Citation
CPI Statistisch Bulletin juni  2018

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin juni 2018

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin juni 2018 Willemstad, juni 2018

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin juni 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek juni 2018 1 Consumentenprijzen op Cu ra ç ao: juni 2018 Gemiddeld consumenten p rijsniveau 0,5 procent ho ger dan in mei 2018 ; Inflatie dus stijging kosten van levensonderhoud afgelopen 12 maanden 1,7 procent Prijsontwikkeling maand juni 2018 ten opzichte van maand m ei 2018 Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand juni 2018 gestegen met 0,5 procent, dus van 127,8 in mei 2018 naar 128,5 in juni 2018. De prijsontwikkeling op Curaçao gedurende de maand juni werd vooral gekenmerkt door de stijgin g van woon en autorijkosten. De stijging van woonkosten (+1,1%) is vooral veroorzaakt door het duurder worden van kookgas (+8%), leidingwater (+5%) en elektriciteit (+4%), terwijl de stijging van autorijkosten (+1,9%) hoofdzakelijk het resultaat is van d e prijsverhoging van diesel/gasoil en benzine met respectievelijk 7,5 en 4 procent. Prijsontwikkeling maand juni 20 18 ten opzichte van maand juni 2017 De CPI van juni 2018 (128,5) is 2,7 procent hoger dan de CPI van juni 2017, toen een CPI van 125,1 i s gemeten. Dit cijfer (2,7%) is een indicatie dat het consumentenprijspeil gedurende de maand juni 2018 2,7 procent hoger is dan gedurende de maand juni 2017. Lange t er mijn prijsontwikkeling: i nflatie juni 2018 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van levensonderhoud en d e stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen.

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin juni 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek juni 2018 2 De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in d ezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de period e van twaalf maanden tot en met juni 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 1,7 procent gestegen: de 12 maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 124,6 in juni 2017 naar 126,7 in juni 2018. De inflatie op Curaçao in juni 2018 is dus 1,7 procent. Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden De inflatie op Curaçao gedurende de afgelopen 27 maanden (2 en een kwart jaar) vertoont een golvende trend, met 0,5 procent (april, mei, juli, augustus en september 2016) en 1,7 procent (januari en juni 2018) als respectievelijk de laagste en hoogste waarde. Gedurende de afgelopen ruim twee jaar (27 maanden) heeft de consumen tenprijsontwikkeling eerst geresulteerd in 8 maanden lichte deflatie, gevolgd door twee maanden nul inflatie en 12 maanden een geleidelijk stijgende inflatie, van 0,2 procent in februari 2017 tot 1,7 procent in januari 2018. Na een lichte daling in februar i 2018 van 1,7 naar 1,6 procent stabiliseert de inflatie zich vervolgens tot en met mei 2018 op het niveau van 1,6 procent. Met de lichte stijging van 1,6 naar 1,7 procent in juni 2018 is de inflatie op Curaçao terug naar het niveau van januari 2018.

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin juni 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek juni 2018 3 De geschetste prijsontwikkeling wordt in figuur 1 gevisualiseerd. D e prijsontwikkeling van 9 be stedingscategorieën in juni 2018 De prijsstijging van consumptiegoederen en diensten in de maand juni 2018 ( + 0,5 %) is opgebo uwd uit de prijsontwikkeling van 9 bestedi ngscategorieën, variërend van 0,5 procent + 1,1 procent ). (+0,7%) is veroorzaakt door de prijsstijging van diesel/gasoil (+7,5%) en benzine (+1,1%) vooral duurder is geworden door de tariefsverhoging van electriciteit (+4%) en leidingwater (+5%) en de prijsverhoging van kookgas (+8%).

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin juni 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek juni 2018 4 De geschetste prijsontwikkeling wordt in figuur 2 gevisualiseerd. De prijsontwikkeling van 9 voedingsgroepen in juni 2018 (+0,4 %) is opgebouwd uit de prijsontw ikkeling van 9 voedingsgroepen, zoals wordt afgebeeld in figuur 3. In juni 2018 vertoonden zes voedingsgroepen een gematigd prijsverloop, dus een prijsontwikkeling tussen 0,1%), verteringen goederen en diensten (+0,5%). De prijsontwikkeling van de overige drie voedingsgroepen kan als minder gematigd of zelfs significant ( +0,6%) en +1,4%).

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin juni 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek juni 2018 5