Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2009

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Februari 2009
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Februari 2009

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijs daling van 1 4 procent in de maand februari 200 9 t.o.v de maand decemb er 200 8 1. Het c onsume nten p rijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis van oktober 2006 = 100 is in de maand februari 200 9 met 1 4 procent ge daald ten opzichte van decemb er 200 8 Het indexcijfer was 1 1 1 0 in decem ber 200 8 en 1 09 5 in f ebruari 200 9 2. Ten opzichte van december 200 8 werden in februari 200 9 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Vo eding + 2 0 % Overig + 1 5 % Gezondheidszorg + 0 8 % Woninginrichting en huisraad + 0 6 % Dranken en rookwaren + 0,3% K leding en schoeisel + 0 3 % Recreatie en ontwikkeling 0, 0 % Vervoer en communicatie 3 9 % W onen 4 5 % In februari 200 9 zijn de prijzen het meest t door de sterke prijsdalingen van ele k triciteit, benzine, kerosine, gas en diesel. In de sector zijn de prijzen in bijna alle g roepen gestegen met en aar d e prijzen zijn gedaald. De prijzen zijn het sterkst gestegen in de groep spijsvetten ( + 5 1 % ). Ook de prijzen in de meeste overige sectoren zijn gestegen met uitzondering van de prijzen in de sector recreatie en ontwikkeling welke gelijk zijn ge bleven 3. Tussen februari 200 8 en februari 200 9 liep het prijsin dexcijfer op van 10 3 6 naar 1 09 5 wat een stijging betekent van 5 7 procent. D e stijging van het gemiddel de prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden, verge leken met de daaraan voorafgaande periode van t waalf maanden, be dr oe g 6 6 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcij fers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2008 2009 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT APR. JUN. AUG. OKT. DEC. FEB. VOEDING 1493 107,7 117,3 121,9 128,9 136,9 139,6 graanprodukten 202 106,6 115,9 121,8 130,3 137,9 13 9,1 vlees en vis 219 110,5 118,8 123,0 129,7 139,5 141,0 spijsvetten 25 117,3 131,3 149.2 148,6 178,0 187,1 zuivelprodukten behalve boter 92 123,1 149,7 153,8 166,0 179,4 182,4 aardappelen, groenten en fruit 158 108,2 116,0 123,4 137,7 143,1 145,4 suiker e n chocolade 24 104,4 110,4 115,0 117,8 122,7 123,5 kant en klare gerechten 51 102,3 107,4 108,1 111,5 113,5 113,3 verteringen buitenshuis 501 106,8 113,7 117,3 121,9 129,3 133,0 overige voedingsmiddelen 221 101,8 114,1 117,7 123,9 130,7 134,0 DRANKEN EN R OOKWAREN 154 103,8 107,9 110,7 114,1 123,0 123,4 dranken 137 104,0 108,2 111,3 114,0 123,2 123,9 rookwaren 17 102,2 105,6 105,9 115,6 121,6 119,2 KLEDING EN SCHOEISEL 575 98,7 99,3 100,7 101,5 101,9 101,2 kleding 473 100.1 100,2 101,5 102,6 102,6 103,1 s choeisel 102 92,4 95,2 96,7 96,7 98,4 97,7 WONEN 2535 107,1 110,6 110,9 111,5 106,8 102,0 woonkosten 1588 103,6 104,0 104,4 104,7 105,1 105,5 energieverbruik 551 120,5 134,9 134,9 134,9 111,7 88,5 woningonderhoud 143 105,0 107,0 108,3 112,3 112,4 113,1 t uinonderhoud 47 104,6 107,5 109,1 114,2 115,8 114,7 water 206 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 104,5 105,1 106,9 111,9 115,4 116,1 meubilair en verlichting 92 97,9 97,7 98,3 103,1 103,1 103,2 stoffering en woningtextie l 53 106,7 107,2 108,1 108,9 110,9 110,2 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 108,8 104,5 107,0 115,4 115,8 115,7 huishoudelijke artikelen 47 106,1 111,6 117,0 125,9 134,0 137,7 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 105,1 109,8 113,7 119,2 122,5 126,0 huishoudelijke diensten 86 103,3 103,6 103,7 103,9 119,1 119,3 woninginrichting n.e.g. 126 102,7 106,8 107,7 111,8 112,9 113,2 GEZONDHEIDSZORG 245 100,1 101,4 101,4 104,1 107,2 108,1 gezondheidszorg 245 100,1 101,4 101,4 104,1 107,2 108,1 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 102,6 107,1 107,1 107,5 105,3 101,2 vervoersmiddelen 461 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 107,9 123,3 123,3 124,8 117,0 102,8 vervoer 625 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kommunikatie 521 100,6 100,6 100,6 100,6 100,7 100,9 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 101,3 101,3 101,7 101,6 101,1 101,1 rekreatie 494 100,0 99,4 99,6 99,2 98,6 98,7 amusement en kultuur 56 102,9 105,4 106,1 107,4 107,5 106,4 boeken enz. 50 104,2 107,8 107,8 107,8 107, 8 107,8 ontwikkeling 240 102,8 103,0 103,8 103,9 103,4 103,4 hobby artikelen 15 103,4 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 OVERIG 1242 102,3 103,9 104,6 105,7 107,0 108,6 persoonlijke verzorging 290 104,0 105,4 106,3 108,1 113,5 114,7 verzekeringen 482 100,0 10 0,0 100,0 100,0 100,0 103,1 goederen en diensten n.e.g. 470 103,7 107,0 108,4 109,9 110,2 110,5 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 104.2 107,9 109,1 110,9 111,0 109,5