Citation
CPI Statistisch Bulletin april  2017

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin april 2017

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprjzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin april 2017 Willemstad, april 2017

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, april 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 1 C onsumentenprijzen Curaao: april 2017 Prijzen 0,1 procent ho g er vergeleken met de maand maart 2017 ; Inflatie per april 2017 is 0,5 procent Prijsontwikkeling op Curaao gedurende maand april 2017 per bestedingscategorie Het consumentenprijsindexcijfe r (CPI) van Curaao is in de maand april 2017 gestegen met 0,1 procent, namelijk van 125,3 in maart naar 125,4 in april. Deze lichte prijsniveau stijging (+0,1%) is het resultaat van de prijsontwikkeling van de 9 bestedingscategorien gedurende de maand ap ril 2017. Gedurende afgelopen april vertoonden 8 van de 9 bestedingscategorien een (0,0%), (0,0%), ( 0,1%), (+0,1 %), (+0,1%), ( 0,2%), (+0,2%) en (+0,4%). De consumentenprijsontwikkeling had alleen voor de ( 1,7%) een significante prijswijziging tot gevol g. De prijsontwikkeling gedurende april 2017 werd vooral benvloed door drie en Bestedingscategorie als het leidingwatertarief is met 1 procent gestegen. Bestedingscategorie 1,7%): het prijsniveau van kleding en schoeisel is met respectievelijk 2 en 3 procent gedaald. ( 0,1%): benzine is 1 procent goedkoper gew orden. De prijsontwikkeling van voedingsproducten vertoonden in april jongstleden over het algemeen een redelijk stabiel beeld. Vijf voedingsgroepen zijn licht in (+0,2%) (+0,1%) en (+0,1%). Verder bleef n voedingsgroep, namelijk 0,0%) stabiel in prijs, terwijl de drie overige voedingsgroepen met 0,1 procent licht in Deze combinatie van gematigde prijsontwikkeling

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, april 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 2 resulteerde uiteindelijk in stabilisatie van het prijsniveau van de Prijsontwikkeling op C uraao gedure nde maand april 2017 ten opzichte van maand april 2016 Het consumentenprij sindexcijfer (CPI) van april 2017 (125,4 ) was 2,1 procent hoger dan die van april 2016 (122,8 ). Dit cijfer (2,1 %) geeft weer dat de maand april van dit jaar 2,1 procent duurder was dan de maand april vorig jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en diensten betreft. Inflatie op Curaao per april 201 7: 12 maands gemiddelde CPI april 2017 ten opzich te van 12 maands gemiddelde CPI april 2016 Inflatie is ee n weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbev olen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koop kracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode v a n twaalf maanden tot en met april 2017, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld genomen met 0,5 procent gestegen. De inflatie op Curaao is dus 0,5 procent per april 2017. Prijsontw ikkeling op Curaao over het afgelopen t wee jaar en gedurende de 21 e eeuw Over de afgelopen periode van ruim twee jaar (27 maanden: febr uari 2015 t/m april 2017) laat de consumentenprij sontwikkeling van Curaao, na een periode van inflatie gevolgd door ee n periode van deflatie, de laatste vijf maanden aanvankelijk nul inflatie (december 2016 en januari 2017) en daarna een lichte inflatie (februari, maart en april 2017) zien.

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, april 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 3 Indien wordt gefocust op de inflatie van april ged urende de periode 2000 2017 dan blijkt de inflatie sterk schommelend te zijn door de jaren heen, varirend van 0,5 procent in april 2016 tot 6,4 procent in april 2009. Van de april inflatie reeks gedurende de periode 2000 2017 is het gemiddelde een infla tie van 2,3 procent per jaar. In deze reeks is de inflatie van april 2017 (0,5%) de op n na laagste: alleen in april 2016 was het lager.

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, april 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 4 Relatie tussen CPI en kosten van levensonderhoud op Curaao : focus op het De consumentenprijsindex (CPI) geeft een indicatie van het niveau van de kosten van levensonderhoud. En van de belangrijkste producten in de CPI mand van en communicat In oktober 2006 vond de meest recente basisverlegging plaats, na afronding van het budgetonderzoek 2004/2005. De basisverlegging is in feite een nulmeting, waarbij: op basis van de resultaten van het budgetonderzoek een nieuwe consumptiemand wordt v astgesteld om de CPI te berekenen en all op de basiswaarde, dus 100, worden vastgesteld De CPI van benzine in oktober 2006 is derhalve 100. De CPI v an benzine in april 2017 is 92. D it betekent dat het prij sniveau van benzine 8 procent lager is in de maand apri l 2017, vergeleken met de maand oktober 2006. Indien gekeken wordt naar de jaarlijkse prijsontwikkel ing van benzine sinds de nulmeting ( oktober 2006 CPI=100 ) dan blijkt dat gedurende 7 van de afgelo pen 10 kalender jaren benzine duurder was dan ten tijde van de nulmeting. Dit varieert

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin, april 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 5 van 5 pr ocent duurder in 2007 (CPI = 105) tot 3 4 procent duurder in 2012 (CPI = 134). De gemiddelde CPI van benzine over de afgelopen 10,5 jaar (oktober 2006 april 20 17) is 112. Hieruit kan worden geconcludeerd dat benzine in de afgelopen 10,5 jaar gemiddeld genomen 12 procent duurder is geworden voor de consument op Curaao.