Citation
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2009

Material Information

Title:
Consumenten Prijsindexcijfers Juni 2009
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Consumenten Prijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Juni 2009

PAGE 2

Centraal Bureau voor de Statistiek Consumenten pr ijsindexcijfers Bonaire reeks totale bevolking Prijs stijging va n 0, 8 procent in de maand juni 200 9 t.o.v de maand april 200 9 1. Het c onsumenten p rijsindexcijfer voor Bonaire voor de reeks totale bevol king op basis van oktober 2006 = 100 is in de maand juni 200 9 met 0 8 procent ge stegen ten opzichte van april 200 9 Het indexcijfer was 1 09 7 in april 200 9 en 1 10 6 in juni 200 9 2. Ten opzichte van april 200 9 werden in juni 200 9 per sector de vol gende prijs wijzi gingen waargenomen: Wonen + 2,9% Gezondheidszorg + 1 5 % Voeding + 0,3% Overig + 0 3 % Kleding en schoeisel + 0,3% Recreatie en ontwikkeling + 0,2% Vervoer en communicatie + 0,1% Dranken en rookwaren 0 4 % Woninginrichting en huisraad 1 1 % In juni 2009 zijn de prijzen in bijna alle sectoren gestegen, met uitzondering van de sectoren waarvan de prijzen zijn gedaald. D e prijzen zijn het meest ge stegen wonen ; d e oorzaak van deze stijging zijn de gestegen elektriciteits tarieven. In de sector zijn de prijzen in bijna alle g r oepen gestegen met uitzondering van de groep en spijsvetten zuivelproducten waarvan de prijzen zijn gedaald. De prijzen zijn het sterkst gestegen in de groep aardappelen, groenten en fruit ( + 2 2 % ) en het sterkst gedaald in de groep spijsvetten ( 3,6%) 3. Tussen juni 200 8 en juni 200 9 liep het prijsin dexcijfer op van 10 7 9 naar 1 1 0 6 wat een stijging betekent van 2 5 procent. D e stijging van het gemiddel de prijsindexcijfer ove r de afgelopen twaalf maanden, verge leken met de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden, be dr oe g 6 4 procent. Vergelij king van twee aaneen sluitende twaalfmaandsgemiddel den geeft een indicatie van de lange termijn o ntwikkeling van de inflatie.

PAGE 3

CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS Consumenten p rijsindexcijfers Bonaire; reeks totale bevolking : oktober 2006 = 100 WEGINGS 2008 2 009 OMSCHRIJVING COEFFI CIENT AUG. OKT. DEC. FEB. APR. JUN. VOEDIN G 1493 121,9 128,9 136,9 139,6 140,1 140,5 graanprodukten 202 121,8 130,3 137,9 139,1 140,8 141,5 vlees en vis 219 123,0 129,7 139,5 141,0 142,1 142,0 spijsvetten 25 149.2 148,6 178,0 187,1 198,3 191,1 zuivelprodukten behalve boter 92 153,8 166,0 179,4 18 2,4 179,5 176,9 aardappelen, groenten en fruit 158 123,4 137,7 143,1 145,4 139,4 142,5 suiker en chocolade 24 115,0 117,8 122,7 123,5 126,8 126,9 kant en klare gerechten 51 108,1 111,5 113,5 113,3 115,0 115,2 verteringen buitenshuis 501 117,3 121,9 129,3 1 33,0 134,1 134,7 overige voedingsmiddelen 221 117,7 123,9 130,7 134,0 135,8 136,3 DRANKEN EN ROOKWAREN 154 110,7 114,1 123,0 123,4 126,2 125,7 dranken 137 111,3 114,0 123,2 123,9 126,8 126,3 rookwaren 17 105,9 115,6 121,6 119,2 121,1 121,3 KLEDING EN SC HOEISEL 575 100,7 101,5 101,9 101,2 102,3 102,6 kleding 473 101,5 102,6 102,6 103,1 103,6 104,0 schoeisel 102 96,7 96,7 98,4 97,7 96,5 96,5 WONEN 2535 110,9 111,5 106,8 102,0 101,7 104,6 woonkosten 1588 104,4 104,7 105,1 105,5 105,9 106,3 energieverbruik 551 134,9 134,9 111,7 88,5 86,0 97,7 woningonderhoud 143 108,3 112,3 112,4 113,1 113,2 115,5 tuinonderhoud 47 109,1 114,2 115,8 114,7 115,2 115,8 water 206 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 WONINGINRICHTING EN HUISRAAD 628 106,9 111,9 115,4 116,1 117, 1 115,8 meubilair en verlichting 92 98,3 103,1 103,1 103,2 103,1 102,9 stoffering en woningtextiel 53 108,1 108,9 110,9 110,2 120,8 106,8 huishoudelijke apparaten en ge reedschappen 161 107,0 115,4 115,8 115,7 117,1 115,7 huishoudelijke artikelen 47 117,0 125,9 134,0 137,7 139,5 141,3 huishoudelijke uitgaven n.e.g. 63 113,7 119,2 122,5 126,0 122,1 123,8 huishoudelijke diensten 86 103,7 103,9 119,1 119,3 119,3 119,4 woninginrichting n.e.g. 126 107,7 111,8 112,9 113,2 113,2 113,5 GEZONDHEIDSZORG 245 101,4 104,1 107,2 108,1 108,8 110,4 gezondheidszorg 245 101,4 104,1 107,2 108,1 108,8 110,4 VERVOER EN KOMMUNIKATIE 2273 107,1 107,5 105,3 101,2 101,2 101,3 vervoersmiddelen 461 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 onkosten t.b.v. vervoersmiddelen 666 123,3 124,8 117,0 102,8 102,9 102,6 vervoer 625 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kommunikatie 521 100,6 100,6 100,7 100,9 101,0 101,6 REKREATIE EN ONTWIKKELING 855 101,7 101,6 101,1 101,1 101,1 101,3 rekreatie 494 99,6 99,2 98,6 98,7 98,6 98,8 amuseme nt en kultuur 56 106,1 107,4 107,5 106,4 106.6 107,2 boeken enz. 50 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 ontwikkeling 240 103,8 103,9 103,4 103,4 103,4 103,4 hobby artikelen 15 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 OVERIG 1242 104,6 105,7 107,0 108,6 109,0 109,3 persoonlijke verzorging 290 106,3 108,1 113,5 114,7 115,7 116,3 verzekeringen 482 100,0 100,0 100,0 103,1 103,1 103,1 goederen en diensten n.e.g. 470 108,4 109,9 110,2 110,5 110,8 111,2 TOTAAL INDEXCIJFER 10000 109,1 110,9 111,0 109,5 109,7 110,6