Citation
CPI Statistisch Bulletin juli  2017

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin juli 2017

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin juli 2017 Willemstad, september 2017

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, juli 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 1 C onsumentenprijzen Curaao: jul i 2017 Prijzen 0,2 procent hoger vergeleken met de maand juni 2017; Inflatie per jul i 2017 is 1,1 procent Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand jul i 2017: focus op bestedingscategorien in het algemeen Het cons umentenprijsindexcijfer (CPI) v an Curaao is in de maand juli 2017 gestegen met 0,2 procent, namelijk van 125,1 in juni naar 125,3 in jul i. Deze l ichte prijsniveau stijging (+0,2 %) is het resultaat van de prijsontwikkeling van de 9 bestedingscategorien ge d urende de maand jul i 2017. In juli stegen 6 van de 9 bestedingscategorien in prijs terwijl 2 stabiel in prijs (+0,1%), (+0,2%), nginrichting (+0,2%), (+1,1%) en (+2,2%). Stabiel in prijs bleven en Goedkoper werd de educatie en ontwikkeli ( 0,4%). Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand juli 2017: focus op producten en diensten met noemenswaardige prijswijziging en Voeding De prijsontwikkeling gedurende de maand juli 2017 werd vooral gekenmerkt door de prijsstijging van de be respectievelijk 2 en 3 procent. Noemenswaardig is verder de prijsstijging van de produktgroepen geneesmiddelen en tijdschriften met respectievelijk 3 en 6,5 procent en de prijsdaling van de produktgroep studieboeken met 8 procent. ( 0,4%) be horen.

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, juli 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 2 De grafiek in deze paragraaf visualiseert de prijsontwikkeling op Curaao van de 9 voedingsgroepen gedurende de maand juli 2017. Voor wat betreft de prijsont wikkeling van voedingsproducten en diensten, dus de bestedingscategorie was er in juli dit jaar over het algemeen sprake van een redelijk stabiele situatie, waarbij de prijsmutatie van de negen vo edingsgroepen tussen 0,3 en +0,8 procent lag. Zes van de negen voedingsgroepen stegen in prijs, waarvan vijf licht (tussen 0,3% en +0,2%) en n significant c.q. m eer dan gemiddeld. Laatstgenoemde significante prijsstijging is voor rekening van de voe

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, juli 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 3 Inflatie op Curaao in juli 2017: 12 maands gemiddelde CPI in juli 2017 ten opzichte van 12 maands gemiddelde CPI in juli 2016 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicat ie van de daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die m aand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juli 2017, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld genomen met 1,1 procent gest egen. De inflatie op Curaao in juli 2017 is dus 1,1 procent. Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand juli 2017 ten opzichte van de maand juli 2016 Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van juli 2017 (125,3) was 1,1 procent hoger dan die van j uli 2016 (123,9). Dit cijfer (+1,1%) geeft weer dat de maand juli van dit jaar 1,1 procent duurder was dan de maand juli vorig jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en diensten betreft. Toevallig is in juli 2017 dit cijfer (1,1% ) gelijk aan het inflatiecijfer. Prijsontwikkeling op Curaao over de afgelopen twee jaar en gedurende de 21 e eeuw (2000 2017) Over de afgelopen ruim twee jaar (27 maanden: mei 2015 tot en met juli 2017) is de consumentenprijsontwikkeling gevarieerd: e erst een periode van geleidelijk dalende inflatie, gevolgd door een periode van lichte deflatie, en uiteindelijk resulterend in de periode vanaf december 2016, met aanvankelijk nul inf latie en vervolgens een geleidelijk toenemende inflatie.

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, juli 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 4 Indien wordt gefocust op de inflatie van juli gedurende de periode 2000 2017, dus de 21 e eeuw, dan blijkt de inflatie sterk schommelend te zijn door de jaren heen, varirend van 0,5 procent in juli 2016 tot 5,0 procent in juli 2008. V an de juli inflatie reeks gedurende de periode 2000 2017 is het gemiddelde een inflatie van 2,3 procent per jaar. In deze reeks neemt de inflatie van juli 2017 (1,1%) een 6 e positie in als het gaat om het laagste inflatieniveau.

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin, juli 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 5 Relatie tussen CPI en kosten van levensonderhoud op Curaao: focus op productgroepen, namelijk oep drank behoren zowel niet alcoholische dranken (limonade, mineraalwater, vruchtensap malta, etc.) als alcoholische dranken alcoholische dranken likeuren, etc. ). sig aretten, tabak, shag en overige rookwaren (vloeitjes, filters, etc.). Het prijsniveau van de gestegen van CPI 100 in oktober 2006 naar CPI 173,4 in juli 2017. Voornoemde bestedingscategorie is dus ov er de afgelopen 10 jaar en 9 maanden 73,4 procent duurder geworden. Deze significante prijsstijging is opgebouwd uit twee componenten, namelijk het duurder worden van de productgroep duurder worden van de productgroep Het prij sniveau van de productgroep 2006 naar CPI 165,7 in juli 2017, dus een prijstoename van 65,7 procent. Het prijsniveau van de productgroep 2006 naar CPI 223,1 in juli 2 017, dat neerkomt op een prijstoename van 123,1 procent.

PAGE 7

CPI Statistisch Bulletin, juli 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 6 Laatstgenoemde prijsontwikkeling betekent feitelijk dat het is gedurende de afgelopen 10 jaar en 9 maanden. Mogelijke oo rzaken van deze stijging van het consumentenprijsniveau zijn zowel lokaal (hogere belastingtarieven OB in de hele handelsketen vanaf import tot en met verkoop aan de consument) als internationaal (hogere importprijzen en overige importkosten).