Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2008

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Oktober 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Oktober 2008

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijging van 1 6 procent in de maand oktober 200 8 t.o.v de maand augustus 200 8 1. Het c onsum enten p rijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand oktober 200 8 met 1 6 procent gestegen ten opzichte van augustus 200 8 Het indexcijfer was 10 9 1 in augustus 200 8 en 1 1 0, 9 in oktober 20 0 8 2. Ten opzichte van augustus 200 8 werden in oktober 200 8 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Voeding + 5 7 % Woninginrichting en huisraad + 4,7% Dranken en rookwaren + 3 1 % Gezondheidszorg + 2 7 % Overig + 1 1 % Kleding en schoeisel + 0 8 % Wonen + 0, 5 % Vervoer en communicatie + 0, 4 % Recreatie en ontwikkeling 0,1% In oktober 200 8 zijn de prijzen het sterkst gestegen in de sector In de ze sector zijn de prijzen in bijna alle g roepen behoorlijk gestegen met uitzondering van de groep spijsvetten w aar de prijs is gedaald De prijzen zijn het sterkst gestegen in de groep en ( 11, 6 % ) 0%) Ook d e prijzen in de mee ste overige sectoren zijn gestegen met uitzondering van de prijzen in de sector recreatie en ontwikkeling welke zijn gedaald. 3. Tussen oktober 200 7 en oktober 200 8 liep het prijsin dexcijfer op van 10 2 1 naar 1 1 0 9 wat een stijging betekent van 8 6 procent. D e stijging van het gemiddelde prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden be dr oe g 5 3 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemi ddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2007 2008 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT DEC. FEB. APR. JUN. AUG. OKT. VOEDING 1493 105,2 106,3 107,7 117,3 121,9 128,9 graanprodukten 202 104,2 105,3 106,6 115,9 121,8 130,3 vlees en vis 219 107,3 108,8 110,5 118,8 123,0 12 9 ,7 spijsvetten 25 107,1 110,5 117,3 131,3 149.2 148,6 zuivelprodukten behalve boter 92 112,9 118,3 123,1 149,7 153,8 166,0 aardappelen, groenten en fruit 158 106,9 107,4 108,2 116,0 123,4 137,7 suiker en chocolade 24 103,2 103,9 104,4 110,4 115,0 117,8 kant en klare gerechten 51 101,7 101,5 102,3 107,4 108,1 111,5 verteringen buitenshuis 501 104,8 105,7 106,8 113,7 117,3 121,9 overige voedingsmiddelen 221 101,1 101,2 101,8 114,1 117,7 123,9 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 101,4 101,9 103,8 107,9 110,7 114,1 dranken 137 101,4 102,0 104,0 108,2 111,3 114,0 rookw aren 17 101,1 101,1 102,2 105,6 105,9 115,6 KLEDING EN SCHOEISEL 575 99,7 99,9 98,7 99,3 100,7 101,5 kleding 473 100,6 100,6 100.1 100,2 101,5 102,6 schoeisel 102 95,5 96,5 92,4 95,2 96,7 96,7 WONEN 2535 105,2 105,9 107,1 110,6 110,9 1 11 5 woonkosten 1 588 102,8 103,2 103,6 104,0 104,4 104,7 energieverbruik 551 114,7 116,7 120,5 134,9 134,9 1 34 9 woningonderhoud 143 104,2 104,4 105,0 107,0 108,3 112, 3 tuinonderhoud 47 102,5 102,9 104,6 107,5 109,1 11 4 2 water 206 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 WONI NGINRICHTING EN HUISRAAD 628 102,6 103,9 104,5 105,1 106,9 111,9 meubilair en verlichting 92 98,0 98,0 97,9 97,7 98,3 103,1 stoffering en woningtextiel 53 105,8 105,8 106,7 107,2 108,1 108,9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 105,5 10 8,8 108,8 104,5 107,0 115,4 huishoudelijke artikelen 47 102,7 103,7 106,1 111,6 117,0 125,9 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 101,6 102,1 105,1 109,8 113,7 119,2 huishoudelijke diensten 86 101,4 103,3 103,3 103,6 103,7 103,9 woninginrichting n.e.g. 126 1 02,4 102,5 102,7 106,8 107,7 111, 8 GEZONDHEIDSZORG 245 100,1 100,1 100,1 101,4 101,4 104,1 gezondheidszorg 245 100,1 100,1 100,1 101,4 101,4 104,1 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 101,7 102,2 102,6 107,1 107,1 107,5 vervoersmiddelen 461 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 104,9 106,8 107,9 123,3 123,3 124,8 vervoer 625 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kommunikatie 521 100,4 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 101,3 101,2 101,3 101,3 101,7 10 1,6 rekreatie 494 100,3 100,0 100,0 99,4 99,6 99,2 amusement en kultuur 56 102,0 102,4 102,9 105,4 106,1 10 7 4 boeken enz. 50 104,2 104,2 104,2 107,8 107,8 107,8 ontwikkeling 240 102,6 102,7 102,8 103,0 103,8 103,9 hobby artikelen 15 103,1 103,4 103,4 103, 6 103,6 103,6 OVERIG 1242 101,8 101,9 102,3 103,9 104,6 105, 7 persoonlijke verzorging 290 103,4 103,4 104,0 105,4 106,3 108,1 verzekeringen 482 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 102,5 102,8 103,7 107,0 108,4 109, 9 TOTAA L INDEXCIJFER 10000 103,0 103,6 104.2 107,9 109,1 110, 9