Citation
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao 1st helft 2008

Material Information

Title:
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao 1st helft 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
conjuctuurenquete
conjuctuur
business
economy
investment
investeringen
companies
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Investeringsbelemmeringen Slechts 14 procent van de bedrijven heeft n of meerdere belemmeringen aa ngegeven, het laagste percentage ooit gemeten. In vergelijking met vorige enqutes wordt het tekort aan financile middelen nauwelijks meer als investeringsbelemmering aangemerkt. Dit is afgenomen van 9 naar 3 procent. Ook het overheidsbeleid wordt blijkbaar door nog weinig bedrijven als belemmering gezien. Het percentage is gestaag afgenomen naar slechts 2 procent. Investeringsbelemmeringen Curaao in %0 3 6 9 12Tekort fin midd Slechte marktverw Rendementsverw Renteniveau Verkrijgen werkverg. Overh.beleid Overig% bedrijven dec '06 juni 07 dec '07 juni 08 Lichte afname vertrouwen in de economie Precies 17 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie de afgelopen periode is verminderd (was 10%). Een hoger percentage, 25 procent van de bedrijven, heeft aangegeven dat het vertrouwen verbeterd is. Dit is echter lager dan het record percentage (34%) van de vorige periode. Iets meer ondernemers in vergelijking met december 2007 hebben aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven: van 56 naar 59 procent. Vertrouwen toekomst licht afgenomen Ofschoon het vertrouwen in de toekomst bij de bedrijven relatief hoog is gebleven, is er wel sprake van een afname hiervan: van 73 naar 68 procent. Het percentage bedrijven dat gn vertrouwen heeft in de toekomst is iets toegenomen en wel van 8 naar 11 procent. Bijna 21 procent van de ondernemers heeft aangegeven geen mening te hebben over de gestelde vraag (was 19%). Vertrouwen toekomst per juni '080 10 20 30 40 50 60 70dec 04 junidec 05 junidec 06 junidec 07 juni '08% bedrijven ja nee geen mening Oordeel investeringsklimaat ongewijzigd De mening ten aanzien van het investeringsklimaat heeft zich gestabiliseerd op hetzelfde relatief hoge niveau als december 2007. Iets meer bedrijven hebben aangegeven dat deze goed is: van 39 naar 40 procent. Ook het aantal bedrijven dat heeft aangegeven dat deze slecht is nam met 1 procent toe naar bijna 10 procent. De helft van de bedrijven beoordeelt het investeringsklimaat als zijnde matig: 50 procent (was 52%). Investeringsklimaat per juni '080 10 20 30 40 50 60 70dec 04 junidec 05 junidec 06 junidec 07 juni '08% bedrijven goed matig slecht Meer bedrijven positief bedrijfsresultaat Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 76 procent van de bedrijven over 2008 een positief bedrijfsresultaat verwacht te behalen (winst voor afdracht van belastingen), het hoogste percentage ooit gemeten en 5 procentpunten meer ten opzichte van 2007. Vijf jaar geleden, in 2003, lag dit percentage nog op slechts 48 procent. 24 Procent heeft aangegeven een negatief bedrijfsresultaat over 2008 te verwachten, een afname van 5 procentpunten. Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611.031; Telefax: 4611.696; E-mail: info@cbs.an Bezoek ook onze website www.cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie.

PAGE 2

Conjunctuur Enqute Curaao 1 e helft 2008 Enkele Resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam z/n Curaao. Tel. (599 9) 4611 031 Fax (599 9) 4611 696 E-mail info@cbs.an Kaya Gobernador Debrot 41, Bonaire Tel. (599 7) 178676 Fax (599 7) 178406 E-mail cbs.bon@telbonet.an W.G. Buncamper Road 33, St. Maarten Tel (599 5) 422355 Fax (599 5) 422355 E-mail info@cbs.an