Citation

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin april-mei 2018

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin april mei 2018

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin april/mei 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 2018 1 Consumentenprijzen op Cu ra ç ao: april en mei 2018 Gemiddeld p rijsniveau in april 0,2 procent ho ger dan in maart en in mei 0,1 procent lager dan in april. Inflatie blijft stabiel op 1,6 procent in april en mei. P rijsontwikkeling april en mei 20 18 ten opzichte van de voorafgaande maand Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is 0,2 procent gestegen in april, terwijl het in mei 0,1 procent is gedaald, zich ontwikkelend van 127,7 in maart naar 127,9 in april en 127,8 in mei. De meest opvallende specifiek e prijswijzigingen in april zijn de stijging van de kookgasprijs (+9%), de verlaging van het leidingwater starief ( 5%) en de verhoging van de benzine en diesel/gasoil prijs met respectievelijk 2 en 1,5 p rocent. De eerste twee producten /diensten zijn onderdeel van de Verder is vermeldenswaardig dat twee andere producten /diensten in de bested licht in prijs zijn gestegen, beiden met 0,2 procent. De prijsontwikkeling in m ei wordt vooral gekenmerkt door enerzijds prijsdalin g van respectievelijk diesel/gasoil ( 5,5%) en electric iteitsverbruik ( 4%) en anderzijds prijsverhoging van leidingwater (+2%) en benzine (+2%). E erst en laatstgenoem de produkt/dienst zijn onderd el en van de , terwijl voornoemde tweede en derde produkt/dienst deel uitmaken van de bestedingscategorie Vermeldenswaardig is verder de prijsontwikkeling in april van de 0,7%) en in mei van de pruduktgroepen

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin april/mei 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 2018 2 2,4%), De drie laatstgenoemde produktgroepen vormen onderdeel van de Prijsontwikkeling april en mei 20 18 ten opzichte van april en mei 2017 De CPI van april 2018 (127,9) is 2,0 procent hoger dan de CPI van april 2017 (125,4), terwijl de CPI van mei 2018 (127,8) 2,2 procent hoger is dan de CPI van mei 2017 (125,0). De ze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in april en mei 2018 respectievelijk 2,0 en 2,2 procent hoger zijn dan in dezelfde maanden van 2017. Lange termijn prijsontwikkeling: i nflatie april en mei 2018 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van le vensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsg emiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder.

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin april/mei 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 2018 3 Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met zowel april als mei 2018, ten opzichte van dezelfd e periode een jaar eerder, blijkt dat de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 1,6 procent zijn gest egen: de 12 maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 124,2 in april 2017 naar 126,2 in april 2018 en van 124,4 in mei 2017 naar 126,4 in mei 2018. De inflatie op Curaçao he eft zich dus zowel in april als mei 2018 gestabiliseerd op 1,6 procent, het inflatieniveau dat ook in februari en maart 2018 is geme ten. Dit betekent dat de u itzonderlijke situatie zich voordoet van een consumentenprijsontwikkeling die vier maanden achtereen resulteert in een stabiel inflatieniveau, namelijk 1,6 procent. Lange t ermijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden Gedurende de afgelopen twee jaar en een kwartaal (27 maanden) heeft de consumentenprijsontwikkeling eerst geresulteerd in 9 maanden lichte deflatie, gevolgd door twee maanden nul inflatie en 12 maan den een geleidelijk stijgende inflatie, van 0,2 procent in februari 2017 tot 1,7 procent in januari 2018. In februari 2018 verandert de stijgende trend in een lichte daling van 1,7 naar 1,6 procent , terwijl vanaf maart tot en met mei 2018 de inflatie z ich stabiliseert op 1,6 procent. De in deze paragraaf geschetste prijsontwikkeling wor dt in figuur 1 gevisualiseerd.

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin april/mei 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 2018 4 De prijsontwikkeling van de 9 be stedingscategorieën in april en mei 2018 De prijsontwikkeling van consum ptiegoederen en diensten in zowel april 2018 (+0,2%) als mei 2018 ( 0,1%) is het resultaat van de prijsontwikkeling van de 9 bestedingscategorieë n in de CPI mand. Deze zijn achtereenvolgens: Voeding Dranken en rookwaren Kleding en schoeisel Wonen Woningin richting en huisraad Gezondheidszorg Vervoer en communicatie Recreatie, educatie en ontwikkeling Overige consumptiegoederen en diensten

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin april/mei 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 2018 5 Van de 9 bestedingscategorieën bleven in april 4 stabiel in prijs, stegen 4 licht in prijs en daalde 1 licht in prijs, terwijl in mei 1 stabiel in prijs bleef, 4 in prijs stegen en 4 in prijs daalden. April 2018 De 4 bestedingscategorieën die in april Vermeldenswaardig hierbij is dat de prijsstabiliteit van de bestedingscategorie vero orzaakt is doordat prijsstijgingen en dalingen elkaar in evenwicht hebben gehouden: huur/hypotheek (+0,2%), electriciteit (+0,2 %), leidingwater ( 5%) en kookgas (+9%). De 4 bestedingscategorieën die in april Het duurder worden van de bes tedingscategorie diesel/gasoil met respectievelijk 2 en 1,5 procent is verhoogd. De prijsontwikkeling van voornamelijk beïnvloed door de prijs ontwikkeling van groenten en fruit ( (+1,5%) . Verder is ook vermeldenswaardig dat d e enige bestedingscategorie is die in april goedkoper is geworden, namelijk door een lichte prijsdaling van 0,2 procent. Deze prijsdaling is het resultaat van het feit dat beide produktgroepen goedkoper zijn geworden, namelijk Mei 2018

PAGE 7

CPI Statistisch Bulletin april/mei 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 2018 6 In de maand mei werden de volgende bestedin gscategorieën duurder: (+2,6%). Het feit dat de bestedingscategorie bijna stabiel in prijs is gebleven, kan worden verk laard door twee tegengestelde prijsontwikkelingen die zich gelijktijdig voordeden. Enerzijds daalde de prijs van d iesel/gasoil met 5,5 procent, terwijl anderzijds de benzine prijs voor de consument met 2 procent werd verhoogd . Vooral de prijsontwikkeling 0,7%) hebben een rol van betekenis gespeeld in de prijsontwikkeling van de De significante prijsstijging van de bes van 2,6 procent i n de maand mei is veroorzaakt doordat beide produktgroep en duurder werden, namelijk met 2,9 procent en met 0,4 procent.

PAGE 8

CPI Statistisch Bulletin april/mei 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 2018 7 De bestedingscategorieën die goedkoper zijn geworden gedurende de maand mei zijn: 0,1%). Het enigszins goedkoper worden van de bes tedingscategorie wordt veroorzaakt door enerzijds de tariefsverlaging van electriciteitsverbruik met 4 procent en anderzijds de tariefsverhoging van leidingwater met 2 procent. Ook de prijsontwikkeling van de bestedingscategorie en prijsstijgingen van consumptiegoederen en diensten, met name van de 2,4%), n woningtextiel (+5%). Verder is vermeldenswaardig dat gedurende de maand mei als enige bestedingscategorie stabi e l in prijs bleef. De in deze paragraaf geschetste prijsontwikkeling wor dt in figuur 2 gevisualiseerd. De prijsontwikk eling van d e 9 voedingsgroepen in april en mei 2018 De prijsontwikkeling van d april als mei met 0,2 procent duurder is geworden, is opgebouwd uit de prijsontw ikkeling van 9 voedingsgroepen. Factoren die mogeli jkerwijs de prijsontwikkeling van de voedingsgroepen beïnvloeden zijn o.a.: 1. interactie tussen vraag en aanbod, 2. hoogte en ontwikkeling van importprijzen,

PAGE 9

CPI Statistisch Bulletin april/mei 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 2018 8 3. hoogte en ontwikkeling van diverse ondernemerskosten, zoals bijvoorbeeld personeelskosten, vervoersko sten en koelingskosten om de voedingsproducten vers te houden. Vergeleken met de maand mei, was er in april sprake van meer fluctuatie en meer significante wijzigingen in de prijsontwikkeling van de 9 voedingsgroepen. De pr ijsfluctuaties van de 9 voedingsgroepen varieerden De prijsontwikkeling van de 9 voedingsgroepen gedurende de maand mei was, vergeleken met april, relatief gematigd. De prijsontwikkeling dat 2 voedingsgroepen stabiel in prijs bleven gedurende de maand mei, namelijk

PAGE 10

CPI Statistisch Bulletin april/mei 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 2018 9 De in deze paragraaf geschetste prijsontwikkeling wor dt in figuur 3 gevisualiseerd.