Citation
CPI Statistisch Bulletin februari 2017

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin februari 2017

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin februari 2017 Willemstad, april 2017

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, februari 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Cura ao 1 Consumentenprijzen Curaao: febr uari 2017 Prijzen 0,6 procent hog er dan in de maand januari 2017 ; Inflatie per februari 2017 is 0,2 procent Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaao is in de maand februari 2017 geste gen met 0,6 procent, du s van 124,8 in januari 2017 naar 125,6 in febr uari 2017. De belangrijkste specifieke prijswijzigingen gedurende de maand febr uari 2017 waren de verhoging van het electriciteits en watertarief met respectievelijk 8 en 3 ,5 procent ( +1,6% ) en de prijsverhoging van diesel en benzine met respectievelijk 12 en 6 procent Communicatie +0,8% ). D e prijzen van voedingsproducten vertoonden in februari een wisselend beeld. Goedk ( 0,8%) en ( (+2,9%) duurder werden. Per saldo bleef het prijsniveau van de bested ,3 %) vrijwel stabiel gedurende de afgelopen maand Prijsontwikkeling Curaao gedurende maand febr uari 2017 ten opzichte van maand januari 2017 Het consumentenprijsindexci jfer (CPI) van Curaao is in febr uari 20 17, vergeleken me t januari 2017 gestegen met 0,6 procent, dus van 124,8 naar 125,6 Deze prijsstijging (+0,6 %) is het resultaat van de prijsontwikkeling van de 9 bestedingscategorien gedurende de maand febr uari 2017. De prijsontwikkelin g van deze bestedingscategorie werd in februari vooral benvloed door de tariefsverhoging voor het verbruik van elektriciteit en leidingwater met respectievelijk 8 en 3 procent.

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, februari 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Cura ao 2 De prijsontwikkeling van deze bestedingscategorie werd vooral benvloed door de prijsverhoging van diesel en benzine met respectievelijk 12 en 6 procent. Bestedingscategorie De prijsontwikkeling van deze bestedingscategorie was het resultaat van en erzijds de prijsverhoging van rookwaren met 2 procent en anderzijds het vrijwel stabiel blijven van de prijs van dranken (+0,2%). 0,3 % De prijzen van voedingsproducten vertoonden in februari een wisselend beeld. Goedkop ( 0,8%) en ( (+2,9%) duurder werden. Per saldo bleef het prijsniveau van de bestedin ,3 %) vrijwel stabiel gedurende de afgelopen maand Voor de bestedingscategorien 0,2%), (0,0 tie, educatie en (0,0%) zijn er in febr uari 2017 geen noemenswaardige prijswijzigingen voor de consument waargenomen. Prijsontwikkeling Curaao gedurende maand februari 2017 ten opzichte van maand februari 2016 Het consument enprijsindexcijfer (CPI) van februari 2017 (125,6) was 2,2 procent hoger dan die van februari 2016 (122,9 ). Dit cijfer (2,2%) geeft weer dat de maand februari van dit jaar 2,2 proc ent duurder was dan de maand febr uari vorig jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en d iensten betreft.

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, februari 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Cura ao 3 Inflatie Curaao februari 2017: 12 maands gemiddelde CPI febr uari 2017 ten opzichte van 12 maands gemiddelde CPI febr uari 2016 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen v oor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging va n de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon e n overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode v an twaalf maanden tot en met febr uari 2017, ten opzichte va n dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld genomen met 0,2 procent gestegen. De inflatie op Curaao is du s 0,2 procent per februari 2017, net iets boven de nul inflatie die de twee maanden daarvr is gemeten. Prijsontwikkeling Curaao afgelopen twee jaar en afgelopen millennium Over de afgelopen periode van ruim twee jaar (27 maanden: december 2014 t/m februari 2017) laat de consumentenprijsontwikkeling van Curaao eerst een periode van inflatie zien, die geleidelijk daalt van 1, 5 pro cent in december 2014 naar 0,1 procent in oktober 2015, gevolgd door een periode van 13 maanden met lichte deflatie om vervolgens na twee maanden stabilisatie op de nullijn, in februari jongstleden te resulteren in een lichte inflatie van 0,2 procent

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, februari 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Cura ao 4 Indien wordt gefocust op de inflatie van febr ua ri gedurende het huidig millennium ( periode 2000 2017) 1 dan blijkt de inflatie sterk schommelend te zijn doo r de jaren heen, varirend van 0,6 procent in februari 2016 tot 6,8 proc ent in februari 2009. Van de febr uari inflatie reeks over de periode 2000 2017 is de gemiddelde inflatie 2,3 procent per jaar. In d eze reeks is de inflatie van februari 2017 (0,2 %) de op n na laagste. 1 Strikt genomen vangt het 3 e millennium aan in het jaar 2001 1 e millennium is de periode jaar 0 t/m j aar 1000, 2 e millennium is de periode jaar 1001 t/m jaar 2000 echter in deze analyse vangt de periode aan in het jaar 2000, zodat de 21 e eeuw volledig wordt gedekt.

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin, februari 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Cura ao 5 Relatie tussen CPI en kosten van levensonderhoud: focus op bestedingscategorie Voeding De consumentenprijsindex (CPI) geeft een indicatie van het niveau van de kosten van levensonderhoud. Van alle 9 bestedingscategorien, is dus de stijging van de kosten van levensonderhoud komt het meest tot uitdrukking in deze bestedingscategorie. De CPI in februari 2017 is 185,2 Concreet betekent dit dat voeding sproducten en diensten gemiddeld geno men vanaf de basisverlegging van de CPI mand in oktober 2006 (CPI=100) tot en met februari 2017, dus gedurende de afgelopen 10,5 jaar tijd 85,2 procent (dus bijna het dubbele) duurder is geworden. De drie voedingsgroepen met de hoogste CPI zijn en, groenten Spijsvetten (194,3) In 10,5 ja ar tijd zijn deze producten respectievelijk 2,7 keer (+172 %), 2,0 keer (+104 %) en 1,9 keer (+94 %) duurder geworden. Om dezelfde hoeveelheid en kwaliteit a ardappelen aan te schaffen moet men nu dus 2 keer zoveel betalen als in oktober 2006 en voor s pijsvetten v 2 keer zoveel.