Citation
De sociale relaties van de bevolking van Curaçao

Material Information

Title:
De sociale relaties van de bevolking van Curaçao

Subjects

Subjects / Keywords:
sociale cohesie
social cohesion
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

CBS Membership

Aggregations:
Central Bureau of Statistics Curaçao

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 2

De sociale relaties van de bevolking van Curaao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 N icole T. Wever MSc.

PAGE 3

Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao Adres: WTC Building, Piscaderabay z/n Phone: (599 9) 839 2300 Email: info@cbs.cw Website: www.cbs.cw Facebook: www.facebook.cw/cbscur Copyright Willemstad, Central Bureau of Statistics, 2017 De inhoud van deze publicatie kan worden geciteerd, mits de bron nauwkeurig en duidelijk wordt vermeld ISBN: 978 99904 5 062 0

PAGE 4

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 1 Voorwoord Voor u ligt de pub li catie van het Sociale Cohesie Onderzoek dat het Centrale Bureau voor de Statistiek (C BS ) Curaao in 2015 2016 heeft uitgevoerd. Het is de eerste keer dat dit onderzoek op Curaao is verricht Over de jaren heen is n aar aanleiding van verschillende maatsc happelijke discussies en politieke debatten door het CBS geconstateerd dat in de Curaaose samenleving behoefte is aan onderzoek naar verschillende onderwerpen die binnen het kader van Sociale Cohesie relevant zijn Na het uitvoeren van uitgebreid literatuuronderzoek naar Sociale Cohesie bestudering van lokale en internationale literatuur, en gesprekken te hebben gevoerd met belangrijke actoren in de Curaaose culturele sector zijn onderwerpen gekozen die een Curaao specifieke Sociale Cohesie kun nen meten. Deze zijn; subjectief welzijn, vertrouwen, participatie, inclusie, sociale mobiliteit, sociale betrokkenheid en als laatste normen en waarden. Om een beeld te krijgen van Sociale Cohesie zijn de respondenten naar hun percepties, meningen en ervaringen gevraagd Echter, he t beeld dat mensen hebben van de samenleving is dynamisch en is afhankelijk van de heersende omstandigheden Hierdoor is het van belang om het Sociale Cohesie onderzoek ook als een dynamisch onderzoek te zien die zich verder blijft ontwikkelen en die herhaald moet worden om steeds een beter beeld ervan te krijgen. Drs. S de Boer Directeur CBS

PAGE 5

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 2 Dankwoord Allereerst zou de projectleider van dit onderzoek de collega s van het CBS willen bedanken voor hun bijdrage en ondersteuni ng aan het Sociale Cohesie onderzoek. Uit de afdeling veldwerk het voormalig hoofd v eldwerk (Maria Duindam), huidig hoofd v eldwerk (Lizmari Fecunda Manuela), de cordinatoren v an het onderzoek (Kwail an g Lai en Mary Conquet Provence) de controleurs (Rona lda Alves, Iris Scherptong en Ruth Damberg), de codeurs (Ruthmila Eisden en Filomena Val k s), de veryfiers en de 52 enquteurs voor het uitvoeren van het onderzoek. Voor het waarborgen van de data kwaliteit gaat een dank uit naar de medewerkers van de afde ling automatisering en afdeling methodologie Aan Lysandra de Meza voor het opmaken van de scanformulieren en het nodige program eer werk voor de dataverwerking, aan Gregory Lai voor het scannen van de scanformulieren en aan Leander Kuijvenhoven voor het ui tvoeren van de clusternalayse, steekproeftrekking en de ophoging van het data bestand geleverd. Voornamelijk aan voormalig hoofd afdeling SDS (Mike Jacobs), w aarnemend hoo fd SDS (Ellen Maduro) en hoofd Publicatie en Inlichtingen (Harely Martina) die op innovatieve wijze het onderzoek onder aandacht van de bevolking heeft gebracht. Als laatste maar zeker niet als minste gaat een dank uit naar de verschillende organisaties/actoren die een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek in de vorm van stakeholder: SOAW, Kas di Kultura, UNESCO Curaao, Ministerie OCSW, NAAM, Unidat di Bario en Onafhankelijk expert Rose Mary Alle n.

PAGE 6

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 3 Samenvatting Sociale cohesie verwijst naar hoe het gesteld is met de burgers van een land voor wat betreft het gevoel van saamhorigheid, onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Om een beeld te krijgen in hoe het hiermee gesteld is op Curaao is met behulp van internationale en lokale literatuur en met gesprekken met lokale actoren in het culturele veld een vragenlijst opgesteld met onderwerpen die relevant zijn voor het meten van de sociale cohesie binnen de Curaaose sit uatie. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een gestratificeerde steekproef met proportionele allocatie. In totaal hebben 2626 respondenten meegedaan aan het onderzoek. De data is gecorrigeerd voor vertekeningen ten opzichte van de populatie met be hulp van een wegingsfactor en is opgehoogd. Om een beeld te krijgen van denwijze waarop verschillende groepen binnen de Curaaose bevolking naar de verschillende onderwerpen kijken zijn er enkele uitsplitsingen getoetst namelijk, SES buurtniveau, Leeftijd, Geslacht en Geboorteplaats. Enkele interessante resultaten uit het o nderzoek zijn: Subjectief welzijn ; afhankelijk van de getoetste uitsplitsingen is er zowel consensus als verschillen te zien in hoe de bevolking de kwaliteit van het leven ervaart Vertro uwen ; de mate van vertrouwen van de Curaaose bevolking in anderen en in instanties is laag. Participatie ; de mate van participatie van bevolking van Curaao verschilt over alle getoetste uitsplitsingen heen. Inclusie ; men staat vrij open voor anderen binnen de samenleving en is erg trots op Curaao. Sociale Mobiliteit ; die te maken heeft met de opwaartse of neerwaartse beweging van mensen binnen de samenleving laat in de getoetste uitsplitsingen zien dat er verschillen in de Curaaose bevolking te constateren zijn voor wat betreft ontwikkelingen in de sociale positie voor zichzelf en voor wat betreft de toekomst van de kinderen. Sociale betrokkenheid ; men is positief over de buurt waar men woont en er is eensgezindheid o ver de verschillende uitsplitsingen heen als het gaat om onderwerpen over solidariteit naar anderen toe Als laatste is er consensus over de meeste uitsplitsingen heen als het gaat om wat de richtlijnen zijn voor wat goed en kwaad zijn. Doordat het de eer ste keer is dat dit onderzoek in de huidige vorm op Curaao en in de regio is uitgevoerd bestaat er nog geen formule om een eenduidig antwoord te geven op de staat van sociale cohesie op Curaao. De resultaten kunnen per onderwerp wel een indicatie geven o ver hoe de bevolking van Curaao over de verschillende aspecten van sociale cohesie denkt. Deze eerste meting kan in de toekomst gebruikt worden als ijkpunt waaraan de resultaten van de volgende meting, die over 5 jaar plaats zal vinden, kunnen worden weer legd.

PAGE 7

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 4 Summary Social cohesion measures the sense of unity, mutual involvement and community cohesion on Curaao, a questionnaire was prepared after consulting local an d international literature as well as actors in the local cultural sector, with questions on different subjects required in order to measure social cohesion within the community of Curaao. Stratified sampling with proportional allocation was used for the survey. A total of 2626 respondents participated. A weighting factor was applied to correct for distortions with respect to the population and the figures were grossed up. To describe the views of distinct groups in the Curaaoan community on the different subjects, a number of demographic groups were analyzed in the survey, namely neighborhood SES level, age, sex and country of birth. The following are some interesting results: Subjective wellbeing : Varying by surveyed demographic group, both agreements an d Confidence: In the Curaaoan population, the level of trust in others and in institutions is low. Participation: surveyed demographic groups. Inclusion: Members of the community are relatively open toward others, and there is a high level of pride about Curaao. Social Mobility: This refers to t he upward or downward movement of people within society. The demographic groups well as to the future social development they expect for their children. Social Engagement: People feel positively about their neighborhood and there is agreement across all demographic groups on matters involving solidarity toward others. Finally, there is also consensus across most demographic groups with respect to the guidelines on good and evil. As this was the first time this survey was held in its present form in Curaao and the region, there is as yet no formula available providing an unequivocal answer on the state of social cohesion on the island. The results can, however, provide an in dication of how the population thinks about different social cohesion related issues. In the future, these initial measurements may be used as benchmarks with which to compare the results of the next survey, to be held in 5 years.

PAGE 8

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 5 Resmen Koheshon sosial ta un ekspreshon ku ta refer na e grado di solidaridat, enbolbimentu sosial i sentido di responsabilidat pa komunidat ku ta biba bou di e habitantenan di un pais. Pa haa un bista di e grado di koheshon sosial na Krsou, a konsult literatura lokal i int ernashonal i ku personahenan aktivo riba tereno di kultura, i despues, a base di esei, a prepar un kuestionario ku pregunta riba algun tema tokante kua tin mester di informashon pa por midi koheshon sosial den komunidat di e isla. A usa un muestra stratifik di e poblashon den kua tur nivel di sosiedat ta represent proporshonalmente, i na tur, 2626 persona a partisip den e enkuesta. Pa koreg kaminda repartishon di e gruponan demogrfiko den e muestra no a kuadra kompletamente ku e poblashon total riba e datonan i a base di esei a hisa e sifranan. A distingu algun grupo demogr fiko, esta, st tus sosial ekon miko di bario, edat, sekso i lug di nasementu, pa por ha a sa ki punto di bista kada grupo di poblashon di Krsou tin riba diferente tema. Aki ta sigui algun resultado interesante di e enkuesta: Bienestar suphetivo: Por mira tantu akuerdo komo diferensia di opinion den e manera ku e poblashon ta eksperensi nan kalidat di bida. Esaki ta varia di un grupo demogr fiko pa otro. Konfiansa: E nivel di konfiansa ku poblashon di Krsou tin den hende i institushon ta abou. Partisipashon: E nivel di partisipashon di poblashon di Krsou ta diferente pa kada grupo demogrfiko enkuest. Inklushon: Tin un aktitut relativamen te habr tokante otro miembronan di komunidat i un grado haltu di orguyo tokante Krsou. Mobilidat sosial: Esaki ta refer na kon hende ta subi f baha di posishon sosial ekonmiko den komunidat. Den e gruponan demogrfiko enkuest, por mira diferensia den desaroyo sosial personal premir di e individuonan i tambe den e desaroyo sosial premir pa nan yunan den futuro. Enbolbimentu sosial: E habitantenan ta positivo tokante e bario kaminda nan ta biba, i den tur grupo demogrfiko tin konsenso riba tema ku ti n aber ku solidaridat ku otro hende. Por ltimo, tambe tin konsenso den mayoria grupo demogrfiko tokante e normanan di kiko ta bon i malu. Ya ku esaki ta prom bes ku a tene e enkuesta ak den su forma aktual na Krsou i den region, ainda no tin un frmul a pa mustra na un manera definitivo kon e situashon di koheshon sosial ta na Krsou. No opstante, e resultadonan por duna s un indikashon di kiko e poblashon ta pensa riba diferente tema relashon ku koheshon sosial. Den futuro, por usa e resultadonan ini sial ak komo referensia pa kompar ku e resultadonan di e siguiente enkuesta, ku lo tene aki sinku aa.

PAGE 9

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 6 Inhoud Voorwoord ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 1 Dankwoord ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2 Samenvatting ................................ ................................ ................................ ................................ .. 3 Summary ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 4 Resmen ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 5 Lijst van figuren ................................ ................................ ................................ ............................. 7 Lijst van tabellen ................................ ................................ ................................ ............................ 8 Overzicht van significante verschillen in het document ................................ .......................... 9 1 Inleiding ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 12 1.1 Doel van het onderzoek ................................ ................................ ................................ .... 13 1. 2 Vraagstelling ................................ ................................ ................................ ....................... 13 1.3 Definities ................................ ................................ ................................ .............................. 13 2 Opzet ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 14 2.1 Sociaaleconomische status (SES) ................................ ................................ ...................... 14 2.2 Data verzameling ................................ ................................ ................................ ............... 15 2.3 Data verwerking ................................ ................................ ................................ ................. 16 2.4 Data analyse ................................ ................................ ................................ ........................ 16 2.5 Belangrijke aantekening ................................ ................................ ................................ .... 16 3 Resultaten ................................ ................................ ................................ ................................ ... 17 3.1 Subjectief welzijn ................................ ................................ ................................ ................ 17 3.2 Vertrouwen ................................ ................................ ................................ ......................... 20 3.3 Participatie ................................ ................................ ................................ .......................... 23 3.4 Inclusie ................................ ................................ ................................ ................................ 30 3.5 Sociale mobi liteit ................................ ................................ ................................ ................ 36 3.6 Sociale betrokkenheid ................................ ................................ ................................ ........ 41 3.7 Normen en waarden ................................ ................................ ................................ .......... 44 3.8 Overige onderwerpen ................................ ................................ ................................ ....... 45 4. Tot slot ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 53 Literatuurlijst ................................ ................................ ................................ ................................ 55

PAGE 10

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 7 Lijst van figuren buurtniveau ................................ ................................ 20 buurtniveau ................................ ................................ ....... 20 buurtniveau ......... 21 leeftijdscategorie ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 23 Figuur 5 Actief op arbeidsmarkt per SES buurtniveau ................................ ................................ ............................. 25 Figuur 6 Actief op arbeidsmarkt per leeftijdscategorie ................................ ................................ ............................. 25 b uurtniveau ................................ .......................... 25 buurtniveau ........... 26 Figuur 9 Intentie om te stemmen per SES buurtniveau ................................ ................................ ............................ 27 Figuur 1 0 Intentie om te stemmen per leeftijdscategorie ................................ ................................ .......................... 27 Figuur 11 Intentie om te stemmen per geslacht ................................ ................................ ................................ ......... 27 Figuur 12 Intentie om te stemmen per geboorteplaats ................................ ................................ .............................. 27 ................................ ................................ ................................ .... 31 ................................ ................................ ...................... 32 buurtniveau ..... 33 ......... 34 tijdsgroep ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 37 buurtniveau ............................ 37 buurtniveau ................................ ................................ ................................ .................... 38 ................................ ................................ ................................ .......................... 38 ................................ .............. 43 buurtniveau ................................ ......... 46 ................................ ......... 46 Figuur 24 ................................ ................................ ................................ ...... 47 ................................ .. 47 ................................ ........... 49 buurtniv eau ................................ 50 ................................ 51

PAGE 11

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 8 Lijst van tabellen Tabel 1 Verdeling van Sociaaleconomische kenmerken ................................ ................................ ........................... 17 Tabel 2 Enigszins tevreden of erg tevreden in verschillende levensgebieden (totaal en per SES buurtniveau in %) ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 18 Tabel 3 Enigszins tevreden of erg tevreden in verschillende levensgebieden (per leeftijdscategorie in %) ...... 18 Tabel 4 Enigszins tevreden of erg tevreden in verschillende levensgebieden (per geboorteplaats in %) .......... 19 Tabel 5 Toekomstverwachtingen per leeftijdscategorie (in %) ................................ ................................ ................. 19 Tabel 6 Enigszins eens of helemaal eens met de stellingen (per geboorteplaats in %) ................................ ......... 21 Tabel 7 Ve rtrouwen in instituties of organisaties (in %) ................................ ................................ ........................... 21 Tabel 8 Invloed van corruptie op verschillende levensgebieden (in %) ................................ ................................ 22 Tabel 9 Veel of heel veel invloed van corruptie op verschillende levensgebieden (per leeftijdscategorie en geboortelang in %) ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 23 Tabel 10 Verdeling werkparticipatie in actief/non actief ................................ ................................ ......................... 24 Tabel 11 Vaak praten over politieke onderwerpen (per leeftijdscategorie en geslacht in %) .............................. 26 Tabel 12 Deelname aan politieke participatie praktijken (in %) ................................ ................................ ............... 27 Tabel 13 Ooit gedaan of staat open om een politieke participatie praktijk uit te voeren (per SES buurtniveau en leeftijdscategorie in %) ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 28 Tabel 14 Ooit gedaan of staat open om een politieke participatie praktijk uit te voeren (per geslacht en geboorteplaats in %) ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 28 ...................... 28 Tabel 16 Ja ik ben lid of betrokken aan de volgende organisaties of activiteiten (per SES buurtniveau en leeftijdscategorie in %) ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 29 buurtniveau in %) ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 31 ................................ ................ 33 Tabel 19 Wel bezwaar met het hebben van mensen uit deze lijst als buren (per SES buurtniveau %) .............. 34 r SES buurtniveau in %) ................................ ............. 35 ............... 36 Tabel 22 Het belangrijkste om vooruit te komen in het leven (totaal en per SES buurtniveau in %) ................. 39 Tabel 23 Enigszins eens of helemaal eens met de stellingen over gelijke kansen (totaal en per SES buurtniveau in %) ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 39 Tabel 24 Enigszins eens of helemaal eens met de stellingen over gelijke kansen (per leeftijdscategorie en geboorteplaats in %) ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 40 Tabel 25 Enigszins eens of helemaal eens met de ervaren buurtcohesie (totaal en per SES buurtniveau in %) ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 41 ................................ ................................ ................................ ........... 42 ................................ ......................... 43 Tabel 28 Veel zorgen maken om de leef buurtniveau en leeftijdscategorie in %) ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 44 Tabel 29 Eens met stellingen over richtlijnen van goed en kwaad (totaal en per SES buurtniveau in %) ......... 44 Tabel 30 Top 3 Kwaliteiten ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 45 Tabel 31 Enigszins eens of helemaal eens met stellingen over milieu (totaal en per SES buurtniveau in %) ... 45 Tabel 32 Het huishoudinkomen is voldoende om de volgende uitgaven zonder probleem te doen (totaal en per SES buurtniveau in %) ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 48 ................................ ................................ .............. 50 Tabel 34 Onderwerpen die opgezocht wordt in de media (totaal en per SES buurtniveau in %) ...................... 51

PAGE 12

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 9 Overzicht van significante verschillen in het document 1 Deze publicatie is een uitgebreide weergave van de resultaten uit het Sociale Cohesie Onderzoek 2015 Voor elke vraag in dit onderzoek is gekeken in hoeverre de bevolking van Curaao aan de hand van vier verschillende uitsplitsingen van elkaar verschillen, hetzij door SES buurtniveau, Leeftijd, Geslacht en Geboorteplaats. Via dit overzicht wordt geprobee rd om het zoeken naar de informatie over de significante verschillen van de vragen waar de belangstelling van de lezer naar uitgaat te vergemakkelijken. Onderwerp SES buurtniveau Leeftijdscategorie Geslacht Geboorteplaats Laag/Midden/Hoog 18 29/30 49/ 50 64/65+ Man/Vrouw Lokaal/niet lokaal geboren Maximaal aantal verschillen per uitsplitsing xxx xxxxxx x x Subjectief welzijn Tevreden met relatie met anderen x x x Tevreden huidige baan x x x xx Tevreden algemeen x xx x Tevreden financile situatie x xx x Tevreden democratie Curaao x xx x Toekomst eigen leven x xxxxx Toekomst Curaao x Vertrouwen Meeste mensen te vertrouwen x xx x Mensen helpen elkaar x x x Vertrouwen in regering x x x x x Corruptie gezinsleven x x x Corruptie bedrijfsleven x x x Corruptie politiek x x x Corruptie normen en waarden x x Toekomst corruptie x x x x x Participatie Werk participatie x xx x xxxxx x x Interesse politiek x xx x x Invloed in politiek x x x x x Praten over politiek x xx x xxx x Lid/betrokken religieuze organisatie x Lid/betrokken sport en recreatie x x x xxxx x Lid/betrokken onderwijs of cultuur x x xx Lid/betrokken jeugdwerk x xx x Lid/betrokken buurtacties x x x Lid/betrokken sociale organisaties x xx Lid/betrokken vrouwen groep x xx x Lid/betrokken ander groep x x Lid/betrokken beroepsvereniging x xx Lid/betrokken milieu of dierenwelzijn x x x Lid/betrokken vrijwilliger in de gezondheidzorg 1 Notitie: De kruisjes in dit overzicht komen overeen met hoeveel verschillende combinatie s mogelijk zijn per uitsplitsing. Bijvoorbeeld bij de leeftijdscategorien kunnen er in totaal 6 verschillen worden geconstateerd: tussen 18 29 jarigen en 30 49 jarigen, 18 29 jarigen en 50 64 jarigen, 18 29 jarigen en 65 plussers, 30 49 jarigen en 56 64 j arigen. 30 49 jarigen en 65 plussers en tussen 50 64 jarigen en 65 plussers. Als er een verschil is geconstateerd tussen alle leeftijdscategorien dan is dit aangegeven aan de hand van 6 x en, zijn er vijf verschillen geconstateerd dan zijn er 5 x en aange geven, enzovoorts.

PAGE 13

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 10 Onderwerp (Vervolg) SES buurtniveau Leeftijdscategorie Geslacht Geboorteplaats Lid/betrokken vakbond xxxx Lid/betrokken mensenrechten x Lid/betrokken in vredesbeweging Lid/betrokken in politieke partijen Inclusie x K rsou Papiamentu xxx xxx Krsou xxx xx Krsou x Krsou xx x Trots op Curaao xx xxxx x Cultuur behoud x x Migranten goed voor cultuur xx x Migranten goed voor economie xx xx x Vrienden die elders zijn geboren x x x Binding buurt xxx Binding Curaao xxx x Binding voormalige NA/Aruba xxxx Binding Caribisch gebied x Binding Nederland xxx Binding Latijns Amerika xx x x Binding Noord Amerika xx x x Discriminatie huidskleur xx xxx Discriminatie geboorteland xxxx x Discriminatie SES xxx Discriminatie Taal xx xxxx x Discriminatie religie x Discriminatie leeftijd Discriminatie anders Discriminatie geslacht x Discriminatie lichamelijke beperking Discriminatie seksuele voorkeur Ervaren discriminatie x xxxx x Sociale mobiliteit Toekomst sociale positie xxxxxx Kind beter xx xxxx x Wilskracht xx xxxxx x Eigen verantwoordelijkheid x Gelijke kansen lichamelijke beperking Gelijke kansen mannen/vrouwen xx xx x Gelijke kansen verschil inkomen x Gelijke kansen regering invloed inkomensverschillen xx x Gelijke kansen homoseksuelen xx x Gelijke kansen land van kansen xxxx x Gelijke kansen voldoende steun overheid xx x Sociale betrokkenheid Buurtcohesie medeverantwoordelijk xxxxx x Buurtcohesie goed contact xxxx Buurtcohesie prettig manier omgaan xx x x Buurtcohesie buren helpen xx xxxx x Buurtcohesie buren te vertrouwen xxx xxxx x x Buurtcohesie buren kennen elkaar nauwelijks xx x Buurtcohesie eigen belang x

PAGE 14

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 11 Onderwerp (Vervolg) SES buurtniveau Leeftijdscategorie Geslacht Geboorteplaats Voel me veilig x xx x Maakt zich zorgen om vrienden x xx Maakt zich zorgen om buren x x x Maakt zich zorgen om ouderen Maakt zich zorgen om werklozen x Maakt zich zorgen om immigranten x x x Maakt zich zorgen om zieken x x Maakt zich zorgen om arme kinderen x Maakt zich zorgen om mensen op Curaao Maakt zich zorgen om mensen Car.Geb. x Maakt zich zorgen om mensen elders x x Normen en waarden Normen en waarden x Overige onderwerpen Milieu economische projecten belangrijker x x Milieu zorgen x x Milieu toegang stranden x x x x x Milieu regering doet genoeg x x xx Ervaren gezondheid xx x xxxx x x Beperking gezondheid xx x xxx Huishoudinkomen genoeg algemeen x xx x x x Huishoudinkomen genoeg vakantie x xx x x x Huishoudinkomen genoeg meubels x xx x x x Huishoudinkomen genoeg kleren x xx x xx x x Huishoudinkomen genoeg lening betalen x xx x x Huishoudinkomen genoeg uit eten x xx x xxx x x Huishoudinkomen genoeg gezond eten x xx x x Betalingsachterstand x x x xx x Gebruik van krant x x xxxx x x Gebruik van TV x x xxx x Gebruik van radio x xx x Gebruik van internet x xx x xxxxx x Onderwerp cultuur x Onderwerp amusement x x x xxxxx x Onderwerp sport x Onderwerp economie x xx x xx x x Onderwerp politiek x x x x x Onderwerp gezondheid x x x x x Onderwerp wetenschap x xx x xx x Onderwerp spiritualiteit x x x Onderwerp winkelen x x xxxx Onderwerp anders

PAGE 15

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 12 Cartwright, 1950 1 Inleiding Sociale cohesie is de mate waarin mensen bijdragen tot en zich onderdeel voelen van de maatschappij. Dit kan onder anderen gezien worden aan de hand van het gevoel van onderlinge verbondenheid d e mate van sociale betrokkenheid en het verantwoordelijkheids gevoel dat men heeft naar de gemeenschap toe Sociale cohesie is een concept met wereldwijde belangstelling, zowel in de wetenschappelijke wereld als in het maatschappelijke en politieke debat. O p Curaao zijn er discussies over zaken zoals vertrouwen, in sluiting, cultuur en andere onderwerpen die gelieerd zijn aan sociale cohesie (zie Romer et al., 2015; Schotborgh van de Ven & van Velzen, 2013; Rosalia, 2001; NDP, 2015) Hierdoor is h et maatschappelijk relevant om te kijken hoe het gest eld is met de sociale cohesie op Curaao. Om een beeld hiervan te krijgen heeft het CBS Curaao besloten om een onderzoek naar sociale cohesie uit te voeren het zogeheten Sociale Cohesie Onderzoek (SCO) Sociale cohesie houdt in dat in een land gewerkt w ordt aan het welzijn van haar leden, het bevorderen van insluiting, het stimuleren van sociale betrokkenheid en participatie, het bevorderen van vertrouwen, het behouden van bestaande normen en waarden en het verhogen van de kans op opwaartse mobiliteit. Om een goed beeld van sociale cohesie te krijgen is het van belang om inzicht in de perceptie van mensen over het onderwerp te krijgen Hierdoor is d e vragenlijst gericht op het achterhalen van percepties, meningen en ervaringen van mensen. Doordat het voo r CBS Curaao de eerste keer is dat een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd was het belangrijk om v oor de constructie van deze vragenlijst te kijken naar verschillende bestaande (internationale) vragenlijsten en is per onderwerp een keuze gemaakt voor de meest relevante vraag stellingen Hiernaast zijn, g ezien rekening wordt gehouden met de toepasbaarheid op de Curaaose situatie gesprekken gevoerd met belangrijke actoren uit het culturele veld, zijn enkele vragen toegevoegd uit enkele op Curaao uitgevoer de onderzoeken en zijn enkele zelfontworpen vragen toegevoegd Deze publicatie begint met een uitleg van wat sociale cohesie inhoudt (hoofdstuk 1). Hierin worden de hoofdvragen, deelvragen en definities uitgeschreven. Vervolgens wordt de opzet en methodologie van het onderzoek besproken in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de resul taten van het onderzoek uitgewerkt waarbij de resultaten van alle domeinen uitgesplitst worden naar SES buurtniveau, Leeftijd, Geslacht en Geboorteplaats. De publicatie wordt afgesloten met een slot hoofdstuk.

PAGE 16

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 13 1.1 Doel van het onderzoek Het doel van het o nderzoek is om een beeld te krijgen van hoe het gesteld is met de burgers van Curaao voor wat betreft sociale cohesie 1.2 Vraagstelling De hoofd vraag luidt: Hoe is het gesteld met de sociale cohesie op Curaao? Om deze vraag te kunnen beantwoorden worde n de volgende deelvragen expliciet belicht: 1. Hoe is het gesteld met de mate van subjectief welzijn op Curaao? 2. Hoe is het gesteld met de mate van vertrouwen op Curaao? 3. Hoe is het gesteld met de mate van participatie op Curaao? 4. Hoe is het gesteld met d e mate van inclusie op Curaao? 5. Hoe is het gesteld met de mate van sociale mobiliteit op Curaao? 6. Hoe is het gesteld met de mate van sociale betrokkenheid op Curaao? 7. Hoe is het gesteld met de normen en waarden op Curaao? 1.3 Definities Inclusie : De m ate waarin mensen ervaren dat de maatschappij hen erbij laat horen en waarbij ze tegelijkertijd zichzelf kunnen zijn. Normen en waarden : Het geheel van opvattingen, beslissingen en handelingen waarmee mensen uitdrukken wat ze goed of niet goed vinden. Participatie : De bereidheid van mensen om actie te ondernemen. Sociale betrokkenheid : De sociale samenhang tussen mensen in de omgeving. Sociale mobiliteit : De opwaartse of neerwaartse beweging van individuen of groepen tussen verschillende generaties en socio economische posities. Subjectief welzijn : De emotionele reacties en cognitieve oordelen die men heeft over de kwaliteit van hun leven Vertrouwen : De bereidheid van mensen om zich kwetsbaar op te stellen onder omstandigheden van onzekerheid en af hankelijkheid.

PAGE 17

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 14 2 Opzet Het onderwerp van dit onderzoek maakt het interessant om te kijken naar hoe mensen uit verschillende sociaaleconomische posities naar sociale cohesie kijk en en op basis hiervan vergelijkingen te maken. De sociaaleconomische positie van me nsen vormt de sociale werkelijkheid waarin men leeft Met andere woorden, de sociaaleconomische positie bepaal t de bril waarmee men naar de wereld kijkt en kan de mening en beeldvorming bepalen. 2.1 Sociaaleconomische s tatus (SES) Uitgaande van het bovengenoemde is gekozen om de buurten van Curaao onder te verdelen op basis van hun sociaal economische status (SES) Deze verdeling is gedaan op basis van een (cluster) analyse waarbij objecten (in dit geval buurten) gegroepe erd worden op grond van hun kenmerken. Variabelen die meestal gebruikt worden om de sociale status te bepalen zijn opleiding, beroep en inkomen; aanvullende maten zijn bezit, cultureel en/of sociaal kapitaal (Reynders, Nicaise & van Damme, 2005). Echter, voor het huidig onderzoek werden alleen de componenten meegenomen waarvan bekend is dat ze de sociaaleconomische status bepalen hetzij, opleiding, beroepsstatus en inkomen Voor het uitvoeren van de clusteranalyse moeten de componenten v ertaald wor den naar concreet meetbare variabelen en geaggregeerd worden op buurtniveau. Gegevens die gebruikt zijn om de nodige variabelen te berekenen zijn afkomstig uit Census 2011. De gebruikte variabelen zijn als volgt geoperationaliseerd: Opleiding wordt bepaald door opleidingsniveau per buurt Het opleidingsniveau is het aantal hoog op geleiden per 100 laag opgeleid e personen boven de 15 jaar. Beroepsstatus wordt geoperationaliseerd aan de hand het percentage werkenden per buurt Inkomen wordt bepaald aan de ha nd van het mediaan huishoudinkomen en de mediaan per persoon beschikbaar inkomen. De med iaan huishoudinkomen per buurt De mediaan is de 50 procent waarnemingen met een bepaald huishoudinkomen. Deze waarde is een betere maat voor de centrale t endentie dan het gemiddelde huis houden omdat het gevrijwaard wordt van mogelijke uitschieters onder de waarnemingen. Mediaan van het per persoon beschikbaar inkomen per buurt wordt berekend door steeds het inkomen te nemen van een huishouden en dat te delen door de bij behorende huishoudgrootte. Van deze berekende waardes wordt de mediaan bepaald. De groepen die zich aan de hand van deze componenten vormen zijn deelverzamelingen die elk hun eigen gedeelde kenmerken bevatten. Buurten binnen een bepaalde groep lijken dus op elkaar op basis van deze kenmerken. De analyse is toegepast op het Census bestand van 2011. Deze exercitie heeft 3 type buurten (strata) v oor Curaao opgeleverd: l aag scorend, midden scorend en hoog scorend SES buurtniveaus.

PAGE 18

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 15 De steekproeftrekking was e en gestratificeerde trekking van de niet institutionele bevolking uit het adressenbestand van het Bij de steekproeftrekking is gebruik gemaakt van proportionele allocatie om ervoor te zorgen dat de verdeling van de verschillende SES buurtniveau s uit de populatie terugkomt in de steekproef De totale steekproefomvang bedroeg N= 3600 huishoudens. Met deze steekproefomvang is rekening gehouden met een minimale onzekerheidsmarge van 5 procent op type SES buurtniveau en een non response van 20 procent. De bijbehorende stee k proef omvang per SES buurtniveau was: N= 1963 (55%) huishoudens in laag scorende bu urten, N= 911 (25%) huishoudens in midden scorende buurten en N= 726 (20%) huishoudens in hoog scorende buurten. In totaal hebben 26 26 huishoudens meegedaan aan het onderzoek, in andere woorden 72 9 procent van de respondenten hebben mee gedaan aan het onderzoek De gerealiseerde verdeling per SES buurtniveau is: N= 1 523 (5 7 %) huishoudens in laag scorende buurten, N= 6 64 (25%) huishoudens in midden scorende buurten en N= 439 (17%) huishoudens in hoog scorende buurten. Deze verdeling is representatief voo r de populatieverdeling De non respons is te wijten aan : 2 9 9 procent onbewoonde of onvindbare adressen, 34, 0 procent weigeringen, 18, 7 procent niemand thuis (3X) / kon geen contact leggen, 17, 4 procent andere redenen Het is ook mogelijk dat een responden t een specifieke vraag niet wilt beantwoorden Gevolg hiervan is dat op vraagniveau non respons kan bestaan. Bij de meeste vragen uit dit onderzoek loopt dit type non respons van 1 tot 7 met een gemiddelde van 2 non respons per vraag Deze an twoorden worden in de berekeningen in dit document niet meegenomen om de interpretatie van de resultaten te vergemakkelijken In andere woorden, de gerapporteerde percentages zijn gecorrigeerd voor non respons. Daar waar meer dan zeven antwoorden missen za l een notitie gemaakt worden van de gebruikte n waarde. 2. 2 Data verzameling De data verzameling vond plaats van 6 november 2015 tot en met 18 januari 2016 De gebruikelijke looptijd voor dergelijk onderzoek bedraagt 8 weken maar doordat de kerstvakantie binnen de ze periode viel en voor een uitval van respons zou zorgen was er gekozen voor een uitloop van 2 weken In totaal hebben 52 enquteurs meegewerkt aan het onderzoek. Van elk huishouden werd n persoon geselecteerd om mee te doen aan het onderzoek. Deze persoon moest 18 jaar of ouder zijn en die gerekend vanaf 1 november 2016 als eerste jarig was. Om op een gestructureerde manier te achterhalen wie geselecteerd moest worden gebruikten de enquteurs een huis houdformulier waarop, de voor het onderzoek relevante informatie van de bewoners van het huishouden genoteerd werd Na deze stap ging de enquteur de geselecteerde persoon interviewen met beh ulp van de persoonsvragenlijst. De

PAGE 19

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 16 vragenlijst en werd en afgenomen door middel van een papieren vragenlijst die naderhand gescand werd 2. 3 Data verwerking Het scanproces verliep met een hoge nauwkeurigheid, er was sprake van 2 procent scan interpretatiefouten. Data opschoning bestaat bij het scannen uit verschillende fases. In de eerste fase wordt er gekeken naar de interpretatiefouten bij het scannen D it wordt door de verifyers uitgevoerd. In de tweede fase worden er door de projectleider en de programmeur van afdeling automatisering frequentie tabellen voor alle vragen uitgedraaid om te controleren voor afw ijkende waardes. De laatste fase van opschoning (data editing) en de ophoging van de dataset is door de methodoloog uitgevoerd. Er bestaan enkele aspecten in de steekproef die voor een vertekening ten opzichte van de populatie kunnen zorgen. D eze zijn: de selectiecriteria voor deelname (18 jaar of ouder), geslachtverhouding en leeftijdsverhouding. Om deze vertekening te corrigeren wordt er een wegingsfactor voor deze aspecten berekend uitgaande van het Census 2011 en het oktober 2015) en toegepast. 2.4 Data analyse Alle analyses voor dit onderzoek zijn uitgevoerd met behulp van de statistische Descriptieve analyses zijn uitgevoerd om percentages te berekenen daarnaast zijn er ook betrouwbaarheidsintervallen (BHI) berekend is gekeken of de bevolking uit de verschillende uitsplitsingen significant van elkaar verschilden in hun antwoorden. 2. 5 B elangrijke aantekening Aang ezien dit onderzoek gericht is op het achterhalen van percepties, meningen en ervaringen van mensen is het van belang om rekening te houden met gebeurtenissen binnen de periode waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. Gebeurtenissen kunne n de percepties, meningen, ervaringen en gemoedstoestand van de respondenten benvloeden. Enkele v oorbeelden van dergelijke gebeurtenissen die gedurende dit onderzoek hebben plaatsgevonden zijn politieke onstuimige situaties (vallen van het kabinet van Cur aao op 9 11 2015 ), Wereldgebeurtenissen (terroristische acties : Parijs, 13 11 2015 ), festiviteiten (kerst en oud/nieuw).

PAGE 20

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 17 3 R esultaten D e opgehoogde verdelingen van de verschillende sociaal economische kenmerken wordt in tabel 1 weergegeven Tabel 1 Verdeling van Sociaal economische kenmerken Absolute aanta l len Percentage Tota a l 122197 100% Geslacht Man 53848 44, 1 % Vrouw 68349 55, 9 % Leeftijd 18 29 22053 18, 0 % 30 49 40635 33, 3 % 50 64 34840 28 5 % 65+ 24669 20, 2 % Opleidingsniveau Laag 54195 48 0 % Midden 32561 28, 9 % Hoog 26067 23 1% Economische positie Niet actief 52047 42, 6 % Actief 69857 57, 2 % Onbekend 293 0 2% Geboorte plaats Lokaal geboren ( Curaao ) 91562 74, 9% Niet lokaal geboren (n iet op Curaao ) 30635 25 1% SES buurtniveau Laag 70167 57 4% Midden 30936 25 3% Hoog 21094 17 3% Laag= basis/Funderend onderwijs +VSBO + HAVO/VWO klas 1/2 Midden = HAVO klas 3,4,5 + VWO klas 3,4,5,6 +SBO/MBO Hoog = HBO + WO + hoger n= 2487 3.1 Subjecti e f welzijn Subjectief welzijn verwijst naar hoe mensen de kwaliteit van hun leven ervaren ( Diener, 1984 ) Dit wordt gemeten door te kijken naar de mate van tevredenheid op verschillende levensgebieden zoals: het leven in het algemeen rela ties met anderen binnen het huis houden, financile situatie, huidige baan en de democratie op Curaao. 3.1.1 Tevredenheid Men is het meest tevreden met de relaties met andere leden van het huishouden (tabel 2) Verder is men het minst tevreden over het functionere n van de democratie op Curaao. D e SES buurtniveau s verschillen significant van elkaar in mate van tevredenheid op de

PAGE 21

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 18 meeste levensgebieden. Alleen bij tevredenheid met relaties met anderen en huidige baan is geen verschil ge vonden tussen de bevolking in d e midden en hoge SES buurtniveaus. De respondenten hebben aan de hand van sch alen aangegeven in hoeverre ze tevreden of ontevreden zijn met de verschillende levensgebieden. In de tabel w ordt het percentage van de positieve antwoorden weergegeven Het perc entage van de gehele bevolking dat tevreden is met de verschillende levensgebieden wordt eerst gerapporteerd. Vervolgens wordt er per SES buurtniveau gekeken naar het percentage van mensen die tevreden zijn met de verschillende levensgebieden binnen de desbetreffende SES buurtniveau. Tabel 2 Enigszins tevreden of erg tevreden in verschillende levensgebieden (totaal en per SES buurtniveau in %) Gehele bevolking Laag Midden Hoog Relaties met andere leden van het huishouden 89, 2 86, 7 92, 2 92, 8 Huidige baan 76, 5 70, 6 80 6 86 1 Algemene tevredenheid 76 4 72, 0 78 6 88 1 Financile situatie 46, 6 3 6, 7 52 7 70, 7 Het functioneren van de democratie op Curaao 14, 5 12 3 14 7 21 3 n= 1948, n=1299, n=2597 Het enige significante verschil tussen de leeftijdscategorien is te constateren bij de mate van tevredenheid met de huidige baan zie tabel 3 E r is een stijgende trend te constateren tussen leeftijd en tevredenheid met de huidige baan. Hierbij verschille n alle leeftijdsgroepen significant van de 65+ groep. Een kanttekening waarmee rekening mee moet worden gehouden bij deze resultaten is dat de n voor deze vraag minder dan de helft van de totale n bedraagt omdat alleen werkende respondenten deze vraag hebben beantwoord Tabel 3 Enigszins tevreden of erg tevreden in verschillende levensgebieden (per leeftijdscategorie in %) 18 29 30 49 50 64 65+ Relaties met andere leden van het huishouden 88 6 90 2 88 0 89 6 Huidige baan 73, 3 75 2 79 4 89 0 Algemene tevredenheid 81, 3 76 4 74 8 74 2 Financile situatie 45, 8 49 2 44 7 45 6 Het functioneren van de democratie op Curaao 14, 7 15 3 13 9 13 6 n= 1948, n=1299, n=2597 Er is geen verschil in de mate van tevredenheid tussen mannen en vrouwen gevonden. Als er gekeken wordt naar geboorteplaats (wel/niet geboren op Curaao) blijkt er een significant verschil te zijn tussen de lokaal geboren bevolking en de niet lokaal geboren bevolking op alle levensgebieden behalve de ma te van tevredenheid met de huidige baan. In alle significante gevallen ervaart de niet lokaal geboren bevolking een hogere mate van tevredenheid dan de lokaal geboren bevolking (zie tabel 4)

PAGE 22

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 19 Tabel 4 Enigszins tevreden of erg tevreden in verschillende levensgebieden (per geboorteplaats in %) Lokaal geboren en Niet lokaal geboren en Relaties met andere leden van het huishouden 88, 1 92 6 Huidige baan 77, 0 75, 4 Algemene tevredenheid 75, 6 80, 1 Financile situatie 44, 5 53, 0 Het functioneren van de democratie op Curaao 11, 2 24, 2 n= 1948, n=1299, n=2597 3.1. 2 Toekomstverwachtingen Om een beeld te krijgen van de ervaren kwaliteit van leven is het naast tevredenheid ook van belang om te kijken naar de toekomst verwachtingen van mensen Als het gaat om toekomstverwachtingen over het eigen leven verwacht 56 8 procent van de bevolking dat hun leven over drie vier jaar zal verbeteren, 32 0 procent denkt dat het gelijk zal blijven en 11 3 procent verwacht dat het zal verslechteren. De meningen over de eigen levenssituatie in de toekomst verschillen significant per leeftijdscategorie (zie tabel 5 ). Mensen in de leeftijdscategorie 18 29 verwa chten eerder e en verbetering in hun leven (86, 5%) terwijl 65+ eerder verwachten dat hun leven gelijk zal blijven (55, 6%). Op de vraag H oe denkt u dat de situatie op Curaao zal zijn binnen drie of vier jaar antwoordt 32, 4 procent en 30 nagenoeg gelijk verdeeld over de antwoord categorien. Deze verdeling is waargenomen over de verschillende leeftijdscategorien Met andere woorden, er is geen significant verschil te constateren over hoe de bevolking uit verschillende leeftijdscategorien hiernaar kijkt Tabel 5 Toekomstverwachtingen per leeftijdscategorie (in %) Verslechterd Gelijk gebleven Verbeterd Hoe denkt u dat uw leven zal zijn binnen drie of vier jaar? 18 29 2, 5 11, 0 86, 5 30 49 9, 4 22, 4 68, 2 50 64 15 4 39, 7 44, 9 65+ 16, 3 55, 6 28, 1 Hoe denkt u dat de situatie op Curaao zal zijn binnen drie of vier jaar? 18 29 31, 1 37, 4 31, 5 30 49 31, 8 34, 6 33, 5 50 64 34, 9 37, 5 27, 6 65+ 30, 8 40, 8 28, 3 De bevolking over de verschillende SES buurtniveaus verschill en niet van elkaar als het gaat om hun toekomstverwachtingen over het eigen leven of over de situatie op Curaao. De verwachtingen van mannen en vrouwen verschillen ook niet van elkaar als het gaat om deze onderwerpen. Er is wel een significant verschil geconstateerd in de verwachtingen van de lokaal geboren bevolking en de niet lokaal geboren bevolking. De niet lokaal geboren bevolking kijkt posi tiever naar de toekomst van Curaao vergeleken met de lokaal geboren bevolking.

PAGE 23

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 20 3.2 Vertrouwen Vertrouwen omvat de mate waarin men kan uitgaan van de goede bedoelingen van anderen (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998) Hetzij in interpersoonlijke relaties, in de politiek of in instanties. Een bepaalde mate van vertrouwen is nodig om te kunnen samenwerken/samenleven (Costa, Roe & Taillieu, 2001; Misztal, 1996; Putnam, 2000). 3.2.1 Interpersoonlijk vertrouwen V an de bevolking geeft 32 ,0 procent aan enigszins eens of helemaal eens te zijn met de D Als er gekeken wordt naar hoe men hierop scoort per SES buurtniveau blijk t dat deze allemaal significant van elkaar verschillen: laag (28 2%), midden (34 1%) en hoog (42 1%) zie figuur 1 Figuur 1 buurtniveau Verder geeft 46.8 procent van de bevolking aan e nigszins eens of helemaal eens te zijn met Mensen proberen elkaar te helpen Er is een verschil te constateren tussen de lage en de andere SES buurtniveaus: men is eerder oneens met de stelling in de lage SES buurtniveaus vergeleken met de andere SES buurtniveaus zie figuur 2 Figuur 2 buurtniveau Er zijn geen verschillen gevonden voor de bovengenoemde vragen over vertrouwen tussen de verschillende leeftijdscategorien en tussen mannen en vrouwen In tabel 6 is te zien dat de niet lokaal geboren bevolking significant meer vertrouwen heeft in anderen en significant meer erop vertrouwt dat mensen elkaar helpen vergeleken met de lokaal geboren bevolking. 10.2 19.7 27.6 24.1 28 25.4 23.6 18.2 18.8 37.4 29.7 24.7 4.7 4.4 3.5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Helemaal oneens Enigszins oneens Neutraal Enigszins eens Helemaal eens 6.4 11.6 15.7 18.9 18.2 18.6 19.7 21.7 22.2 46.2 37.6 35 8.8 10.9 8.5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Helemaal oneens Enigszins oneens Neutraal Enigszins eens Helemaal eens

PAGE 24

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 21 Tabel 6 Enigszins een s of helemaal eens met de stellingen (per geboorteplaats in %) Lokaal geboren en Niet lokaal geboren en De meeste mensen zijn te vert r ouwen 29, 7 39,0 Mensen proberen elkaar te helpen 44,2 54,3 3.2.2 Vertrouwen in instanties Globaal is de mate van vertrouwen in instanties of organisaties laag De instanties of organisaties waar men het meeste vertrouwen in heeft zijn; de kerk (42 9%), de politie (26 5%), het gezondheidszorgsysteem (26, 2%) en het onderwijssysteem (21 2%) zie tabel 7 Waar men het mi nst vertrouwen in heeft i s in politieke partijen (2 3%), de regering (3 8%) en het parlement (4 1%). Tabel 7 Vertrouwen in instituties of organisaties (in %) heel weinig/weinig neutraal veel/heel veel nvt De kerk 21,5 33,7 42,9 1, 8 De politie 35, 4 37, 3 26,5 0, 8 Het gezondheidszorgsysteem 40, 5 32, 3 26,2 0, 9 Het onderwijssysteem 41, 7 34, 4 21,2 2, 7 31, 7 46, 0 16,7 5, 6 Het rechtssysteem 40, 9 38, 8 16,0 4, 3 Het bedrijfsleven 36, 1 45, 7 15,6 2, 6 Overheidsdiensten 56, 1 31, 3 11,6 1, 0 De pers 49, 0 38, 5 11,0 1, 4 De vakbond 50, 1 36, 6 6,5 6, 8 Het parlement 69, 7 24, 4 4,1 1, 9 De regering 73, 6 21, 6 3,8 1, 1 Politieke partijen 78, 6 17, 6 2,3 1, 6 geeft 9, 0 procent van de bevolking aan hier enigszins of helemaal mee eens te zijn. Verder is 33, 6 procent van de bevolking neutraal en 57, 3 procent is negatief ten opzichte van deze stelling. De verdeling van de hoge SES buurtniveau verschilt significant van de andere SES buurtniveaus. I n figuur 3 ziet men dat dit zou kunnen betekenen dat de bevolking in de hoge SES buurtniveau meer neigt naar een neutrale of positieve mening over de regering vergeleken met de bevolking uit de lage en midden SES buurtnivea us. Figuur 3 buurtniveau Als er gekeken wordt naar hoe de bevolking uit verschillende leeftijdscategorien hiernaar kijkt blijkt het dat de categorie 65+ significant meer vertrouwen heeft in de regering van 23.1 30.5 38.1 21.6 23.3 24.5 41.8 36.8 29.8 11.9 7.6 6.7 1.7 1.8 0.9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Helemaal niet Niet Neutraal Wel Helemaal wel

PAGE 25

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 22 Curaao vergeleken met de mensen uit de leeftijdscategorien 18 29 en 50 64. Tussen mannen en vrouwen is geen verschil gevonden. Verder is bij deze vraag gebleken dat de niet lokaal geboren bevolking significant meer vertrouwen heeft in dat de regering het beste doet voor Curaao vergeleken met de lokaal geboren bevolking. 3.2.3 C orruptie Vertrouwen is een kwetsbare eigenschap om te behouden (Webb & Worchel, 1986). Zoals eerder gezegd bevat vertrouwen een mate van zich kwetsbaar opstellen. Acties die misbruik maken van deze kwetsbaarheid beschadig en het vertrouwen in anderen (pers oon instelling of maatschappij). Bijvoorbeeld corruptie in instituten k a n een breuk in het vertrouwen van mensen in instituties veroorzaken. Het levensgebied waar de bevolking het minste invloed van corruptie ervaart is de persoonlijk e sfeer en het gezinsleven (40, 6%) A an de andere kant wor dt de invloed van corruptie het meest ervaren in de normen en waarden van de maatschappij (75, 6%), zie tabel 8 Tabel 8 Invloed van corruptie op verschillende levensgebieden (in %) heel weinig/weinig neutraal veel/heel veel Uw persoonlijk en gezinsleven 39, 1 20, 1 40, 6 Het bedrijfsleven 13, 4 23, 9 62, 5 De politiek 11, 5 17, 6 70, 8 De normen en waarden in de maatschappij 9, 4 14, 8 75 6 Er is alleen een significant verschil te constateren in het ervaren van corruptie op het persoonlijk of gezinsleven tussen de bevolking uit de hoge SES buurtniveau en de lage SES buurtniveau. Hierbij wordt corruptie in een hogere mate ervaren door de bevol king uit de lage SES buurtniveau. Op alle levensgebieden is een verschil te constateren in ervaren invloed van corruptie per leeftijdscategorie. Het ervaren van invloed van corruptie op het persoonlijk of gezinsleven en op de normen en waarden verschillen significant voor de leeftijdsgroepen 30 49 en 65+. Tabel 9 illustreert dat i n beide gevallen de groep van 65+ een mindere mate van invloed van corruptie ervaart De bevolking 30 49 en 50 64 jarigen ervaren significant meer corruptie in de politieke sfeer vergeleken met de 65 plussers. De 18 29 jarigen ervaren ook significant minder corruptie in de politieke sfeer ve rgeleken met de 30 49 jarigen. Er is ook een verschil te constateren tussen de 65+ en de leeftijdsgroepen 30 49 en 50 64 als het gaat om het er varen van corruptie in het bedrijfsleven Ook hier ervaren de 65+ de situatie als positiever vergeleken me t de andere leeftijdsgroepen. Dit laatste is ook het geval voor de niet lokaal geboren bevolking vergeleken met de lokaal geboren bevolking op alle le vensgebieden behalve de politiek. Er is geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen.

PAGE 26

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 23 Tabel 9 Veel of heel veel invloed van corruptie op verschillende levensgebieden (per leeftijdscategorie en geboortelang in %) 18 29 30 49 50 64 65+ lokaal geboren en niet lokaal geboren en Uw persoonlijk en gezinsleven 40, 6 41, 1 45 7 36, 8 44, 4 29 4 Het bedrijfsleven 62, 6 66, 1 64, 0 54, 3 64, 9 55, 2 De politiek 65, 1 75, 1 73, 1 65, 7 72, 9 64, 5 De normen en waarden in de maatschappij 72, 8 77, 8 77, 8 71, 4 77, 9 68, 5 48 1 procent 3 1 6 20 3 Veel of iets afnemen Een significant verschil is te zien tussen de hoge SES buurtniveau en de andere SES buurtniveaus waarbij de bevolking uit de hoge SES buurtniveau een positievere kijk heeft op de toekomstige mate van corruptie. Als er gekeken wordt naar hoe de bevolking uit verschillende leeftijdsgroepen hiernaar kijken blijkt dat er sprake is van een significant verschil tussen de categorien 18 29 ; 65+ en 30 49 ; 65+. Dit zou kunnen betekenen dat de bevolking 65+ een positievere kijk heeft op de toekomstverwachtingen van corruptie dan de bevolking uit de leeftijdscategorien 18 29 en 30 49 zie figuur 4 Bij het kijken naar de verwachtingen over de toekomst van corruptie van de lokaal geboren en niet lokaal geboren bevolking van Curaao blijken deze significant van elkaa r te verschillen. De niet lokaal geboren bevolking verwacht eerder dat de mate van corruptie zal afnemen dan de lokaal geboren bevolking. Er is geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen. Figuur 4 leeftijdscategorie 3.3 Participatie Participatie geeft een beeld van de bereidheid van mensen om actie te ondernemen (Bernard, 1999; Chan, To & Chan, 2006). Participatie kan op verschillende gebieden plaatsvinden. De gebieden die in dit onderzoek onderzocht zijn, zijn: Werkparticipatie, Politieke participatie en Sociale participatie. 24.3 31.7 30.4 30.8 18.1 15.7 17.7 24.7 34.3 30.2 33.4 27.5 20.1 18.8 16.5 14.2 3.2 3.6 1.9 2.8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 65+ 50-64 30-49 18-29 Veel toenemen Iets toenemen Geblijk blijven Iets afnemen Veel afnemen

PAGE 27

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 24 3.3.1 Werkparticipatie Werkparticipatie is de mate waarin men actief is op de arbeidsmarkt. Het hebben van werk zorgt voor verbondenheid doordat mensen het gevoel kr ijgen bij te kunnen dragen aan en onderdeel te zijn van het systeem (ECLAC/OIJ, 2007, p. 169). In het kader van dit on derzoek was het van belang om te kijken of de respondent op het moment van het inter view werk heeft of niet. 2 Hiervoor is aan de respondent gevraagd wat hun huidige economische positie is. In tabel 10 wordt een weergave gegeven van de antwoordkeuze die de respondent kon kiezen. Tevens is een overzicht gegeven van welke antwoorden vervolge ns gecategoriseerd zijn als actief of non actief. Tabel 10 Verdeling werkparticipatie in actief/non actief Actief Non actief Werkgever Stagiaire Kleine zelfstandige Werkzoekend Losse jobber/ Freelancer Bezig met een dagopleiding Meewerkend gezinslid (onbetaald) Niet bezig met studie, niet werkend en niet werkzoekend Werknemer in vaste dienst Werknemer in tijdelijke dienst Uitzendkracht Van de bevolking heeft 57 3 procent gerapporteerd actief te zijn op de arbeidsmarkt en 42 7 procent heeft gerapporteerd niet actief te zijn. Per SES buurtniveau is te zien dat er een significant verschil is tussen de verschillende SES buurtniveaus waarbij te zien is dat mensen in het hoog SES buurtniveau het meest actief zijn (70 1%) op de arbeidsmarkt, zie figuur 5. In figuur 6 is te zien dat mensen in de leeftijdscategorien van 30 49 jaar het meest actief zijn op de arbeidsmarkt (87 5%) terwijl de leeftijdscategorien van 65+ het minst actief is (9 8%). Hierbij verschillen de leeftijdscat egorien allemaal significant van elkaar. Verder is er een significant verschil tussen mannen en vrouwen gevonden als het gaat om werkparticipati e. Hierbij zijn vrouwen in hogere mate niet actief op de arbeidsmarkt vergeleken met de mannen. De niet lokaal geboren bevolking van Curaao toont een hogere mate van activiteit op de werkvloer vergeleken met de lokaal geboren bevolking 2 Deze benadering van werkparticipatie komt niet overeen met de definitie en rekenmethode die gebruikt wordt in het arbeidskrachtenonderzoek (AKO) waar richtlijnen van de International Labour Organization (ILO) gehanteerd worden. Hierdoor kunnen de cijfers van het AKO, aangaande de arbeidsmarkt niet vergeleken worden met de data over werkparticipatie in het SCO

PAGE 28

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 25 Figuur 5 Actief op arbeidsmarkt per SES buurtniveau Figuur 6 Actief op arbeidsmarkt per leeftijdscategorie 3.3.2 Politieke participatie Politieke participatie houdt in de mate waarin men actie onderneemt in de politieke sfeer. 25 8 procent van de bevolking aangegeven genteresseerd of erg genteresseerd te zijn in de politiek. Er is een significant verschil te zien in de mate van interesse tussen de verschillende SES buurtniveau s, zie figuur 7 Er is echter geen verschil gevonden in de mate van interesse in de politiek per leeftijdsgroep. Mannen tonen significant meer interesse in de politiek vergeleken met vrouwen en de lokaal geboren bevolking toont ook meer interesse in de politiek vergeleken met de niet lokaal geboren bevolking. Figuur 7 buurtniveau 72,8 Procent van de bevolking heeft aangegeven af en toe of vaak met anderen te praten over politieke onderwerpen. De bevolking ui t de verschillende SES buurtniveaus verschillen significant van elkaar voor wat betreft deze vraag (figuur 8 ). 0 25 50 75 100 Laag Midden Hoog Actief Non-actief 22.9 32.4 40.3 10.5 15 18.2 23.2 24 22.2 34.6 23.2 15.4 8.9 5.5 3.8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Helemaal niet geintereseerd Niet geintereseerd Neutraal Wel geintereseerd Erg geintereseerd 0 25 50 75 100 18-29 30-49 50-64 65+ Actief Non-actief

PAGE 29

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 26 Figuur 8 buurtniveau Uit de analyse blijkt dat zowel de 18 29 jarigen en de 65 plussers minder praten over politieke onderwerpen met anderen vergeleken met mensen uit de andere leeftijdsgroepen. Mannen praten meer over politieke onderwerpen dan vrouwen, zie tabel 11. Er is gee n verschil gevonden tussen het lokaal en niet lokaal geboren bevolking voor dit onderwerp. Tabel 11 Vaak praten over politieke onderwerpen (per leeftijdscategorie en geslacht in %) 18 29 30 49 50 64 65+ Mannen Vrouwen Praten over politieke onderwerpen 14, 2 21, 3 22, 4 15, 4 24, 3 15, 0 V an de bevolking geeft 8,0 procent aan het gevoel te hebben dat ze veel of heel veel invloed kunnen uitoefenen op de politiek. Verder kijkt 13 8 procent van de bevolking neutraal naar deze stelling en 78 3 procent vindt dat ze weinig of heel weinig invloed kunnen uitoefenen op de politiek. De meningen van de bevolking over dit onderwerp zijn gelijk in de lage en midden SES buurtniveau s. Dit verschilt echter significant van de mening van de bevolking in de hoge SES buurtniveau Deze zijn positiever ingesteld over de invloed die ze kunnen uitoefenen op de politiek dan de bevolking uit de andere SES buurtniveaus De bevolking uit de leeftijdscategorien van 18 29 en 30 49 jaar ervaren een hogere mate van in vloed op de politiek dan de 65 plussers. Er is geen significant verschil gevonden tussen mannen en vrouwen en het lokaal en niet lokaal geboren bevolking voor dit onderwerp. V an de bevolking heeft 63 9 procent aangegeven te gaan stemmen als er morgen verk iezingen waren. Het percentage mensen d at zou gaan stemmen per SES buurtniveau is: laag (60 2%) midden (65, 4%) en hoog (74 ,0 %) zie figuur 9 Als gekeken wordt naar de intentie om te stemmen per leeftijdscategorien laat figuur 10 zien dat de ze intentie met de jaren stijgt 14.8 24.5 23 54.9 54.5 53.1 30.3 21 15 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Nooit Af en toe Vaak

PAGE 30

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 27 Figuur 9 Intentie om te stemmen per SES buurtniveau Figuur 10 Intentie om te stemmen per leeftijdscategorie Figuur 11 laat zien dat mannen vaker de intentie hebben om te stemmen dan vrouwen. Aan de andere kant geven vrouwen vaker aan de intentie niet te hebben om te gaan stemmen of geen idee te hebben of ze gaan stemmen. Als gekeken wordt naar figuur 12 is te zien dat de lokaal geboren bevolking vaker aangeeft de intentie te hebben om te stemmen terwijl de niet lokaal geboren bevolking vaker aangeeft deze intentie niet te hebben. Figuur 11 Intentie om te stemmen per geslacht Figuur 12 Intentie om te stemmen per geboorteplaats In tabel 1 2 is te zien dat a ls het gaat om het ui tvoeren van een politieke actie de bevolking het meest geneigd is o m een petitie te tekenen ( 61 5 %) terwijl men het minst geneigd is om een gebouw te bezetten (13,1 % ). Tabel 12 Deelname aan politieke participatie praktijken (in %) Ooit gedaan Staat open om te doen Zou het nooit doen Een petitie tekenen 30 3 31, 2 38, 4 Demonstratie bijwonen 16, 6 27, 6 55, 7 Deelnemen aan een staking 15, 9 24, 1 59, 9 Meedoen aan een boycot 9, 4 23, 4 67, 1 Bezetten van een gebouw 3, 5 9, 6 86, 8 Vooral bij petitie tekenen is een verschil te constateren tussen de SES buurtniveaus voor wat betreft de mate waarin mensen ooit een petitie hebben getekend en open staan om een 0 25 50 75 100 Ja Nee Geen idee Laag Midden Hoog 0 25 50 75 100 Ja Nee Geen idee 18-29 30-49 50-64 65+ 0 25 50 75 100 Ja Nee Geen idee Man Vrouw 0 25 50 75 100 Ja Nee Geen idee Lokaal geborenen Niet-lokaal geborenen

PAGE 31

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 28 petitie te tekenen: laag (54,9%), midden (68,2%) en hoog (73,8%) (zie tabel 1 3 ) Bij alle actie vormen, behalve voor het bezetten van een gebouw, is t e zien dat de 30 49 jarigen het hoogste percentage hebben voor als het gaat dat ze die acties ooit hebben gedaan of er open voor staan. Tabel 13 Ooit gedaan of staat open om een politieke participatie praktijk uit te voeren (per SES buurtniveau en leeftijdscategorie in %) Laag Midden Hoog 18 29 30 49 50 64 65+ Een petitie tekenen 54,9 68,2 73,8 61, 3 67, 8 62, 1 50 5 Demonstratie bijwonen 40,9 47,8 49,9 51, 1 52, 7 42, 2 26, 9 Deelnemen aan een staking 37,7 44,8 40,7 43, 6 46, 3 38, 7 28, 2 Meedoen aan een boycot 29,7 33,2 42,4 30, 6 35, 1 34, 7 28, 2 Bezetten van een gebouw 12,6 16,3 10,2 18, 3 14, 1 12, 2 8, 1 In tabel 14 is te zien dat mannen alle participatievormen iets vaker hebben gedaan of sneller open staan om het te doen dan vrouwen. De hoogste frequentie van de participatievormen verschil t per onderwerp tussen de lokaal en niet lokaal geboren bevolking. Tabel 14 Ooit gedaan of staat open om een politieke participatie praktijk uit te voeren (per geslacht en geboorteplaats in %) Man Vrouw Lokaal geborenen Niet lokaal geborenen Een petitie tekenen 63, 8 58, 7 60, 8 63, 8 Demonstratie bijwonen 48, 7 40, 7 45, 7 39, 8 Deelnemen aan een staking 43, 9 36, 9 42, 9 31, 3 Meedoen aan een boycot 35, 4 30, 8 31, 0 38, 1 Bezetten van een gebouw 14, 3 12, 2 14, 6 8, 8 3.3.3 Sociale participatie Sociale participatie is de mate waarin men actie onderneemt in formele en informele sectoren. Tabel 15 Ja Nee Religieuze organisaties 22,1 77,9 Sport en recreatie 20,0 80,0 Onderwijs of cultuur activiteiten 14,8 85,2 Jeugdwerk 10,1 89,9 Buurtacties 7,8 92,2 Sociale organisatie 7,5 92,5 Vrouwengroep 7,3 92,7 Ander 6,9 93,1 Beroepsvereniging 6,8 93,2 Milieu of dierenwelzijn 6,6 93,4 Vrijwilliger gezondheidzorg 5,0 95,0 Vakbond 4,6 95,4 Mensenrechten 3,4 96,6 Vredesbeweging 2,1 97,9 Politieke partij 1,4 98,6 In tabel 1 5 wordt het sociale participatiegehalte van de bevolking van Curaao weergegeven. De organisaties of activiteiten waar het meest aan wordt deelgenomen zijn:

PAGE 32

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 29 Religieuze organisaties (22,1%), Sport en recreatie (20,0%) en Onderwijs of culturele activiteiten (14,8%). Bij meerdere organisaties of activiteiten werden er geen verschillen gevonden in de bevolking uit verschillende SES buurtniveaus, leeftijdscategori en, geslacht of geboorteplaats. Alleen de significante verschillen worden hier gerapporteerd. In Tabel 1 6 zijn de verschillen vastgelegd Er was een significant verschil geconstateerd tussen alle SES E en hoger percentage mensen uit de hoge SES buurtniveau is lid van een beroepsvereniging vergeleken met de andere SES buurtniveaus. Dit percentage wordt gevolgd door de bevolking uit het midd en SES of dierenwelzijn tussen de bevolking uit de hoge SES buurtniveau en de rest. In al deze gevallen is de participatie bij de bevolking uit de hoge SES buurtniveau hoger dan d at van de bevolking uit de andere SES buurtniveaus. Als laatste is te zien dat de bevolking uit de hoge SES bevolking uit de lage SES buurtniveau. Tabel 16 Ja ik ben lid of betrokken aan de volgende organisaties of activiteiten (per SES buurtniveau en leeftijdscategorie in %) Laag Midden Hoog 18 29 30 49 50 64 65+ Religieuze organisaties 23, 5 21, 4 18, 7 21, 8 20, 9 23, 8 22, 1 Sport en recreatie 15, 7 20, 7 33, 4 32, 2 24, 1 15, 7 8, 3 Onderwijs of cultuur activiteiten 12, 3 15, 8 21, 3 20, 8 16, 8 12, 3 9, 5 Jeugdwerk 8, 9 10, 5 13, 3 14, 6 11, 6 9, 6 4, 4 Buurtacties 5, 6 7, 1 16, 0 6, 8 8, 1 7, 9 7, 9 Sociale organisatie 6, 3 9, 3 9, 1 4, 6 7, 2 6, 6 12, 2 Vrouwengroep 6, 7 8, 7 7, 4 4, 5 5, 3 6, 8 13, 9 Ander 5, 7 6, 2 12, 0 9, 5 6, 0 7, 1 5, 9 Beroepsvereniging 3, 7 7, 7 15, 8 4, 2 8, 5 7, 5 5, 2 Milieu of dierenwelzijn 4, 3 6, 0 14, 7 4, 9 9, 4 4, 3 6, 5 Vrijwilliger gezondheidzorg 3, 9 6, 4 6, 5 3, 5 5, 6 4, 6 5, 9 Vakbond 3, 9 5, 7 5, 0 1, 8 7, 3 5, 0 2, 0 Mensenrechten 3, 2 2, 5 5, 6 4, 6 3, 5 2, 5 3, 7 Vredesbeweging 1, 9 2, 4 2, 6 2, 1 2, 4 1, 8 2, 3 Politieke partij 0, 9 1, 7 2, 6 1, 1 1, 5 1, 6 1, 3 De mate van sociale participatie verschilt bij enkele orga nisaties of activiteiten per leeftijdscategorie. Mensen binnen de leeftijdsgroep van 30 49 zijn significant meer 64 jaar. gevonden tuss en 65 activ 29 jarigen vergeleken met de 50 64 jarigen en 65 plussers. Verder is er ook een verschil gevonden in de ze mate van participatie tussen de 30 49 jarigen en 65 plussers. Als het gaat om lid zijn van d e vakbond

PAGE 33

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 30 is geconstateerd dat zowel de 18 29 jarigen en de 65 plussers minder snel lid zijn van de vakbond vergeleken met mensen uit de andere leeftijdsgroepen. Als laatste is een verschil tijdscategorien, behalve tussen 18 29 en 30 49. Bij d eze activiteit daalt de participatie naarmate de leeftijdscategorie stijgt. Als er gekeken wordt naar het verschil in mate van sociale participatie tussen mannen en vrouwen is het volgende gevonden. Vr ouwen hebben een significant hogere mate van Bij het verschil in participa tie tussen de lokaal geboren bevolking en de niet lokaal geboren bevolking is geconstateerd dat de niet lokaal geboren bevolking in een geboren bevolking een hogere mate Bij het interpreteren van deze resultaten moet men rekening houden met het feit dat de participatiegraad die in tabel 1 5 wordt weergegeven over het algemeen vrij laag is. In andere woorden, de bovengenoemde resultaten laten zien dat hoewel de groepen aan de hand van bepaalde kenmerken van elkaar verschillen, de sociale participatie over de hele linie laag is. 3.4 Inclusie Inclusie heeft te maken met de mate waarin mensen ervaren dat de maatscha ppij hen erbij laat horen en tegelijkertijd zichzelf kunnen zijn ( Jansen, Otten, van der Zee & Jans, 2013) 3.4.1 Er b ij horen Een manier om de mate van inclusie op Curaao te meten is door te kijken naar hoe mensen reageren op verschillende stellingen ov er waar mensen aan moeten voldoen om als Yu di K rsou gezien te mogen worden. en Yu di K rsou moet hier 80 9 procent van de bevolking aan enigszins mee eens of helemaal mee Yu di K rsou 1 procent enigszins eens of helemaal eens. 84 0 P rocent van de bevolking is enigszins e Yu di K rsou is ook een hier geboren kin 9 P rocent van de bevolking is enigszins eens of helemaal Yu di K rsou is ook een migrant die meer dan 15 jaar op Curaao woont Terwijl 62 8 procent van de bevolking het enigszins eens of helemaal eens is r sou is ook iemand die zich inzet voor de Curaaose samenleving In figuur 13 zijn de verdeling en van de antwoorden van de verschillende vragen afgebeeld. Hierbij is een verschil in antwoordpatronen waar te nemen tussen enkele stellingen

PAGE 34

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 31 Figuur 13 Perceptie van w ie is een Yu di K rsou In tabel 1 7 is de verdeling van de antwoorden per SES buurtniveau te zien. De bevolking uit de verschillende SES buurtniveaus verschillen niet van elkaar als het gaat om hun mening over de stellingen Yu di K rsou is ook een hier geboren kin en rsou De meningen per SES buurtniveau verschillen echter en Yu di K rsou en Yu di K rsou geeft de bevolking van de lage SES buurtniveau aan het meest eens te zijn met de ze stellingen de midden SES buurtniveau iets minder eens en de bevolking uit de hoge SES buurtniveau nog minder eens Bij de laatste stelling Yu di K rsou is er een significant verschil te zien tussen de lage SES buurtniveaus en de andere SES buurtniveau s. Dit betekent dat de bevolk ing uit de lage SES buurtniveau in mindere mate eens is met de stelling vergeleken met de bevolking uit de andere SES buurtniveaus. Tabel 17 buurtniveau in %) Gehele bevolking Laag Midden Hoog Een rsou is ook een hier geboren kind van migranten 84, 0 83, 8 84, 8 83, 6 rsou moet vloeiend Papiamentu kunnen spreken 81, 1 85, 2 79, 0 70, 4 Een K rsou moet hier geboren zijn 80, 9 86, 3 78, 4 66, 7 Een rsou is ook iemand die zich inzet voor de Curaaose samenleving 62, 8 60, 8 66, 5 63, 8 Een rsou is ook een migrant die meer dan 15 jaar op Curaao woont 54, 9 51, 3 60, 0 59, 0 Bij verdere uitsplitsingen naar leeftijdscategorien, geslacht of geboorteplaats zijn de volgende significante verschillen gevonden: 65 plussers zijn in hogere mate eens met de en Yu di K rsou vergeleken met mensen uit de leeftijdsgroepen 30 49 en 50 64. Mensen in de leeftijdsgroep 18 29 vinden in mindere mate dat Yu di K rsou moet mensen uit de leeftijdsgroepen 50 64 en 65+. Mensen in de leeftijdsgroep 30 49 zijn ook in mindere mate eens met deze stelling vergeleken met de 65 plussers. 0 25 50 75 Yu di korsou moet op Curacao geboren zijn Yu di korsou is ook een op Curacao geboren kind van migranten Yu di korsou moet vloeiend papiamentu spreken Yu di korsou is ook iemand die zich inzet voor de samenleving Yu di korsou is ook een migrant die >15jr woonachtig is op Curacao Helemaal oneens Enigszins oneens Neutraal Enigszins eens Helemaal eens

PAGE 35

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 32 Er is echter geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen. De lokaal geboren bevolking en Yu di K rsou moet hier geboren vergel eken met de niet lokaal geboren bevolking. Terwijl d e niet lokaal geboren bevolking in meerdere mate eens met op Cura Nu volgen een viertal vragen over verschillende aspecten over Curaao Het eerste aspect geeft 87 0 procent van de bevolking aan t rots te zijn op Curaao Hierbij geeft de bevolking uit de lage SES buurtniveau een hogere mate van trots te ervaren vergeleken met de andere SES buurtniveaus. De 65 plussers rapporteren meer trots voor Curaao dan mensen uit de leeftijdsgroepen 18 29 en 30 49 zie figuur 14 De bevolking 50 64 jarigen heeft ook een hogere mate van trots vergeleken met de bevolking 30 49 en 18 29 jarigen. Er is geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen. Verder ervaart de lokaal geboren bevolking een hogere mate van trots voor Curaao vergeleken met de niet lokaal geboren bevolking. Figuur 14 per leeftijdscategorie Het tweede aspect gaat over cultuurbehoud. Hierbij geeft 93 8 p rocent van de bevolking aan dat cultuurbehoud belangrijk of erg belangrijk is. De bevolking uit de lage SES buurtniveau geeft aan cultuurbehoud in meerdere mate belangrijk te vinden dan de bevolking uit de hoge SES buurtniveau. Verder vindt de lokaal geboren bevolking cultuurbehoud belangrijker dan de niet lokaal geboren bevolking. Er is over dit onderwerp geen verschil in mening gevonden tussen l eeftijdscategorien en tussen mannen en vrouwen. Verder geeft 5 0 9 procent van de bevolking aan dat de aanwezigheid van migrant en een verrijking is voor het culturele leven op Curaao. Een significant verschil is te zien tussen de hoge SES buurtniveau en de andere SES buurtniveaus waarbij de bevolking uit de hoge SES buurtniveau een positievere kijk heeft op de verrijkende effecten die migranten kunnen hebben op de Curaaose cultuur. De niet lokaal geboren bevolking is in een 7.7 8.3 11 13.9 24 28.7 37.3 36.8 65.5 60.6 48.8 45.1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 65+ 50-64 30-49 18-29 Helemaal oneens Enigszins oneens Neutraal Enigszins eens Helemaal eens

PAGE 36

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 33 hogere mate eens met deze stel ling vergeleken met de lokaal geboren bevolking. Er is geen verschil gevonden tussen leeftijdscategorien en tussen mannen en vrouwen. Als laatste uit deze reeks werd ge vraag d of de aanwezigheid van migrant en goed is voor de economie Hierbij heeft 55, 1 pr ocent van de bevolking aangegeven hier mee eens te zijn De bevolking uit de hoge SES buurtniveau k ijkt positiever naar deze stelli n g dan de bevolking uit de andere SES buurtniveaus, zie figuur 1 5 Zowel de mensen uit de leeftijdsgroepen 18 29 als 30 49 he bben een positievere kijk op de invloed van migranten op de economie dan de 65 plussers. Verder is de niet lokaal geboren bevolking eerder eens met deze stellig dan de lokaal geboren bevolking. Geen verschil was gevonden tussen mannen en vrouwen. Figuur 15 De aanwezigheid van migranten is goed voor de Curaaose economie SES buurtniveau 3.4.2 Acceptatie van anderen Een ander aspect van inclusie is de mate waarin men open staat voor anderen die anders zijn. Bij de vragen over of men bezwaar heeft om mensen met bepaalde kenmerken als buren te hebben (tabel 1 8 ) blijkt dat men het meest bezwaar heeft met het hebben van drugsverslaafden (52,7%) en mensen met psychische problemen (40,3%) als buren en het minst bezwaar tegen mensen v an een ander etnische groep of land (15,8%) en mensen met een andere religieuze achtergrond (13,5%). Tabel 18 Ja Nee Geen mening Drugsverslaafden 52,7 41,9 5,5 Mensen met psychische problemen 40,3 52,0 7,7 Mensen met een crimineel verleden 34,6 53,0 12,5 Alcoholisten 32,7 59,1 8,1 Mensen die besmet zijn met HIV 23,9 68,8 7,2 Grote gezinnen 18,5 76,4 5,1 Homoseksuelen 19,1 75,6 5,3 Mensen van een ander etnische groep of land 15,8 79,0 5,2 Mensen met een andere religieuze achtergrond 13,5 83,3 3,2 De algemene verdeling van bezwaar hebben met mensen met bepaalde kenmerken als buren geld als zodanig voor de lage en midden SES buurtniveaus maar de bevolking binnen de hoge SES buurtniveau heeft meer bezwaar met het hebben van mensen met een 2.6 6.4 9.5 5.2 8.4 8.8 26.9 27.6 30.8 40.7 36.2 30.7 24.6 21.3 20.3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Helemaal oneens Enigszins oneens Neutraal Enigszins eens Helemaal eens

PAGE 37

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 34 crimineel verleden als buren (43,6%) dan mensen m et psychische problemen (39,3%), zie tabel 1 9 Tabel 19 Wel bezwaar met het hebben van mensen uit deze lijst als buren (per SES buurtniveau %) Laag Midden Hoog Drugsverslaafden 47,9 54,9 65,2 Mensen met psychische problemen 40,5 40,7 39,3 Mensen met een crimineel verleden 31,2 36,0 43,6 Alcoholisten 29,7 35,5 38,9 Mensen die besmet zijn met HIV 28,2 20,4 15,1 Grote gezinnen 19,3 18,7 15,5 Homoseksuelen 21,2 18,8 12,5 Mensen van een ander etnische groep of land 17,5 14,4 11,9 Mensen met een andere religieuze achtergrond 15,1 11,3 11,1 Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat 73,9 procent van de bevolking vrienden heeft met een ander geboorteplaats dan zijzelf. Een verschil hierin is echter te constateren tussen de SES buurtniveau : laag ( 69,3 %) midden ( 75,9 %) en hoog ( 86,6 %) De verdeling verschilt echter alleen significant voor de bevolking uit de lage en de hoge SES buurtniveaus. Aan de hand van de verdeling uit figuur 1 6 kan geconstateerd worden dat mensen uit de hoge SES buurtniveau vaker vrienden hebben met een ander geboo rteplaats dan de bevolking uit de lage SES buurtniveau. Dit is tevens ook het geval voor de 18 29 jarigen ze hebben vaker goede vrienden met een ander geboorteplaats dan de 65 plussers De niet lokaal geboren bevolking heeft eerder goede vrienden met een ander geboorteplaats dan de lokaal geboren bevolking. Er is geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen. Figuur 16 geboorteplaats 3 .4.3 Binding De mate van verbondenheid werd gemeten aan de hand van vragen over de verbondenheid die men voelt met verschillende plekken bijvoorbeeld de buurt of Curaao. Hierbij geeft 76,6 procent van de bevolking aan zich helemaal of wel verbonden te voelen aan Cura ao Men voelt zich het minst verbonden aan Noord Amerika (24,2%) tabel 20 Alleen bij Latijns Amerika en Noord Amerika is er een verschil in mate van verbondenheid geconstateerd tussen de verschillende SES buurtniveaus In beide gevallen verschilt de mate van verbondenheid van de bevolking uit de lage SES buurtn iveau significant van de andere SES buurtniveaus. 86.6 75.9 69.3 12.8 23.6 30.2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Ja Nee

PAGE 38

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 35 Tabel 20 buurtniveau in %) Gehele bevolking Laag Midden Hoog Curaao 76, 7 75, 8 73, 5 84, 5 Uw buurt 60, 4 58, 7 63, 2 61, 9 Nederland 47, 5 46, 4 47, 1 51, 5 De eilanden van de voormalige N A / Aruba 37, 7 36, 2 39, 6 40, 1 Het Caribisch gebied 34, 6 32, 8 37, 3 37, 0 Latijns Amerika 25, 7 23, 2 29, 9 27, 8 Noord Amerika 24, 2 20, 8 26, 5 32, 2 65 plussers voelen zich in een hogere mate betrokken met hun buurt vergeleken met de mensen uit de andere leeftijdsgroepen. De mensen van 18 29 jaar geven aan in mindere mate betrokken te zijn met Curaao vergeleken met 50 64 jarigen en 65 plussers. Dit verschil is ook gevonden tussen 30 49 jarigen en 65 plussers. De 65 plussers ervaren een hogere mate van betrokkenheid met de eilanden van de voormalige N.A./ Aruba vergeleken met de andere leeftijds groepen. Daarnaast zien de 50 64 jarigen zich als meer betrokken met de eilanden van de voormalige N.A./ Aruba vergeleken met de 30 49 jarigen. Als laatste ervaren de 65 plussers een hogere mate van betrokkenheid met Nederland vergeleken met de 18 29 en 30 49 jarigen. Dit is ook te zien voor het verschil tussen de 50 64 jarigen met de 30 49 jarigen. Alleen bij betrokkenheid aan Latijns Amerika en Noord Amerika is er een verschil geconstateerd tussen mannen en vrouwen. In beide gevallen voelen vrouwen een mindere mate van betrokkenheid vergeleken met mannen. De niet lokaal geboren bevolking laat een hogere mate van betrokkenheid z ien dan de lokaal geboren bevolking voor wat betreft de volgende gebieden : Curaao, Caribisch gebied, Latijns Amerika en Noord Amerika. 3.4.4 Discriminatie kunnen op basis van verschillende kenmerken gediscrimineerd worden. Om zich t hierin te krijgen is gevraagd om aan te geven wat voor type discriminatie de respondent ooit heeft ervaren en of de respondent in de afgelopen jaar discriminatie heeft ervaren op Curaao. In tabel 2 1 is te zien dat discriminatie het meest ervaren wordt op basis van huidskleur (11,8%) en geboorteland (11%). Er is voornamelijk een verschil te constateren in de mate waarin discriminatie gebaseerd op huidskleur is ervaren de bevolking uit de hoge SES buurtniveau verschilt significant van de andere SES buurtniveaus. Verder verschilt de bevolking uit de lage SES buurtniveau significant van de andere SES buurtniveaus als het gaat om het ervaren van discriminatie gebaseerd op taal.

PAGE 39

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 36 Tabel 21 Gehele bevolking Laag Midden Hoog Huidskleur 11 8 8, 9 12, 6 20, 3 Geboorteland 11, 0 9, 7 11, 6 14, 8 Sociaal Economische Status 8,6 8, 0 10, 0 8, 4 Taal 8, 5 6, 2 10, 5 13, 4 Religie 4, 6 4, 7 5, 2 3, 2 Leeftijd 3, 7 3, 5 4, 0 4, 2 Anders 2, 9 2, 1 4, 4 3, 4 Geslacht 2, 6 2, 1 2, 9 3, 6 Lichamelijke beperking 1, 4 0, 9 2, 7 0, 9 Seksuele voorkeur 0, 6 0, 7 0, 5 0, 4 De bevolking van 65 plussers ervaren significant minder discri minatie op basis van huidskleur, SES, geboorteland en taal vergeleken met de bevolking uit de andere leeftijdsgroepen. Verder ervaren de 50 64 jarigen meer discriminatie op basis van geboorteland en taal vergel eken met de 30 49 jarigen. Discriminatie gebaseerd op religie wordt het meest ervaren door 18 29 jarigen vergeleken met de bevolking 65 plussers Vrouwen ervaren een hogere mate van discriminatie op basis van geslacht dan mannen en de niet lokaal geboren b evolking ervaart meer discriminatie gebaseerd op geboorteland en taal vergeleken met de lokaal geboren bevolking. geeft 76,2 procent van de bevolking aan nooit di scriminatie te hebben ervaren. 20,3 procent geeft aan discriminatie af en toe te hebben ervaren en 3,5 procent geeft aan het vaak te hebben ervaren. Hierbij wordt er meer discriminatie ervaren bij de bevolking uit de hoge SES buurtniveau vergeleken met de bevolking uit de lage SES buurtniveau. Het minste discriminatie in de afgelopen jaar werd ervaren door de 65 plussers wanneer er vergeleken wordt met de andere leeftijdsgroepen. Ook is geconstateerd dat de 50 64 jarigen minder discriminatie hebben ervaren vergeleken met de 30 49 jarigen. Er was geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen maar wel tussen het lokaal en niet lokaal geboren bevolking. De niet lokaal geboren bevolking heeft meer discriminatie ervaren. 3.5 Sociale mobiliteit Sociale mobiliteit heeft te maken met de opwaartse of n eerwaartse beweging van individuen of gro ep en tussen verschillende generaties en socio economische posities ( Causa & Johansson, 2010 ) 3.5.1 Verwachtingen voor ontwikkeling in sociale positie Bij de vraag Curaao zal zijn binnen drie of vier e aandeel van de bevolking (91, 8 %) aan dat h un situatie of gelijk zou blijven of zal verbeteren. Er is g een verschil te constateren tussen de verschillende SES buurtniveaus mannen en vrouwen of geboorteplaa ts E r zijn significante verschillen

PAGE 40

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 37 gevonden tussen alle leeftijdsgroepen als het gaat om verwachtingen voor verbetering in de sociale positie. Deze verwachtingen dalen met het stijgen van de leeftijden zie figuur 1 7 Figuur 17 Curaao leeftijdsgroep V an de bevolking heeft 80,0 procent aangegeven te geloven dat hun kinderen het beter zullen hebben dan hunzelf De bevolking uit de hoge SES buurtniveau verschilt significant van de andere SES buurtniveaus. Aan de hand van figuur 1 8 kan geconstateerd worden dat het percentage van mensen die denken dat hun kinderen het beter zullen hebben dan zijzelf het hoogst is vo or de bevolking in de lage en midden SES buurtniveau s vergeleken met de bevolking in de hoge SES buurtniveau Figuur 18 buurtniveau De bevolking 18 29 en 30 49 jarigen hebben hogere verwachtingen voor de toekomst van hun kinderen vergeleken met de bevolking 50 64 jarigen en 65 plussers. De niet lokaal geboren bevolking heeft ook hogere verwachtingen vergeleken met de lokaal geboren bev olking. Er is geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen. Een bepaalde mate van wilskracht is van belang om een verandering in de huidige levensomstandigheden op gang te brengen. 81 1 procent van de bevolking heeft aangegeven dergelijke mate van wilskracht te hebben. De bevolking uit de lage SES buurtniveau heeft een lagere mate van wilskracht om veranderingen te brengen vergeleken met de bevolking uit de andere SES buurtniveaus zie figuur 1 9 11.6 11 6.6 3.2 61.3 47.4 33.9 24.3 26.4 41.6 59.1 72.2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 65+ 50-64 30-49 18-29 Verslechterd Gelijk gebleven Verbeterd 2.1 2 1.1 3.2 3.9 1.6 18 13.8 16.5 46.5 35.8 41.3 30.1 44.5 39.5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Helemaal niet Niet Neutraal Wel Helemaal wel

PAGE 41

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 38 Figuur 19 buurtniveau Als gekeken wordt naar de wilskracht per leeftijdsgroepen is te zien dat alle leeftijdsgroepen significant van elkaar verschillen, met uitzondering van de leeftijdsgroep 18 29 en 30 49. Verder is te zien dat de wilskracht het hoogst is bij de leeftijdsgroep 18 29 jaar en verder per leeftijdsgroep daalt, zie figuur 20 Een hoger e mate van wilskracht is ook te zien bij de niet lokaal geboren bevolking vergeleken met de lokaal geboren bevolking. Er is geen verschil geconstateerd in de mate van wilskracht tussen mannen en vrouwen. Figuur 20 e wilskracht heeft om belangrijke veranderingen te brengen in uw leef Bij een vraag over waar de verantwoordelijkheid ligt om vooruit te komen in de samenleving geeft 57,2 procent van de bevolking aan dat het de eigen verantwoordelijkheid van het individu is. 12,1 procent van de bevolking vindt dat het de verantwoordelijkheid is van de overheid om ervoor te zorgen dat mensen vooruit komen in de samenleving. Verder is 30,8 procent van de bevolking van mening dat de verantwoordelijkheid gedeeld wordt tussen het individu en de overheid. Deze verdeling is in grote lijnen waargenomen over de verschillende SES buurtniveaus leeftijdsgroepen, geslachten en geboorteplaatsen Het enige geco nstateerde verschil is tussen de 50 64 jarigen en de 18 29 jarigen. De jongere leeftijdscategorie neigt meer richting verantwoordelijkheid leggen bij de overheid. 10.3 12.3 16.2 43.9 38.6 37 43.3 45.2 41 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Helemaal niet Niet Neutraal Wel Helemaal wel 0 25 50 75 18-29 30-49 50-64 65+ Helemaal niet Niet Neutraal Wel Helemaal wel

PAGE 42

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 39 In tabel 2 2 is te zien dat n 43,8 procent van de bevolking aan geeft dat het belangrijk ste aspect gezien wordt om vooruit te komen in het leven verschilt per SES buur tniveau. Tabel 22 Het belangrijkste om vooruit te komen in het leven (totaal en per SES buurtniveau in %) Gehele bevolking Laag Midden Hoog Eigen inzet 43, 8 44, 5 44, 4 40, 6 Goed onderwijs 40 8 38, 9 40, 1 48, 2 Goede contacten hebben 6, 8 7,1 7, 0 5, 4 Geluk hebben 6, 0 7, 3 5, 3 2, 6 God 0, 4 0, 1 0, 5 1, 2 3.5.2 Gelijke kansen Om sociale mobiliteit te bewerkstelligen is het van belang dat er binnen de maatschappij sprake is van gelijke kansen voor alle individuen die er onderdeel van uit maken. Aan de hand van enkele stellingen is gekeken naar hoe de bevolking kijkt naar gelijkheid Uit de resultaten (tabel 2 3 ) blijkt dat een overgroot deel van de bevolking vindt dat mensen met lichamelijke beperkingen dezelfde rechten hebben als iedere en (92,7%) en dat vrouwen en mannen recht hebben op gelijke beloning (84,5%). Hoe de bevolking binnen de verschillende buurtniveaus kijkt naar de verschillende vormen van gelijkheid verschilt per onderwerp. Bijvoorbeeld, 79,9 procent van de bevolking binnen de lage SES buurtniveau is eens met de stelling terwijl de bevolking in de hoge SES buurtniveaus er in significant mindere mate mee eens zijn (71,7%) Het omgekeerde is te zien bij de stelling Hier is een significant verschil te zien waarbij de bevolking van de lage en m idden SES buurtniveau s in mindere mate eens is met de stelling vergeleken met de bevolking uit de hoge SES buurtniveau Tabel 23 Enigszins eens of helemaal eens met de stellingen over gelijke kansen (totaal en per SES buurtniveau in %) Gehele bevolking Laag Midden Hoog 92 7 91, 2 93, 8 94, 2 mannen moeten gelijke beloning 84, 5 81, 7 85, 7 92, 0 Het verschil tussen mensen met een hoog inkomen en 78, 0 79, 9 77, 7 71, 7 De regering moet stappen ondernemen om verschillen in inkomens te 71, 8 75, 7 68, 4 63, 8 Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten op gelijke wijze behandeld worden als heteroseksuele 70, 0 66, 6 69, 2 82, 9 die hard werkt een beter leven zal 64, 7 63, 7 64, 6 68, 1 21, 8 22, 4 20, 8 20, 9

PAGE 43

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 40 Verder is een significant verschil te zien bij de stelling Vrouwen en mannen moeten tussen de bevolking van de lage SES buurtniveau en de andere buurtniveaus. Hierbij is bevolking uit de lage SES buurtniveau in mindere mate eens met de stelling. De laatste stelling met een significant verschil tussen de SES buurtniveaus is oet stappen ondernemen om verschillen in inkomens te Hierbij is de bevolking uit de lage SES buurtniveau in meerdere mate eens met de stelling vergeleken met de bevolking uit de andere SES buurtniveaus. Verder is het ook juist interessant om te zien dat er geen verschil tussen de buurtniveaus was gevonden voor de stelling Tabel 24 Enigszins eens of helemaal eens met de stellingen over gelijke kansen (per leeftijdscategorie en geboorteplaats in %) 18 29 30 49 50 64 65+ Lokaal geboren en Niet lokaal geboren en 90, 1 92, 1 93, 9 92, 9 92, 5 92, 1 mannen moeten gelijke beloning 78, 4 82, 6 87, 4 89, 0 83, 1 88, 8 inkomen en mensen met een laag inkomen is te 77, 7 78, 8 78, 0 76, 7 79, 6 73, 1 70, 5 71, 3 71, 5 74, 0 74, 5 63, 8 moeten op gelijke wijze behandeld worden als 69, 1 69, 7 70, 1 71, 4 68, 7 74, 1 ieder persoon die hard werkt een beter leven zal 55, 2 62, 1 67, 8 72, 9 61, 4 74, 1 Curaao ontvangen genoeg steun vanuit de 20, 1 19, 3 21, 4 27, 6 20, 3 26, 2 Wanneer er gekeken wordt naar hoe de bevolking uit verschillende leeftijdscategorien naar de stellingen kijken blijkt dat de 65 plussers in meerdere mate eens zijn met de stelling vergeleken met de bevolk ing uit de andere leeftijdscategorien zie tabel 24 De 50 64 jarigen kijken ook positiever naar deze stelling vergeleken met de 18 29 jarigen. De 18 29 jarigen zijn het in significant mindere mate eens met de stelling 64 jarigen en de 65 plussers. Als laatste is een significant verschil te zien bij de stelling tussen de 65 plussers en de 30 4 9 jarigen en 50 64 jarigen. De stellingen waarbij de niet lokaal geboren bevolking in meerdere mate mee eens waren va

PAGE 44

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 41 Daartegenov er is de niet lokaal geboren bevolking in mindere mate eens met de stelling vergeleken met de lokaal geboren bevolking. Zowel mannen als vrouwen kijken gelijk naar deze stellin gen. 3.6 Sociale betrokkenheid Sociale betrokkenheid wordt geuit aan de hand van de sociale samenhang tussen mensen in de omgeving ( Schnabel, Bijl & de Hart, 2008 ) Hierbij wordt gekeken naar de buurtcohesie en solidariteit 3.6.1 Buurtcohesie De bevolking is vrij positief over de buurt waarin ze wonen, ze geven het leven in hun buurt ee n gemiddeld rapportcijfer van 7,48 (SD= 3, 29). Verder ervaart men de buurtcohesie ook vrij positief. De aspecten van buurtcohesie die het meest positief ervaren worden zijn het hebben van een mate van medeverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de buurt (82 6 %) en het hebben van een goed contact met de buren (77 5 %), zie tabel 2 5 Voor deze twee aspecten is er geen verschil gevonden op basis van SES buurtni veaus. Bij de verschillen alle SES buurtniveaus significant van elkaar. De bevolking uit de lage SES buurtniveau zijn in mindere mate eens met de prettig vergeleken met de bevolking uit de andere SES buurtniveaus. De bevolking uit de lage SES buurtniveau is in meerdere mate eens met de kennen elkaar uit de andere SES buurtniveaus De stelling significant meerdere mate als zodanig ervaren door de bevolking uit de lage SES buurtniveau vergeleke n met de bevolking uit het midden SES buurtniveau. Tabel 25 Enigszins eens of helemaal eens met de ervaren buurtcohesie (totaal en per SES buurtniveau in %) Gehele bevolking Laag Midden Hoog de goede gang 82, 6 80, 9 84, 9 84, 8 77, 5 77, 1 78, 7 77, 5 69, 1 64, 4 75, 9 75, 3 56, 8 54, 1 59, 7 61, 0 51, 9 45, 9 57, 0 64, 3 29, 9 27, 7 29, 7 38, 2 25, 3 28, 6 19, 8 22, 3 De bevolking 18 29 jarigen zijn in mindere mate eens met de

PAGE 45

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 42 king uit alle andere leeftijdscategorien. Daarnaast is er voor deze stellingen ook een significant verschil gevonden tussen de 30 49 jarigen en de 65 plussers. Bij ve rschillen de meningen van alle leeftijdsgroepen behalve van de 50 64 jarigen en de 65 plussers van elkaar. De algemene tendens bij deze stelling is om steeds meer verantwoordelijkheid te voelen naarmate de leeftijd stijgt. Als laatste is er bij de stelling alleen een significant verschil gevonden tussen de 18 29 jarigen en de 65 plussers waarbij de laatste groep in een hogere mate eens is met de stelling. Vrouwen ervaren in mindere mate dan mannen dat mensen die in de buurt wonen te vertrouwen zijn. De niet lokaal geboren bevolking is in meerdere mate eens met de stellingen vergeleken met de lokaal geboren bevolking. Daartegenover is de niet lokaal geboren bevolking vergeleken met de lokaal geboren bevolking in mindere mate eens met de stelling procent van de bevolking aan zich tamelijk veilig of heel veilig te voelen. Er is geen significant ver schil waargenomen uit de verschillende SES buurtniveaus of aan de hand van geboorteplaats De bevolking 65 plussers voelen zich significant minder veilig dan de bevolking uit de andere leeftijdscategorien. Hetzelfde is aan de hand bij vrouwen, deze voelen zich minder veilig wanneer ze alleen thuis zijn vergeleken met mannen. 3.6.2 Sociale relaties Bij sociale betrokkenheid is het van belang om te kijken naar hoe het zit met de sociale relaties tussen mensen. Om een beeld hiervan te krijgen is gekeken naar de tijd die men besteed aan verschillende soorten relaties en door te kijken met wie men inti e me of persoonlijke zaken bespreekt. Tabel 26 Nooit Een paar keer per jaar Een paar keer per maand Elke week Elke dag Familie 2, 2 8, 7 10, 1 20, 4 58, 6 Vrienden 14, 2 13, 8 30, 3 31, 1 10, 6 50, 7 17, 8 17, 5 7,3 2, 2 Kerk, moskee, synagoge of tempel 24, 5 18, 6 20, 0 35, 5 1, 5 Mensen bij verenigingen 54, 4 14, 0 13, 5 15, 8 1, 7 58,6 procent van de bevolking besteedt dagelijks tijd door met de familie, zie tabel 2 6 Zowel tijdsbesteding met vrienden, als met de kerk scoren het hoogst bij een wekelijkse tijdsbesteding. Rond de helft van de bevolking geeft aan nooit tijd te besteden met

PAGE 46

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 43 Deze resultaten komen overeen met de resultaten uit tabel 2 7 waarbij te zien is dat de bevolking het meest intieme of persoonlijke zaken bespreekt binnen de familie (66,2%) en het minst met colle Tabel 27 Gehele bevolking Laag Midden Hoog Familie 66, 2 65, 3 66, 0 69, 1 Niemand 15, 8 17, 0 17, 1 9, 6 Vrienden 12, 3 11, 9 10, 3 16, 6 God/kerk 2, 4 2, 5 2,7 1, 3 Anders 1, 5 1, 6 1, 9 0, 7 Partner 1, 3 0, 8 1, 3 2, 7 0, 6 0, 7 0, 5 0, 1 3.6.3 Solidariteit Het in beeld brengen van de bevolkingsgroepen waar men zich het meest zorgen om maakt kan inzicht geven in de gebieden waarin een perceptie bestaat van een tek ort binnen de samenleving. De bevolkingsgroepen waar m en zich het meest zorgen om maakt zijn kinderen uit arme gezinnen op Curaao (77 8 %), zieken en gehandicapten op Curaao (69 8%) en ouderen op Curaao (70 0 %) voor nader informatie over de verdelingen zie figuur 21 Figuur 21 De bevolking uit de hoge SES buurtniveau maakt zich minder zorgen om de leefomstandigh eden van de ouderen en van de gehandicapten in vergelijking tot de bevolking uit de andere SES buurtniveaus. Verder is geconstateerd dat de 65 plussers zich in mindere mate zorgen maken over de omstandigheden van kennissen vergeleken met de bevolking uit d e andere leeftijdscategorien. De 65 plussers maken zich minder zorgen om de leefomstandigheden van werklozen dan de 50 64 jarigen en over de omstandigheden van immigranten dan de 30 49 en de 50 64 jarigen De 50 64 jarigen maken zich significant meer zorg en om de omstandigheden van buren en van mensen in andere delen van de wereld in vergelijking met de 18 29 jarigen zie tabel 28. Vrouwen maken zich meer zorgen 0 25 50 75 100 Weinig Neutraal Veel

PAGE 47

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 44 om de omstandigheden van de arme kinderen op Curaao dan mannen en de niet lokaal geboren bevolking maakt zich meer zorgen om de omstandigheden van immigranten, mensen in het Caribisch Gebied en mensen in andere delen van de wereld vergeleken met de lokaal geboren bevolking Tabel 28 Veel zorgen maken om de leef omstandigheden van (per SES buurtniveau en leeftijdscategorie in %) Laag Midden Hoog 18 29 30 49 50 64 65+ Curaao Kinderen uit arme gezinnen 79,3 76,1 75,4 76,6 79,0 78,5 75,7 Zieken en gehandicapten 72,8 67,9 62,7 64,2 70,2 72,7 69,9 Ouderen 72,0 69,2 64,6 62,2 69,3 74,4 72,1 Werklozen 63,6 60,8 54,2 55,5 61,7 66,5 58,1 Kennissen en vrienden 51,2 50,4 49,3 54,0 52,4 50,9 44,4 Mensen die op Curaao wonen 48,6 47,0 40,2 39,7 46,6 51,7 46,5 Mensen in de buurt 32,2 28,4 20,8 21,6 27,8 34,5 31,1 Immigranten 29,5 25,7 25,5 21,3 29,9 31,3 25,0 Inter nationaal Mensen in andere delen van de wereld 28,5 25,8 22,0 20,8 25,2 31,0 28,5 Mensen in het Caribisch gebied 26,5 18,9 16,7 15,9 22,1 27,7 23,7 3.7 Normen en waarden Normen en waarden hebben betrekking op regels die voorschrijven welke handelingen toegestaan of verboden zijn en zaken die in de wereld nastrevingswaardig zijn ( Bossuyt et al., 2006 ) Bij deze vraag moesten de respondenten een keuze maken uit drie stellingen over goed en kwaad. Hierbij g eeft 41 0 procent van de bevolking aan dat er duidelijke richtlijnen zijn over wat goed en kwaad is en dat deze richtlijnen altijd voor iedereen van toe passing zijn ongeacht de omstandigheden zie tabel 2 9 Er is geen significant verschil geconstateerd in de antwoorden op deze stelling per SES buurtniveau leeftijdscategorie of tussen mannen en vrouwen Er was wel een verschil gevonden tussen de niet lok aal geboren bevolking en de lokaal geboren bevolking. De lokaal geboren bevolking neigt meer naar de stelling zijn duidelijke richtlijnen over wat goed en kwaad is. Deze richtlijnen zijn altijd voor iedereen van toepassing, ongeacht de omstandigheden. vergeleken met de niet lokaal geboren bevolking. Tabel 29 Eens met stellingen over richtlijnen van goed en kwaad (totaal en per SES buurtniveau in %) Gehele bevolking Laag Midden Hoog Er zijn duidelijke richtlijnen over wat goed en kwaad is. Deze richtlijnen zijn altijd voor iedereen van toepassing, ongeacht de omstandigheden. 41 0 41, 4 38, 7 43, 1 Er zijn duidelijke richtlijnen over wat goed en kwaad is. Echter, afwijken van deze richtlijnen is soms gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden. 38, 0 35, 6 40, 2 42, 5 Er kunnen nooit duidelijke richtlijnen zijn over wat goed en kwaad is. Wat goed en kwaad is is volledig afhankelijk van de omstandigheden op dat moment 21, 0 23, 0 21, 2 14, 3

PAGE 48

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 45 kwaliteiten acht u belangrijk dat kinderen van huis uit bijgebracht men belangrijk v indt uit een lijst met 17 kwaliteiten. De drie meest genoemde kwaliteiten zijn: Tabel 30 Top 3 Kwali teiten Top 1 Respect (23,4%) Top 2 Goede manieren (15,8%) Top 3 Liefde (11,4%) 3.8 Overige onderwerpen Naast de aspecten die van belang worden geacht voor sociale cohesie bestaan er verschillende aspecten die zijdelings invloed kunnen hebben op sociale cohesie. Enkele van deze aspecten waren in de vragenlijst meegenomen en worden hieronder behandeld. 3.8.1 Milieu Bij stellingen over verschillende aspecten die met het omgaan met het milieu te maken hebben geeft de meerderheid van de bevolking (91,7%) aan dat stranden op Curaao gratis toegankelijk moeten zijn voor bewoners, zie tabel 3 1 De bevolking uit de hoge SES buurtniveaus zijn in mindere mate eens met deze stelling vergeleken met de bevolking uit de andere SES buurtniveaus. Tabel 31 Enigszins eens of helemaal eens met stellingen over milieu (totaal en per SES buurtniveau in %) Gehele bevolking Laag Midden Hoog 91, 7 93, 1 92, 0 86, 9 76, 5 74, 3 75, 6 85, 0 Economische projecten zijn belangrijker dan de zorg voor het milieu 29, 7 29, 7 31, 5 26, 6 De overheid doet voldoende om het milieu op Curaao te beschermen 20, 4 21, 8 20, 8 15, 2 Verder geeft 76,5 procent van de bevolking aan zich zorgen te maken over het milieu op Curaao. Hierbij blijkt dat de bevolk ing uit de hoge SES buurtniveau zich meer zorgen maakt om het milieu vergeleken met de bevolking uit de andere SES buurtniveaus. Bij de stelling significant verschil te constateren tussen de m ening van de bevolking uit de lage en hoge SES buurtniveaus. De bevolking 65 plussers zijn in meerdere mate eens met de stelling vergeleken met de bevolking uit de andere leeftijdscategor ien. De 65 plussers geloven ook in meerdere mate dat economische projecten belangrijker zijn dan de zorg voor het milieu vergeleken met de 18 29 en 30 49 jarigen. In tegenstelling tot de 50 64 jarigen en de 65 plussers zijn de 30 49 jarigen in mindere mat e eens met de stelling D e lokaal geboren bevolking is in meerdere mate eens met

PAGE 49

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 46 de stelling over de gratis toegankelijkheid van de stranden van Curaao vergeleken met de niet lokaal geboren bevolking. Er zijn geen verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen. 3.8.2 Gezondheid Gezondheid wordt volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gezien als een risicofactor voor en kenmerk van uitsluiting (Jehoel Gijsbers, 2004). 68.2 procent van de bevolking beschrijft hun gezondheid als goed of heel goed, 29,4 procent beschrijft het als matig en 2,4 procent als slecht of heel slecht. Er is een verschil te constateren tussen de verschillende SES buurtniveaus zie figuur 22 Een hoger percentage van de bevolking binnen de hoge SES buurtniveaus ervaren hun gezondheid als goed of heel goed vergeleken met de bevolking van de andere SES buurtniveaus. Dit verschil is significant. Figuur 22 buurtniveau In figuur 23 is te zien dat de ervaren gezondheid verschilt per leeftijdscategorie. Deze verschillen zijn overall significant behalve voor het verschil tussen de 18 2 9 jarigen en de 30 49 jarigen. Verder ervaren mannen en de niet lokaal geboren bevolking hun gezondheid als beter in tegenstelling tot vrouwen en de lokaal geboren bevolking. Figuur 23 per leeftijdscategorie 8 1,7 procent van de bevolking geeft aan geen langdurige gezondheidsproblemen of een lichamelijke beperking te hebben. Daar tegenover geeft 18,2 procent van de bevolking aan 15.9 29.7 33.4 52.8 47.7 44.1 30.1 21.1 19.4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Heel slecht Slecht Matig Goed Heel goed 43.8 33.5 23.3 18.2 37.2 46.6 50.3 49.8 13.3 17.1 25.8 30.9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 65+ 50-64 30-49 18-29 Heel slecht Slecht Matig Goed Heel goed

PAGE 50

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 47 wel last te hebben van langdurige gezondheidsproblemen of een lichamelijke beperking. Uit deze groep geeft 12,9 procent aan ernstig beperkt te worden in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 49,9 procent van de bevolking met gezondheidsproblemen geeft aan in een beperkte, maar niet ernstige mate er door beperkt te worden en 35,6 procent geeft aan niet beperkt te worden in het uitvoeren van dagelijkse activiteit en door de gezondheidsproblemen D e bevolking uit het midden SES buurtniveau voelt zich in meerdere mate beperkt vergeleken met de bevolking uit de andere SES buurtniv eaus. Met behulp van figuur 2 4 kan gezien worden dat de bevolking 18 29 jarigen en 30 49 jarigen zich significant minder beperkt voelen vergeleken met de bevolking 50 64 jarigen en 65 plussers. Er is verder geen verschil gevonden hierin tussen mannen en vr ouwen of voor geboorteplaats. Figuur 24 In hoeverre hebben de gezondheidsproblemen of lichamelijke beperkingen u in de afgelopen 6 maanden beperkt in uw dagelijkse activiteiten 3.8.3 Materiele deprivatie Naast gezondheid wordt materiele deprivatie ook gezien als een risicofactor voor en kenmerk van uitsluiting door het SCP (Jehoel Gijsbers, 2004). Bij vragen over het huishoudinkomen geeft 24,4 procent van de bevolking aan dat dit onvoldoende of zeer onvo ldoende is om zonder problemen rond te komen. 22,9 procent geeft aan dat dit noch voldoende noch onvoldoende is en 52,6 procent van de bevolking geeft aan dat het inkomen voldoende of meer dan voldoende is om zonder problemen rond te komen. In figuur 2 5 kan gezien worden dat de verdeling per SES buurtniveau significant van elkaar verschil len Figuur 25 14.5 12.4 13.4 9 52.8 52.4 41.2 49.8 31.4 34.7 40.7 41.2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 65+ 50-64 30-49 18-29 Ernstig beperkt Beperkt, maar niet ernstig Helemaal niet beperkt

PAGE 51

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 48 De 30 49 jarige bevolking ervaart het huishoudinkomen pos itiever dan de 50 64 jarige bevolking. Mannen vinden ook eerder dat het huishoudinkomen voldoende is dan vrouwen. Dit wordt ook gezien bij de niet lokaal geboren bevolkin g zij ervaren het huishoudinkomen eerder als voldoende vergeleken met de lokaal gebor en bevolkin g. Bij nader specificatie om een beeld te krijgen waar men het huishoudinkomen zonder probleem aan zou kunnen uitgeven blijkt dat 75,3 procent van de bevolking aangeeft zonder probleem gezond eten te kunnen kopen. De aankoop van nieuwe meubels is waar het minst ruimte voor is (40,8%). Er is een significant verschil waar te nemen tussen de verschillende SES buurtniveaus als het gaat om dit onderwe rp, zie tabel 3 2 Tabel 32 Het huishoudinkomen is voldoende om de volgende uitgaven zonder probleem te doen (totaal en per SES buurtniveau in %) Gehele bevolking Laag Midden Hoog Gezond eten 75, 3 69, 3 79, 9 88, 3 Aankoop van kleding 70, 7 62, 7 76, 4 88, 5 Rente en aflossing van leningen/ schulden 63, 6 54, 4 69, 7 83, 7 Uit eten gaan 57, 0 46, 1 63 7 83, 4 Op buitenlandse vakantie gaan 42, 0 31, 3 47, 4 69, 9 Aankoop van nieuwe meubels 40, 8 32, 1 45, 0 63, 6 De 65 plussers ervaren in hogere mate dat het huishoudinkomen niet voldoende is voor het uitvoeren van de meeste bevraagde uitgaven. Per uitgaven ziet dit verschil er als volgt uit: O p buitenlandse vakantie te gaan ; 65 plussers ervaren inkomen als minder voldoende dan d e bevolking 30 49 jarigen. Aankoop van nieuwe meubels; 65 plussers geven eerder aan dat het huishoudinkomen niet voldoende is hiervoor vergeleken met de 30 49 en de 50 64 jarigen Aankoop van nieuwe kleren; deze groep vindt het inkomen als onvoldoende ver geleken met de 18 29 en 30 49 jarigen. De 50 64 jarigen ervaren hun huishoudinkomen ook als minder voor dit soort aankopen vergeleken met de 30 49 jarigen. Rente en aflossing van leningen; 65 plussers ervaren inkomen als minder voldoende dan de bevolking 30 49 jarigen. 1.2 4.5 5.9 6.7 14.7 25.9 19 22.5 24.2 58.1 51.5 42.1 15.1 6.8 1.9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Zeer onvoldoende Onvoldoende Niet voldoende/niet onvoldoende Voldoende Meer dan voldoende

PAGE 52

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 49 Uit eten gaan; deze groep vindt het inkomen als onvoldoende om uit eten te gaan vergeleken met de 18 29 en 30 49 jarigen. De 50 64 jarigen ervaren hun huishoudinkomen ook als minder hiervoor vergeleken met de 18 29 jarigen en de 30 49 jarige n. Over alle bevraagde uitgaven ervaren vrouwen het huishoudinkomen significant minder positief vergeleken met de mannen. De niet lokaal geboren bevolking ervaart het huishoudinkomen als positiever vergeleken met de lokaal geboren bevolking voor het uitvo eren van de uitgaven: o p buitenlandse vakantie gaan aankoop van nieuwe kleren, uit eten gaan en gezond eten. Bij de andere type uitgaves zijn er geen verschillen gevonden. 73, 0 procent van de bevolking heeft nooit een betalingsachterstand gehad, 20,5 pro cent heeft enkele keren een betalingsachterstand gehad en 6,5 procent van de bevolking heeft vaak een betalingsachterstand gehad. In figuur 2 6 is een verschil te zien tussen de verschillende SES buurtniveau s De bevolking uit de hoge SES buurtniveau heeft significant minder betalingsachterstanden gehad vergeleken met de bevolking uit de overige SES buurtniveaus. Figuur 26 Heeft u in de afgelopen 12 maanden een betalingsachterstand gehad 65 plussers hebben ook significant minde r betalingsachterstanden gehad in vergelijking met de bevolking uit de andere leeftijdscategorien. Vrouwen hebben meer betalingsachterstanden gehad dan mannen. Er is geen verschil gevonden tussen de lokaal en niet lokaal geboren bevolking. 3.8.4 Informatie vergaren De mate waarin mensen genformeerd zijn wordt gezien als een voorwaarde voor actieve participatie (Pretty, 1995). Volgens de participatieladder van Pretty (1995) is er geen participatie mogelijk z o nder informatieoverdracht tussen de ver schillende actoren. 83 74.4 69.3 14.6 20 22.6 2.5 5.5 8.2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Nooit Enkele keren Vaak

PAGE 53

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 50 Tabel 33 Nooit Minder dan 1 keer per week Tenminste 1 keer per week Tenminste 3 keer per week Dagelijks Televisie 4, 2 4, 8 4, 7 11, 3 74, 9 Radio 6, 5 5, 7 6, 8 9, 9 71, 1 Internet/Social media 24, 0 3, 2 3, 0 6, 1 63, 7 Krant 14, 9 13, 4 13, 4 15, 6 42, 7 Uit tabel 3 3 blijkt dat de bevolking het meest gebruik maakt van de televisie (74,9%) en het minst van de krant (42,7%) als informatiebron De krant wordt door de bevolking uit de hoge SES buurtniveau vaker gebruikt dan door de bevolking uit de lage SES buurtniveau. Het tegenovergestelde is geconstateerd voor televisie gebruik. Deze wordt vaker gebruikt door de bevolking uit de lage SES buurtniveau dan door dat van de hoge SE S buurtniveau. Bij h et gebruik van internet/social media is een groter verschil te zien tussen alle SES buurtniveaus, zie figuur 2 7 Figuur 27 per SES buurtniveau Het gebruik van de verschillende media verschilt ook per leeftijdscategorie. Het gebruik van de krant stijgt met de jaren. De enige leeftijdscategorien die niet van elkaar verschillen in het kranten lezen zijn de 50 64 jarigen en 65 plussers. De 65 plusse rs kijken vaker naar de televisie vergeleken met alle andere leeftijdscategorien. De 50 49 jarigen kijken ook vaker televisie dan de 18 29 jarigen. Verder luisteren de 18 29 minder naar de radio in vergelijking met de andere leeftijdscategorien. Het gebr uik van internet verschilt significant over alle leeftijdscategorien. Het gebruik hiervan daalt met het stijgen van de leeftijd, zie figuur 2 8 Mannen lezen vaker de krant dan vrouwen en alle vier bevraagde media type worden vaker gebruikt door de lokaal geboren bevolking vergeleken met de niet lokaal geboren bevolking. 6.3 21.3 30.5 0.8 3 4 2.1 2.9 3.3 4.7 5.3 6.8 86.1 67.3 55.4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoog buurtniveau Midden buurtniveau Laag buurtniveau Nooit Minder dan 1x pw Tenminste 1x pw Tenminste 3x pw Dagelijks

PAGE 54

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 51 Figuur 28 Bij de vraag over het onderwerp van wat in de media opgezocht wordt blijkt dat 79,5 procent van de bevolking informatie zoekt over gezondheid terwijl 37,9 procent van de bevolking informatie opzoekt over de politiek Over de verschillende SES buurtniveaus zijn verschillen te constateren in de mate waarin er naar bepaalde informat ie gezocht wordt in de media, zie tabel 3 4 Tabel 34 Onderwerpen die opgezocht wordt in de media (totaal en per SES buurtniveau in %) Gehele bevolking Laag Midden Hoog Gezondheid 79, 5 76, 5 82, 0 85, 8 Ander nieuws 73, 6 71, 5 74, 1 80, 0 Amusement 70, 3 68, 9 68, 1 78, 2 Sport 58, 5 56, 9 60, 1 61, 4 Cultuur 57, 0 55, 7 60, 0 56, 5 Spiritualiteit 56, 6 56, 9 61, 5 48, 4 Wetenschap 55, 8 49, 2 60, 7 70, 9 Winkelen 52, 6 48, 9 54, 0 62, 7 Bedrijven en economie 45, 4 38, 1 49, 9 61, 7 Politiek 37, 9 32, 8 40, 6 51, 2 De bevolking uit de hoge SES buurtniveau zoeken vaker de onderwerpen amusement en gezondheid op in de media vergeleken met de bevolking uit de andere SES buurtniveaus. Verder zoekt de bevolking uit de lage SES buurtniveau minder vaak informatie op over politiek vergeleken met de bevolking uit de andere SES buurtniveaus. Informatie over spiritualiteit wordt minder vaak opgezocht door de bevolking uit de hoge SES buurtniveau dan door de bevolking uit het midden SES buurtniveau. De bevolking uit de lage SES buurtniveau gebruikt de media minder om te winkelen dan de bevolking uit de hoge SES buurtniveau. De SES buurtniveaus verschillen significant van elkaar als het gaat om informatie over bedrijven/economie en wetenschap. Deze onderwerpen worden vake r opgezocht bij het stijgen van de SES buurtniveau. Het opzoeken van de onderwerpen amusement en winkelen worde n met het stijgen van de jaren minder vaak opgezocht. De enige afwijking hierin is dat bij winkelen er geen verschil is gevonden tussen de 18 29 jarigen en de 30 49 jarigen. De 65 plussers zoeken 57.1 30.8 8.9 3.9 3.4 4.3 2.5 2.5 3.7 4.2 2.6 1.1 6 6.7 7.1 3.2 29.6 54 78.8 89.3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 65+ 50-64 30-49 18-29 Nooit Minder dan 1x pw Tenminste 1x pw Tenminste 3x pw Dagelijks

PAGE 55

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 52 minder vaak informatie over bedrijven en de economie op via de media vergeleken met de andere leeftijdscategorien. Politieke onderwerpen worden minder vaak opgezocht door 18 29 jarigen vergeleken met 30 4 9 jarigen en 65 plussers. Informatie over gezondheid wordt vaker opgezocht door 30 49 jarigen en 50 64 jarigen dan door 18 29 jarigen. 65 plussers zoeken minder vaak informatie over wetenschap op vergeleken met 30 49 en 50 64 jarigen. Dit is ook te zien tu ssen de 18 29 jarigen en de 30 49 jarigen. Als laatste, wordt informatie over spiritualiteit vaker opgezocht door de 30 49 jarigen vergeleken met de 18 29 jarigen. Mannen zoeken meer informatie op vergeleken met vrouwen als het gaat over de onderwerpen sp ort, bedrijven/economie, politiek en wetenschap. Het tegengestelde is gevonden voor de onderwerpen gezondheid en spiritualiteit. De niet lokaal geboren bevolking zoekt vaker informatie op over cultuur, amusement en bedrijven/economie vergeleken met de loka al geboren bevolking.

PAGE 56

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 53 4. T o t slot Sociale cohesie is een onderwerp die de belangstelling van veel mensen trekt. Tijdens het opzetten van dit onderzoek is gebleken dat hoewel er veel belangstelling voor is geen standaard meetmethode bestaat om het te meten. Een reden hiervoor kan gevonden worden in het sociale aspect van het onderwerp. Om de sociale cohesie van een bepaald land te bepalen is het van belang om te kijken naar specifieke onderwerpen die releva nt zijn voor dat land. Net zo als er culturele verschillen zijn tussen landen kan het zo zijn dat bepaalde onderwerpen voor het e n e land belangrijker zijn dan voor het ander e land Hierdoor zijn er bij de opzet van het onderzoek naast literatuurstudie ook g esprekken geweest met lokale actoren in het culturele veld om een sociale cohesie vragenlijst op te stellen die zo cultuur specifiek mogelijk is. Het doel van d it onderzoek is om een eerste meting naar sociale cohesie van Curaao te verricht en waarbij ge tracht is een beeld te krijgen van hoe het aan toe is met verschillende onderwerpen die onderdeel zijn van sociale cohesie Doordat het de eerste keer is dat dit onderzoek in de huidige vorm op Curaao en in de regio is uitgevoerd bestaat er nog geen formu le om een eenduidig antwoord te geven omtrent de staat van sociale cohesie op Curaao. D e ze eerste meting kan wel dien en als basis om een Curaao specifieke Sociale Cohesie Index te construeren (Markus, 2014) Verder kan deze eerste meting gebruikt worden als ijkpunt waaraan de resultaten van de volgende meting, die over 5 jaar plaats zal vinden, k unnen worden weerlegd. Hoewel er aan de hand van dit onderzoek geen eenduidig antwoord gegeven kan worden over de staat van de sociale cohesie op Curaao geeft he t wel inzicht in hoe de bevolking over de verschillende domeinen van sociale cohesie denkt. Een voorbeeld hiervan is hoe de resultaten van dit onderzoek laten zien dat mannen en vrouwen consensus tonen over verschillende onderwerpen uit verschillende domeinen. Per domein zullen verder de meest opvallende resultaten worden benoemd. Bij subjectief welzijn is het vooral interessant om op te merken dat mensen uit verschillende leeftijdscategorien en mannen en vrouwen een consensus tonen in hun ervaring van tevredenheid in de meeste levensgebieden. Dit terwijl de mate van tevredenheid in de meeste lev ensgebieden verschilden voor de bevolking uit de verschillende SES buurtniveaus en tussen het lokaal en niet lokaal geboren bevolking. De mate van vertrouwen in anderen en in instanties is laag. Opmerkelijk is de bevinding dat de niet lokaal geboren bevol king meer vertrouwen heeft in anderen en eerder vinden dat de regering het beste doet voor Curaao vergeleken met de lokaal geboren bevolking. Verder ervaart de niet lokaal geboren bevolking minder corruptie op verschillende levensgebieden dan de lokaal ge boren bevolking. Er is in dit onderzoek gekeken naar verschillende vormen van p articipatie Hierbij is opmerkelijk hoewel de interesse in de politiek (25,8%) en het gevoel invloed te kunnen

PAGE 57

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 54 uitoefenen op de politiek (8,0%) laag is, is de intentie om te stemmen een stuk groter (63,9%). Een onderdeel van inclusie is de mate waarin men anderen acc epteert binnen de samenleving. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat men niet alleen vindt dat een immigranten en iemand die vloeiend Papiamentu spreekt ook een Om sociale mobiliteit te bewerkstelligen is het van belang dat iedereen gelijke kansen hebben. Bij de meeste stellingen over gelijke kansen was er een consensus te constateren tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Bij sociale betr okkenheid was ook een consensus tussen de verschillende bevolkingsgroepen als het gaat om de mate waarin men zich zorgen maakt om de leefomstandigheden van verschillende groepen op Curaao. Dit geeft een beeld van eensgezindheid over de onderwerpen waar de bevolking van Curaao zorgen om maken. Als laatste is in het domein n ormen en waarden geprobeerd om inzicht te krijgen in de deugden die men belangrijk acht. Hieruit is gebleken dat de belangrijkste kwaliteiten die men op dit moment belangrijk vindt om ov er te brengen aan kinderen respect, goede manieren en liefde zijn. Dit is een voorbeeld van een ijkpunt die bij een toekomstig onderzoek gebruikt kan worden om te kijken of de normen en waarden die men belangrijk vindt daadwerkelijk over de tijd veranderen

PAGE 58

De sociale relaties van de bevolking van Cura ao Resultaten Sociale Cohesie Onderzoek 2015 55 Literatuurlijst Bernard, P. (1999) un quasi concept, Lien social et Politiques RIAC, 41, 4 7 59. Bossuyt, M., Ambicht, L., Alsulaiman, A., Charkaoui, N.m Foblets, M.C., Torfs, R. & Vermeersch, E. (2006). Eindverslag commissie ter invulling van de cursus maatschappelijke orintatie Vlaamse regering. Causa, O. & Johansson, (2010). Intergenerational social mobility in OECD countries. OECD Journal: Economic Studies, 2010. Chan, J., To, H. & Chan, E. (2006) Reconsidering social cohesion: developing a definition an d analytical framework for empirical research, Social Indicators Research 75, 273 302. Costa, A.C., Roe, R.A., & Taillieu, T. (2001). Trust within teams: The relation with performance effect iveness. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10 (3), 225 244. doi: 10.1080/13594320143000654 Diener, E. (1984). Subjective well being, Psychological Bulletin 95 (3), 542 575. doi : 10.1037/0033 2909.95.3.542 ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean)/ EUROsocial, (2007). A System of Indicators for Monitoring Social Cohesion in Latin America. Santiago, Chile. J ansen, W., Otten, S., van der Zee, K. & Jans, I. (2013). Inclusie: Conceptualisering en Meting Researchgate. Markus, A. (2014). Mapping social cohesion: The Scanlon foundation survey 2014 Monash University. Misztal, B.A. (1996). Trust in modern societies: The search for the bases of social order. Cambridge: Polity. NDP (National Development Plan) (2015). Curaaco National Development Plan: Building Strengths. Putnam, R.D. (2007). E pluribus unum. Diversity and community in the tw enty first century. The 2007 Johan Skytte Prize Lecture. In: Scandinavian Political Studies, jg. 30, nr. 2, p. 137 174. Reynders, T., Nicaise, I. & van Damme J. (2005). De constructie van een SES variabele voor het SiBO onderzoek: longitudinaal onderzoek in het basisonderwijs. LOA rapport nr. 31. Romer, P., Offerman, S., Albertina, R., Vos, T., Valpoort, K. & Domacass, P. (2015). Plan di Akshon Integral Nationbuilding Ko rsou. Rosalia, R.V. (2001). Rumbo pa Independensia Mental: Plan di Maneho i Akshon di Kultura di Korsou. Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S, & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross discipline view of trust. Academy of Management Re view. 23 (3), 393 404. Schnabel, P., Bijl, R. & de Hart, J. (2008). Betrekkelijke betrokkenheid Sociaal en Cultureel Rapport 2008, SCP, Den Haag. Schotborgh van de Ven, P.C.M. & van Velzen, S. (2013). National Integrity System Assessment: Curaao 2013. Webb, W.M., & Worchel, P. (1986). Trust and distrust. In S.Worchel & W.G. Austin (Eds.), Psychology of Intergroup Relations (pp. 213 228). Chicago: Nelson Hall.