Citation
Sportparticipatie op Curaçao 2016

Material Information

Title:
Sportparticipatie op Curaçao 2016

Subjects

Subjects / Keywords:
participatieonderzoek
participation survey

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

CBS Membership

Aggregations:
Central Bureau of Statistics Curaçao

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 2

Sportparticipatie op Curaao 2016 Nicole T. Wever, MSc.

PAGE 3

Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao Adres: WTC Building, Piscaderabay z/n Phone: (599 9) 839 2300 Email: info@cbs.cw Website: www.cbs.cw Facebook: www.facebook.cw/cbscur Copyright Willemstad, Central Bureau of Statis tics, 2017 De inhoud van deze publicatie kan worden geciteerd, mits de bron nauwkeurig en duidelijk wordt vermeld ISBN: 978 99904 5 075 0

PAGE 4

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 3 Voorwoord Voor uit het Participatieonderzoek dat door het Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS) Curaao in 2016 is uitgevoerd. In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen in d e mate van participatie van de bevolking van Curaao op sportief en cultureel gebied. Er is door het CBS een behoefte geconstateerd binnen de sportsector naar geactualiseerde cijfers over de sportparticipatie van de Curaaose bevolking. Om tot het huidige meetinstrument te komen zijn zowel lokale als internationale onderzoeken naar sportparticipatie bestudeerd en hebben gesprekken plaatsgevonden met belangrijke actoren uit de sportsector om het instrument toe te spitsen op de lokale behoefte. Om in de toek omst aan deze behoefte te blijven voldoen is het van belang om dit onderzoek binnen enkele jaren te herhalen. Drs. S. de Boer Directeur CBS

PAGE 5

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 4 Dankwoord bedanken voor hun bijdrage en ondersteuning aan het P articipatieonderzoek. Uit de afdeling veldwerk, hoofd veldwerk (Lizmari Fecunda Manuela), de cordinator van het onderzoek (Gwendolyn Sparen), de codeurs (Ruthmila Eisden en Filomena Valks), en de 44 enquteurs voor het uitvoeren van het onderzoek. Voor het waarborgen van de data kwaliteit gaat een dank uit naar de medewerkers van de afdeling automatisering en afdeling methodologie. Aan Lysandra de Meza voor het programmeren van de vragenlijst voor tabletgebruik en voor alle additionele ondersteuning, aan Gregory Lai voor het controleren en updaten van de tablets en voor het dienen als ICT helpdesk voor de enquteurs en aan Leander Kuijvenhoven voor het uitvoeren van de steekproeftrekking en de ophoging van het data bestand. via overleggen een bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd. Voornamelijk aan waarnemend hoofd SDS (Ellen Maduro) en hoofd Publicatie en Inlichtingen (Harely Martina). Als laatste, maar zeker niet als minste gaat een dank uit naar FDDK en Ministerie OWC S, die een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek in de vorm van stakeholder.

PAGE 6

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 5 Samenvatting Sportbeoefening heeft verschillende positieve effecten zowel voor het individu als voor de samenleving. Sport heeft een belangrijke rol in de preventieve gezo ndheidzorg, in het bevorderen van sociale integratie en voor de algemene leefbaarheid van de samenleving. In dit onderzoek is gekeken naar verschillende vormen van sportparticipatie. Hetzij het meedoen aan sportactiviteiten op actieve, passieve of onderste unende wijze. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een aselecte steekproef onder huishoudens van Curaao. In totaal hebben 3361 respondenten meegedaan aan het onderzoek. Om een beter beeld te krijgen van over demografische groepen is de mate van sp ortparticipatie uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Er is verder gekeken naar verschillen tussen de bevolking die participeert en de bevolking die niet participeert als het gaat om enkele sport gerelateerde onderwerpen. Enkele interes sante resultaten uit he onderzoek zijn: A ctieve sportparticipatie ; 36,2 procent van de Curaaose bevolking 6 jarigen en ouder heeft in de afgelopen 12 maanden een sport beoefend. Mannen en de bevolking 12 19 jarigen doen het meest aan sport. Er is geen ver schil tussen opleidingsniveaus. De meeste beoefende sport is Lopen, Wandelsport of Kaminata. Sporters voelen zich veiliger op en rond sportwedstrijden vergeleken met niet sporters. Verder vinden sporters sport eerder positief voor sportmotivatie en voor de persoonlijke ontwikkeling dan niet sporters. Passieve sportparticipatie ; 38,4 procent van de bevolking van Curaao van 12 jaar en ouder woont sportevenementen bij of volgt het als toeschouwer. Mannen, de bevolking 12 34 jarigen en de bevolking laag opgele iden volgen sportevenementen relatief gezien het meest. Veldvoetbal is de meest bezochte of bijgewoonde sport. Sportbezoekers tonen een hogere mate van trots voor de prestaties van Curaaose topsporters vergeleken met niet sportbezoekers. Verder voelen spo rtbezoekers zich in significante mate veiliger op en rond sportwedstrijden vergeleken met niet sporterbezoekers. Ondersteunende sportparticipatie ; 9,7 procent van de Curaaose bevolking 12 jarigen en ouder heeft in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan in de sport. Mannen, de bevolking 12 34 jarigen en de bevolking midden opgeleiden doen het meest aan vrijwilligerswerk in de sport. Baseball is de sport die van de meeste vrijwilligers geniet. Dat er op Curaao geld wordt uitgegeven om sport beoefe ning te stimuleren en dat Curaao sportclubs ondersteunt door de sportaccommodaties te beheren en te onderhouden wordt als belangrijker ervaren door sport ondersteuners dan door niet sportondersteuners.

PAGE 7

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 6 Summary Practicing sports positively impacts both the individual and society as a whole in different ways. Sport s play an important role in preventive healthcare in promoting social integration This survey examines the different forms of participation in sp orts: through active practice, passive participation and supporting activities. A random sample of Curaao In total 3361 respondent s participated in the survey To obtain a better understanding of the different demographic groups, t he levels of participation in sports were broken down by age sex and educational level, and it was analyzed how the participating and non participating populations differ on a number of sport s related topics The following are some interesting results of the survey : A ctive participation in sports : 36 2 percent of the population of Curaao aged 6 years and older have practiced a sport in the last 12 months Men and the 12 19 age group practice sports the most No difference was found by educational level. T he most practiced type of sport is Walking Hiking or Trekking Those who do practice sports feel more safe at and around sports competitions, compared to those who do not Those who practice sports are also more likely to think that sports contribute to their motivation to practice sports and to their personal development, compared to those who do not practice sports Passive participation in sports : 38 4 percent of the population of Curaao aged 12 years and older visit sports events or follow sports as spectators In relative terms, m e n, the 12 34 age group and the population with a low level of education follow sports events the most The sport with the most visitors or spectators is outdoor soccer Those who do visit sports events show a higher level o f pride in the achievements of Curaao an top athletes, compared to those who do not Those who visit sports events also feel significantly safer at and around sports matches, compared to those who do not Supportive sports participation : 9 7 percent of the population of Curaao aged 12 years and older volunteered in sports related activities during the last 12 months. Men th e 12 34 age group and the population with an intermediate level of education are the ones volunteer ing the most in spo rts related activities. The sport that counts with the highest number of volunteers is b aseball. The fact that, on Curaao money is spent to stimulate sports participation and that sport s facilities on Curaao are managed and maintained as a way of suppor ting local sports clubs is considered more important by those who do

PAGE 8

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 7 Resumen Hasimentu di deporte tin diferente efekto positivo, tantu pa esun ku ta hasi komo pa komunidat den su totalidat. Deporte ta hunga un papel importante den kuido preventivo di sal, e ta promov integrashon sosial i ta yuda hasi komunidat en general mas agradabel pa biba aden. Den e enkuesta ak, a opserv e diferente maneranan di partisip den deporte: partisipashon aktivo, pasivo i dunando sosten na aktividat deportivo. Pa e enkuesta, a skohe un sierto kantidat di kas di famia na Krsou di tal manera ku tur enkuesta a konta ku 3.361 partisipante. Pa por studia e diferente gruponan demogrfiko mih, a parti e nivel di partisipashon deportivo a base di edat, sekso i nivel di enseansa. Tambe a analis kon esnan ku s ta partisip i esnan ku no ta partisip ta diferensi di otro riba sierto tereno re lashon ku deporte. Aki ta sigui algun resultado interesante di e enkuesta: Partisipashon aktivo den deporte : praktik un deporte den e ltimo 12 lunanan. Hende hmber i e poblashon di 12 19 aa ta e snan ku mas ta praktik deporte. No tin diferensia pa loke ta trata e nivelnan di enseansa. E deporte mas praktik ta kanamentu, f kaminata. Ora kompar deportista i hende ku no ta praktik deporte, por mira ku deportista ta sinti nan mas safe na enkuent ro deportivo i den bisindario di esakinan. Ademas, kompar ku hende ku no ta praktik deporte, e deportistanan ta mas inklin na mira deporte komo un motivashon pa hasi deporte i pa desaroyo personal. Partisipashon pasivo den deporte : 38,4 porshento di pob sigui f presensi evento deportivo. Relativamente mir, esnan ku mas ta sigui evento deportivo ta hende hmber, e poblashon di 12 34 aa i e poblashon ku un nivel di enseansa abou. Futbl di vlt ta e deporte mas bis hit. Esnan ku ta bishit evento deportivo ta ekspres mas orguyo pa e prestashonnan di e deportistanan yu di Krsou di taya mundial, kompar ku esnan ku no ta bishit evento deportivo. Ademas, na komparashon ku hende ku no ta bishit evento deportivo, hen de ku s ta bishit esakinan ta sinti nan signifikativamente mas safe na enkuentro deportivo i den bisindario di nan. Partisipashon den deporte, den forma di sosten : 9,7 porshento di poblashon di Krsou di 12 aa e durante e ltimo 12 lunanan. Esnan ku mas ta hasi trabou boluntario den deporte ta hende hmber, e poblashon di 12 34 aa i e poblashon ku nivel di enseansa medio. Beisbl ta e deporte ku ta konta ku mas tantu boluntario. E echo ku na Krsou ta saka sn pa stimul hasimentu di deporte i ku Krsou ta sosten klup deportivo, manehando i manteniendo e fasilidatnan deportivo ta algu ku esnan ku ta duna sosten na deporte ta konsider mas importante, kompar ku esnan ku no ta duna sosten na deporte.

PAGE 9

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 8 Inhoud Voorwoord ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 3 Dankwoord ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 Samenvatting ................................ ................................ ................................ ................................ .. 5 Summary ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 6 Resumen ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 7 Lijst van figuren ................................ ................................ ................................ ............................. 9 Lijst van ta bellen ................................ ................................ ................................ .......................... 10 1 Inleiding ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 11 1.1 Doel van het onderzoek ................................ ................................ ................................ .... 12 1.2 Vraagstelling ................................ ................................ ................................ ....................... 12 1.3 Definities ................................ ................................ ................................ .............................. 13 1.4 Statistische afkortingen ................................ ................................ ................................ ..... 13 2 Opzet ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 14 2.1 Data verzameling ................................ ................................ ................................ ............... 14 2.2 Data verwerking ................................ ................................ ................................ ................. 14 2.3 Data analyse ................................ ................................ ................................ ........................ 15 3 Resultaten ................................ ................................ ................................ ................................ ... 16 3.1 Actieve sportparticipatie ................................ ................................ ................................ ... 16 3.2 Passieve sportparticipatie ................................ ................................ ................................ 23 3.3 Ondersteunende sportparticipatie ................................ ................................ ................... 28 4 Tot slot ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 32 Literatuurlijst ................................ ................................ ................................ ................................ 33

PAGE 10

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 9 Lijst van figuren ............................ 18 ................................ .......... 22 ................... 26

PAGE 11

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 10 Lijst van tabellen Tabel 1. Actieve sportparticipatie naar leeftijd en geslacht ................................ ................................ ...................... 16 Tabel 2. Top 10 beoefende sport (36,2% van totale bevolking) ................................ ................................ ................ 17 Tabel 3. Top 10 beoefende sport onder mannen (45,1% van mannen in de bevolking) ................................ ....... 17 Tabel 4. Top 1 0 beoefende sport onder vrouwen (28,9% van vrouwen in de bevolking) ................................ .... 18 Tabel 5. Vorm van sportbeoefening ................................ ................................ ................................ ............................. 19 ................................ ...... 19 Tabel 7. Locatie sportbeoefening ................................ ................................ ................................ ................................ .. 19 Tabel 8. Tevreden of zeer tevreden over accommodatie en openbare plek waar er wordt gesport (in %)* ...... 20 Tabel 9. Verschil sporters en niet sporters over belang van sportprestaties* ................................ ......................... 20 Tabel 10. Verschil in mening sporters en niet sporters over onderste uning aan de sportsector* ........................ 20 Tabel 11. Verschil in mening sporters en niet sporters over gevoel van veiligheid in de sport* ......................... 21 Tabel 12. Vormen van wangedrag ervaren in de sport (in %)* ................................ ................................ ................ 21 Tabel 13. Verschil in mening sporters en niet sporters over de meerwaarde van sport* ................................ ..... 21 Tabel 14. Type beperking of aandoening (in %) ................................ ................................ ................................ ......... 22 Tabel 15. Passieve sportparticipatie naar leeftijd en geslacht ................................ ................................ ................... 24 Tabel 16. Top 10 bezocht of bijgewoond sport (38,4% van totale bevolking) ................................ ......................... 24 Tabel 17. Top 10 bezocht of bijgewoond sport door mannen (47,8% van mannen in de bevolking) .................. 25 Tabel 18. Top 10 bezocht of bijgewoond sport door vrouwen (30,9% van de bevolking vrouwen) ................... 25 Tabel 19. Verschil sportbezoekers en niet sporterbezoekers over belang van sportprestaties* ........................... 26 Tabel 20. Verschil sportbezoekers en niet sporterbezoekers over ondersteuning aan de sportsector* .............. 27 Tabel 21. Verschil sportbezoekers en niet sportbezoekers over veiligheid rondom sportevenementen* .......... 27 Tabel 22. Ondersteunende sportparticipatie naar leeftijd en geslacht ................................ ................................ .... 28 Tabel 23. Top 10 sport voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk (9,7% van totale bevolking) ........................... 29 Tabel 24. Top 10 sport voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk door mannen (13,1% van bevolking mannen) ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 29 Tabel 25. Top 10 sport voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk door vrouwen (6,9% van bevolking vrouwen) ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 29 Tabel 26. Welke vormen van vrijwilligerswerk (in %)* ................................ ................................ ............................. 30 Tabel 27. Verschil sportondersteuners en niet sportondersteuners over ondersteuning aan de sportsector* .. 31 Tabel 28. Verschil sportbezoekers en niet sporterbezoekers over veiligheid rondom sportevenementen* ....... 3 1

PAGE 12

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 11 John F. Kennedy (1917 1963) 1 Inleiding Participatie aan arbeid en scholing is van belang voor een evenwichtige ontwikkeling van de mens. Voor wat betreft arbeid en scholing heeft het CBS middels onderzoek Arbeidskrachtenonderzoek ( AKO ) en Census reeds een beeld va n de situatie op Curaao Het AKO wordt jaarlijks uitgevoerd en de Census om de tien jaar. Minstens zo belangrijk voor een mens is de deelname aan activiteiten op sportief en cultureel gebied. Vanuit de samenleving is een toenemende behoefte aan informati e over participatie aan sociaal culturele activiteiten In 1999 was er voor het laatst een participatieonderzoek door het CBS uitgevoerd, als onderdeel van het POTOSO onderzoek. POTOSO bestond uit een Participatieonderzoek (PO), Toerismeonderzoek (TO) en een Slachtofferonderzoek (SO). Waarbij het PO gedeelte gericht was op het verkrijgen van informatie over de mate waarin de bevolking van de Nederlandse Antillen deelneemt aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport & cultuur. Gebaseerd op de bestaande behoefte naar actuele informatie hierover, heeft het CBS besloten om een onderzoek van Sport en Cultuur Participatie uit te voeren. Hoewel het Participatieonderzoek (PO) participatie in zowel de sport als de cultuursector onderzocht, wordt in de huidige publicatie alleen de resultaten van sport behandeld. Cultuur wordt in een volgende publicatie belicht. Nadat er in hoofdstuk 1 het belang van sportparticipatie en wat het inhoudt is uitgelegd wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op de opzet en methodologie van het onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van sportparticipatie behandeld waarbij zowel beschrijvende resultaten als verklarende statistieken van de verschillende vormen van participatie worden uitgewerkt. De publicatie wordt afgesloten met enkele slotopmerkingen Belang van sportparticipatie Sportbeoefening heeft ve rschillende positieve effecten zowel voor het individu als voor de samenleving. Sport heeft een belangrijke rol in de preventieve gezondheidzorg (de Greef, 2009) in het bevorderen van sociale integratie en voor de algemene leefbaarheid van de samenleving (Boonstra & Hermens, 2011; Ministerie OWCS, 2013; UNESCO, 2015). UNESCO heeft een beleidsgebied dat speciaal gericht is op het bevorderen van sport en recreatie me t als doel de kwaliteit van het leven te verhogen (UNESCO 2015 )

PAGE 13

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 12 Volgens h 2017 Naar de sportieve Curaaose samenleving; moet sport zowel als doel en als middel gezien worden ( Ministerie OWCS, 2 013) Sport als doel houdt in dat het belangrijk is om de bevolking van Curaao toe te zetten om vaker en meer te sporten Dit zou kunnen worden bewerkstelligd via bijvoorbeeld informatiecampagnes of het faciliteren van de mogelijkheid om te sporten. Sport als middel houdt aan de andere kant in dat men een gewaardeerd aspect probeert te bereiken bijvoorbeeld welzijn of gezondheid, via de positieve effecten die sport erop heeft. De effecten van sport waar het Curaaose sportbeleid naar wil streven zijn : Een verhoogd welzijnsgevoel ; S port zorgt voor een zinvolle en prettige vrijetijdsbesteding welke een toegevoegde waarde is voor het welzijns gevoel. Een verhoogd niveau van gezondheid en relatief lagere gezondheidskosten ; Sport kan gezien worden als een preve ntiemaatregel voor verschillende gezondheidsklachten. Sociaal weerbare burgers ; Burgers kunnen belangrijke vaardigheden ontwikkelen door te sporten in georganiseerd verband. Natievorming ; Sport kan ervoor zorgen dat de burgers zich gaan identificeren met d e prestaties van sporters uit eigen land wat voor een gevoel van nationalisme/patriottisme kan zorgen. Betere benutting van het economische potentieel van sport ; Door het organiseren van internationale sport evenementen zou Curaao bekend worden als een s portbestemming waardoor sporttoerisme zich zou kunnen ontwikkelen (Ministerie OWCS, 2013) De visie die gepresenteerd wordt binnen het Curaaose sportbeleid is dat de overheid van Curaao op lange termijn stre eft se Dit houdt een samenleving in waar er in alle gelederen en door alle soorten burgers, jong oud fysiek of mentaal beperkt veel aan actieve en passieve sport wordt gedaan g voldoende aan sport om langer gezond te kunnen blijven in 2025 (Ministerie OWSC, 2013). Een korte termijn doel waar het sportbeleid naar streeft, is dat de sportparticipatie in 2017 met 15 procent zou groeien ten opzichte van het cijfer voor actieve spor tparticipatie uit 1999 van het CBS welke 32,4 procent was (CBS 1999) 1.1 Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate van participatie van de bevolking van Curaao op sportief gebied. 1.2 Vraagstelling De hoofdvr aag van deze publicatie luidt:

PAGE 14

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 13 Hoe is het gesteld met de sport participatie van de bevolking van Curaao ? Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden de volgende deelvragen expliciet belicht: 1. In welke mate neemt de bevolking actief deel aan sportactiviteiten? 2. In welke mate neemt de bevolking passief deel aan sportactiviteiten? 3. In welke mate neemt de bevolking ondersteunend deel aan sportactiviteiten? 1.3 Definities Actieve sport participatie: Zelf betrokken zijn (als amateur) bij de beoefening en uitvoering van sport activiteiten Ondersteunende sport participatie: Het bijdragen aan de sport sector in de vorm van bijvoorbeeld tijd of geld. Passieve sport participatie: Het bijwonen (als toeschouwer) of volgen van sport evenementen Sportbeoefenin g: Alle sport activiteiten behalve lichamelijke sport die scholieren tijdens schooluren beoefenen of die een volwassene als onderdeel van werk beoefend. Sport participatie: Het beoefenen van sport (actief) en het volgen /bezoeken van sport en/of genteres seerd zijn in sport (passief). 1.4 Statistische a fkortingen M Gemiddelde SD Standaarddeviatie maat voor de spreiding van een verdeling t t waarde, toetsingsgrootheid p p waarde, overschrijdingskans d Cohen s d maat voor effectgrootte

PAGE 15

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 14 2 Opzet 2.1 Data verzameling Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een aselecte steekproef onder huishoudens van Curaao. De steekproef is getrokken uit het adressenbestand van het tutionele bevolking. De totale steekproefomvang bedroeg N= 2500 huishoudens. Met deze steekproefomvang is rekening gehouden met een non respons van 20%. De data verzameling vond plaats van 1 juli tot en met 3 oktober 2016. De gebruikelijke looptijd voor e en veldonderzoek bedraagt 8 weken maar doordat dit onderzoek tijdens de zomervakantie zou plaatsvinden wat voor uitval van respons zou kunnen zorgen was gekozen om er een langere periode te nemen. De CAPI methode ( Computer Assisted Personal Interviewing) werd gehandhaafd voor de data verzameling Hierbij zijn tablets ( Dell Venue 10) gebruikt In totaal hebben 44 enquteurs meegewerkt aan het onderzoek. Ieder persoon van 6 jaar of ouder die onderdeel maakt van het huishouden op het getrokken adres werd ge nterviewd. In totaal hebben 1337 huishoudens meegedaan aan het onderzoek, in andere woorden 53.5% van de huishoudens heeft meegedaan aan het onderzoek. De non respons is te wijten aan: 24.4% onbewoonde of onvindbare adressen, 28.5% weigeringen, bij 25.3% was niemand thuis (3x) en 21.8% door andere redenen. Omdat er meerdere personen in een huishouden aan h et onderzoek mee kon den doen bedraagt dit onderzoek een totaal van 3361 respondenten. 2.2 Data verwerking Het gebruikte computerprogramma om het onderzoek mee uit te voeren was Census and Survey Processing System (CSPro) versie 6.3 Gedurende de veldwerkperiode werden de ing evulde vragenlijsten gecontroleerd door de projectleider en waar nodig, bv bij een foutieve interpretatie van een vraag, werden de enquteurs bijgestuurd. Na afloop van de veldwerkperiode werden de bestanden van alle enquteurs samengevoegd in n bestand welk weer werd verdeeld in twee bestanden om de onderwijsvragen te coderen. Na het coderen worden de bestanden weer samengevoegd tot n bestand welk door de projectleider en de programmeur van afdeling automatisering gecontroleerd werd voor afwijkende wa ardes door frequentie tabellen voor alle vragen uit te draaien. De laatste fase van opschoning (data editing) en de ophoging van de dataset is door de methodoloog uitgevoerd. Er bestaan enkele aspecten in de steekproef die voor een vertekening ten opzicht e van de populatie kunnen zorgen. Om deze vertekening te corrigeren wordt er een wegingsfactor berekend gebaseerd op de geslachtverhouding en leeftijdsverhouding uitgaande van de

PAGE 16

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 15 CBS bevolkingsschattingen (per 1 oktober 201 6 ) op basis van Census 2011 en be volkingsregister gegevens 2.3 Data analyse Alle analyses voor dit onderzoek zijn uitgevoerd met behulp van het statistische programma SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versie 20. Beschrijvende analyses van de opgehoogde data zijn uitgevoe rd om percentages te berekenen en om de tabellen met de beschrijvende resultaten te maken. Daarnaast zijn enkele verklarende analyses (onafhankelijke t toets ) uitgevoerd met de onopgehoogde data om te achterhalen of er significante verschillen bestaan tussen bepaalde groepen (bv. sporters vs. niet sporters) en of deze verschillen relevant zijn of niet Doel van de onafhankelijke t toets is om te achterhalen of de gemiddelden van twee aparte groepen aan elkaar gelijk zijn. Deze toets kan bijvoorbeeld laten zien of de meningen van sporters en niet sporters ten opzichte van sport significant van elkaar verschillen of niet. Daarnaast is het van belang om te kijken naa r de effectgrootte van de t toets wat een beeld geeft van de mate weer waarin er het verschil tussen de gemiddelden werkelijk relevant is. Hiervoor kan de Cohen s d die een index is voor effectengrootte gebruikt worden. Hierbij betekent d =.20 dat er spr ake is van een kleine effectgrootte, d =.50 is een middelmatige effectgrootte en d =.80 is een gro te effectgrootte (Becker, 2000; Cohen, 1988) Een effectgrootte kleiner dan d =.20 betekent dat een gevonden verschil niet noemenswaardig is.

PAGE 17

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 16 3 R esultaten 3.1 Actieve sport pa rticipatie Actieve sportparticipatie omvat een aantal aspecten. Er is gekeken naar de omvang van de bevolking die een sport beoefent, evenals het aantal sporten die personen beoefenen. Hieruit vallen de meest populaire sporten te destilleren. Tevens geven de resultaten informatie over de wijze waarop men de sport beoefent (hoe vaak, alleen, in groepsverband, al dan niet georganiseerd, sportlocatie etc.). Naar gelang de relevantie is onderscheid gemaakt naar leeftijd en geslacht. Voorts wordt de mening weergegeven van de sporter als het gaat om sportlocatie, sportondersteuning, het veiligheidsaspect en invloed van hun gezondheid en financile situatie op het kunnen sp orten. 3.1.1 Sportbeoefening Zes en dertig komma twee procent van de bevolking van Curaao van 6 jaar en ouder heeft in de afgelopen 12 maanden een sport be oefend (tabel 1) Van de mannen doe t 45,1 procent aan sport b ij vrouwen is dit percentage 28,9%. In de leeftijdsgroep 12 19 wordt relatief gezien het meest gesport. Na een daling tussen de leeftijdsgroepen 12 19 en 20 34 blijft de mate waarin gesport wordt vrij stabiel tot aan de laatste leef tijdsgroep waar er weer een grote dal ing wordt geconstateerd Tabel 1 Actieve sportparticipatie naar leeftijd en geslacht Sport participatie (%) Sport participati e (absolu u t) Populatie (6 jr en ouder ) Leeftijd Geslacht Geslacht Geslacht Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 6 11 55, 2% 35, 7% 45, 7% 3270 2006 5276 5927 5618 11545 12 19 73, 8% 39, 9% 57, 3% 6121 3146 9267 8291 7887 16178 20 34 46, 2% 30, 4% 37, 7% 5760 4458 10218 12461 14666 27127 35 49 45, 3% 31, 6% 37, 5% 6063 5543 11606 13377 17548 30925 50 64 36, 8% 29, 4% 32, 6% 5530 5802 11332 15031 19743 34774 65+ 26, 6% 14, 4% 19, 5% 2689 2065 4754 10114 14298 24412 Tota a l 45, 1% 28, 9% 36, 2% 29433 23020 52453 65201 79760 144961 D e mate van sportbeoefening is grotendeels gelijk over de verschillende opleidingsniveau s ; lager opleidingsniveau ( 34,2 %), midden opleidingsniveau ( 35,3 %), hoger opleidingsniveau ( 30,4%). Bij het berekenen van sportparticipatie per opleidingsniveau is alleen gekeken is naar de bevolking die 20 jaar en ouder is. De jongere leef tijdsgroepen zorgen voor een vertekening in de resultaten gezien de groep laagopgeleiden dan ook schoolgaande kinderen zou bevatten die nog geen diploma hebben.

PAGE 18

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 17 3.1.2 Aantal sporten per persoon Als er gekeken wordt naar hoeveel verschillende soorten sport men in het afgelopen jaar heeft beoefend blijkt dat 77,0 procent v an de sportbeoefenaars in het afgelopen jaar alleen n sport heeft beoefend 1 7 2 procent doet mee aan twee sporten en 5 ,8 procent doet aan drie of meer sporten. Het gemiddelde aantal spor ten per sportbeoefenaar is 1.29. Dit gemiddelde is zowel bij de mannelijke als bij de vrouwelijke sporters enigszins gelijk, 1.33 en 1.24 respectievelijk. 63.2 procent van de sportbeoefenaars (12 jaar en ouder) geven aan naar hun gevoel voldoende aan sport te doen terwijl 35.8 procent aangeeft dat dit niet het geval is. 3.1.3 Meest populaire sporten werden 52 verschillende sporten genoemd door het aandeel van de bevolking di e aangegeven heeft een sport te beoefenen. De tien populairste sporten die de bevolking van Curaao in het afgelopen jaar heeft beoefend zijn in tabel 2 te zien. In tabel 3 en 4 word de top tien meest beoefende sport per geslacht gerapporteerd. Aan de hand van deze tabellen is te zien dat de populariteit van bepaalde sporten per geslacht verschilt. Tabel 2 Top 10 beoefende sport (36,2% van totale bevolking) Type sport Percentage Absolu u t Lopen, Wandelsport, Kaminata 24, 7% 12953 Veldvoetbal 13, 3% 6862 Zwemmen 9, 4 % 4945 Fitness, Zumba 9, 4% 4937 Honkbal 5, 2% 2717 Softbal 3, 9% 2068 Gymnastiek of turnen 3, 2% 1686 Hardlopen, joggen of tr immen 3, 2% 1677 Wielrennen, toerfietsen of mountainbiken, BMX 3, 0% 1554 Tennis 2, 3% 1222 Tabel 3 Top 10 beoefende sport onder mannen (45,1% van mannen in de bevolking ) Type of sport Percentage Absolu u t Veldvoetbal 23, 0% 6762 Lopen, Wandelsport, Kaminata 15, 6% 4587 Honkbal 8, 4% 2469 Zwemmen 7, 3% 2150 Fitness, Zumba 5, 8% 1716 Wielrennen, toerfietsen of mountainbiken, BMX 4, 3% 1269 Softbal 4, 3% 1262 Bodybuilding 3, 3% 966 Hardlopen, joggen of tr immen 3, 1% 926 Domino 3, 1% 919

PAGE 19

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 18 Tabel 4 Top 10 beoefende sport onder v rouw en (28,9% van vrouwen in de bevolking) Type of sport Percentage Absolu u t Lopen, Wandelsport, Kaminata 36, 4% 8366 Fitness, Zumba 14, 0% 3221 Zwemmen 12, 2% 2795 Gymnastiek of turnen 4, 9% 1116 Aerobics, steps o f spinning 3, 6% 818 Softbal 3, 5% 807 Hardlopen, joggen of tr immen 3, 3% 751 Volleybal 2, 9% 667 Tennis 2, 9% 664 Gewichtheffen crossfit 1, 7% 381 3.1.4 Manieren van sportbeoefening Naast informatie over welke sporten op Curaao worden beoefend is het ook belangrijk om meer te weten over de manier waarop deze sporten worden beoefend. De respondenten kregen de mogelijkheid om van de 3 sporten die ze het meest beoefenden enkele verd iepende vragen te beantwoorden. Deze vragen zullen in deze paragraaf worden behandeld. Op meest beoefende sport 1, sport2, sport3 1 ) in de afgelopen 12 maanden beoefend 69,3 procent van de bevolking sporters aangeeft de sport die ze het meest beoefende eens per week of vaker te beoefenen en 18,5 procent geeft aan het dagelijks te beoefenen. In figuur 1 is te zien dat naarmate de frequentie waarin een sport wordt beoefend de rang van de sportbeoefening ook daalt. Figu ur 1 De manier en waarop door de bevolking het meest wordt gesport zijn in groepsverband (34, 6%), alleen (31,5 ) of als lid v an een sportvereniging (22, 4 %). De verdeling en van de andere sporten zijn te zien in tabel 5 1 Sport 1 is de sport die het meest is beoefend in afgelopen 12 maanden. Sport 2 is de sport die na Sport 1 het meest werd beoefend in de afgelopen 12 maanden. Sport 3 is de sport die het meest werd beoefend in de afgelopen 12 maanden na Sport 1 en Sport 2. 26.8 9.1 4.1 27.6 18 8.1 44.3 63.3 69.3 1.3 9.6 18.5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sport 3 Sport 2 Sport 1 Enkele keren in afgelopen 12 mnd Eens per maand of vaker Eens per week of vaker Dagelijks

PAGE 20

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 19 Tabel 5 Vorm van sportbeoefening Sport 1 Sport 2 ** Sport 3 *** In groepsverband, georganiseerd door uzelf, familie, vrienden 34, 6 43,8 46, 9 Alleen, ongeorganiseerd 31,5 29,6 22, 2 Als lid van een sportvereniging 22, 4 19,3 22,2 Als abonnee, lid of cursist van een fitnesscentrum of commercile sportaanbieder 7, 4 3, 8 4, 9 Via de naschoolse opvang 1 2 Via FDDK 1,0 0, 8 In het kader van bedrijfssport 0, 9 0,9 1, 3 Via het sociaal cultureel werk, sportbuur t werk of welzijnswerk 0 8 1, 8 2, 9 Via een zorginstelling of revalidatiecentrum 0, 2 Sport 1 bedraagt 36% van de bevolking Sport 2 bedraagt 8 % van de bevolking ** Sport 3 bedraagt 2% van de bevolking 29,4 P rocent van de sportbeoefenaars volgt een les, cursus of training van de door hun meest beoefende sport en 18,0 procent doet mee aan competities, toernooien of sportevenementen. Echter, 5 2 6 procent van de sportbe oefenaars doet geen van de bovengenoemde activiteiten in de door hun benoemde sport (Tabel 6 ) Tabel 6 Sport 1 Sport 2 ** Sport 3 ** Geen van de genoemde vormen 52,6 5 6,5 58,8 Lessen, cursussen of trainingen 29,4 2 7,4 28,6 Competitie, toernooien of sportevenementen 18,0 1 6,1 12,6 Sport 1 bedraagt 36% van de bevolking Sport 2 bedraagt 8 % van de bevolking ** Sport 3 bedraagt 2% van de bevolking In tabel 7 is te zien dat d e Curaaose sportbeoefenaar zijn of haar sport het vaakst op een openbare plek in de natuur ( Sport 1: 29,7% ; Sport 2: 37,1%; Sport 3: 30,0% ) of in een sportaccommodatie in de openlucht (Sport 1: 20,0%; Sport 2: 17,4%; Sport 3: 25 ,8%) beoefend. Tabel 7 Locatie sportbeoefening Sport 1 Sport 2 ** Sport 3 *** Op een openbare plek in de natuur (park, bos, strand of binnenwater ) 29, 7 37, 1 30, 0 In een sportaccommodatie in de open lucht (sportveld, tennisbaan of zwembad) 20, 0 17, 4 25, 8 In een overdekte sportaccommodatie (sporthal, gymzaal of fitnesscentrum) 19, 7 16, 0 20, 6 Op een openbare plek (pleintje, trapveldje of hangplek) 15, 9 12, 1 6, 6 Thuis of in de tuin 7, 4 6, 8 5, 8 In een overdekte accommodatie (buurthuis, wijkgebouw of kantine) 5, 4 9, 2 6, 3 Anders 2, 0 1, 3 4, 9 Sport 1 bedraagt 36% van de bevolking Sport 2 bedraagt 8% van de bevolking ** Sport 3 bedraagt 2% van de bevolking De Curaaose sportbeoefenaar (12 jaar en ouder) is overall vrij tevreden over de faciliteiten van de accommodaties en openbare plekken die hij of zij gebruikt om zijn of haar meest beoefende sport uit te oefenen. Ze zijn het meest tevreden over de bereikbaarheid per auto naar zowel de accommodaties (95, 9%) als naar de openbare plekken (95,8%). De mate van

PAGE 21

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 20 tevredenheid over sommige faciliteiten verschilt als deze bij een accommodatie zijn of bij een openbare plek, zie tabel 8 Tabel 8 Tevreden of zeer tevreden over accommodatie en openbare plek waar er wordt gesport (in %) Accommodatie Openbare plek De bereikbaarheid per auto 95,9 95,8 De openingstijden 94,9 93,1 De beschikbare routes 94,5 93,9 Het aantal parkeerplekken 89,2 92,8 De verlichting rondom de locatie 84,1 71,8 De hygine 83,0 74,5 De horecavoorzieningen 78,1 80,1 De bereikbaarheid met het openbare vervoer 74,5 82,2 De bereikbaarheid per fiets 64,9 81,0 De bereikbaarheid te voet 63, 5 80, 1 De toegankelijkheid met een rolstoel of rollator 62, 0 57, 0 Actieve sportparticipatie 3.1.5 Mening van sporters ten aanzien van sport Zowel sporters als niet sporters vinden de prestaties van topsporters belangrijk voor het imago van Curaao, zie tabel 9 Hoewel de t toets een significant verschil laat zien tussen sportbezoekers en niet sportbezoekers verschil niet noemenswaardig is ( t = 2.75, p < .01 d =.10 ). Verder is e r geen verschil gevonden tussen s porters en niet sporters als het gaat om het ervaren van trots voor de prestatie van Curaaose topsporters ( t = 1.66, p = n.s. d = .05 ). Tabel 9 Verschil sporters en niet sporters over belang van sportprestaties Niet sporters Sporters M SD M SD t p d Belang prestaties topsporters voor het imago van Curaao 4.58 .61 4.64 .62 2.75 .00** .10 Trots op prestaties van Curaaose topsporters 4.61 .60 4.64 .59 1.66 .10 .05 Range 1 (negatief) 5 (positief) p < .05,** p < .01 Actieve sportparticipatie Bij de vragen over meningen ten opzichte van de mate van ondersteuning aan de sportsector is te zien dat hoewel er significante verschillen gevonden zijn tussen sporters en niet sporters als het gaat om enkele onderwerpen, deze verschillen niet noemenswaardig 10 Tabel 10 Verschil in mening sporters en niet sporters over ondersteuning aan de sportsector Niet sporters Sporters M SD M SD t p d Het is belangrijk dat g eld wordt uitgegeven om sportbeoefening te stimuleren 4.52 .64 4.58 .65 2.26 .02** .09 Het is belangrijk dat sportclubs ondersteund worden via beheer en onderhoud 4.51 .62 4.57 .64 2.61 .01** .10 Er wordt v oldoende geld uitgegeven aan de ondersteuning sportaccommodatie 2.12 .97 2.16 .97 1.01 .31 .04 Range 1 ( negatief ) 5 ( positief ) p < .05,** p < .01 Actieve sportparticipatie

PAGE 22

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 21 Sporters voelen zich in significante mate veiliger op en rond sportwedstrijden vergeleken met niet sporters ( t = 4.85, p < 0 1 d = .20 ), zie tabel 11 Dit verschil heeft een kleine effectgrootte. Vindt u dat de laatste jaren grove en harde vormen van agressie sporters (M= 2.63) en niet sporters (M= 2.62) hun mening hierover delen ( t = 0.07, p = .n.s. d =.01 ). Tabel 11 Verschil in mening sporters en niet sporters over gevoel van veiligheid in de sport Niet sporters Sporters M SD M SD t p d Veilig op en rond sportwedstrijden 3.34 .95 3.53 .94 4.85 .00** .20 Toename agressie in de sport 2.62 1.02 2.63 .97 .07 .95 .01 Range 1 (negatief) 5 (positief) p < .05,** p < .01 Actieve sportparticipatie Bijna drie kwart (73,4 %) van de Curaaose bevolking heeft geen vorm van wangedrag ervaren in de sport in het afgelopen jaar (tabel 12 ). De vorm van wangedrag waar men het meest mee te maken had was verbaal geweld (schelden, pesten, treiteren, intimidatie of bedreiging) en het m inst was seksuele intimidatie. Tabel 12 Vormen van wangedrag ervaren in de sport (in %) Geen vorm van genoemd wangedrag ervaren 73,4 Verbaal geweld 8,0 Lichamelijk geweld 7,2 Diefstal 3,1 Vernieling of vandalisme 3,1 Overlast door geluid, overmatig alcohol drugsgebruik of tabaksrook 2,6 Discriminatie of kwetsende opmerkingen vanwege sekse, cultuur of religie, huidskleur, homoseksualiteit of handicap 2,1 Seksuele intimidatie 0,6 Actieve sportparticipatie Als het gaat om de meningen ten opzichte van de meerwaarde van sporten is te zien dat de sporters op alle vlakken (zie tabel 13 ) in meerdere mate de meerwaarde van sport ervaren dan de populatie niet sporters. Dit verschil is echter niet noemenswaardig voo r ( t = 7.85, p < .01, d = .28) ( t = 6.43, p < .01, d = .22) Tabel 13 Verschil in mening sporters en niet sporters over de meerwaarde van sport Niet sporters Sporters M SD M SD t p d Sport positief voor gezondheid 4.36 .66 4.46 .60 4.27 .00 ** .16 Sport positief voor sportmotivatie 4.16 .83 4.37 .61 7.85 .00 ** .2 8 Sport positief voor zelfvertrouwen 4.19 .77 4. 31 .68 4.40 .00 ** .16 Sport positief voor subjectief welzijn 4.17 .75 4.29 .66 4.56 .00 ** .17 Sport positief voor persoonlijke ontwikkeling 4.21 .74 4.36 .60 6.43 .00 ** .22 Range 1 (negatief) 5 (positief) p < .05,** p < .01 Actieve sportparticipatie

PAGE 23

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 22 3.1.6 Gezondheidsbeperkingen en sport Twee en tachtig procent van de bevolking geeft aan dat het over het algemeen goed of zeer goed is gesteld met hun gezondheid. Volgens 14,0 procent van de bevolking is hun gezondheid noch goed noch sle cht en 3,9 procent geeft aan dat het slecht of zeer slecht gesteld is met hun gezondheid. 12,6% van de Curaaose bevolking geeft aan een beperking of een chronische aandoening te hebben. Van de bevolkingsgroep die heeft aangegeven een beperking of aandoen ing te hebben geeft 56,1 procent aan dat het hierbij vooral gaat om een chronische aandoening en 30,2 procent om een lichamelijke of motorische aandoening (tabel 1 4 ). Tabel 14 Type beperking of aandoening (in %) Een chro nische aandoening 51, 6 Een lichamelijke of motorische beperking 30, 2 Een visuele beperking 5, 7 Een verstandelijke beperking 4, 7 Een psychische aandoening 4, 3 Een auditieve beperking 3, 5 D e bevolking (66,3%) die heeft aangegeven een beperking of aandoening te hebben, heeft aangegeven zich in bepaalde mate belemmerd te voelen in hun dagelijks leven door de beperking of aandoening. Terwijl 62,5 procent van de bevolking een bepaalde mate van belemmering ervaart om te spor ten. Zie figuur 2 voor meer informatie over de verdeling hiervan. Figuur 2 Er is ook gekeken of sporters en niet sporters met een beperking of aandoening significant van elkaar verschilden in de mate waarin ze zich belemmerd voelen in hun dagelijks leven Sporters met een beperking (M= 2.99 ) voelen zich in mindere mate significant ( t = 2.83 p < 01 d =. 31 ) belemmerd door hun beperking of aandoening verge leken met de niet sporters met een beperking (M= 2.63). 3.1.7 Financile beperkingen en sport Vier en veertig komma drie procent van de Curaaose bevolking (15 jaar en ouder) ervaart dat hun inkomen voldoende of meer dan voldoende is om zonder problemen rond te 29.7 22.3 14 17.2 18.8 26.8 37.5 33.7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In het sporten In het dagelijks leven Ernstig Matig Licht Niet

PAGE 24

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 23 komen. 17,1% ervaart het inkomen noch voldoende noch onvoldoende en 38,6 ervaart het inkomen als onvoldoende of zeer onvoldoende. 68,3 procent van de Cura aose bevolking, 15 jaar en ouder, ervaart hun financile situatie niet als een belemmering voor hun sport deelname. financile situatie belemmerd om deel te sporters (M= 3.51) zi ch in significant mindere mate ( t = 5.84, p < 01 d =. 21 ) belemmerd voelen in hun sportparticipatie door hun financile situatie vergeleken met niet sporters (M= 3.29) range 1 ( belemmerd ) 4 ( niet belemmerd ) 3.1.8 Ervaren veiligheid en sport Als laatst e onderdeel van actieve sport participatie is gekeken naar de mate waarin men zich verhinderd voelt om deel te nemen aan sport door een gevoel van onveiligheid. Hierbij geeft 69,5% van de bevolking (15 jaar en ouder) aan dat ze zich niet belemmerd voelt do or een gevoel van onveiligheid. Aan de andere kant voelt 30,5% zich hierdoor wel in bepaalde mate belemmerd bij hun deelname aan sport. Bij het analyseren of er een verschil hierin bestaat tussen sporters (M=3.5 4 ) en niet sporters (M= 3. 35 ) blijkt dat het verschil niet noemenswaardig is ( t = 5.31, p < .01 d = .19 ). 3.2 Passieve sportparticipatie Wederom is er een meting verricht van de omvang van de bevolking die aan passieve sportparticipatie doet, alsmede het aantal en soorten sportactiviteiten dat men bezoekt of volgt. Op basis hiervan zijn de meest populaire sporten waar men passief aan meedoet afgeleid. Ook is gekeken naar de wijze waarop passieve sporters de sport volgen (via de verschillende nieuwsmed ia of internet). Naar gelang de relevantie is onderscheid gemaakt naar leeftijd en geslacht. Voorts wordt de mening weergegeven van de sportbezoekers ten aanzien van sportaangelegenheden, zoals het belang van prestaties van en trots op topsporters voor de imago van Curaao, sportondersteuning, het veiligheidsaspect en invloed van hun financile situatie op het sportbezoek. 3.1.1 Sport bezoek V an de bevolking van Curaao heeft 38,4 procent in de afgelopen 12 maanden sportevenementen bijgewoond of gevolgd a ls toeschouwer (tabel 1 5 ). Het aandeel mannen dat sport volgt ( 47 8 %) is groter dan het aandeel vrouwen (30,9 % ) De populatie uit d e leeftijdsgroep en 12 19 en 20 34 volgen sportevenementen relatief gezien het meest.

PAGE 25

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 24 Tabel 15 Pas sieve sportparticipatie naar leeftijd en geslacht Sport participatie (%) Sport participati e (absolu u t) Populatie (12 jr en ouder ) Leeftijd Geslacht Geslacht Geslacht Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 12 19 68, 1% 44,9% 56,8% 5647 3545 9192 8291 7887 16178 20 34 59, 5% 45,8% 52,1% 7412 6714 14126 12461 14666 27127 35 49 45,3% 36,8% 40,5% 6063 6459 12522 13377 17548 30925 50 64 43,8% 23.3% 32,1% 6585 4591 11176 15031 19743 34774 65+ 26,0% 11,1% 17,3% 2625 1591 4216 10114 14298 24412 Tota a l 47,8% 30,9% 38,4% 28332 22900 51232 59274 74142 133416 Als er gekeken wordt naar opleidingsniveau blijkt het dat de mate waarin de bevolking sportevenementen volgt daalt naarmate het opleidingsniveau stij gt; lager opleidingsniveau ( 42,3 %), midden opleidingsniveau ( 36,1 %), hoger opleidingsniveau ( 21,5 %). 3.2.2 Meest populaire sporten 49 verschillende sporten genoemd die door de Curaaose bevolking die sport volgt worden gevolgd De tien populairste sporten waar de bevolking van Curaao in het afgelopen jaar als toeschouwer heeft bijgewoond of gevolgd zijn in tabel 1 6 te zien. In tabel 17 en 18 word t de top tien meest bezochte of bijgewoonde sport per geslacht gerapporteerd. Zoals bij het beoefenen van sport is een verschil per geslacht te zien in de populariteit van de sport die men volgt. Tabel 16 Top 10 bezocht of bijgewoond sport (38,4% van totale bevolking) Type sport Percentage Absolu u t Veldvoetbal 35, 5% 16662 Honkbal 32, 0% 16378 Softbal 10, 0% 5114 Basketbal 3, 2% 1648 Aerobics, steps or spinning 2, 6% 1328 Atletiek 2, 5% 1291 Volleybal 1, 5% 753 1, 3% 673 Tennis 1, 3% 646 Wielrennen, toerfietsen of mountainbiken, BMX 1, 0% 507

PAGE 26

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 25 Tabel 17 Top 10 bezocht of bijgewoond sport door ma n nen ( 47,8% van mannen in de bevolking ) Type of sport Percentage Absoluut Veldvoetbal 35, 5% 10065 Honkbal 33, 9% 9596 Softbal 7, 6% 2144 Basketbal 2, 8% 796 Aerobics, steps or spinning 2, 0% 574 Atletiek 1, 7% 487 Motor of autosport 1, 2% 346 1, 2% 345 Wielrennen, toerfietsen of mountainbiken, BMX 1, 2% 344 Volleybal 1, 1% 318 Tabel 18 Top 10 bezocht of bijgewoond sport door v rouw en (30,9% van de bevolking vrouwen) Type of sport Percentage Absoluut Honkbal 29, 6% 6782 Veldvoetbal 28, 8% 6596 Softbal 13, 0% 2969 Basketbal 3,7 % 852 Atletiek 3, 5% 804 Aerobics, steps or spinning 3, 3% 754 Tennis 1, 9% 437 Volleybal 1, 9% 435 1, 4% 328 Lopen, Wandelsport, Kaminata 1, 3% 290 3.2.3 Manieren van sport volgen Vier komma n procent van de Curaaose sportbezoekers die 12 jaar en ouder zijn geeft aan in de afgelopen 12 maanden dagelijks als toeschouwer naar sportwedstrijden of sportevenementen te zijn geweest. Vervolgens geeft 11,9 procent van de bevolking aan dit eens per week of vaker te hebben gedaan. 25,1 procent van de sportbezoekers ge eft aan ee ns per maand of vaker een sportwedstrijd of sport evenement te bezoeken en 59 ,0 procent van de bevolking geeft aan dit maar enkele keren in de afgelopen 12 maanden te hebben gedaan. Het bezoeken van sportevenementen is niet de enige manier waarop sport gevolgd kan worden. Het kan ook gevolgd worden via verschillende mediavormen. De media die hiervoor het meest wordt gebruikt is de televisie. In figuur 3 is te zien dat 69,8 procent van sportbezoekers sport eens per maand een per week of vaker en da gelijks volgen via de televisie. Dit percentage is kleiner bij alle andere mediavormen.

PAGE 27

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 26 Figuur 3 Het is ook interessant om te zien of de sportb ezoekers ook over de gevolgde of bezochte sport met andere mensen praten. Uit het onderzoek blijkt dat 24,7 procent van de sportbezoekers dagelijks met andere mensen over sportprestaties, sportwedstrijden of evenementen die hij of zij heeft bezocht praat. De verdeling over de andere frequenties zijn: 22,2 procent praat er eens per week of vaker over, 17,2 procent praat eens per maand of vaker, 26,5 procent heeft het er enkele keren in afgelopen jaar over gehad en 9,3% heeft er niet over gesproken met anderen. meeste sportbezoekers (78,7%) aan dat dit niet het geval is, 21,3 procent geeft aan dat dit wel het geval was. 3.2.4 Meningen van sportbezoekers ten aanzien van sport Zowel s portbezoekers als niet sportbezoekers vinden de prestaties van topsport ers belangrijk voor het imago van Curaao. Dit is te zien aan de hand van de gemiddelden van de vragen, deze liggen allebei dicht bij de hoogste mogelijke score (zie tabel 1 9 ) Het gevonden verschil is verwaarloosbaar. Bij de vraag over de mate waarin me n trots is op de prestaties van Curaaose topsporters blijkt uit de resultaten dat de sportbezoekers in significante mate meer trots ervaren dan niet sportbezoekers ( t = 5.47, p < 01 d =. 20 ). Tabel 19 Verschil sportbezoekers en niet sporterbezoekers over belang van sportprestaties Niet sportbezoekers Sportbezoekers M SD M SD t p d Belang prestaties topsporters voor het imago van Curaao 4.56 .64 4.67 .56 5.02 .00** .18 Trots op prestaties van Curaaose topsporters 4.57 .63 4.69 .54 5.47 .00** .20 Range 1 (negatief) 5 (positief) p < .05,** p < .01 Passieve sportparticipatie De gevonden verschillen ten opzichte van meningen over ondersteuning aan de sportsector tussen sportbezoekers en niet s portbezoekers zijn verwaarloosbaar, zie tabel 20 40.6 29.5 42.7 9.6 19.5 19.4 20.7 20.6 8.9 10 9.4 15 11.1 17.1 12.5 24.1 19.9 24 14.8 30.7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Internet Kranten of tijsdschriften Radio Televisie Niet in de afgelopen jaar Enkele keren in afgelopen jaar Eens per maand of vaker Eens per week of vaker Dagelijks

PAGE 28

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 27 Tabel 20 Verschil sportbezoekers en niet sporterbezoekers over ondersteuning aan de sportsector Niet sportbezoekers Sportbezoekers M SD M SD t p d Het is belangrijk dat g eld wordt uitgegeven om sportbeoefening te stimuleren 4.50 .65 4.61 .62 4.49 .00** .17 Het is belangrijk dat sportclubs ondersteund worden via beheer en onderhoud 4.49 .63 4.60 .62 4.57 .00** .18 Er wordt v oldoende geld uitgegeven aan de ondersteuning sportaccommodatie 2.17 .99 2.08 .94 2.34 .02* .09 Range 1 (negatief) 5 (positief), p < .05,** p < .01 Passieve sportparticipatie Sportbezoekers voelen zich op en rondom sportevenementen veiliger dan niet sportbezoekers ( t = 12.43, p < 01 d =. 47 ) (zie tabel 21 ) Niet sportbezoekers ervaren eerder dat de laatste jaren grove en harde vormen van agressie is toegenomen (M= 2.52) terwijl de sportbezoekers hier neutraler naar kijken (M= 2.75). Dit verschil is significant ( t = 4.99 p < 01 d =.23). Tabel 21 Verschil sportbezoekers en niet sportbezoekers over veiligheid rondom sportevenementen Niet sportbezoekers Sportbezoekers M SD M SD t p d Veilig op en rond sportwedstrijden 3.23 .92 3.67 .94 12.43 .00** .47 Toename agressie in de sport 2.52 1.00 2.75 .99 4.99 .00** .23 Range 1 (negatief) 5 (positief), p < .05,** p < .01 Passieve sportparticipatie 3.2.5 Financile beperkingen en sportbezoek financile situatie belemmerd om sport ouder aan zich hierin niet belemmerd te voelen door hun financile situatie. 11,8 procent geeft aan zich licht belemmerd te voelen, 7 ,3 procent wordt matig belemmerd en 11,8 procent wordt ernstig belemmerd door hun financile situatie. Het verschil in mate van ervaren belemmering tussen s portbezoekers (M= 3.46) en niet sportbezoekers (M= 3.36) ( t = 2.74, p < 01 d =.10 ) is niet noemen swaardig range 1 ( belemmerd ) 4 ( niet belemmerd ) 3.2.6 Ervaren veiligheid en sportbezoek 70,5 procent van de Curaaose bevolking die 15 jaar en ouder is voelt zich niet verhinderd in het bij wonen van sportevenementen door een gevoel van onveiligheid. 12,2 procent voelt zich licht belemmerd hierin, 8,7 procent voelt zich matig belemmerd en 8,7 procent voelt zich ernstig belemmerd. Hierbij voelen sportbezoekers (M= 3.56) zich in mindere mate ve rhinderd door een onveiligheidsgevoel vergeleken met niet sportbezoekers (M= 3.37) ( t = 5.38, p < 01 d =.20 ) 1 ( belemmerd ) 4 ( niet belemmerd )

PAGE 29

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 28 3.3 Ondersteunende sportparticipatie Om informatie te krijgen over ondersteunende sportparticipatie is er een analyse verricht van de omvang van de bevolking die aan ondersteunende sportparticipatie doet, bijvoorbeeld de soorten sportactiviteiten die men in de vorm van het verrichten van vrij willigerswerk ondersteund. Op basis hiervan zijn de meest populaire sporten die men ondersteund afgeleid. Daarnaast is ook gekeken naar de bestaande vormen die de vrijwilligerswerk kan aannemen en of men erover praat. Naar gelang de relevantie is ondersche id gemaakt naar leeftijd en geslacht. Voorts wordt de mening weergegeven van de sportondersteuners ten aanzien van sportaangelegenheden, zoals sportondersteuning, het veiligheidsaspect en invloed van hun financile situatie op het ondersteunen van de sport sector. 3.3.1 Sportondersteuning Van de gehele Curaaose bevolking 12 jaar en ouder, heeft 9,7 procent in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan in de sport. Mannen doen vaker aan vrijwilligerswerk in de sport dan vrouwen en de bevolking 12 19 jarigen (12,7%) en 20 34 jarigen (12,8%) doet vaker aan vrijwilligerswerk in de sport dan de bevolking uit de andere leeftijds groepen, zie tabel 22 Tabel 22 Ondersteunende sportpartic ipatie naar leeftijd en geslacht Sport participatie (%) Sport participati e (absolu u t) Populatie ( 12 jr en ouder ) Leeftijd Geslacht Geslacht Geslacht Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 12 19 15, 7% 9, 5% 12, 7% 1303 753 2056 8291 7887 16178 20 34 17, 1% 9, 2% 12, 8% 2125 1343 3468 12461 14666 27127 35 49 13, 3% 8, 5% 10, 6% 1780 1494 3274 13377 17548 30925 50 64 11, 8% 5, 7% 8, 3% 1773 1127 2900 15031 19743 34774 65+ 7, 9% 2, 8% 4, 9% 800 406 1206 10114 14298 24412 Tota a l 13, 1% 6 9% 9, 7% 7781 5123 12904 59274 74142 133416 Er is een verschil te zien in de mate waarin men aan vrijwilligerswerk in de sport doet en opleidingsniveau. Het verschil komt overeen met de andere vormen van sportparticipatie, de mate van participatie daalt met het stijgen van het opleidingsniveau; lage r opleidingsniveau ( 27,7 %), midden opleidingsniveau ( 40,0 %), hoger opleidingsniveau ( 32,3 %). 3.3.2 Meest populaire sporten voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk Tabel 23 laat zien welke de meest populaire sporten zijn waar de Curaaose populatie die spo rt ondersteunt, hun vrijwilligerswerk verricht De sport die de meeste vrijwilligers heeft is honkbal (22,2%). Dit verschil t tussen mannen (tabel 24 ) en vrouwen (tabel 25 ). Mannen zijn vaker vrijwilliger bij veldvoetbal (24,1%) en vrouwen bij honkbal (19,4 %) Het

PAGE 30

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 29 is interessant om te zien dat hoewel een sport niet in de top 10 actieve of passieve sport valt het wel in de top 10 van sporten waarin men vrijwilligerswerk uitvoert voorkomt bijvoorbeeld zaalvoetbal Tabel 23 Top 10 sport voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk (9,7% van totale bevolking) Type sport Percentage Absolu u t Honkbal 22, 2% 2822 Veldvoetbal 19, 9% 2537 Softbal 11, 5% 1469 Basketbal 3,3 % 425 Wielrennen, toerfietsen of mountainbiken, BMX 3, 1% 388 Fitness, Zumba 2, 7% 348 Volleybal 2, 6% 327 Tennis 2, 2% 277 Zaalvoetbal 2, 1% 271 Atletiek 2, 1% 265 Tabel 24 Top 10 sport voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk door mannen (13,1% van bevolking mannen) Type of sport Percentage Absoluut Veldvoetbal 24, 1% 1862 Honkbal 24, 0% 1854 Softbal 9, 9% 762 Basketbal 5, 0% 383 Lopen, Wandelsport, Kaminata 4, 3% 334 Wielrennen, toerfietsen of mountainbiken, BMX 3, 2% 251 Motor of autosport 2, 8% 218 Atletiek 2, 5% 198 Zaalvoetbal 2, 3% 181 Tafel tennis 2, 1% 163 Tabel 25 Top 10 sport voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk door vrouwen (6,9% van bevolking vrouwen) 0) Type of sport Percentage Absoluut Honkbal 19, 4% 968 Softbal 14, 2% 707 Veldvoetbal 13, 5% 675 Volleybal 4,9 % 243 Tennis 4, 6% 229 Fitness, Zumba 4, 5% 226 Lopen, Wandelsport, Kaminata 3, 4% 168 Aerobics, steps or spinning 2, 7% 137 Wielrennen, toerfietsen of mountainbiken, BMX 2, 7% 137 Zwemmen 2, 6% 128 3.3.3 Manieren van sport ondersteunen V an de 9,7 procent van de Curaaose bevolking 12 jaar en ouder die ondersteuning bie dt aan de sportsector geeft 5,9 procent dit op dagelijkse basis te doen. 21,9 procent van de

PAGE 31

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 30 bevolking sport ondersteuners geeft aan dit eens per week of vaker te doen, 18,5 procent eens per maand of vaker en 53,7 procent geeft aan het enkele keren per jaar o ndersteuning te bieden. De meest voorkomende vorm waarin men op vrijwillige basis bijdraagt aan de sportsector is in de vorm van trainer, coach of bege leider van sporters (24,5%) en het minst voorkomende is official, scheidsrechter of jury (4,3%), zie tabel 2 6 Tabel 26 Welke vormen van vrijwilligerswerk (in %) Trainer, coach of begeleider van sporters 24,5% Onderhoud van accommodatie of sportmaterialen 18,3% Organisatie van evenementen of toernooien 13,7% Commissie of organisatorische zaken 12,2% Horeca of bardienst 11,2% Anders 8,1% Bestuur 7,5% Official, scheidsrechter of jury 4,3% Ondersteunende sportparticipatie sportondersteuners aan dat dit wel het geval was en 52,9 procent dat d it niet het geval was. 21,3 procent van de sportondersteuners heeft in de afgelopen 12 maanden nooit over hun vrijwilligers w erk in de sport gesproken. 25,5 procent heeft dit enkele keren per jaar te hebben gedaan, 14,5 procent eens per ma and of vaker, 21, 7 procent eens per week of vaker en 17,0 procent geeft aan dagelijks te praten over hun vrijwilligerswerk. Verder vindt 68,9 procent sportondersteuners dat ze voldoende aan vrijwilligerswerk doen. 3.3.4 Meningen van sportbezoekers ten opzichte van sport De gevonden significante verschillen tussen s port ondersteuners en niet sportondersteuners waren voor de mate waarin men het belangrijk vond dat er op Curaao geld wordt uitgegeven om sport beoefening te stimuleren ( t = 5.18 p < 01 d =.27 ) en dat Curaao sportclubs ondersteun t door de sportaccommodaties te beheren en te onderhouden ( t = 4.21 p < 01 d =.25 ), zie tabel 2 7

PAGE 32

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 31 Tabel 27 Verschil sportondersteuners en niet sportondersteuners over ondersteuning aan de sportsector Niet sportondersteuners Sportondersteuners M SD M SD t p d Het is belangrijk dat g eld wordt uitgegeven om sportbeoefening te stimuleren 4.53 .65 4.70 .53 5.18 .00** .27 Het is belangrijk dat sportclubs ondersteund worden via beheer en onderhoud 4.51 .63 4.67 .61 4.21 .00** .25 Er wordt v oldoende geld uitgegeven aan de ondersteuning sportaccommodatie 2.13 .96 2.13 1.07 0.09 .93 .00 Range 1 (negatief) 5 (positief), p < .05,** p < .01 Ondersteunende sportparticipatie Sport ondersteuners voelen zich op en rondom sportevenementen veiliger dan niet sport ondersteuners ( t = 4.85 p < .01 d =.30 ) (zie tabel 2 8 ). De mate waarin sportondersteuners en niet sportondersteuners vinden dat grove en harde vormen van agressie is toegenomen in de laats te jaren is gelijk aan elkaar ( t = 1.61 p = n.s. d =.12 ). Tabel 28 Verschil sportbezoekers en niet sporterbezoekers over veiligheid rondom sportevenementen Niet sportondersteuners Sportondersteuners M SD M SD t p d Veilig op en rond sportwedstrijden 3.38 .95 3.67 .97 4.85 .00** .30 Toename agressie in de sport 2.61 1.00 2.73 1.00 1.61 .11 .12 Range 1 (negatief) 5 (positief), p < .05,** p < .01 Ondersteunende sportparticipatie 3.3.5 Financile beperkingen en sportondersteuning Sportondersteuners voelen zich significant ( t = 3.63, p < .01 d =.20 ) minder belemmerd door hun financile situatie om bij te dragen aan de sportsector (M= 3.29) dan de niet sportondersteuners (M= 3. 0 5) 1 ( belemmerd ) 4 ( niet belemmerd )

PAGE 33

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 32 4 Tot s lot Voor de sportsector is het belangrijk om actuele cijfers te hebben over de mate en vormen waarin de bevolking van Curaao aan sport doet. Curaao 2013 werd aangegeven dat er in de sportsector gewerkt zou w orden aan het verhogen van de mate van participatie ten opzichte van de laatst bekende cijfers (Ministerie OWCS, 2013). Om te kunnen achterhalen of een dergelijk doel bereikt is is het van belang om op reguliere basis een participatieonderzoek uit te voere n om ontwikkeling en over tijd in kaart te kunnen brengen. Het laatst e participatiecijfer was 32,4 procent (CBS, 1999). De resultaten uit het huidig onderzoek geven een participatiegraad van 36,2 proc ent aan welk een stijging toont van 3,8 procent. Hoewel de bevolking van Curaao iets meer is gaan sporten valt deze stijging lager uit dan de stijging van 15 procent waar naar streefde Passieve sportparticipatie is en kele procentpunten hoger dan de actieve participatie van de Curaaose bevolkin g maar is ook aan de lage kant als de verwachtingen uit het sportbeleid ook van toepassing zijn voor passieve sportparticipatie. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de Curaaose bevolking in mindere mate aan ondersteunende sportparticipatie doet.

PAGE 34

Sportparticipatieonderzoe k op Curaao 2016 Resultaten sport participatie onderzoek 2016 33 Literatuurlijst Becker, L. (2000). Effect Size [Online]. www.uv.es/~fiasnav/EffectSizeBecker.pdf [ Geraadpleeg d 8 mei 2017] Boonstra, N. & Hermens, N. (2011). De maatschappelijke waarde van sport. Een literatuur review naar de inverdienen effecten van sport. CBS (1999). Eerste resultaten sportonderzoek: Actieve en passieve Sportparticipatie in Curaao, Bonaire en St. Maarten. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates. de Greef, M. (2009). Het belang van bewegen voor onze gezondheid. Ministerie OWCS (2013). Spor tbeleid Curaao 2 013 2017 Naar de sportieve Curacaose samenleving; Actief, Gezond en Patriottisch. UNESCO (2015). Revised International Charter of Physical Education, Physical Activity and sport. Retrieved form website of UNESCO 5 april 2017.