Citation
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao 2007

Material Information

Title:
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao 2007
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
conjuctuurenquete
conjuctuur
business
economy
investment
investeringen
companies
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Omzetmutaties bedrijven De toename van de omzetten in 2007 in vergelijking met 2006 heeft naar schatting in totaal 8,1 procent bedragen. De sterkste stijgingen hebben zich over het jaar 2007 voorgedaan bij de bedrijfstakken handel (11,3%) en horeca (11%). Ook overige diensten (7%) en zakelijke dienstverlening (6%) hebben een flinke omzetstijging weten te behalen. Hierbij vergeleken heeft de bedrijfstak transport & communicatie met 2 procent een relatief bescheiden toename van de omzet laten zien. Van een afname van de omzetten was alleen bij de gezondheidszorg sprake en wel met 3 procent. Mutaties omzetten Cur. 2007 t.o.v. 2006 in %.-5 0 5 10 15 Bouw Gez.zorg Handel Horeca Industrie Overige diensten Transp. & comm. Zak.diensten Vergroot vertrouwen in de economie Nog geen 10 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie de afgelopen periode is verminderd, (was 14%). Tevens is dit het laagste percentage gemeten sinds de start van de conjunctuurenqute in 2004. Verder heeft maar liefst 34 procent van de bedrijven aangegeven dat het vertrouwen verbeterd is, het hoogste percentage ooit gemeten. Iets minder ondernemers in vergelijking met juni 2007 hebben aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven (van 59 naar 56%). Vertrouwen in de toekomst gestegen Bij de bedrijven is wederom sprake geweest van een toename van het vertrouwen in de toekomst. Dit is toegenomen van 67 naar 73 procent. In nog geen 8 procent van de gevallen is aangegeven dat men gn vertrouwen in de toekomst heeft (was 11%). Er kan ook hier van een gunstige ontwikkeling worden gesproken. Zon 19 procent van de ondernemers heeft aangegeven geen mening te hebben over de gestelde vraag. Vertrouwen toekomst per dec '07.0 10 20 30 40 50 60 70dec '04 dec '07% bedrijven ja nee geen mening Oordeel investeringsklimaat gunstiger Ook de mening ten aanzien van het investeringsklimaat heeft zich positief ontwikkeld. Duidelijk meer bedrijven hebben aangegeven dat deze goed is: 39 (was 25%). Bovendien hebben minder bedrijven aangegeven dat deze slecht is: van 12 naar 9 procent. Net iets meer dan de helft van de bedrijven beoordeelt het investeringsklimaat als zijnde matig: 52 procent (was 63%). Investeringsklimaat per dec '07.0 10 20 30 40 50 60 70dec '04 dec '07% bedrijven goed matig slecht Meer bedrijven met positieve bedrijfsresultaten Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor wat betreft de bedrijfsresultaten, 71 procent van de bedrijven over 2007 een positief bedrijfsresultaat verwacht te behalen (winst voor afdracht van belastingen), hetgeen gelijk is aan een toename van 3 procentpunten ten opzichte van 2006. Vijf jaar geleden, in 2003, lag dit percentage nog op slechts 48 procent(!). Van de bedrijven heeft 29 procent aangegeven een negatief bedrijfsresultaat (verlies) over 2007 te behalen, een afname van 3 procentpunten is t.o.v. het voorgaande jaar. Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611.031; Telefax: 4611.696; E-mail: info@cbs.an Bezoek ook onze website www.cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie.

PAGE 2

Conjunctuur Enqute Curaao 2007 Enkele Resultaten Fort Amsterdam z/n, Curaao. Tel. (599 9) 4611 031 Fax (599 9) 4611 696 E-mail info@cbs.an Kaya Gobernador Debrot 41, Bonaire Tel. (599 7) 178676 Fax (599 7) 178406 E-mail cbs.bon@telbonet.an W.G. Buncamper Road 33, St. Maarten Tel (599 5) 422355 Fax (599 5) 422355 E-mail info@cbs.an