Citation
Consumenten Prijsindexcijfers December 2008

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers December 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking December 2008

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijsstijging van 0 1 procent in de maand december 200 8 t.o.v de maand oktober 200 8 1. Het c onsum enten p rijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis oktober 2006 = 100 is in de maand decem ber 200 8 met 0, 1 procent gestegen ten opzichte van oktober 200 8 Het indexcijfer was 1 10, 9 in oktober 200 8 en 1 1 1 0 in decem ber 20 0 8 2. Ten opzichte van oktober 200 8 werden in decemb er 200 8 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Dranken en rookwaren + 7,8% Voeding + 6 2 % Woninginrichting en huisraad + 3,1 % Gezondheidszorg + 3 0 % Overig + 1 2 % Kleding en s choeisel + 0 4 % Recreatie en ontwikkeling 0,5% Vervoer en communicatie 2,0% W onen 4 2 % In decem ber 200 8 zijn de prijzen het sterkst gestegen in de sector ; z owel de prijzen van dranken als van rookwaren zijn behoorlijk gestegen In de sector zijn de prijzen ook in alle g roepen behoorlijk gestegen De prijzen zijn het sterkst gestegen in de groep en spijsvetten ( 1 9 8 % ) 8 1 %) vlees en vis 6 %) Ook de prijzen in de meeste overige sectoren zijn gestegen met uitzondering van de prijzen in de sector en wonen vervoer en c ommunicatie en recreatie en ontwikkeling welke zijn gedaald. 3. Tussen decem ber 200 7 en decem ber 200 8 liep het prijsin dexcijfer op van 10 3 0 naar 1 1 1 0 wat een stijging betekent van 7 8 procent. T ussen december 200 7 en december 200 8 waren de prijsstijgingen per sector als volgt: Voeding + 30 1 % Dranken en rookwaren + 21,3% Woninginrichting en huisraad + 12,5% Gezondheidszorg + 7,1% Overig + 5 1 % Vervoer en communicatie + 3 5 % Kleding en schoeisel + 2 2 % Wonen + 1,5% Recreatie en ontwikkeling 0,2%

PAGE 3

T.o.v. december 2007 zijn de prijzen i n december 2008 in bijna alle sectoren gestegen, met aarvan de prijzen zijn gedaald. D e sectoren die het meest zijn gestegen in prijs v oed ing d w oninginrichti In d v zijn de groep en zuivelproducten (58,9) het sterkst gestegen in prijs 4. De stijging van het gemiddel de prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden, verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden, be dr oe g 6 2 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie.

PAGE 4

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2008 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT FEB. APR. JUN. AUG. OKT. DEC. VOEDING 1493 106,3 107,7 117,3 121,9 128,9 136,9 graanprodukten 202 105,3 106,6 115,9 121,8 130,3 137,9 vlees en vis 219 108,8 110,5 118,8 123,0 129,7 139,5 spijsvetten 25 110,5 117,3 131,3 149.2 148,6 178,0 zuivelprodukten behalve boter 92 118,3 123,1 149,7 153,8 166,0 179,4 aardappel en, groenten en fruit 158 107,4 108,2 116,0 123,4 137,7 143,1 suiker en chocolade 24 103,9 104,4 110,4 115,0 117,8 122,7 kant en klare gerechten 51 101,5 102,3 107,4 108,1 111,5 113,5 verteringen buitenshuis 501 105,7 106,8 113,7 117,3 121,9 129,3 overige voedingsmiddelen 221 101,2 101,8 114,1 117,7 123,9 130,7 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 101,9 103,8 107,9 110,7 114,1 123,0 dranken 137 102,0 104,0 108,2 111,3 114,0 123,2 rookwaren 17 101,1 102,2 105,6 105,9 115,6 121,6 KLEDING EN SCHOEISEL 575 99,9 98,7 99, 3 100,7 101,5 101,9 kleding 473 100,6 100.1 100,2 101,5 102,6 102,6 schoeisel 102 96,5 92,4 95,2 96,7 96,7 98,4 WONEN 2535 105,9 107,1 110,6 110,9 111,5 106, 8 woonkosten 1588 103,2 103,6 104,0 104,4 104,7 105,1 energieverbruik 551 116,7 120,5 134,9 134,9 134,9 1 11 7 woningonderhoud 143 104,4 105,0 107,0 108,3 112,3 112, 4 tuinonderhoud 47 102,9 104,6 107,5 109,1 114,2 115, 8 water 206 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 103,9 104,5 105,1 106,9 111,9 115,4 meubilair en verl ichting 92 98,0 97,9 97,7 98,3 103,1 103,1 stoffering en woningtextiel 53 105,8 106,7 107,2 108,1 108,9 110,9 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 108,8 108,8 104,5 107,0 115,4 115,8 huishoudelijke artikelen 47 103,7 106,1 111,6 117,0 1 25,9 134,0 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 102,1 105,1 109,8 113,7 119,2 122,5 huishoudelijke diensten 86 103,3 103,3 103,6 103,7 103,9 119,1 woninginrichting n.e.g. 126 102,5 102,7 106,8 107,7 111,8 112, 9 GEZONDHEIDSZORG 245 100,1 100,1 101,4 101,4 104 ,1 107,2 gezondheidszorg 245 100,1 100,1 101,4 101,4 104,1 107,2 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 102,2 102,6 107,1 107,1 107,5 105,3 vervoersmiddelen 461 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 106,8 107,9 123,3 123,3 124 ,8 117,0 vervoer 625 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kommunikatie 521 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,7 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 101,2 101,3 101,3 101,7 101,6 101,1 rekreatie 494 100,0 100,0 99,4 99,6 99,2 98,6 amusement en kultuur 56 102,4 102 ,9 105,4 106,1 107,4 107, 5 boeken enz. 50 104,2 104,2 107,8 107,8 107,8 107,8 ontwikkeling 240 102,7 102,8 103,0 103,8 103,9 103,4 hobby artikelen 15 103,4 103,4 103,6 103,6 103,6 103,6 OVERIG 1242 101,9 102,3 103,9 104,6 105,7 107,0 persoonlijke verzorg ing 290 103,4 104,0 105,4 106,3 108,1 113,5 verzekeringen 482 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 goederen en diensten n.e.g. 470 102,8 103,7 107,0 108,4 109,9 110,2 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 103,6 104.2 107,9 109,1 110,9 11 1 0