Citation
CPI Statistisch Bulletin mei  2017

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin mei 2017

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin mei 2017 Willemstad, juli 2017

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, mei 2017 Centraal Burea u voor de Statistiek 1 C onsumentenprijzen Curaao: mei 2017 Prijzen 0,3 procent la g er vergeleken met de maand april 2017 ; Inflatie per mei 2017 is 0,7 procent Prijsontwikkeling op Curaao gedurende maand mei 2017 : focus op bestedingscategorie n Het consumentenprijsindexcijfe r (CPI) v an Curaao is in de maand mei 2017 gedaald met 0,3 procent, namelijk van 125,4 in april naar 125,0 in mei Deze lichte prijsniveau daling ( 0,3 %) is het resultaat van de prijsontwikkeling van de 9 bestedingscatego rien gedurende de maand mei 2017. Gedurende de afgelopen maand mei werd van de 9 bestedingscategorien (+0,2%), duurder. Van de overige 8 bestedingscategorien vertoonden drie prijsstabiliteit (0,0%) terwijl vijf goedkoper werden. Prijsstabiliteit werd ( 0,1%), ( 0,1%), communi ( 0,3%), ( 0,8%) en ( 0,8%) er sprake was van prijsdaling. Prijsontwikkeling op Curaao gedurende maand mei 2017: focus op producten en diensten met de grootste invloed De prijsontwikkeling gedurende mei 2017 werd vooral benvloed door drie 0,8%): het electriciteitstarief is met 6 procent gedaald. Bestedingscategorie ( 0,3%): benzine is 2 procent goedkoper geworden. 0,8%): het prijsniveau van kleding is 1 procent gedaald.

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, mei 2017 Centraal Burea u voor de Statistiek 2 De prijsontwikkeling van voedingsproducten vertoonden in mei jongstleden over het algemeen een redelijk stabiel beeld. De voedingsgroep De overige 8 voedingsgroepen zijn zeer licht van prijs gewijzigd, onder te verdelen in drie gradaties: 1. Prijsverhoging of verlaging met 0,1 procent : ( +0,1%), (+0,1%), (+0,1%) en ( 0,1%). 2. Prijsverhoging of verlaging met 0,2 procent: (+0,2%) en ( 0,2%). 3. Prijsverhoging of verlaging met 0,3 procent: ( 0,3%) en ( 0,3%). Prijsontwikkeling op Curaao gedurende maand mei 2017 ten opzichte van maand mei 2016 Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van mei 2017 (125,0) was 1,9 procent hoger da n die van mei 2016 (122,7). Dit cijfer (1,9%) geeft weer dat de maand mei van dit jaar 1,9 procent duurder was dan de maand mei vorig jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en diensten betreft. Inflatie op Curaao per mei 201 7: 12 maands gemiddelde CPI in mei 2017 ten opzich te van 12 maands gemiddelde CPI in mei 2016. Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercent age is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen.

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, mei 2017 Centraal Burea u voor de Statistiek 3 De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maand sgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode v a n twaalf maanden tot en met mei 2017, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddel d genomen met 0,7 procent gestegen. De inflatie op Curaao is dus 0,7 procent p er mei 2017. Prijsontwikkeling op Curaao over het afgelopen t wee jaar en gedurende de 21 e eeuw Over de afgelopen periode van ruim twee jaar (27 maanden: maart 2015 t/m mei 2017) laat de consumentenprij sontwikkeling van Curaao een gevarieerd beeld zien: Eerst een periode van inflatie die geleidelijk daalt, G evolgd door een periode van lichte deflatie en uiteindelijk resulterend In het afgelopen halfjaar, een periode die beg int met nul inflatie en vervolgens een geleidelijk stijgende lichte inflatie vertoont.

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, mei 2017 Centraal Burea u voor de Statistiek 4 Indien wordt gefocust op de inflatie van mei gedurende de periode 2000 2017 dus de 21 e eeuw, dan blijkt de inflatie sterk schommelend te zijn door de jaren heen, vari rend van 0,5 procent in mei 2016 tot 6,1 procent in mei 2009. Van de mei inflatie reeks gedurende de periode 2000 2017 is het gemiddelde een inflatie van 2,3 procent per jaar. In deze re eks neemt de inflatie van mei 2017 (0, 7 %) een 3 e positie in als het gaat om de laagste inflatieniveaus In de 21 e eeuw werd de laagste inflatie van mei gemeten in 2016 ( 0,5%), gevolgd door een gedeelde tweede plaats voor de jaren 2002 en 2014, met beiden een inflat ie van 0,6 procent in mei.

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin, mei 2017 Centraal Burea u voor de Statistiek 5 Relatie tussen CPI en kosten van levensonderhoud op Curaao : focus op het product De consumentenprijsindex (CPI) geeft een indicatie van het niveau van de kosten van levensonderhoud En van de belangrijkste producten /diensten in de CPI die een onderdeel vormt van de bestedingscateg I n de CPI, conform de internationale vat de de particuliere ziektekostenverzekering en, dus exclusief de basverzekeringspremies die op het loon worden ingehouden. In oktober 2006 vond de meest recente basisverlegging plaats, na afronding van het budgetonderzoek 2004/2005. De basis verlegging is in feite een nulmeting, waarbij: op basis van de resultaten van het budgetonderzoek een nieuwe consumptiemand wordt vastgesteld om de CPI te berekenen en all op de basiswaarde, dus 100, worden va stgesteld De premies voor de in januari verhoogd. De CPI voor weerspiegeling is van de premieontwikkeling van werd dus in oktober 2006 op 100 vastgesteld. Gedurende de afgelopen 10,5 jaar is de CPI voor astronomisch gestegen, tot het niveau van 175,7 in januari 2017 dat tevens het cijfer is voor mei 2017 Dit betekent concreet dat de premie voor met 75,7 procent is gestegen, dus met een gemiddelde van 7 procent per jaar.

PAGE 7

CPI Statistisch Bulletin, mei 2017 Centraal Burea u voor de Statistiek 6 producten/diensten die het meest in prijs zijn gestegen gedurende de afgelopen 10,5 jaar. Na een stijging van 8 procent in de jaren 2008, 2009 en 2010 volgden drie jaren (2011, 2012, 2013) met een stijging van 6 procent per jaar. De laatste 4 jaar is er sprake van een minder forse stijging: 3,5 procent (2014), 3,0 procent (2015), 2,5 procent (2016) en 2,0 procent (2017). Ondanks de signifi c ante prijsstijging van 75,7 procent gedurende de afgelopen 10,5 jaar van is het effect op de inflatie vrij g ering, aangezien premies voor relatief een zeer klein deel uitmaken van de totale uitgaven van de consument over een heel jaar