Citation
CPI Statistisch Bulletin december 2016

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin december 2016
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin, december 2016 Willemstad, februari 2017

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, december 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 1 Consumentenprijzen Cura ao december 2016 Prij zen 0,2 procent hoger vergel eken met november;inflatie 2016 is 0 ,0 procent Het consumentenprijsindexcijfer van Cura ao is i n de maand december 2016 met 0,2 procent gestegen ten opzichte van november 2016. Gemeten over de periode van twaalf m aanden tot en met december 2016, bleven de prijzen stabiel vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De belangrijkste prijswijzigingen in december 2016 hebben zich in de bestedingscategorien Voeding en Vervo er en communicatie voorgedaan. Over het gehele jaar 2016 heeft voor wat betreft de invloed op de prijsontwikkeling d e bestedingscategorie Voeding het gro otste inflatieverhogend effect gehad terwijl het grootste inflatieverlagend effect kan worden toe ge schreven aan de bestedingscategorie Vervoer en communicatie. Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heden bekend heeft gemaakt. Prijsontwikkeling in Curaao tussen november en december 2016 Het consumentenprijsi ndexcijfer (CPI) van Curaao is in de maand december 2016 met 0,2 procent gestegen t en opzichte van de maand november 2016, namelijk van 123,9 naar 124,2. In december 2016 hebben de belangrijkste prijswijzigingen zich in de bestedingscategorie n Voeding (+0,4%) en Vervoer en communicatie (+0,4%) voorgedaan. In de bestedingscategorie Voeding betreft het voornamelijk het duurder worden van de voedingsgroep aardappelen, groenten en fruit met 2,3 procent, terwijl de prijsontwikkeling van de bestedingsca tegorie Vervoer en communicatie vooral werd benvloed door de prijsstijging van benzine met 3 procent en de prijsdaling van diesel met 2,5 procent respectievelijk.

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, december 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 2 Prijsontwikkeling in Curaao tussen december 2015 en december 201 6 Het consumentenprijsi nde xcijfer is tussen december 2015 en december 2016 toe genomen van 123,2 naar 124,2, een stijging van 0,8 procent. Dit ci jfer geeft weer dat de maand dece mber van het afgelopen jaar 0,8 p rocent duurd er was vergeleken met de maand december van het jaar daar vr, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en diensten betreft. Inflatie op Cura ao over het kalenderjaar 2016 Inflatie kan worden gedefinieerd als een langdurig (tenminste 12 maanden) economisch proces van algemene prijsstijging, m et als gevolg geldontwaarding (dus koopkrachtdaling van het geld) en stijging van de kosten van levensonderhoud. Het kan worden veroorzaakt door duurdere import, hogere loonkosten, hogere overige bedrijfslasten c.q. productiekosten, het marktspel van vraag en aanbod (schaarste van producten/diensten), hogere winstmarges van bedrijven en stijging van de geldhoeveelheid in omloop. De algemene gedachte onder economen is dat de inflatie in een zich gezond ontwikkelende economie ongeveer twee procent bedraagt. Een te hoge inflatie kan nadelig zijn voor de koopkracht van consumente n, de waarde van spaartegoeden en de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland Een te hoge inflatie kan tevens leiden to t verhoging van het renteniveau, waardoor investeringe n uitblijven. Deflatie is het omgeke erde van inflatie. Een lichte de flatie gedurende een beperkte periode kan stimulerend werken voor de economie, aangezien lagere prijzen het koopgedrag s timuleren. Forse deflatie of voortdurende deflatie gedurende een aan tal jaren zou daarentegen afremmend kunnen werken op de economie, aangezien de consument de neiging zou kunnen hebben om zijn/haar aankopen voortdurend uit te stellen in afwachting van nog lagere prijzen. Het twaalfmaandsgemiddelde van de consumentenprijz en op Curaao is in december 2016 op hetzelfde niveau als in december 2015. Dit betekent dat het inflatiecijfer van december 2016 nihil, dus 0 ,0 procent is. Een inflatie van 0 ,0 procent impliceert feitelijk dat over het hele kalenderjaar bezien gemiddeld genomen de prijsstijgingen en prijsdalingen van consumptiegoederen en diensten elkaar in evenwicht hebben gehouden.

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, december 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 3 Het inflatiecijfer van december 2016 ( 0 ,0 %) is tevens het inflatie cijfer over het gehele j aar 2016. De inflatie op Curaao over het hele j aar 2016 is derhalve 0 ,0 procent, weergegeven door stabilisatie van het twaalfmaandsgemiddelde consumentenprijsindexcijfer ( 123,6) in december 2016 te n opzichte van december 2015. Prijsontwikkeling op Curaao in 2016 per bestedingscategorie Dat de inflat ie in 2016 nihil (0,0 %) blijkt te zijn, is het resultaat van de gemiddelde prijsontwikkeling van de 9 best edingscategorien gedurende 2016. Gedurende het afgelopen jaar zijn de bestedingscategorien Voeding (+1,5 %) en Drank en en rookwaren (+2,4%) het m eest in prijsniveau gestegen, terwijl de twee grootste prijsniveaudalingen toe te rekenen zijn aan de bestedingscategorien Vervoer en communicatie ( -1,9%) en Won inginrichting en huisraad ( -1,3%). Bestedingscategorie Prijsontwikkeling Curaao 2016 Vervoer en communicatie 1,9% Woninginrichting en huisraad 1,3% Wonen 0,3% Kleding en schoeisel 0,1% Gezondheidszorg 0,3% Recreatie, educatie en ontwikkeling 0,9% Overige goederen en diensten n.e.g. 1,2% Voeding 1,5% Dranken en rookwaren 2,4% Het duurder worden van de bestedingscategorie Dranken en rookwaren was het gevolg van de prijsstijging van de produktgroepen dranken en rookwaren met respectievelijk 2 en 4 procent. Het goedkoper worden van de bestedingscategorie Woninginrichting e n huisraad werd vooral veroorzaakt door het goedkoper worden van de produktgroep stoffering (gordijnen& vloerbedekking) en woningtextiel ( -17%)

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, december 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 4 Hi erna wordt de prijsontwikkeling in 2016 van de drie grootste bestedingscategorien in de CPI consumptie ma nd van Curaao nader toegelicht. Deze bestedingscategorien zijn Wonen, Vervoer en Communicatie en Voeding, die respectievelijk 31, 23 en 12 procent van de totale consumptie uitmaken. De prijsontwikkeling van de bestedingscategorie Wonen werd het afgelopen jaar vooral benvloed door enerzijds het goedkoper worden van kookgas, electriciteit en leidingwater met respectievelijk 11, 8 en 1 procent en anderzijds de stijging van de gecalculeerde prijsniveau -index voor woninghuurprijs/ hypotheek ( huurwaard e ) met 2,1 procent. Kenmerkend voor de prijsontwikkeling van de bestedingscategorie Vervoer en Communicatie in 2016 was het goedkoper worden van diesel/gasoil en benzine met respectievelijk 20 en 13 procent. De prijs van diesel/gasoi l daalde van gemidde ld Na 1,21 per liter in 2015 naar Na 0,97 per liter in 2016, terwijl de gemi ddelde prijs van benzine van Na 1 ,71 per liter in 2015 n aar Na 1 ,48 per liter in 2016 zakte. Noemenswaardig bij de prijsontwikkeling van de bestedingscategorie Vervoer en co mmunicatie in 2016 is verder het feit dat de prijsstijgingen en prijsdalingen van nieuwe autos elkaar vrijwel geheel in evenwicht hebben gehouden waardoor het prijsniveau van nieuwe auto s (+0,1%) in 2016 vrijwel stabiel is gebleven ten opzichte van 201 5. Over de afgelopen vijf jaar (2011 -2016) is wel een significante prijswijziging van nieuwe autos waarneembaar, namelijk een gemiddelde prijsstijging van 3 procent. Bij de bestedingscategorie Voeding valt het op dat gedurende 2016 van de 9 voedingsgro epen 4 goedkoper en 5 duurder zijn geworden. De meest significante prijswijzigingen in dit kader zijn de prijsdaling van de voedingsgroep zuivelprodukten (-5,3%) en de prijsstijging van de voedingsgroep aardappelen, groenten en fruit (+9,0%).

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin, december 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 5 Vo edingsgroep Prijsontwikkeling Curaao 2016 Zuivelprodukten (melk, kaas, etc.) 5,3% Vlees en vis 2,4% Spijsvetten 1,9% Kant en klare maaltijden (om thuis te eten) 0,6% Overige voeding, n.e.g. +0,5% Suiker en chocoladeprodukten +1,1% Graanprod ukten (brood, rijst, etc.) +2,4% Uit eten en drinken +2,8% Aardappelen, groenten, fruit +9,0% Relatieve bijd rage van bestedingscategorie n aan inflatie Curaao 2016 De relatieve bijdrage van de 9 bestedingscategorien aan de inflatie op Curaao over he t ge hele jaar 2016 kan als deels positief -dus inflatiedrukkend en deels negatief -dus inflatieverhogend worden omschreven. Deze relatieve bijdrage is dus in feite verdeling van de invloed op de inflatie. De verdeling van de invloed van de 9 bestedi ngscategorien op de inflatie wordt gevisualiseerd in bijbehorend grafiek. D eze percentages zijn geen weergave van het inflatiecijfer, dus van de prijsontwikkeling, maar geven de richting en mate aan van de invloed van elk e bestedingscategorie op de inflat ie van 0,0 procent op Curaao in 2016. Samen tellen deze percentages op tot het rekenkundig totaal van 100% invloed. De bestedingscategorie Vervoer en communicatie (+252,1%) had het grootste effect op de prijsontwikkeling in het jaar 2016, namelijk een positief, inflatiedrukkend effect Op de tweede plaats volgt de bestedingscategorie Voeding (-108,4%) met een negatief, inflatieverho gend effect. De invloed van de overige zeven bestedingscategorien op de inflatie c.q. prijsontwikkeling op ons eiland in 2016 was minder groot. Van de 9 bestedingscategorien hadden drie een positief, inflatiedrukkend effect en zes een negatief, inflatiedrukkend effect. De positieve inflatiedrukkende effecten enerzijds en de negatieve, inflatieverhogende effecten anderzijd s, hielden elkaar in evenwicht, met 0,0 procent inflatie tot resultaat.

PAGE 7

CPI Statistisch Bulletin, december 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 6 Inflatie op Curaao gedurende de afgelopen 20 jaar (1997 -2016) Over de afgelopen 20 jaar (1997-2016) vertoont de inflatie op Curaao een sterk schommelend beeld, varirend van een minimum van -0,5 procent (in 2015) tot een maximum van 6,9 procent (in 2008), en resulterend in een gemiddelde van 2,3 procent per jaar. Geduren de genoemde periode is 2015 het eerste kalenderjaar waarin zich deflatie dus negat ieve inflatie ( -0,5%) voordoet Vervolgens is elke maand van 2016 behalve december, met 0 ,0 procent inflatie een lichte deflatie gemeten gebaseerd op het 12 maandsgemiddelde van de consumentenprijsindex. Deflatie in een land betekent dat de gemiddeld e consumentenprijs voor goederen en diensten in het land gedaald is. De consequentie van deze ontwikkeling is dat de kosten van levensonderhoud dalen en dat de koopkracht stijgt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een lichte deflatie in een land mogelijk erwijs een positief effect kan hebben op de economische ontwikkeling van het land en haar burgers.

PAGE 8

CPI Statistisch Bulletin, december 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 7 De inflatie van 0,0 procent op Curaao in december 2016 is tegelijkertijd de inflatie over heel het jaar 2016. Het is voor het eerst dat op Curaao de infla tie over een kalenderjaar nihil is. Concreet betekent de inflatie van 0,0 procent op ons eiland in 2016 dat voor land Curaao als geheel, gemiddeld genomen de consumentenprijzen, kosten van levensonderhoud en koopkracht stabiel zijn gebleven in 2016 vergeleken met het jaar daarvr.