Citation
Conjunctuurenquete Jaar 2008

Material Information

Title:
Conjunctuurenquete Jaar 2008
Publication Date:

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Investeringsbelemmeringen Bijna 30 procent van de bedrijven heeft in 2008 n of meerdere belemmeringen aangegeven, iets meer dan een jaar daarvoor. In vergelijking met vorige enqutes is het tekort aan financile middelen als investeringsbelemmering toegenomen, van ruim 11 naar 20 procent. De investeringsbelemmering verkrijgen van werkvergunningen is afgenomen van 12 naar 1 procent en speelt geen rol van betekenis meer. Het aantal bedrijven dat de overheid als belemmering heeft aangegeven is duidelijk toegenomen, van 1 naar 7 procent. Investeringsbelemmeringen Bonaire in %0 5 10 15 20T e k o r t f i n m i d d S l e c h t e m a r k t v e r w R e n d e m v e r w R e n t e n i v e a u V e r k ri j g e n w e rk v e r g O v e r h b e l e i d O v e r i g% bedrijven juni '07 dec '07 juni '08 dec '08 Verandering vertrouwen in de economie Ongeveer 14 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het ondernemersvertrouwen verbeterd is over de afgelopen periode. Dit is 10 procent minder in vergelijking met voorgaande enqute van juni 2008. Daarentegen hebben meer bedrijven aangegeven dat het ondernemersvertrouwen verminderd is; van 20 naar 31 procent. In overeenstemming met het voorgaande is het percentage gelijk met 56 proc ent onveranderd gebleven. Vertrouwen in de toekomst afgenomen De perceptie van het vertrouwen in de toekomst is de afgelopen periode, in tegenstelling tot voorgaande periode, afgenomen. Dit neemt af van 71 naar 58 procent, welk percentage vrijwel gelijk is aan het niveau van december 2007. Het aantal bedrijven dat heeft aangegeven gn vertrouwen te hebben in de toekomst is iets toegenomen van 10 naar 14 procent. Bijna 28 procent van de bedrijven heeft aangegeven geen mening te hebben. Vertrouwen toekomst Bonaire 0 10 20 30 40 50 60 7004 '05'06'07'08'08% bedrijven decjunidec junidec junidec juni dec ja nee geen mening Oordeel investeringsklimaat verslechterd Ten opzichte van voorgaande perioden is de perceptie van het investeringsklimaat tamelijk sterk veranderd. Het percentage bedrijven dat zegt het klimaat goed te vinden is verminderd van 47 naar 26 procent. Het percentage dat matig aangeeft is navenant toegenomen van 44 naar bijna 63 procent. Het percentage bedrijven dat zegt het klimaat slecht te vinden is met ruim twee procentpunten toegenomen naar ruim 11 procent. Bedrijfsresultaten iets afgenomen De bedrijfsresultaten zijn conform de verwachting van juni 2008, iets verslechterd t.o.v. 2007. Van de bedrijven heeft 65 procent aangegeven winst te hebben behaald over het jaar 2008 (winst voor afdracht van belastingen). Dit is 3 procentpunten minder dan een jaar daarvoor. Toen lag het winstpercentage met 68 procent op het hoogste niveau ooit gemeten. Het percentage bedrijven met een negatief bedrijfsresultaat (verlies) is navenant toegenomen met 3 procentpunten en uitgekomen op 35 procent Bedrijfsresultaten Bonaire 2003 20080 10 20 30 40 50 60 70 2003 2004 2005 2006 2007 2008% bedrijven pos neg Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Bonaire, Kaya Gover nador Debrot 41. Telefoon: (0717) 8676; Telef ax: (0717) 8406; E-mail: cbs.bon@telbonet.an Bezoek ook onze website www.cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie.

PAGE 2

Conjunctuur Enqute Bonaire, 2008 Enkele Resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam Willemstad Curaao. Tel. (599 9) 4611 031 Fax (599 9) 4611 696 E-mail info@cbs.an Kaya Gobernador Debrot 41, Bonaire Tel. (599 7) 178676 Fax (599 7) 178406 E-mail cbs.bon@telbonet.an W.G. Buncamper Road 33, St. Maarten Tel (599 5) 422355 Fax (599 5) 422355 E-mail info@cbs.an