Citation
CPI Statistisch Bulletin juni 2017

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin juni 2017

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin juni 2017 Willemstad, juli 2017

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, juni 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 1 C onsumentenprijzen Curaao: juni 2017 Prijzen 0,1 procent ho g er vergeleken met de maand mei 2017 ; Inflatie per juni 2017 is 0,9 procent Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand juni 2017 : focus op bestedingscategorie n Het consumentenprijsinde xcijfer (CPI) v an Curaao is in de maand juni 2017 gestegen met 0,1 procent, namelijk van 125,0 in mei naar 125,1 in juni Deze lichte prijsniveau stijging (+0,1 %) is het resultaat van de prijsontwikkeling van de 9 bestedingscatego rien ged urende de maand juni 2017. In juni stegen 6 van de 9 bestedingscategorien in prijs terwijl 3 in prijs daalden. (+0,4%), (+0,3%), (+0,3%), (+0,1%) en (+0,1%). Goedkoper werden de ( 0,5%), ( 0,5%) en ( 0,1%). Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand juni 201 7: focus op producten en diensten met de grootste invloed De prijsontwikkeling gedurende juni 2017 werd vooral benvloed door de bestedingscategorie de prijswijziging van benzine (+3%) en diesel ( 2%). Voor wat betreft de prijsontwikkeling van voedingsproducten in juni, zijn de prijsstijging van de voedingsgroep bijna twee procent en de prijsstabiliteit van de voedingsgroep (0,0%) het meest opvallend. Van de zeven overige voedingsgroepen zijn zes licht in prijs gedaald terwijl n een lichte prijsstijging laat zien: ( 0,1%), 0,2%), ( 0,3%), (

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, juni 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 2 ( 0,3%), ( 0,4%) en (+0,5%). Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand juni 2017 ten opzichte van de maand juni 2016 Het consumente nprijsindexcijfer (CPI) van juni 2017 (125,1) was 1,5 procen t hoger dan die van juni 2016 (123,2). Dit cijfer ( + 1,5%) geeft weer dat de maand juni van dit jaar 1,5 procent duurder was d an de maand juni vorig jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en diensten betreft. Inflatie op Curaao in juni 201 7: 12 maands gemiddelde CPI in juni 2017 ten opzich te van 12 maands gemiddelde CPI in juni 2016 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het te gengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode v a n twaalf maanden tot en met juni 2017, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld genomen met 0,9 procent gestegen. De inflatie op Curaao in juni 2017 is dus 0,9 procent Prijsontwikkeling op Curaao over de afgelopen t wee jaar en gedurende de 21 e eeuw Over de afgelopen ruim twee jaar (27 maanden: april 2015 tot en met juni 2017) is de consumentenprijsontwikkeling gevarieerd: eerst een periode van geleidelijk dalende inflatie,

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, juni 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 3 gevolgd door een periode van lichte deflatie, en uiteindelijk resulterend in de periode vanaf december 2016, met aanvankelijk nul inflat ie en vervolgens een lichte, geleidelijk toenemende inflatie. Indien wordt gefocust op de inflatie van juni gedurende de periode 2000 2017 dus de 21 e eeuw, dan blijkt de inflatie sterk schommelend te zijn door de jaren hee n, vari rend van 0,4 procent in juni 2016 tot 5,5 procent in juni 2009. Van de juni inflatie reeks gedurende de periode 2000 2017 is het gemiddelde een inflatie van 2,3 procent per jaar. In deze re eks neemt de inflatie van juni 2017 (0,9 %) een 4 e positie in als het gaat om het laagste inflatieniveau ; deze positie wordt gedeeld door 2017 en 2004, aangezien in beide jaren in de maand juni een inflatie van 0,9 procent is gemeten

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, juni 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 4 Relatie tussen CPI en kosten van levensonderhoud op Curaao : focus op In de CPI (Consumenten Pr i js Index) mand van Curaao, is de produkten c.q. dienstengroep 31 procent vormt van de totale consumptie. omvat zowel huur die betaalt wordt voor een huurwoning als de huurwaarde van een eigen woning en vertegenwoordigt 18 procent van de totale consumptie van de CPI mand. Uitgaande van de calculatie methode van CBS, wordt sinds de CPI basisverlegging in oktober 2006 (CP I = 100) maandelijks met 0,2 procent verhoogd, result erend in een jaarlijkse verhogi ng van tussen 2,0 en 2,4 procent. Deze geleidelijk stijgende prijsontwikkeling wordt gereflecteerd in de huidige (juni 2017) CPI van 125,9. Dit impl iceert dat over de afgelopen 10 jaar en 9 maanden de produkten c.q. dienstengroep 25,9 procent duurder is gew orden.