het sterkst gestegen in de sector In de ze sector zijn de prijzen in alle groepen behoorlijk gestegen. De pri jzen zijn het sterkst gestegen in de groep en spijsvetten 13 6 % ) ( 6 4 %). Ook d e prijzen in de meeste overige sectoren zijn gestegen met uitzondering van de prijzen in de sector vervoer en communicatie en gezon dheidszorg welke gelijk zijn gebleven. 3. Tussen augustus 200 7 en augustus 200 8 liep het prijsin dexcijfer op van 10 1 4 naar 10 9 1 wat een stijging betekent van 7 6 procent. D e stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maan den verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be dr oeg 4,2 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2007 2008 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT OKT. DEC. FEB. APR. JUN. AUG. VOEDING 1493 10 4 ,0 105,2 106,3 107,7 117 3 121 9 graanprodukten 202 103,3 104,2 105,3 106,6 11 5 9 121 8 vlees en vis 219 105,5 107,3 108,8 110,5 11 8 8 123 0 spijsvetten 25 106,3 107,1 110,5 117,3 1 31 3 1 49 2 zuivelprodukten behalve boter 92 108,1 112,9 118,3 123,1 1 49 7 1 53 8 aardappelen, gro enten en fruit 158 107,4 106,9 107,4 108,2 1 16 0 1 23 4 suiker en chocolade 24 102,1 103,2 103,9 104,4 1 10 4 1 15 0 kant en klare gerechten 51 101,3 101,7 101,5 102,3 10 7 4 10 8 1 verteringen buitenshuis 501 103,6 104,8 105,7 106,8 1 13 7 11 7 3 overige voeding smiddelen 221 100,8 101,1 101,2 101,8 1 14 1 1 17 7 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 100,7 101,4 101,9 103,8 10 7 9 1 10 7 dranken 137 100,6 101,4 102,0 104,0 10 8 2 1 11 3 rookwaren 17 101,1 101,1 101,1 102,2 10 5 6 10 5 9 KLEDING EN SCHOEISEL 575 99,3 99,7 99,9 9 8 7 99, 3 100,7 kleding 473 99,5 100,6 100,6 100.1 100, 2 101, 5 schoeisel 102 98,3 95,5 96,5 92,4 9 5 2 96, 7 WONEN 2535 10 3 6 10 5 2 10 5 9 10 7 1 1 10 6 1 10 9 woonkosten 1588 102,4 102,8 103,2 103, 6 104,0 104,4 energieverbruik 551 10 8 7 114 7 1 16 7 120,5 1 34 9 1 34 9 woningonderhoud 143 102, 9 104, 2 104, 4 10 5 0 10 7 0 10 8 3 tuinonderhoud 47 10 2 0 102, 5 102, 9 104,6 10 7 5 10 9 1 water 206 10 0 0 10 0 0 10 0 0 100,0 100,0 100,0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 101,9 102,6 103,9 104,5 10 5 ,1 10 6 9 meubilair en verlichting 92 98,6 98,0 98,0 97,9 97, 7 98, 3 stoffering en woningtextiel 53 99,6 105,8 105,8 106,7 10 7 2 10 8 1 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 105,3 105,5 108,8 108,8 104, 5 107, 0 huishoudelijke artikelen 47 101,9 102,7 103,7 106,1 1 11 6 11 7 ,0 hu ishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 101,8 101,6 102,1 105,1 10 9 8 1 13 7 huishoudelijke diensten 86 101,4 101,4 103,3 103,3 103, 6 103, 7 woninginrichting n.e.g. 126 101, 5 102, 4 102, 5 102,7 10 6 8 10 7 7 GEZONDHEIDSZORG 245 100,1 100,1 100,1 100,1 10 1 ,4 10 1 ,4 gezo ndheidszorg 245 100,1 100,1 100,1 100,1 10 1 ,4 10 1 ,4 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 101,0 101, 7 102,2 102,6 107 ,1 107,1 vervoersmiddelen 461 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 102,5 104, 9 106,8 107,9 123, 3 123, 3 verv oer 625 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kommunikatie 521 100,4 100,4 100,6 100,6 100,6 100,6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 100,9 101,3 101,2 101,3 101, 3 101, 7 rekreatie 494 100,0 100,3 100,0 100,0 99, 4 99, 6 amusement en kultuur 56 101, 4 10 2 0 10 2 4 10 2, 9 10 5 4 10 6 1 boeken enz. 50 100,6 104,2 104,2 104,2 10 7 8 10 7 8 ontwikkeling 240 102,6 102,6 102,7 102,8 10 3 0 103, 8 hobby artikelen 15 103,1 103,1 103,4 103,4 103, 6 103, 6 OVERIG 1242 101,6 101, 8 101, 9 102,3 10 3 9 10 4 6 persoonlijke verzorging 290 103 ,3 103,4 103,4 104,0 10 5 4 10 6 3 verzekeringen 482 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 102, 3 102, 5 102, 8 103,7 10 7 0 10 8 4 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 10 2 1 10 3 0 10 3 6 104. 2 10 7 9 10 9 1