Citation
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao 2009

Material Information

Title:
Business Cycle Survey/Conjuctuurenquete CuraÒ«ao 2009
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
conjuctuurenquete
conjuctuur
business
economy
investment
investeringen
companies
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

______________________________________________________________________________________________________________ Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611.031; Telefax: 4611.696; E-mail: info@cbs.an Bezoek ook onze website www.cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie. Investeringsbelemmeringen Het aantal bedrijven dat aangeeft investeringsbelemmeringen te hebben ondervonden is afgenomen van 18 procent in juni 2009 naar ruim 16 procent in december 2009. Het tekort aan financile middelen wordt, zoals meestal het geval is, als belangrijkste investeringsbelemmering aangemerkt. Ruim 9 procent van de bedrijven (2 procentpunten meer dan juni 2009) geeft dit punt als investeringsbelemmering aan. Overige belemmeringen, zoals de werking van de markt, rendementsverwachting, en het overheidsbeleid hebben een bescheiden invloed; de percentages van deze belemmeringen liggen rond de 3 procent. Investeringsbelemmeringen Curaao in %0 2 4 6 8 10Te k ort fi n mi dd Slechte marktv e rw Ren d em en ts v e r w Renteniveau Ve rkr ij ge n wer kv e rg Overh beleid O v e r i g% bedrijven dec '08 juni 09 dec '09 Lichte toename vertrouwen economie Minder bedrijven (afname van 24% naar 16%) hebben aangegeven dat het vertrouwen in de economie het laatste halfjaar van 2009 is verminderd. Een lager percentage, 9 procent van de bedrijven, heeft aangegeven dat het vertrouwen verbeterd is (was de vorige periode 11 %). Veruit de meeste ondernemers hebben aangegeven dat het vertrouwen gelijk is gebleven; met 75 procent is dit hoger dan ooit (was 64% de vorige periode). Vertrouwen toekomst hoog en stabiel Er is nauwelijks sprake geweest van een verandering van het vertrouwen in de toekomst. Dit vertrouwen is stabiel en is iets toegenomen van 70 naar 71 procent. Het percentage bedrijven dat gn vertrouwen heeft in de toekomst is ook vrijwel onveranderd: van ruim 8 naar bijna 9 procent. Een vrijwel zelfde percentage als voorgaande periode, 20 procent, heeft aangegeven geen mening te hebben over de gestelde vraag (was 22%). Vertrouwen toekomst Curaao0 10 20 30 40 50 60 70dec 05 junidec 06 junidec 07 juni'dec 08 juni'dec 09% bedrijven ja nee geen mening Oordeel investeringsklimaat verbeterd De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is iets positiever geworden: meer bedrijven, 27 procent, hebben aangegeven dat het klimaat goed is (was 20%). Daarmee is weer sprake van een toename van een gunstige perceptie. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het slecht is, is licht afgenomen van 13 naar 11 procent. De meeste bedrijven oordelen zoals gebruikelijk het investeringsklimaat als matig: 62 procent, een afname van 5 procentpunten. Perceptie investeringsklimaat Curaao 0 10 20 30 40 50 60 70dec 05 junidec 06 junidec 07 juni'dec 08 juni'dec 09% bedrijven goed matig slecht Meer bedrijven positief bedrijfsresultaat Uit het onderzoek is gebleken dat 72 procent van de bedrijven over 2009 een positief bedrijfsresultaat heeft behaald (winst voor afdracht van belastingen), een hoog percentage, ook in vergelijking met Bonaire en Sint Maarten, en gelijk aan 2008. Vijf jaar geleden, in 2004, lag dit percentage nog op 59 procent. Bijna 28 procent heeft aangegeven een negatief bedrijfsresultaat over 2009 te hebben behaald.

PAGE 2

______________________________________________________________________________________________________________ Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaao, Fort Amsterdam z/n. Telefoon: 4611.031; Telefax: 4611.696; E-mail: info@cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie. Bezoek ook onze website www.cbs.an Conjunctuur Enqute Curaao jaar 2009 Enkele Resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam Curaao Tel. (599 9) 4611 031 Fax (599 9) 4611 696 E-mail info@cbs.an Kaya Gobernador Debrot 41, Bonaire Tel. (599 7) 178676 Fax (599 7) 178406 E-mail cbs.bon@telbonet.an W.G. Buncamper Road 33, St. Maarten Tel (599 5) 422355 Fax (599 5) 422355 E-mail cbsinfosxm@gmail.com