Citation
Consumenten Prijsindexcijfers April 2009

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers April 2009
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking April 2009

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijs stijging va n 0,2 procent in de maand april 200 9 t.o.v de maand februari 200 9 1. Het c onsumen ten p rijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis van oktober 2006 = 100 is in de maand april 200 9 met 0 2 procent ge stegen ten opzichte van februari 200 9 Het indexcijfer was 1 09 5 in februari 200 9 en 1 09 7 in apri l 200 9 2. Ten opzichte van februari 200 9 werden in april 200 9 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Dranken en rookwaren + 2,3% Woninginrichting en huisraad + 0,9% Gezondheidszorg + 0 6 % Voeding + 0,4% Overig + 0 4 % Kleding en schoeisel + 0 1 % Vervoer en communicatie 0,0% Recreatie en ontwikkeling 0, 0 % W onen 0 3 % In april 200 9 zijn de prijzen het meest ge stegen dranken en rookwaren ; zowel de gestegen. In de sector zijn de prijzen in bijna alle g roepen gestegen met uitzondering van de groep en zuivelproducten w aar van de prijzen zijn gedaald. De prijzen zijn het sterkst gestegen in de groep sp ijsvetten ( + 6 0 % ). aa n de prijzen in de groep stoffering en woningtextiel welke behoorlijk zijn gestegen. Ook de prijzen in de meeste overige sectoren zijn gestegen m et uitzondering van de prijzen in de sector en recreatie en ontwikkeling welke gelijk zijn ge bleven en de als gevolg van de prijsdaling van electriciteit. 3. Tussen april 200 8 en april 200 9 liep het prijsin dexcijfer op van 10 4 2 naar 1 09 7 wat een stijging betekent van 5 3 procent. D e stijging van het gemiddel de prijsindexcijfer over de afgelopen twaalf maanden, verge leken met de daaraan voorafgaande periode van t waalf maanden, be dr oe g 6 9 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn ontwikkeling van de inflatie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcij fers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2008 2009 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT JUN. AUG. OKT. DEC. FEB. APR. VOEDING 1493 117,3 121,9 128,9 136,9 139,6 140,1 graanprodukten 202 115,9 121,8 130,3 137,9 139,1 140 ,8 vlees en vis 219 118,8 123,0 129,7 139,5 141,0 142,1 spijsvetten 25 131,3 149.2 148,6 178,0 187,1 198,3 zuivelprodukten behalve boter 92 149,7 153,8 166,0 179,4 182,4 179,5 aardappelen, groenten en fruit 158 116,0 123,4 137,7 143,1 145,4 139,4 suiker en chocolade 24 110,4 115,0 117,8 122,7 123,5 126,8 kant en klare gerechten 51 107,4 108,1 111,5 113,5 113,3 115,0 verteringen buitenshuis 501 113,7 117,3 121,9 129,3 133,0 134,1 overige voedingsmiddelen 221 114,1 117,7 123,9 130,7 134,0 135,8 DRANKEN EN RO OKWAREN 154 107,9 110,7 114,1 123,0 123,4 126,2 dranken 137 108,2 111,3 114,0 123,2 123,9 126,8 rookwaren 17 105,6 105,9 115,6 121,6 119,2 121,1 KLEDING EN SCHOEISEL 575 99,3 100,7 101,5 101,9 101,2 102,3 kleding 473 100,2 101,5 102,6 102,6 103,1 103,6 s choeisel 102 95,2 96,7 96,7 98,4 97,7 96,5 WONEN 2535 110,6 110,9 111,5 106,8 102,0 101,7 woonkosten 1588 104,0 104,4 104,7 105,1 105,5 105,9 energieverbruik 551 134,9 134,9 134,9 111,7 88,5 86,0 woningonderhoud 143 107,0 108,3 112,3 112,4 113,1 113,2 tu inonderhoud 47 107,5 109,1 114,2 115,8 114,7 115,2 water 206 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 105,1 106,9 111,9 115,4 116,1 117,1 meubilair en verlichting 92 97,7 98,3 103,1 103,1 103,2 103,1 stoffering en woningtextie l 53 107,2 108,1 108,9 110,9 110,2 120,8 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 104,5 107,0 115,4 115,8 115,7 117,1 huishoudelijke artikelen 47 111,6 117,0 125,9 134,0 137,7 139,5 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 109,8 113,7 119,2 122,5 126,0 122,1 huishoudelijke diensten 86 103,6 103,7 103,9 119,1 119,3 119,3 woninginrichting n.e.g. 126 106,8 107,7 111,8 112,9 113,2 113,2 GEZONDHEIDSZORG 245 101,4 101,4 104,1 107,2 108,1 108,8 gezondheidszorg 245 101,4 101,4 104,1 107,2 108,1 108,8 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 107,1 107,1 107,5 105,3 101,2 101,2 vervoersmiddelen 461 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 123,3 123,3 124,8 117,0 102,8 102,9 vervoer 625 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kommunikatie 521 100,6 100,6 100,6 100,7 100,9 101,0 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 101,3 101,7 101,6 101,1 101,1 101,1 rekreatie 494 99,4 99,6 99,2 98,6 98,7 98,6 amusement en kultuur 56 105,4 106,1 107,4 107,5 106,4 106.6 boeken enz. 50 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 ontwikkeling 240 103,0 103,8 103,9 103,4 103,4 103,4 hobby artikelen 15 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 OVERIG 1242 103,9 104,6 105,7 107,0 108,6 109,0 persoonlijke verzorging 290 105,4 106,3 108,1 113,5 114,7 115,7 verzekeringen 482 100,0 100 ,0 100,0 100,0 103,1 103,1 goederen en diensten n.e.g. 470 107,0 108,4 109,9 110,2 110,5 110,8 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 107,9 109,1 110,9 111,0 109,5 109,7