Citation
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek St.Maarten 2005

Material Information

Title:
Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek St.Maarten 2005

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
labour
arbeidskrachtenonderzoek
labour
werkenden
werkloosheid
werkloosheidpercentage
werkgelegenheid
income
inkomen

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 1 EERSTE RESULTATEN ARBEIDSKRACHTENONDERZOEK SINT MAARTEN 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Afd. Publicatie & Inlichtingen Tel: 461 1031 Fax: 461 1696 Email: info@cbs.an

PAGE 2

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 SAMENVATTING ................................ ................................ ................................ ........................ 3 METHODOLOGIE ................................ ................................ ................................ ....................... 4 DEFINITIES ................................ ................................ ................................ ................................ .. 5 ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING. OKTOBER 2 004 2005 ................................ ...... 6 EERSTE RESULTATEN AR BEIDSKRACHTENONDERZO EK SINT MAARTEN .......... 7 I. WERKENDEN ................................ ................................ ................................ ......................... 10 II. WERKZOEKENDEN EN WERKLOOSHEIDSPERCENT AGE ................................ .... 12 III. BEROEPSBEVOLKIN G ................................ ................................ ................................ ..... 13 IV. PARTICIPATIEGRAA D ................................ ................................ ................................ ..... 14 BIJLAGE: TABELLEN ................................ ................................ ................................ ............. 15

PAGE 3

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 3 Inleiding In oktober 2005 hield het Centraal Bureau voor de Statistiek een Arbeidskrachten onderzoek (AKO) in Sint Maarten. Het AKO is een steekproef onderzoek onder huishoudens met als doel de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. De belangrijkste concepten in dit onderzoek zijn het werkloosheidspercentage, de ontwikkeling in de werkende bevolking, de ontwikkeling in de werkzoekende bevolking en de participatiegraad. Het onderzoek wordt normaliter om de twe e jaar in de maanden februari maart gehouden. Om budgettaire redenen was het dit jaar niet meer mogelijk om het onderzoek in dezelfde periode (februari/maart) te houden. Derhalve werd het onderzoek dit jaar naar oktober 2005 verschoven. Men dient rekening te houden met het feit dat het tijdstip van het jaar waarin het onderzoek werd uitgevoerd, invloed heeft kunnen uitoefenen op de resultaten ten opzichte van maart 2003. Seizoen effecten, zoals een hoog toeristisch seizoen rond deze periode (meer werkgelege nheid), zijn niet uitgesloten. Het bevolkingscijfer van oktober 2005 werd berekend door het bevolkingscijfer dat resulteerde uit de Census te muteren met de mutaties (geboorte, sterfte en migratie) die bij de afdeling bevolking van Sint Maarten in de per iode maart 2003 oktober 2005 waren geregistreerd. Tussen maart 2003 en oktober 2005 is de bevolking met 2593 personen toegenomen (7,8 procent), waarbij de bevolking van 15 jaar en ouder bijna 70 procent van uitmaakt. Thans volgen de eerste resultaten van het AKO onderzoek. Deze betreffen de situatie per september/oktober 2005. De resultaten worden steeds met de resultaten van februari/maart 2003 vergeleken. Het zijn netto resultaten van in en uitstroom van de beroepsbevolking en kunnen derhalve niet veel vertellen over wat tussen de verschillende bevolkingsgroepen gedurende het jaar heeft plaatsgehad. Samenvatting In Sint Maarten is de werkende bevolking met ruim 1800 personen toegenomen ten opzichte van maart 2003. Dit is een toename van 12 procent. Het aantal werkzoekenden is met 19 procent gedaald. Onder andere hierdoor is het werkloosheidspercentage van 17,5 naar 13,4 procent gedaald. Als gevolg van de daling van de stijging het aantal werkenden is de beroepsbevolking met ruim 1200 personen toegenome n, een stijging van 6 procent. Het jeugdwerkloosheidspercentage is gedaald van 31,9 procent in 2003 naar 30,4 procent in 2005.

PAGE 4

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 4 Methodologie Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Het Arbeidskrachtenonderzoek is een steekproefonderzoek waarbij 10 procent van alle huishoudens van Sint Maarten worden geinterviewd. Omdat het AKO een steekproefonderzoek is heeft het werkloosheidspercentage in de steekproef van 2005 een onnauwkeurigheidsmarge van 1.30 procentpunten met een betrouwbaarheid van 80 procent. Dit bete kent dat het werkloosheidspercentage geschat wordt op 13,4 procent met een onnauwkeurigheidsmarge van plus of min 1,30 procentpunten. Om deze betrouwbaarheid te handhaven wordt tijdens de uitvoerfase van het onderzoek ernaar gestreefd om de non respons zo laag mogelijk te houden. De totale non respons (inclusief niet genterviewd) bedroeg in 2005 43 procent. Het bevolkingsbestand, dat het steekproefkader vormt voor het onderzoek, vormt nog altijd een probleem om een volledig representatieve steekproef t e kunnen trekken. Dat komt in veldwerkoperatie tot uiting, waarbij de interviewers als gevolg van een vervuild steekproef, in het veld problemen tegenkomen zoals adressen die niet meer bestaan, adressen onvindbaar en huishoudens die inmiddels bedrijven zij n geworden. Dit probleem kan een effect hebben gehad op de respons op de resultaten te minimaliseren. Doch een eventue el negatief effect kan hiermee niet volledig worden uitgesloten. Een kantekening is tevens dat het veldwerk uitgevoerd is in de orkaanperiode. periode waren de oorzaken van ee n lagere respons. Bovengenoemde punten maken dat de resultaten van het AKO 2005 als een indicatie gelden voor de werkelijk arbeidsmarkt situatie. Steekproeftrekking De steekproef van het AKO is een systematische steekproef met een aselect begin. Het stee kproefkader is het bevolkingsbestand. De steekproefgrootte is berekend op 1250 adressen. Om te compenseren voor non respons wordt bij de trekking van de steekproef met het verwachte non repons percentage Veldwerk De veldwerkperiode van het AKO duurt normaliter ongeveer 1 maand maar is met 3 weken uitgelopen. De interviews worden afgenomen door 20 interviewers. Uitgangspunt is dat alle leden van het huishouden met behulp van een vragenlijst to e op de arbeidsmarkt. Aan het eind van de veldwerkperiode worden de resultaten met behulp van een computerprogramma tot statistieken gecompileerd.

PAGE 5

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 5 Definities Werkenden: Alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle persone n die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer hebben gewerkt tegen betaling. Werkzoekend : Alle personen van 15 jaar en ouder die tijdens het onderzoek zonder werk zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken mocht een baan beschikbaar zijn. Economisch niet actief : Alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn naar werk. Werkloosheidspercentage : Het aantal werkzoekenden gedeeld door de ber oepsbevolking Jeugdwerkloosheidspercentage : Het werkloosheidspercentage van de personen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Beroepsbevolking : de werkenden en de werkzoekenden bij elkaar opgeteld, ook wel de economisch actieve bevolking genoemd. P articipatiegraad : De participatiegraad is de verhouding van de beroepsbevolking op de totale bevolking en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer.

PAGE 6

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 6 Ontwikkeling van de bevolking. Oktober 2004 2005 Table 1. Ontwikkeling van de bevolking oktober 2004 2005 (inclusief instituten) 1 Oktober 2004 Net in uitstroom Sterftes Immigratie Emigratie 1 Oktober 2005 0 4 2737 141 4 218 53 2618 5 14 6146 147 0 311 140 6464 15 24 3972 190 2 370 277 4253 25 34 6309 374 8 614 213 6328 35 44 7420 126 15 386 207 7710 45 54 5121 271 20 216 135 5453 55+ 2989 392 83 125 84 3339 Totaal 34694 472 132 2240 1109 36165 Om enigszins een inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de beroepsbevolking is het belangrijk om te weten hoe de bevolking in het afge lopen jaar zich heeft ontwikkeld. In dit geval gaat het om de bevolking tussen oktober 2004 en oktober 2005. Ontwikkelingen in de bevolking zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de sterfte, het aantal geboortes en in de migratie. Deze bepalen de mate van in en uitstroom van personen in de bevolking en dus ook de mate van in en uitstroom in de beroepsbevolking. Het aantal geboortes is in tabel 1 zichtbaar in de netto instroom van de 0 4 jarigen. De bevolking is tussen oktober 2004 en oktober 2005 gestegen In alle leeftijdsgroepen is in 2005 sprake geweest van een immigratieoverschot. De bevolking in de leeftijdsgroep 15 24 jaar is in genoemde periode gestegen. Het overgrote deel van de stijging betrof instroom uit de vorige leeftijdsgroep. Immigratie hee ft netto weinig invloed gehad op de stijging. Het aantal personen in de leeftijdsgroep 25 34 jaar is in oktober 2005 licht gedaald. Instroom uit de vorige leeftijdsgroep was negatief, maar immigratie heeft hiervoor gecompenseerd waardoor de bevolking slech ts licht daalde. De bevolking is in de leeftijdsgroep 35 44 jaar gestegen, zowel als gevolg van instroom uit de vorige leeftijdsgroep als van een immigratieoverschot. De bevolking in de oudere leeftijden vanaf 45 jaar is gestegen voornamelijk door natu urlijke stijging.

PAGE 7

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 7 Eerste resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten Tabel 2 geeft de voornaamste resultaten voor 2003 en 2005 weer. In de Bijlage staan de resultaten van de andere jaren. De meetmomenten in deze publicatie betreffen de maanden maart 2003 en oktober 2005. Table 2. Ontwikkeling van de bevolking buiten instituten en van de beroepsbevolking. Totaal Maart 2003 Oktober 2005 Mutaties Procentuele Mutaties 1 Werkend 16200 18073 1873 11.6 2 Werkzoekend 3433 2798 635 18.5 (1+2) 3 Beroepsbevolking 19633 20871 1238 6.3 4 Economisch niet actief 5422 5997 575 10.6 5 Bevolking 15jr.+ 25055 26868 1813 7.2 6 Totale bevolking 33317 35910 2593 7.8 (3:6) 7 P articipatiegraad (%) 58.9 58.1 0.8 8 Werkloosheidpercentage (%) 17.5 13.4 4.1 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 48.6 50.3 1.7 Table 3. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking buiten instituten naa r geslacht Man Maart 2003 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 8780 9714 934 10.6 2 Werkzoekend 1545 1194 351 22.7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 10325 10908 583 5.6 4 Economisch niet actief 1850 2007 157 8.5 5 Bevolking 15jr.+ 12175 12915 740 6.1 6 Totale bevolking 16203 17303 1100 6.8 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 63.7 63.0 0.7 8 Werkloosheidpercentage (%) 15.0 10.9 4. 0 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 54.2 56.1 2.0

PAGE 8

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 8 Vervolg tabel 3 Vrouw Maart 2003 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 7419 8359 940 12.7 2 Werkzoekend 1888 1604 284 15.0 (1+2) 3 Beroepsbevolking 9307 9963 656 7.0 4 Economisch niet actief 3572 3990 418 11.7 5 Bevolking 15jr.+ 12879 13953 1074 8.3 6 Totale bevolking 17114 18607 1493 8.7 (3:6) 7 P articipatiegraad (%) 54.4 53.5 0.8 8 Werkloosheidpercentage (%) 20.3 16.1 4.2 (1:6) 9 Werkend/Totale bev. (%) 43.4 44.9 1.6 Table 4. Ontwikkeling van de bevolking buiten instituten en van de beroepsbevolking naa r leeftijd Leeftijd 15 24 Maart 2003 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 1362 1401 39 2.9 2 Werkzoekend 639 613 26 4.1 (1+2) 3 Beroepsbevolking 2001 2014 13 0.6 4 Economisch niet actief 1 857 2210 353 19.0 5 Bevolking 15 24 3858 4224 366 9.5 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 51.9 47.7 4.2 7 Werkloosheidpercentage (%) 31.9 30.4 1.5 (1:5) 8 Werkend/T otale bev. (%) 35.3 33.2 2.1

PAGE 9

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 9 Vervolg tabel 4 Leeftijd 25 44 Maart 2003 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 9712 10934 1222 12.6 2 Werkzoekend 1977 1613 364 18.4 (1+2) 3 Beroepsbevolking 11689 12547 858 7.3 4 Economisch niet actief 1471 1403 68 4.6 5 Bevolking 25 44 13160 13950 790 6.0 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 88.8 90.0 1.1 7 Werkloosheidpercentage (%) 16.9 12.9 4.1 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 73.8 78.3 4.6 Leeftijd 45plus Maart 2003 Oktober 2005 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 5126 5737 611 11.9 2 Werkzoekend 816 572 244 29.9 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5942 6309 367 6.2 4 Economisch niet actief 2094 2384 290 13.8 5 Bevolking 45plus 8036 8693 657 8.2 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 73.9 72.6 1.4 7 Wer kloosheidpercentage (%) 13.7 9.1 4.7 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 63.8 66 2.2

PAGE 10

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 10 I. Werkenden De werkende bevolking van Sint Maarten is met ruim 1800 personen gestegen. Het aantal werkende n bedraagt 18073 personen. I.1.Geslacht Het aantal werkende mannen is ten opzichte van maart 2003 met bijna 11 procent gestegen. Er zijn 9714 mannen werkzaam. Net als bij de mannen is het aantal werkende vrouwen in oktober 2005 gestegen en wel met bijna 13 procent. Ondanks de stijging valt het aantal werkende vrouwen lager uit dan het aantal werkende mannen. De omvang van de werkende bevolking bij de vrouwen bedraagt 8359 personen. I.2. Leeftijd Een stijging van de werkende bevolking tussen 2003 en 200 5 heeft zich in alle leeftijdsgroepen voltrokken. De grootste stijging komt voor in de leeftijdsgroep 25 44 jaar. Bij de jongeren (15 24 jaar) is de werkende bevolking in absolute aantallen bijna gelijk gebleven. De bevolking van de jongeren is evenwel g estegen. Uit de cijfers blijkt dat een groot deel van hen niet de beroepsbevolking intreedt, maar economisch niet actief blijft. De tendens dat jongeren langer op school blijven zet zich daarmee voort. Het aantal werkende jongeren bedraagt 1401 personen. De werkende bevolking in de leeftijdsgroep 25 34 jaar is met ruim 1200 personen gestegen, een stijging van bijna 13 procent. Er zijn 10934 personen werkzaam. De werkende bevolking in de hogere leeftijden (45 jaar en ouder) is met ruim 600 personen gest egen, een stijging van bijna 12 procent. Het aantal werkenden bedraagt 5737 personen.

PAGE 11

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 11 I.3. Ratio werkenden op de totale bevolking De ratio werkenden op de totale bevolking bedraagt in 2005 50,3 Ten opzichte van 2003 is deze ratio met bijna 2 procentpunt en gestegen. Gezien het feit dat de bevolking niet is gedaald, is de daling van de werkenden toe te schrijven aan een daling van de werkgelegenheid. I.4. Werkenden naar economische positie De stijging van de werkenden heeft zich nagenoeg geheel alleen i n de categorie maart 2003 met bijna 1900 personen toegenomen. De ontwikkelingen in overige categorien zijn verhoudingsgewijs gering. Table 5. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2003 Sint Maarten Overig NA+Aruba Nederland Overig Totaal Werkgever 0 10 0 194 204 Kleine zelfstandige 199 381 78 1352 2010 Loontrekker in vaste dienst 1360 1584 131 7268 10343 Loontrekker in tijdelijke dienst 160 52 78 1235 1525 Losse jobs 45 84 0 754 883 Contract 158 169 20 706 1053 Overige 21 0 0 137 158 Onbekend 0 0 0 24 24 Totaal 1943 2280 307 11670 16200 2005 Sint Maarten Overig NA+Aruba Nederland Overig Totaal mutaties 2003 2005 Werkgever 28 29 25 140 222 18 Kleine zelfstandige 228 284 36 1496 2044 34 Loontrekker in vaste dienst 1901 2243 170 7912 12226 1883 Loontrekker in tijdelijke dienst 139 127 21 1101 1388 137 Losse jobs 64 14 0 502 580 303 Contract 237 148 42 916 1343 290 Overige 18 0 16 84 118 40 Onb ekend 0 44 0 110 154 130 Totaal 2615 2889 310 12261 18075 1875 mutaties 2003 2005 672 609 3 591 1875 De stijging van de werkenden betrof alle bevolkingsgroepen in bijna gelijke aantallen, behalve personen geboren in Nederland. Procentueel is het aanta l werkenden geboren in Sint Maarten het meest gestegen (34,5 procent).

PAGE 12

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 12 II. Werkzoekenden en werkloosheidspercentage Het aantal werkzoekenden is tussen 2003 en 2005 met ruim 600 personen afgenomen. Procentueel is dit een daling van bijna 19 procent (tabel 2). De omvang bedraagt thans 2798 personen. De daling van het aantal werkzoekenden kan gedeeltelijk het effect zijn van de stijging in de werkgelegenheid. Als gevolg van de daling van het aantal werkzoekenden en een stijging va n het aantal werkenden is het werkloosheidspercentage in de betreffende periode met 4,1 procentpunten gedaald. Het bedraagt thans 13,4 procent van de beroepsbevolking. II.1. Geslacht Het aantal werkzoekende mannen is met ruim 300 personen gedaald; van rui m 1500 personen in maart 2003 naar 1194 personen in oktober 2005, een daling van 23 procent. Het werkloosheidspercentage van de mannen bedraagt in oktober 2005 10,9 procent, 4 procent punten lager dan in 2003. Het aantal werkzoekende vrouwen daalde van ruim 1800 naar 1604 een daling van 15 procent. Het werkloosheidspercentage van de vrouwen daalde met 4 procent punten ten opzichte van 2003 en bedraagt thans 16,1 procent. Voor beide geslachten geldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald omdat he t aantal werkenden is toegenomen en het aantal werkzoekenden is gedaald.

PAGE 13

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 13 II.2. Leeftijd De werkzoekende bevolking is in alle leeftijdsgroepen gedaald, waarbij de grootste procentuele daling in de leeftijdsgroep 45plus jaar is te zien. Het aantal werkzoeke nden is hier met bijna 30 procent afgenomen, en het werkloosheids percentage is met bijna 5 procentpunten gedaald in deze leeftijdsgroep. II.2.1 Jeugdwerkloosheid Het jeugdwerkloosheidspercentage bedraagt in oktober 2005 30,4 procent, 1,5 procent punten minder dan in 2003. De ratio jeugdwerkloosheid / totaal werkloosheid bedraagt 2.3. Een ratio van hoger dan 2 wordt internationaal als hoog beschouwd. III. Beroepsbevolking De beroepsbevolking is in 2005 met ruim 1200 personen gestegen, een stijging van 6 procent. Deze stijging komt doordat het aantal werkenden meer is toegenomen dan het aantal werkzoekenden is afgenomen. De beroepsbevolking telt thans 20871 personen. III.1. Geslacht De mannelijke beroepsbevolking is met bijna 600 personen gestegen, een stijging van bijna 6 procent. De mannelijke beroepsbevolking telt thans 10908 personen. De vrouwelijke beroepsbevolking is met meer dan 650 personen gestegen. De totale vrouwelijke beroepsbevolking komt uit op 9963 personen. III.2. Leeftijd De leeftijds groep met de grootste beroepsbevolking is de leeftijdsgroep 25 44 jaar. Met uitzondering van de leeftijdsgroepen 15 24 jaar (ongewijzigd) is de beroepsbevolking in alle overige leeftijdsgroepen gestegen. Ondanks dat de bevolking met bijna 10 procent is g estegen, is weinig ontwikkeling te zie in de beroepsbevolking van de jongeren (15 24). Het grootste gedeelte van de bevolking bij de jongeren is schoolgaand en daarom economisch niet actief. De beroepsbevolking telt ongeveer 2000 personen. In de leeftijds groep 25 44 jaar is de beroepsbevolking met 7 procent (absoluut een stijging van ruim 850 personen) toegenomen als gevolg van een grotere stijging van de werkende bevolking dan de daling van het aantal werkzoekenden.

PAGE 14

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 14 IV. Participatiegraad De participatiegraad van Sint Maarten is in oktober 2005 ten opzichte van maart 2003 gedaald en bedraagt thans 58,1 procent van de beroepsbevolking. IV.1. Geslacht Bij de mannen is de participatiegraad licht gedaald en bedraagt 63,0 proce nt. De participatiegraad van de vrouwen bedraagt 5 3,5 procent en is, net als bij de mannen het geval is, met bijna 1 procentpunt gedaald. IV.2. Leeftijd Bij de jongeren is de participatiegraad gedaald van 51,9 procent in maart 2003 naar 47,7 procent in oktober 2005. Dit komt omdat meer jongeren langer op school zijn blijven zitten blijven. In de leeftijdsgroep 25 44 jaar is de participatiegraad met 1 procentpunt gestegen. In 2005 bedraagt deze 90 procent van de bevolking. De participatiegraad in de le eftijdsgroep 45plus daalde met ruim 1 procentpunt, van 73,9 naar 72,6 procent.

PAGE 15

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 15 BIJLAGE: TABELLEN Table 6. Ontwikkeling van de bevolking buiten instituten en van de beroepsbevolking Totaal Maart 1995 Maart 1997 Juni 2000 Census 2001 Maart 2 003 Oktober 2005 1 Werkend 15442 14424 15615 15413 16200 18073 2 Werkzoekend 2034 3059 2411 2271 3433 2798 (1+2) 3 Beroepsbevolking 17476 17483 18026 17684 19633 20871 4 Economisch niet actief 4725 4224 5192 4812 5422 5997 5 Bevolking 15+ 22201 21707 23218 22496 25055 26868 6 Totale bevolking 30098 28908 31096 30369 33317 35910 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 58.1 60.5 58.0 58.2 58.9 58.1 8 Werkloosheidpe rcentage (%) 11.6 17.5 13.4 12.8 17.5 13.4 (1:6) 9 Werkenden/Totale bevolking (%) 51.3 49.9 50.2 50.8 48.6 50.3 Table 7. Ontwikkeling van de bevolking buiten instituten en van de beroepsbevolking naar geslacht Man Maar t 1995 Maart 1997 Juni 2001 Census 2001 Maart 2003 Oktober 2005 1 Werkend 8465 8157 8691 8280 8780 9714 2 Werkzoekend 902 1240 999 973 1545 1194 (1+2) 3 Beroepsbevolking 9367 9397 9690 9253 10325 10908 4 Economisch niet actief 1 533 1316 1655 1623 1850 2007 5 Bevolking 15+ 10900 10713 11345 10876 12175 12915 6 Totale bevolking 14831 14311 15282 14766 16203 17303 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 63.2 65.7 63.4 62.7 63.7 63.0 8 Werkloosheidspercentage (%) 9.6 13.2 10.3 10.5 15.0 10.9 (1:6) 9 Werkenden/Totale bevolking. (%) 57.1 57.0 56.9 56.1 54.2 56.1

PAGE 16

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 16 Vervolg tabel 7 Vrouw Maart 1995 Maart 1997 Juni 2000 Census 2001 Maart 2003 Oktober 2005 1 Werkend 6977 6267 6924 7133 7419 8359 2 Werkzoekend 1132 1819 1412 1298 1888 1604 (1+2) 3 Beroepsbevolking 8109 8086 8336 8431 9307 9963 4 Economisch niet actief 3192 2908 3537 3189 3572 399 0 5 Bevolking 15+ 11301 10994 11873 11620 12879 13953 6 Totale bevolking 15267 14597 15814 15603 17114 18607 (3:6) 7 Participatiegraad (%) 53.1 55.4 52.7 54.0 54.4 53.5 8 Werkloos heidspercentage (%) 14.0 22.5 16.9 15.4 20.3 16.1 (1:6) 9 Werkenden/Totale bevolking (%) 45.7 42.9 43.8 45.7 43.4 44.9 Table 8. Ontwikkeling van de bevolking buiten instituten en van de beroepsbevolking naar leeftijd Leeftijd 15 24 Maart 1995 Maart 1997 Juni 2000 Census 2001 Maart 2003 Oktober 2005 1 Werkend 1562 1648 1485 1459 1362 1401 2 Werkzoekend 592 647 613 495 639 613 (1+2) 3 Beroepsbevolking 2154 2295 2098 1954 2001 2014 4 Econ omisch niet actief 1754 1548 1923 1638 1857 2210 5 Bevolking 15 24 3908 3843 4041 3592 3858 4224 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 55.1 59.7 51.9 54.4 51.9 47.7 7 Werkloosheidspercentage (%) 27 .5 28.2 29.2 25.3 31.9 30.4 (1:6) 8 Werkenden/Totale bevolking (%) 40.0 42.9 36.7 40.6 35.3 33.2

PAGE 17

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 17 Vervolg tabel 8 Leeftijd 25 44 Maart 1995 Maart 1997 Juni 2000 Census2001 Maart 2003 Oktober 2005 1 Werkend 10873 9624 6688 9641 9712 10934 2 Werkzoekend 1206 1702 1308 1253 1977 1613 (1+2) 3 Beroepsbevolking 12079 11326 7996 10894 11689 12547 4 Economisch niet actief 1239 1108 1495 1326 1471 1403 5 Bevolking 25 44 13318 12434 9491 12220 13160 13950 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 90.7 91.1 84.2 89.1 88.8 89.9 7 Werkloosheidspercentage (%) 10.0 15.0 16.4 11.5 16.9 12.9 (1:6) 8 Werkenden/Totale bevolking (%) 81.6 77.4 70.5 78.9 73.8 78.4 Leeftijd 45plus Maart 1995 Maart 1997 Juni 2000 Census2001 Maart 2003 Oktober 2005 1 Werkend 3007 3135 4142 4313 5126 5737 2 Werkzoekend 236 702 490 523 816 572 (1+2) 3 Beroepsbevolking 3243 3837 4632 4836 5942 6309 4 Economisch niet actief 1732 1568 1774 1809 2094 2384 5 Bevolking 25 44 4975 5405 6406 6645 8036 8693 (3:5) 6 Particip atiegraad (%) 65.2 71.0 72.3 72.8 73.9 72.6 7 Werkloosheidspercentage (%) 7.3 18.3 10.6 10.8 13.7 9.1 (1:6) 8 Werkenden/Totale bevolking (%) 60.4 58.0 64.7 64.9 63.8 66.0 Table 9. Ontwikkeling van de bevolking Ok tober 2004 2005 naar geslacht. Sint Maarten (Inclusief instituten) Vrouwen 1 Oktober 2004 Netto in uitstroom Sterftes Immigratie Emigratie 1 Oktober 2005 0 4 1400 47 1 121 21 1339 5 14 3163 87 0 165 73 3342 15 24 2044 80 1 211 145 2189 25 34 3182 175 3 333 109 3228 35 44 3918 44 3 195 95 4059 45 54 2645 174 10 120 69 2860 55+ 1542 181 41 62 40 1704 Totaal 17894 231 59 1207 552 18721

PAGE 18

Eerste Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Sint Maarten 2005 18 Mannen 1 Oktober 2004 Netto in uitstroom Sterftes Immigratie Emigratie 1 Oktober 2005 0 4 1337 94 3 97 32 1279 5 14 2983 60 0 146 67 3122 15 24 1928 110 1 159 132 2064 25 34 3127 199 5 281 104 3100 35 44 3502 82 12 191 112 3651 45 54 2476 97 10 96 66 2593 55+ 1447 211 42 63 44 1635 Totaal 16800 241 73 1033 557 17444