Citation
CPI Statistisch Bulletin januari  2018

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin januari 2018

Subjects

Subjects / Keywords:
consumentenprijzen
consumenten
inflation
inflatie
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin januari 2018 Willemstad, maart 2018

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, januari 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek 1 Consumentenprijzen op Curaao: januari 2018 Gemiddeld prijsniveau 0,6 procent hoger dan in december 2017; Inflatie 1,7 procent Prijsontwikkeling maand januari 2018 ten opzichte van maand december 2017 Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaao i s in de maand januari 2018 gestegen met 0,6 procent, dus van 126,3 in december 2017 naar 127,1 in januari 2018. De meest opvallende specifieke prijswijzigingen gedurende januari 2018 zijn de verhoging van de elektriciteitstarieven en de ziektekostenverzek eringpremies, beiden met 6 procent. Noemenswaardig zijn verder ook de verhoging van het Prijsontwikkeling maa nd januari 2018 ten opzichte van maand januari 2017 De CPI van januari 2018 (127,1) is 1,8 procent hoger dan de CPI van januari 2017, toen een CPI van 124,8 is gemeten. Dit cijfer (1,8%) is een aanduiding dat het consumentenprijspeil gedurende de maand ja nuari 2018 1,8 procent hoger is dan gedurende de maand januari 2017. Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie januari 2018 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en die nsten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, social e uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met jan uari 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, januari 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek 2 consumentenprijzen gemiddeld genomen met 1,7 procent gestegen: de 12 maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 123,6 in januari 2017 naar 125,7 in januari 2018. De inflatie op Cura ao in januari 2018 is dus 1,7 procent. Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden Gedurende de afgelopen ruim twee jaar (27 maanden) heeft de consumentenprijsontwikkeling eerst geresulteerd in 13 maanden lichte deflatie, gevolgd do or twee maanden nul inflatie, terwijl de periode van de afgelopen 12 maanden gekenmerkt wordt door een geleidelijk stijgende inflatie. De inflatie op Curaao gedurende de afgelopen 27 maanden vertoont een golv ende trend, met 0,6 procent (januari en februari 2016) en 1,7 procent (januari 2018) als respectievelijk de laagste en hoogste waarde die in de genoemde periode is gemeten. Verder valt het op dat de inflatie weliswaar gestaag stijgt sinds februari 2017, m aar dat het afgelopen halfjaar sinds augustus 2017 de toename van de inflatie minder geaccelereerd is. De geschetste prijsontwikkeling wordt in figuur 1 gevisualiseerd.

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, januari 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek 3 Vanaf oktobe r 2006, de start van de huidige CPI mand, tot en met januari 2018 is 100 naar 288,1. Concreet betekent dit dat gedurende de afgelopen ruim 11 jaar de gemiddelde prijs van de pr merendeels in de eerste helft van voornoemde periode voltrokken, zoals wordt gellustreerd in figuur 2. De piekjaren vo duurder zijn geworden zijn de periode 2008 2011 en 2014, met gemiddelde prijsstijgingen tussen 15 en 17 procent. Er kan worden beredeneerd dat deze forse prijsverhogingen mogelijkerwijs zijn ve roorzaakt door substantile stijging van de

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, januari 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek 4 Het overheidsb eleid ten aanzien van belastingen (OB) kan mogelijkerwijs ook als tarief in januari 2012 van 5 naar 6 procent geldig voor alle is in mei 2013 Er kan worden beredeneerd dat deze OB verlaging (van 6% naar 0%) op den duur heeft bijgedragen aan een gematigder prijsontw 2008 2011 en 2014. januari 2018 is he cijfers weerspiegelen dat gedurende de afgelopen ruim 11 jaar de gemiddelde prijs gevisualiseerd.

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin, januari 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek 5