Citation
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004

Material Information

Title:
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
labour
arbeidskrachtenonderzoek
unemployment
employment
labour
werkenden
werkloosheid
werkloosheidpercentage
werkgelegenheid
income
inkomen

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 1 EERSTE RESULTATEN ARBEIDSKRACHTENONDER ZOEK BONAIRE 2004

PAGE 2

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING ................................ ................................ ................................ ....................... 3 SAMENVATTING ................................ ................................ ................................ ........... 3 METHODOLOGIE ................................ ................................ ................................ .......... 4 B ETROUWBAARHEID EN ON NAUWKEURIGHEID ................................ ................................ 4 S TEEKPROEFTREKKING ................................ ................................ ................................ .... 4 V ELDWERK ................................ ................................ ................................ ...................... 4 DEFINITIES ................................ ................................ ................................ ..................... 4 ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING. ................................ ................................ 7 EERSTE RESULTATEN BO NAIRE ................................ ................................ ............. 8 I.WERKENDEN ................................ ................................ ................................ ............. 11 I.1.G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ................ 11 I.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ .................. 11 I.3. R ATIO WERKENDEN OP DE TOTALE BEVOLKING ................................ ....................... 12 I.4. W ERKENDEN NAAR ECONOM ISCHE POSITIE ................................ .............................. 12 II .WERKZOEKENDEN EN WE RKLOOSHEIDSPERCENTAG ES ...................... 13 II.1.G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ............... 13 II.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ................ 14 II.2.1. J EUGDWERKLOOSHEID ................................ ................................ ......................... 14 II.2.2.O VERIGE LEEFTIJDSGROE PEN ................................ ................................ ............... 14 III. BEROEPSBEVOLKIN G ................................ ................................ ........................ 14 III.1. G ESLACHT ................................ ................................ ................................ ............. 14 III.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ............... 14 IV. PARTICIPATIEGRAA D ................................ ................................ ........................ 15 IV.2. L EEFTIJD ................................ ................................ ................................ ............... 15 BIJLAGE TABELLEN ................................ ................................ ................................ .. 17

PAGE 3

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 3 Inleiding In september/oktober 2004 hield het Centraal Bureau voor de Statistiek een Arbeidskrachten onderzoek (AKO) in Bonaire. Het AKO is een steekproef onderzoek onder huishoudens met als doel de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. De belangrijkste concepten in dit onderzoek zijn het werkloosheidspercentage, de ontwikkeling in de werke nde bevolking, de ontwikkeling in de werkzoekende bevolking en de participatiegraad. Het onderzoek wordt normaliter om de twee jaren in Bonaire gehouden. Op Bonaire werd het AKO voor het laatst in 2002 gehouden. Dit jaar is voor het eerst aan de hand va n de resultaten van het AKO een schatting gemaakt van de omvang van het aantal informeel werkenden en van de verborgen werkloosheid. De methode die gebruikt is om de informeel werkenden te schatten is de methode die door de ILO is ontwikkeld en dat in een paar landen is gemplementeerd. Vanuit deze schatting wordt een indicatie verkregen van het aantal personen dat werkt zonder secundaire arbeidsvoorwaarden. Het resultaat van deze schatting zal in de eerst volgende uitgave van de MODUS 1 worden gepubliceerd. In de bijlage zijn de arbeidsmarkt cijfers voor de perioden 1994 2004. Thans volgen de eerste resultaten van het AKO onderzoek. Deze betreffen de situatie per september/oktober 2004. De resultaten worden steeds met de resultaten van september /oktober 2 002 vergeleken. Het zijn netto resultaten van in en uitstroom van de beroepsbevolking en kunnen derhalve niet veel vertellen over wat tussen de werkenden, werkzoekenden en economisch niet actieven gedurende het jaar heeft plaatsgehad. Samenvatting De werk ende bevolking is met ruim 300 personen gestegen ten opzichte van september 2002, een stijging van bijna 8 procent. Het aantal werkzoekenden is met 20 procent afgenomen. Onder andere hierdoor is het werkloosheidspercentage van 11,6 naar 8,9 procent gedaald Als gevolg van de stijging van het aantal werkenden is de beroepsbevolking met ruim 200 personen toegenomen, een toename van 4 procent. Het jeugdwerkloosheidspercentage is gedaald van 31,5 procent in 2002 naar 25,2 procent in 2004. 1 MODUS is het Statistisch blad van het CBS

PAGE 4

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 4 Methodologie Betrou wbaarheid en onnauwkeurigheid Het Arbeidskrachtenonderzoek is een steekproefonderzoek waarbij 15 procent van alle huishoudens van Bonaire worden genterviewd. Omdat het AKO een steekproefonderzoek is heeft het werkloosheidspercentage in de steekproef een onnauwkeurigheidsmarge van 1.85 procentpunten met een betrouwbaarheid van 90 procent. Dit betekent dat het werkloosheidspercentage geschat wordt op 8,9 procent met een onnauwkeurigheidsmarge van plus of min 1.85 procentpunten. Het geschatte werkloosheidspe rcentage in de steekproef weergeeft de werkelijkheid voor 90 procent. Om deze betrouwbaarheid te handhaven wordt tijdens de uitvoerfase van het onderzoek ernaar gestreefd om de non respons zo laag mogelijk te houden. De totale non respons (inclusief de st eekproefkader) bedroeg in 2004 11 procent. De resultaten van deze exercitie zijn en blijven een schatting en men dient dit steeds te bedenken bij het vergelijken met de resultaten van de census. Steekproeftrekking De steekproef van het AKO is een syste matische steekproef met een aselect begin. Het steekproefkader is het bevolkingsbestand. De steekproefgrootte voor Bonaire is berekend op 600 adressen. Om te compenseren voor non respons wordt bij de trekking van de steekproef met de verwachte non repons p ercentage Veldwerk De veldwerkperiode van het AKO duurt ongeveer 1 maand. Alle leden van het to over hun situatie op de arbeidsmarkt. Ook kleine kinderen en ouderen d ie niet (meer) economisch actief zijn, worden in het onderzoek betrokken. Aan het eind van de veldwerkperiode worden de resultaten met behulp van een computerprogramma tot statistieken gecompileerd. Definities Werkenden: alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer hebben gewerkt tegen betaling. Werkzoekend : alle personen van 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken mocht een baan beschikbaar zijn. Economisch niet actief : alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn naar werk.

PAGE 5

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 5 Werkloosheidspercent age : Alle personen die op het moment van het interview zonder werk zijn, te kennen hebben gegeven opzoek te zijn naar werk, de maand voorafgaand aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen twee weken kunnen beginnen, mocht een gelegenheid zich presenteren. Jeugdwerkloosheidspercentage : Het werkloosheidspercentage van de personen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Beroepsbevolking : de werkenden en de werkzoekenden bij elkaar opgeteld, ook wel de economisch actieve bevolking genoemd Participatiegraad : De participatiegraad is de verhouding van de beroepsbevolking op de totale bevolking en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer.

PAGE 6

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 6

PAGE 7

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 7 Ontwikkeling van de bevolking 2 Ontwikkeling van de bevolking 2002 2004 Totaal Bevolking 2002 Net doorstroom Sterftes Net migratie Bevolking 2003 0 4 816 20 0 22 858 5 14 1909 19 1 18 1871 15 24 1018 84 1 33 1068 25 34 1128 33 0 77 1172 35 44 1866 45 4 9 1808 45+ 3191 160 68 25 3308 Totaal 9928 167 74 64 10085 Bevolking 2003 Net doorstroom Sterftes Net migratie Bevolking 2004 0 4 858 55 0 33 946 5 14 1871 41 0 12 1842 15 24 1068 120 1 1 1186 25 34 1172 69 0 80 1183 35 44 1808 28 4 54 1830 45+ 3308 178 82 63 3467 Totaal 10085 215 87 241 10454 Om enigszins een inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de beroepsbevolking is het belangrijk om te weten hoe de bevolking in het afgelopen jaar zich heeft ontwikkeld. In dit geval gaat het om de bevolking tussen oktober 2002 en oktober 2004. Ontwi kkelingen in de bevolking zijn afhankelijk van ontwikkelingen in het aantal sterftes, het aantal geboortes en in de migratie. Deze bepalen de mate van in en uitstroom van personen in de bevolking en dus ook de mate van in en uitstroom in de beroepsbevolk ing. In bovenstaande tabel is de sterfte weggelaten omdat deze in de arbeidsactieve leeftijden naar verhouding klein is. De bevolking is tussen oktober 2002 en oktober 2004 gestegen. Een analyse per leeftijdsgroep geeft aan dat in de leeftijdsgroep 15 24 de stijging geheel toe te schrijven is aan instroom uit de vorige leeftijdsgroep. Immigratie heeft geen beslissende rol gespeeld. In de daarop volgende leeftijdsgroep van 25 34 jaar is de bevolking licht gestegen. Uit de tabel blijkt dat tussen oktober 20 02 en oktober 2004 de immigratie naar verhouding hoog was geweest, terwijl de instroom uit de vorige leeftijdsgroep negatief was. De bevolking is dus met name gestegen als gevolg van immigratie Een soortgelijke ontwikkeling is ook zichtbaar in de leeftijd sgroep 35 44 jaar. De bevolking is ook hier gestegen met name als gevolg van immigratie. In de leeftijden van 45 jaar en ouder is de bevolking gestegen vooral als gevolg van instroom uit de vorige leeftijden, maar immigratie was tussen oktober 2002 en okt ober 2004 ook positief. 2 Bevolking inclusief institu ten.

PAGE 8

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 8 Resumerend kan worden gesteld dat in oktober 2004 migratie naar verhouding mogelijkerwijs invloed heeft gehad op ontwikkelingen in de beroepsbevolking. Eerste resultaten Bonaire Tabel 1 geeft de voornaamste resultaten voor 2002 en 2004 weer. In de Bijlage treft u de resultaten van de overige jaren aan. De momenten in deze publicatie betreffen de maand oktober 2002 en de maand oktober 2004. Tabel 1. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking 2002 2004. Totaal Jun 00 C ensus 2001 Oct 02 Oct 04 Mutaties 2002 2004 Procentuele mutaties 1 Werkend 5488 4865 4334 4661 327 7.5 2 Werkzoekend 322 486 571 456 115 20.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5810 5351 4905 5117 212 4.3 4 Economisch niet actief 2364 2557 23 06 2527 221 9.6 5 Bevolking 15jr.+ 8174 7908 7211 7644 433 6.0 Bevolking 0 14 2939 2883 2717 2788 71 2.6 6 Totale bevolking 11113 10791 9928 10432 504 5.1 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 52.3 49.6 49.4 49.1 0.4 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 5.5 9.1 11.6 8.9 2.7 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 49.4 45.1 43.7 44.7 1.0 Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar geslacht. 2002 2004 Man Jun 00 Census 2 001 Oct 02 Oct 04 Mutaties 2002 2004 Procentuele mutaties 1 Werkend 2980 2615 2195 2266 71 3.2 2 Werkzoekend 188 258 290 207 83 28.6 (1+2) 3 Beroepsbevolking 3168 2873 2485 2473 12 0.5 4 Economisch niet actief 840 983 886 1121 235 26.5 5 Bevolking 15jr.+ 4008 3856 3371 3594 223 6.6 Bevolking 0 14 1489 1450 1381 1405 24 1.7 6 Totale bevolking 5497 5306 4752 4999 247 5.2 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 57.6 54.1 52.3 49.5 2.8 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 5.9 9.0 11.7 8.4 3.3 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 54.2 49.3 46.2 45.3 0.9

PAGE 9

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 9 Vrouw Jun 00 Census 2001 Oct 02 Oct 04 Mutaties 2002 2004 Procentuele Mutaties 1 Werkend 2508 22 50 2138 2395 257 12.0 2 Werkzoekend 134 228 281 253 28 10.0 (1+2) 3 Beroepsbevolking 2642 2478 2419 2648 229 9.5 4 Economisch niet actief 1524 1574 1420 1406 14 1.0 5 Bevolking 15jr.+ 4166 4052 3839 4054 215 5 .6 Bevolking 0 14 1450 1433 1337 1383 46 3.4 6 Totale bevolking 5616 5485 5176 5437 261 5.0 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 47.0 45.2 46.7 48.7 2.0 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 5.1 9.2 11.6 9.6 2.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 44.7 41.0 41.3 44.1 2.7 Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar leeftijd. 2002 2004 Leeftijd 15 24 Jun 00 Census 2001 Oct 02 Oct 04 Mutaties 2002 2004 Procentuele Mutaties 1 Werkend 598 468 363 377 14 3.9 2 Werkzoekend 108 128 167 127 40 24.0 (1+2) 3 Beroepsbevolking 706 596 530 504 26 4.9 4 Economisch niet actief 548 266 495 681 186 37.6 5 Bevolking 15 24 1254 862 1025 1185 160 15.6 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 56.3 69.1 51.7 42.5 9.2 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 15.3 21.5 31.5 25.2 6.3 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 47.7 54.3 35.4 31.8 3.6

PAGE 10

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 10 Leeftijd 25 44 Jun 00 Census 2001 Oct 02 Oct 04 Mutaties 2002 2004 Procentuele mutaties 1 Werkend 3232 2845 2372 2502 130 5.5 2 Werkzoekend 141 247 259 189 70 27.0 (1+2) 3 Beroepsbevolking 3373 3092 2631 2691 60 2.3 4 Economisch niet actief 348 443 369 319 50 13.6 5 Bevolking 25 44 3721 3535 3000 3010 10 0.3 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 90. 6 87.5 87.7 89.4 1.7 7 Werkloosheidspercentage (%) 4.2 8.0 9.8 7.0 2.8 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 86.9 80.5 79.1 83.1 4.1 Leeftijd 45plus Jun 00 Census 2001 Oct 02 Oct 04 Mutaties 2002 2004 Procentuele mutaties 1 Werkend 1658 1552 1599 1781 182 11.0 2 Werkzoekend 73 111 145 143 2 2.7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 1731 1663 1744 1924 180 10.4 4 Economisch niet actief 1468 1529 1442 1521 79 5.4 5 Bevolking 45plus 3199 3192 3186 3445 259 8.1 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 54.1 52.1 54.7 55.8 1.1 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 4.2 6.7 8.3 7.4 0.9 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 51.8 48.6 50.2 51.7 1.5

PAGE 11

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 11 I.Werkenden Uit tabel 2 blijkt dat het aantal werkenden met 327 personen is gestegen; een stijging van bijna 8 procent. Gezien de hoge immigrat ie tussen oktober 2002 en oktober 2004 is het niet uitgesloten dat een deel van de stijging van de werkende bevolking immigratie betrof. Er zijn thans 4661 personen werkzaam. I.1.Geslacht Het aantal werkende mannen steeg van 2195 personen in oktober 2002 naar 2266 personen in oktober 2004 een stijging van 3 procent. Gezien de afname van het aantal werkzoekende mannen, is het niet uitgesloten dat een deel hiervan werkend is geworden. Het aantal werkzoekende mannen bedraagt 207 personen. Het aantal werkende vrouwen is met 257 personen toegenomen, een stijging van 12 procent. Gezien de stijging in de bevolking met bijna gelijke aantallen, waarbij immigratie een grote rol heeft gespeeld, ziet het ernaar uit dat een groot deel van de stijging van het aantal wer kende vrouwen immigratie betreft, terwijl een kleiner deel werkzoekenden en niet actieven is die werk hebben gevonden. Het aantal bedraagt thans 2395 I.2. Leeftijd Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat het aantal werkende jongeren iets is gestegen. De st ijging betreft voornamelijk instroom van jongeren in de beroepsbevolking betreft. In oktober 2004 zijn 377 jongeren werkzaam. In de leeftijdsgroep 25 44 jaar is het aantal werkenden met 130 personen gestegen. Dit is een stijging van 6 procent. Uit tabel 1 blijkt dat een deel immigratie moet zijn geweest en een groter deel betreft werkzoekenden en niet actieven die werk hebben gevonden. Het aantal werkenden in deze leeftijdsgroep telt 2502 personen.

PAGE 12

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 12 Tussen oktober 2002 en oktober 2004 is het aantal werke nden in de leeftijden vanaf 45 jaar gestegen. Het percentage is ongeveer 11 procent. Er zijn ongeveer 1780 personen werkzeem. I.3. Ratio werkenden op de totale bevolking van de b evolking weer. Hoe kleiner de ratio hoe kleiner de economische draagkracht. De ratio bedraagt in oktober 2004 44.7 (zie tabel 2). Dit is bijna 1 procent punten hoger dan in oktober 2002. I.4. Werkenden naar economische positie Van de werkenden werkt 55 p rocent in vaste dienst, 12 procent is werkgever en/of kleine zelfstandige. Ten opzichte van 2002 is het aandeel werkenden in vaste dienst met 4 procent punten gestegen. Het aandeel werkgevers en/of kleine zelfstandigen bleef nagenoeg gelijk. Uit tabel 2 bl ijkt dat het aantal werkenden in vast dienstverband het meest is gestegen. Het aantal kleine zelfstandigen en het aantal personen in tijdelijk dienst verband daalde het meest. Tabel 2. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats oktober 2002 Bonair e NA+Aruba Nederland Overig Totaal Werkgever 22 11 27 40 100 kleine zelfstandige 146 84 62 119 411 loontrekker in vaste dienst 1213 542 91 539 2385 loontrekker in tijdelijke dienst 195 74 31 167 467 werknemer in losse jobs 260 72 0 5 1 383 Contract 118 96 53 160 427 Overige 42 11 38 51 142 Onbekend 6 7 0 6 19 Totaal 2002 897 302 1133 4334 Werkenden naar economische positie en geboorteplaats oktober 2004 Bonaire NA+Aruba Neder land Overig Totaal Mutaties 2002 2004 Werkgever 58 30 30 104 222 122 kleine zelfstandige 131 49 18 104 302 109 loontrekker in vaste dienst 1318 654 193 592 2757 372 loontrekker in tijdelijke dienst 137 54 7 40 238 229 losse jobs 251 105 29 114 499 116 Contract 160 147 58 186 551 124 Overige 34 0 6 35 75 67 Onbekend 17 0 0 0 17 2 Totaal 2106 1039 341 1175 4661 327 Mutaties 2003 2004 104 142 39 42 327 327 In oktober 2002 is 46 procent van de werkend en in Bonaire geboren, 21 procent is in de overige Nederlandse Antillen of Aruba geboren, 7 procent is in Nederland geboren en ruim een kwart is elders geboren. In oktober 2004 is deze distributie nagenoeg

PAGE 13

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 13 ongewijzigd gebleven. De stijging van de werkenden betrof alle bevolkingsgroepen. Het aantal werkenden geboren in Bonaire en in de overige eilanden van de Antillen en Aruba zijn het meest gestegen. II.Werkzoekenden en werkloosheidspercentages Uit tabel 2 blijkt dat het aanta l werkzoekenden met 115 personen is gedaald, een procentuele daling van 20 procent. Het betreft werkzoekenden die hetzij werkend hetzij niet actief zijn geworden. Er zijn 456 personen werkzoekend. Het werkloosheidspercentage is het aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage bedraagt in oktober 2004 8,9 procent en is hiermee bijna 3 procentpunten lager dan oktober 2002. Deze daling is het effect van een daling van het aantal werkzoekenden en een stijging van het aantal werke nden. II.1.Geslacht Uit tabel 2 blijkt dat het aantal werkzoekende mannen in 2004 met ruim 80 personen is afgenomen, een daling van bijna 30 procent. Een deel is werkend geworden en een ander deel niet actief. Het aantal werkzoekende mannen bedraagt thans ruim 200 personen. Het werkloosheidspercentage van de mannen daalde met 3 procent punten naar 8,4 procent. Deze daling is het gevolg van een daling van het aantal werkzoekenden. Het aantal werkzoekende vrouwen is in oktober 2004 met 10 procent gedaald. Deze zijn allen werkend geworden. Er zijn thans ruim 250 vrouwen werkzoekend. Het werkloosheidspercentage van de vrouwen daalde van 11,6 procent in 2002 naar 9,6 procent in 2004. Een daling van 2 procent punten. Zowel de daling van het aantal werkzoeken den als de stijging van het aantal werkenden zijn hiervan de oorzaak.

PAGE 14

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 14 II.2. Leeftijd Het aantal werkzoekende jongeren is met bijna een kwart gedaald. Een deel heeft werk gevonden maar een groter deel is niet actief geworden. In oktober 2004 bedraagt het a antal werkzoekende jongeren 127 II.2.1. Jeugdwerkloosheid Het jeugdwerkloosheidspercentage is in oktober 2004 met 6 procentpunten afgenomen en bedraagt thans 25,2 procent. Het jeugdwerkloosheidspercentage kan als een ratio van het totaal werkloosheidsper centage worden uitgedrukt. Voor Bonaire bedraagt deze ratio 2.8. Internationaal geldt de norm dat deze ratio niet hoger dan 2 mag zijn. II.2.2.Overige leeftijdsgroepen Het aantal werkzoekenden in de leeftijdsgroep 25 44 jaar is met 70 personen gedaald, ee n daling van bijna 30 procent. Uit tabel 2 blijkt dat ook het aantal economisch niet actieven is gedaald. De daling van het aantal werkzoekenden betreft derhalve alleen personen die werk hebben gevonden. Het aantal werkzoekenden in deze leeftijdsgroep bedr aagt 189 personen en het werkloosheidspercentage is gedaald naar 7,0 procent, bijna 3 procent punten lager dan in oktober 2002. III. Beroepsbevolking De beroepsbevolking (werkenden plus werkzoekenden) is met ruim 200 gestegen, een stijging van 4 procent. Deze stijging is het gevolg van de stijging van de werkende bevolking, zoals al eerder naar voren is gekomen. De beroepsbevolking telt thans ruim 5100 personen. III.1. Geslacht De beroepsbevolking van de mannen is nagenoeg gelijk gebleven (een daling van nog geen procent). Deze telt 2473 personen. Bij de vrouwen is de beroepsbevolking gestegen naar 2648 personen, een stijging van bijna 10 procent. Deze is gestegen omdat het aantal werkende vrouwen is gestegen. III.2. Leeftijd De beroepsbevolking is in alle leeftijdsgroepen gestegen, behalve in de leeftijdsgroep 15 24 jaar. In deze leeftijdsgroep is het met bijna 5 procent gedaald als gevolg van de forse daling van het aantal werkzoekende jongeren. De beroepsbevolking telt 504 personen. De beroepsbevolk ing voor de leeftijdsgroep 25 44 jaar is met 2 procent gestegen als gevolg van de stijging van het aantal werkenden in deze leeftijdsgroep. De beroepsbevolking telt thans 2691 personen. Ook voor de leeftijden vanaf 45 jaar is de beroepsbevolking gestegen en wel met 10 procent. Dit heeft te maken met het feit dat het aantal werkenden is gestegen. De beroepsbevolking voor deze leeftijdsgroep telt 1924 personen.

PAGE 15

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 15 IV. Participatiegraad De participatiegraad is de verhouding van de b eroepsbevolking op de totale bevolking en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer. De participatiegraad daalde iets van 49,4 procent in oktober 2002 naar 49,1 procent in 2004. Zowel de beroepsbevolking als de bevolking steeg in bi jna gelijke proporties. IV.1 GESLACHT De participatiegraad van de mannen is met bijna 3 procent punten gedaald. Deze bedraagt thans 49,5 procent van de mannelijke bevolking. De stijging van de bevolking is naar verhouding groter geweest dan de stijging van de beroepsbevolking. De participatiegraad van de vrouwen is in oktober 2004 met 2 procent punten gestegen. Naar verhouding is de beroepsbevolking meer gestegen dan de bevolking. De participatiegraad bedraagt thans 48,7 procent van de vrouwelijke bevo lking. IV.2. Leeftijd De participatiegraad in de leeftijdsgroep 15 24 jaar bedraagt 42,5 procent, 9 procent punten minder dan in oktober 2004. De oorzaak hiervan is voor een deel toe te schrijven aan de daling van de beroepsbevolking en de nog grotere sti jging van de bevolking. De leeftijdsgroep 25 44 jaar heeft de hoogste participatiegraad. Bijna 90 procent van de bevolking in deze leeftijdsgroep is economisch actief. Dit percentage is vergeleken met oktober 2002 met bijna 3 procent punten gestegen. Omda t de beroepsbevolking in deze leeftijdsgroep meer steeg dan de bevolking is de participatiegraad gestegen. De participatiegraad bedraagt thans 89,4 procent.

PAGE 16

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 16 In tegenstelling tot de vorige leeftijdsgroepen is de participatiegraad in de leeftijdsgroepen van af 45 jaar met 1 procent licht gestegen en bedraagt thans 55,8 procent. Dit is het effect van de stijging van zowel de beroepsbevolking als de bevolking.

PAGE 17

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 17 Bijlage tabellen Tabel 3. Ontwikkeling in de bevolking en in de beroepsbevolking 1994 2004 3 Totaal Oct 9 4 Oct 96 Jun 00 Census 2001 Oct 02 Oct 04 1 Werkend 5723 6510 5488 4865 4334 4661 2 Werkzoekend 336 412 322 486 571 456 (1+2) 3 Beroepsbevolking 6059 6922 5810 5351 4905 5117 4 Economisch niet actief 2893 2644 2364 2557 2306 2527 5 Bevolking 15jr.+ 8952 9566 8174 7908 7211 7644 2883 2788 6 Totale bevolking 11964 12832 11113 10791 9928 10432 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 50.6 53.9 52.3 49.6 49.4 49.1 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 5.5 6.0 5.5 9.1 11.6 8.9 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 47.8 50.7 49.4 45.1 43.7 44.7 Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar geslacht. 2002 2004. Ma n Oct 94 Oct 96 Jun 00 Census 2001 Oct 02 Oct 04 1 Werkend 3489 3711 2980 2615 2195 2266 2 Werkzoekend 159 181 188 258 290 207 (1+2) 3 Beroepsbevolking 3648 3892 3168 2873 2485 2473 4 Economisch niet actief 1111 1023 840 983 886 1121 5 Bevolking 15jr.+ 4759 4915 4008 3856 3371 3594 1450 1405 6 Totale bevolking 6338 6579 5497 5306 4752 4999 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 57.6 59.2 57.6 54.1 52.3 49.5 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 4.4 4.7 5.9 9.0 11.7 8.4 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 55.0 56.4 54.2 49.3 46.2 45.3 3 Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de Census in een ander periode van het jaar (januari) is gehouden. Verschil in perioden van het jaar kan, naast andere factoren zoals verschil in methodieken van onderzoek, een verklaring zijn vo or de verschillen in beide resultaten.

PAGE 18

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 18 Vrouw Oct 94 Oct 96 Jun 00 Census 2001 Oct 02 Oct 04 1 Werkend 2234 2799 2508 2250 2138 2395 2 Werkzoekend 177 231 134 228 281 253 (1+2) 3 Beroepsbevolking 2411 3030 2642 2478 2419 2648 4 Economisch niet actief 1782 1621 1524 1574 1420 1406 5 Bevolking 15jr.+ 4193 4651 4166 4052 3839 4054 1433 1383 6 Totale bevolking 5626 6253 5616 5485 5176 5437 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 42.9 48.5 47.0 45.2 46.7 48.7 (2:3) 8 Werkloosheidspercentage (%) 7. 3 7.6 5.1 9.2 11.6 9.6 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 39.7 44.8 44.7 41.0 41.3 44.1 Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking naar leeftijd. 2002 2004. Leeftijd 15 24 Oct 94 Oct 96 Jun 00 Census 2001 Oct 02 Oct 04 1 Werkend 849 963 598 468 363 377 2 Werkzoekend 87 184 108 128 167 127 (1+2) 3 Beroepsbevolking 936 1147 706 596 530 504 4 Economisch niet actief 772 633 548 266 495 681 5 Bevolking 15 2 4 1708 1780 1254 862 1025 1185 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 54.8 64.4 56.3 69.1 51.7 42.5 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 9.3 16.0 15.3 21.5 31.5 25.2 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 49.7 54.1 47.7 54.3 35.4 31.8 Leeftijd 25 44 Oct 94 Oct 96 Jun 00 Census 2001 Oct 02 Oct 04 1 Werkend 3319 3819 3232 2845 2372 2502 2 Werkzoekend 189 198 141 247 259 189 (1+2) 3 Beroe psbevolking 3508 4017 3373 3092 2631 2691 4 Economisch niet actief 694 517 348 443 369 319 5 Bevolking 25 44 4202 4534 3721 3535 3000 3010 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 83.5 88.6 90.6 8 7.5 87.7 89.4 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 5.4 4.9 4.2 8.0 9.8 7.0 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 79.0 84.2 86.9 80.5 79.1 83.1

PAGE 19

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 19 Leeftijd 45plus Oct 94 Oct 96 Jun 00 1 Jan Oct 02 Oct 04 1 Werkend 1555 1728 1658 1552 1599 1781 2 Werkzoekend 60 30 73 111 145 143 (1+2) 3 Beroepsbevolking 1615 1758 1731 1663 1744 1924 4 Economisch niet actief 1427 1494 1468 1529 1442 1521 5 Bevolking 45plus 3042 3252 3199 3192 3186 3445 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 53.1 54.1 54.1 52.1 54.7 55.8 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 3.7 1.7 4.2 6.7 8.3 7.4 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 51.1 53.1 51.8 48.6 50.2 51.7

PAGE 20

___________________Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Bonaire 2004 20 Tabel 4. Ontwikkeling van de bevolking naar geslacht. 2002 2004. Man Bevolking 2002 Net doorstroom Sterftes Net migratie Bevolking 2003 0 4 401 17 0 12 430 5 14 974 16 0 10 948 15 24 496 52 1 31 516 25 34 467 13 0 47 501 35 44 883 32 4 20 827 45+ 1531 82 31 18 1600 Totaal 4752 90 36 16 4822 Bevolking 2003 Net doorstroom Sterftes Net migratie Bevolking 2004 0 4 430 40 0 16 486 5 14 948 34 0 4 918 15 24 516 72 1 1 588 25 34 501 34 0 42 509 35 44 827 16 3 27 835 45+ 1600 85 41 30 1674 Totaal 4822 113 45 120 5010 Ontwikkeling van de bevolking 2002 2004. Naar geslacht. Vrouw Bevolking 2002 Net doorstroom Sterftes Net migratie Bevolking 2003 0 4 415 3 0 10 428 5 14 935 3 1 8 923 15 24 522 32 0 2 552 25 34 661 20 0 30 671 35 44 983 13 0 11 981 45+ 1660 78 37 7 1708 Totaal 5176 77 38 48 5263 Bevolking 2003 Net doorstroom Sterftes Net migratie Bevolking 2004 0 4 428 15 0 17 460 5 14 923 7 0 8 924 15 24 552 48 0 2 598 25 34 671 35 0 38 674 35 44 981 12 1 27 995 45+ 1708 93 41 33 1793 Totaal 5263 102 42 121 5444