Citation
CPI Statistisch Bulletin maart 2018

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin maart 2018

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin maart 2018 Willemstad, mei 2018

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, maart 2018 Centraal Bureau voor de Stat istiek Curaao 1 Consumentenprijzen op Cu ra ao: maart 2018 Gemiddeld p rijsniveau 0,4 procent ho ger dan in febr uari 2018 ; Inflatie stabiel op 1,6 procent Prijsontwikkeling maand maart 2018 ten opzichte van maand februari 2018 Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van C uraao is in de maand maart 2018 gestegen met 0,4 procent, dus van 127,2 in februari 2018 naar 127,7 in maart 2018. De meest opvallende specifieke prijswijzigingen in maart 2018 zijn de verhoging van het leidingwater starief met 2 procent en de prijsverhog ing van benzine en diesel/gasoil met 4 procent Prijsontwikkeling maand maart 2018 ten opzichte van maand maart 2017 De CPI van maart 2018 (127,7) is 1,9 procent hoger dan de CPI van maart 2017, toen een CPI van 125,3 is gemeten. Dit cijfer (1,9%) is e en indicatie dat het consumentenprijspeil gedurende de maand maart 2018 1,9 procent hoger is dan gedurende de maand maart 2017. Lange t er mijn prijsontwikkeling: i nflatie maart 2018 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koop kracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen al s indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen.

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, maart 2018 Centraal Bureau voor de Stat istiek Curaao 2 De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met maart 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 1,6 procent gestegen: de 12 maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 124,0 in maar t 2017 naar 126,0 in maart 2018. De inflatie op Curaao in maart 2018 is dus 1,6 procent. Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden De inflatie op Curaao gedurende de afgelopen 27 maanden (2 en een kwart jaar) vertoont een golven de trend, met 0,6 procent (januari en februari 2016) en 1,7 procent (januari 2018) als respectievelijk de laagste en hoogste waarde. Gedurende voornoemde periode heeft de consumentenprijsontwikkeling eerst geresulteerd in 11 maanden lichte deflatie, gevo lgd door twee maanden nul inflatie en 12 maanden een geleidelijk stijgende inflatie dus van 0 ,2 procent in febr uari 2017 tot 1,7 procent in januari 2018 In februari 2018 verandert de stijgende trend in een lichte daling, concreet van 1,7 naar 1,6 proc ent, identiek aan het inflatieniveau van december 2017. Vervolgens resulteert de ontwikkeling van de inflatie in stabilisatie, implicerend dat het inflatieniveau van 1,6 procent in maart 2018 wordt gehandhaafd.

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, maart 2018 Centraal Bureau voor de Stat istiek Curaao 3 De geschetste prijsontwikkeling wordt in f iguur 1 gevisualiseerd. D e prijsontwikkeling van de 9 be stedingscategorien in maart 2018 De prijsstijging van consumptiegoederen en diensten in de maand maart 2018 ( + 0,4 %) is opgebouwd uit de prijsontwikkeling van de 9 bestedi ngscategorien, + 0,6 procent ). De geschetste prijsontwikkeling wordt in figuur 2 gevisualiseerd.

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, maart 2018 Centraal Bureau voor de Stat istiek Curaao 4

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin, maart 2018 Centraal Bureau voor de Stat istiek Curaao 5 De prijsontwikkeling van de 9 voedingsgroepen in maart 2018 opgebouwd uit de prijsontwikkeling van 9 voedingsgroepen, zoals wordt afgebeeld in figuur 3. In maart 2018 vertoond en vijf voedingsgroepen een gematigd prijsverloop, dus een prijsontwikkeling tussen 0,1%), prijsontwikkeling van de overige vier voedingsgroepen kan als minder gematigd Laatstgenoemde prijsstijging is significant en wordt veroorzaakt doordat de

PAGE 7

CPI Statistisch Bulletin, maart 2018 Centraal Bureau voor de Stat istiek Curaao 6 aanzienlijk overtrof.