Citation
CPI Statistisch Bulletin maart 2017

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin maart 2017

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin maart 2017 Willemstad, mei 2017

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, maart 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 1 Consumentenprijzen Curaao: maart 2017 Prijzen 0,2 procent la g er dan in de maand febr uari 2017 ; Inflatie per maart 2017 is 0,4 procent Het consumentenprijsindexcijfer ( CPI) van Curaao is in de maand maart 2017 gedaald met 0,2 procent, du s van 125,6 in februari 2017 naar 125,3 in maart 2017. De belangrijkste specifieke prijswijzigingen gedurende de maand maart 2017 was de prijsdaling van elektriciteit en leidingwater met respectievelijk 4 en 9 procent, met als gevolg dat d e bestedingscategorie 1,1%) significant goedkoper werd. Verder speelde het duurder worden van benzine en diesel/gasoil met respectievelijk 4 en 1 procent een rol van betekenis. Hierdoor werd de prijsverhogin 0,5 procent tot gevolg. D e prijsontwikkeling van voedingsproducten vertoonden in maart over het algemeen een redelijk stabiel beeld met 3 productgroepen die licht in pri js stegen en 6 productgro ( vlee s e ( 0,8%). Deze gematigde prijso ntwikkeling had een lichte dal ing van het prijspeil van de bestedingscategorie 0,3%) tot gevolg. Prijsontwikkeling Curaao gedurende maand maart 2017 ten opzic hte van maand febr uari 2017 Het consumentenprijsindexci j fer (CPI) van Curaao is in maart 20 17, vergeleken me t febr uari 2017 gedaald met 0,2 procent, dus van 125,6 naar 125,3. Deze lichte prijs daling ( 0,2 %) is het resultaat van de

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, maart 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 2 prijsontwikkeling van d e 9 bestedingscategorien gedurende de maand maart 2017. Voor 7 van de 9 bestedingscategorien was er in maart sprake van een (+0,2%), ( 1,1%) +0,5% ) w as er in maart jongstleden daarentegen wel sprake van significante prijswijzigingen B ij eerstgenoemde bestedingscategorie betrof het vooral de tariefsverlaging voor het huishoudelijk verbruik van elektriciteit en le idingwater met respectievelijk 4 en 9 procent terwijl bij laatstgenoemde bestedingscategorie de prijsverh oging van benzine (+4%) en diesel/gasoil (+1%) de grootste invloed op de prijsontwikkeling had. Prijsontwikkeling C uraao gedurende maand maart 2017 ten opzichte van maand maart 2016 Het consumentenprij sindexcijfer (CPI) van maart 2017 (125,3 ) was 2,0 procent hoger dan die van maart 2016 (122,8 ). Dit cijfer (2,0 %) geeft weer dat de maand maart van dit jaar 2,0 procent duurder was dan de maand maart vorig jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en diensten betreft. Inflatie Cu raao maart 201 7: 12 maands gemiddelde CPI maart 2017 ten opzich te van 12 maands gemiddelde CPI maart 2016 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het teg engestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, maart 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 3 levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend d oor de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode v a n twaalf maanden tot en met maart 2017, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld genomen met 0,4 procent gestegen. De inflatie op Curaao is dus 0,4 procent per maart 2017. Prijsontwikkeling Curaao afgelopen t wee jaar en in het huidig millennium Over de afgelopen periode van ruim twe e jaar (27 maanden: januari 2015 t/m maart 2017) laat de consumentenprijsontwikkeling van Curaao eerst een periode van inflatie zien, die geleidelijk daalt van 1,4 procent in januari 2015 naar 0,1 procent in oktober 2015, gevolgd door een periode van 13 m aanden met lichte deflatie om vervolgens na twee maanden stabilisatie op de nullijn, i n februari en maart 2017 te resulteren in een lichte inflatie.

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, maart 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 4 Indien wordt gefocust op de inflatie van maart gedurende het huidig millenn ium (periode 2000 2017) 1 dan blijkt de inflatie sterk schommelend te zijn doo r de jaren heen, varirend van 0,5 procent in maart 2016 tot 6,6 procent in maart 2009. Van de maart inflatie reeks in genoemde periode is de gemiddelde inflatie 2,3 procent per jaar. In deze reeks is de inflatie van maart 2017 (0,4%) de op n na laagste: alleen in maart 2016 was het lager. Relatie tussen CPI en kosten van levensonderhoud: focus op bestedingscategorie Wonen De consumentenprijsindex (CPI) geeft een indicatie van het niveau van de kosten van levensonderhoud. Van a lle 9 bestedingscategorien, is de grootste bestedingscategorie dus het maakt het groots t e deel uit van de totale bestedingen in de CPI consumptiemand, namelijk 31 procent. 1 Strikt genomen vangt het 3 e millennium aan in het jaar 2001 1 e millennium is de periode jaar 0 t/m jaar 1000, 2 e millennium is de periode jaar 1001 t/m jaar 2000 echter in deze analyse vangt de periode aan in het jaar 2000, zodat de 21 e eeuw volledig wordt gedekt.

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin, maart 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 5 De bestedingscat vijf productgroepen : kosten voor huur en hypotheek kosten van woningonderho en leidingwaterverbruik Een eerste benadering om inzicht te verkrijgen in de prijsontwikkeling van voornoemde bestedingscategorie en productgroepen is om sec de prijzen in de maand maart 2017 te vergelijken met de prijzen in de maand oktober 2006, het tijdstip van de basisverlegging, dus het begin van de nieuwe CP I serie. Deze benadering geeft echter onvoldoende inzicht in de prijsontwikkeling over de afgelopen 10,5 jaar, dus sinds de basisverlegging. Daarom is het zinvol om de prijsontwikkeling te belichten vanuit een 2 e benadering die gebaseerd is op de gemiddel de prijsontwikkeling sinds de basisverlegging. Beide berekeningen zijn zichtbaar in de tabel. Productgroep Binnen Bestedings categorie CPI oktober 2006 (nieuwe CPI basis) A CPI mrt 2017 B Gemiddel de CPI nov2006 mrt2017 C Prijstoename 1 e benadering of methode: verschil B A Prijstoename 2 e benadering of methode: verschil C A Huur & Hypotheek 100 125,0 112,5 25% 12,5% Energieverbruik (elektriciteit) 100 106,4 121,7 6,4% 21,7% Woningonderho ud 100 132,0 119,8 32% 19,8% Tuinonderhoud 100 123,7 116,5 23,7% 16,5% Leidingwater verbruik 100 61,3 77,6 38,7% 22,4% Totaal (gemiddeld) 100 115,0 111,1 15% 11,1%

PAGE 7

CPI Statistisch Bulletin, maart 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 6 Vanuit deze 2 e benadering kunnen drie conclusies worden getrokken. 1 e Conclusie D e afgelopen 10,5 jaar is d e bested 11 procent duurder geworden levensonderhoud zijn met 11 procent gestegen. 2 e Conclusie Voornoemde prijsontwikkeling is het resultaat van de daling van het leiding watertarief met 22 procent e n de stijging van de prijs van (+20%) 3 e Conclusie H 2017 (15% b oven de ba sis van oktober 2016) is hoger dan het gemiddelde prijsniveau over de afgelopen 10,5 jaar (11% boven de basis van oktober 2016).