Citation
CPI Statistisch Bulletin januari 2017

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin januari 2017

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin januari 2017 Willemstad, maart 2017

PAGE 2

CPI S tatistisch Bulletin, januari 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 1 Consumentenprijzen Curaao: januari 2017 Prijzen 0,5 procent hoger dan in de maand december 2016; Inflatie 0,0 procent Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaao is in de maand januari 2017 gestegen met 0,5 procent, dus van 124,2 in december 2016 naar 124,8 in januari 2017. De belangrijkste specifieke prijswijzigingen gedurende januari 2017 waren de verhoging van het minimumloon met 10 procent, de verlaging van benzine en dieselprijzen met 5 procent, het duurder worden van de kleine bustarieven met 3 procent, de verhoging van het electriciteits en watertarief met respectievelijk 3 en 2 procent en de stijging van verzekeringspremies ten behoeve van medische kosten met 2 procent. De prijzen van voedingsprodukten zijn met een gemiddelde prijsontwikkeling tussen Prijsontwikkeling Curaao gedurende maand ja nuari 2017 ten opzichte van maand december 2016 Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaao is in januari 2017, vergeleken met december 2016 gestegen met 0,5 proc ent, dus van 124,2 naar 124,8. Deze prijsstijging (+0,5%) is het resultaat van de prijs ontwikkeling van de 9 bestedingscategorien gedurende de maand januari 2017 De prijzen van voedingsprodukten zijn met een gemiddelde prijsontwikkeling tussen procent duurder.

PAGE 3

CPI S tatistisch Bulletin, januari 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 2 De prijsontwikkelin g van deze bestedingscategorie werd vooral benvl oed door de tariefsverhoging voor het verbruik van electriciteit en leidingwater met respectievelijk 3 en 2 procent. De prijsontwikkeling van deze b estedingscategorie werd vooral benvloed door de verhoging van het m inimumloon met 10 procent per 1 januari 2017. 0,5% De prijsontwikkeling van deze bestedingscategorie werd vooral benvloed door de prijsdal ing van zowel benzine als diesel met 5 procent en verder ook door de verhoging van de tarieven van de kleine bussen (bus chik) met 3 procent. De prijsontwikkeling van deze bestedingscategorie werd vooral benvloed door de verhoging van de verzekeringspremies ten behoeve van medische kosten met 2 procent. Voor de 0,2%) zijn er in januari geen noemenswa ardige pri jswijzigingen voor de consument waargenomen. Prijsontwikkeling Curaao gedurende maand januari 2017 ten opzichte van maand januari 2016 Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van januari 2017 (124,8) was 0,8 procent hoger dan die van januari 20 16 (123,8). Dit cijfer geeft weer dat de maand januari van dit jaar 0,8 procent duurder was dan de maand januari vorig jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en diensten betreft.

PAGE 4

CPI S tatistisch Bulletin, januari 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 3 Inflatie Curaao januari 2017: 12 maands gemidd elde CPI januari 2017 ten opzichte van 12 maands gemiddelde CPI januari 2016 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het g eeft een indicatie van de daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor produkten en diensten dalen. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met januari 2017, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemi ddeld genomen stabiel gebleven. De inflatie is dus 0,0 pr ocent per januari 2017, gelijk aan de inflatie in december 2016. Alhoewel de afgeronde 12 maands gemiddelde CPI gestegen is van 123,5 (123, 53333) in januari 2016 naar 123,6 (123, 59167) in januari 2017, is het re kenkundig verschil op vijf cijfers achter de komma dermate klein dat het resulteert in een afgerond verschil, dus een inflatie, van 0,0 procent. De maand daarvr was er sprake van een daling van de afgeronde 12 maands gemiddelde CPI van 123,6 ( 123, 56667) in december 2015 naar 123,5 ( 123, 50833 ) in december 2016, idem dito resulterend in nulinflatie. De nul inflat ie van januari 2017 (0,0%) op Curaao betekent concreet dat er gemiddeld genomen noch inflatie noch deflatie is gemeten, dus dat over een periode van 12 maanden de prijsstijgingen, prijsdalingen en prijsstabilisaties van consumptiegoederen en diensten elkaar in evenwicht hebben gehouden. Deze ontwikkeling heeft uiteindelijk geresulteerd in stabilisatie van de consumentenprijzen, de kosten van lev en sonderhoud, de geld waarde en de koopkracht voor de bevolking van Curaao in het algemeen

PAGE 5

CPI S tatistisch Bulletin, januari 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 4 Prijsontwikkeling Curaao afgelopen twee jaar en afgelopen millen n ium Over de afgelopen twee jaar laat de consumentenp rijsontwikkeling van Curaao eerst een period e van inflatie zien die geleidelijk daalt van 1,5 procent in december 2014 naar 0,1 procent in oktober 2015, gevolgd door een periode van lichte deflatie om zich vervolgens in december 2016 en januari 2017 op de nullijn te stabiliseren. Indien wordt gefocust op de inflatie van januari gedurende het huidig millennium ( periode 2000 2017) 1 dan blijkt de inflatie sterk schommelend te 1 Strikt genomen vangt het 3 e mill ennium aan in het jaar 2001 1 e millennium is de periode jaar 0 t/m jaar 1000, 2 e millennium is de periode jaar 1001 t/m jaar 2000 echter in deze analyse vangt de periode aan in het jaar 2000, zodat de 21 e eeuw volledig wordt gedekt.

PAGE 6

CPI S tatistisch Bulletin, januari 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 5 zijn door de jaren heen, vari rend van 0,6 procent in jan u a ri 2016 tot 6,9 procent in j anuari 2009. Van de januari inflatie reeks in de periode 2000 2017 is de gemiddelde inflatie 2,3 procent per jaar In deze reeks is de inflatie van januari 2017 (0,0%) de op n na laagste