Citation
CPI Statistisch Bulletin augustus 2017

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin augustus 2017

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindecxcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin augustus 2017 Willemstad, september 2017

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, augustus 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 1 C onsumentenprijzen Curaao: augustus 2017 Prijzen 0,1 procent hoger vergeleken met de maand juli 2017; Inflatie per augustus 2017 is 1,2 procent Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand augustus 2017: focus op bestedingscategorien in het algemee n Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) v an Curaao is in de maand augustus 2017 gestegen met 0,1 procent, namelijk van 125,3 in juli naar 125,4 in augustus Deze l ichte prijsniveau stijging (+0,1 %) is het resultaat van de prijsontwikkeling van de 9 beste dingscategorien ged urende de maand augustus 2017. In augustus stegen 6 van de 9 bestedingscategorien in prijs, terwijl 2 in prijs daalden en 1 stabiel in prijs bleef. Duurder werden de bestedingscategorien (+0,1%), (+0,1%), (+0,2%), (+0,3%), (+0,6%). Goedkoper werden de ( 0,1%) en 0,6%) terwijl het prijsniveau van de bested Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand augustus 2017: focus op producten en diensten met noemenswaardige prijswijziging en op de De belangrijkste prijswijzigingen in augustus zijn het duurder worden van procent. Voor wat betreft de prijs ontwikkeling in de (+0,1%), was er in augustus over het algemeen bij 8 van de 9 voedingsgroepen sprake van een redelijk stabiele situatie, met een prijsontwikkeling tussen 0,2 en +0,3 procent. in dit verband bedoeld dat de prijswijziging al dan niet afgerond op 0 procent uitkomt, dus binnen de bandbreedte van 0,5 en +0,5 procent valt. Verder vertoonde slechts n

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, augustus 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 2 1,9%) een significante prijswijzig ing. De grafiek in deze paragraaf visualiseert de prijsontwikkeling op Curaao van de 9 voedingsgroepen gedurende de maand augustus 2017. Inflatie op Curaao in augustus 2017: 1 2 maands gemiddelde CPI in augustus 2017 ten op zichte van 1 2 maands gemiddelde CPI in augustus 2016 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemidde lde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van d e daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, augustus 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 3 en met augustus 2017, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld genomen met 1,2 procent gestegen : de 12 maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 123,4 in augustus 2016 naar 124,8 in augustus 2017. De inflatie op Curaao in augustus 2017 is dus 1,2 procent. Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand augustus 2017 ten opzichte van de maand augustus 2016 Het consumente nprijsindexcijfer (CPI) van augustus 2017 (125 ,4) is 0,8 procent hoger dan die van augustus 2016 (124,4 ). Dit cijfer (+ 0,8%) weerspiegelt dat de maand augustus van dit jaar 0,8 procent duurder was d an de maand augustus vorig jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en diensten betreft. Prijsontwikkeling op Curaao over de afgelopen t wee jaar en over de periode 2000 2 017 Over de afgelopen ruim twee jaar (27 maanden: juni 2015 tot en met augustus 2017 ) is de consumentenprijsontwikkeling gevarieerd: eerst een periode van geleidelijk dalende inflatie, gevolgd door een periode van lichte deflatie, en uiteindelijk resulterend in de periode vanaf december 2016, met aanvankelijk nul inf latie en vervolgens een geleidelijk toenemende inflatie.

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, augustus 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 4 Indien wordt gefocust op de inflatie van augustus gedurende de periode 2000 2017 1 dan blijkt de inflatie sterk schommelend te zijn door de jaren heen, varirend van 0,5 procent in au gustus 2016 tot 5,4 procent in augustus 2008. Van de augustus inflatie reeks gedurende de periode 2000 2017 is het gemiddelde een inflatie van 2,4 procent per jaar. Verder is het mediaan van deze reeks 2,2 procent, dus 50 procent van de waardes liggen bo ven de 2,2 procent en 50 procent onder dit niveau. Het 1 e en 3 e kwartiel is 1,1 en 3,3 procent respectievelijk, wat concreet betekent dat 25 procent van de augustus inflatiecijfers over de periode 2000 2017 onder de 1,1 procent ligt, terwijl 75 procent lag er is dan 3,3 procent. In deze reeks (augustus inflatie over de periode 2000 2017) behoort de inflatie van augustus 2017 (1,2%) tot de laagste. Dit wordt weerspiegeld in een drietal aspecten, die onderstaand nader worden belicht. 1. De inflatie van augustu s 2017 neemt een 6 e positie in als het gaat om het laagste inflatieniveau: van de 17 overige augustus inflatiecijfers zijn slechts 5 lager dan in augustus 2017, terwijl 12 hoger liggen. 1 De historische reikwijdte van dit bulletin gaat niet verder terug in de tijd dan het jaar 2000, dus 1 jaar vr het begin van de huidige eeuw waarin we leven, zijnde de 21e eeuw.

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin, augustus 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 5 2. De inflatie van augustus 2017 is weliswaar iets hoger dan het niveau van het 1 e kwartiel (1,1%), en behoort derhalve net niet tot de laagste kwart van de inflatiecijfers over de periode 2000 2017, maar ligt veel dichter bij het 1 e kwartiel dan b ij de mediaan of het gemiddelde van voornoemde reeks. 3. Met een waarde van 1,2 p rocent ligt de inflatie van augustus 2017 zowel ver onder de mediaan (2,2%) als ver onder het gemiddelde (2,4%) van deze reeks. Het is zelfs (bijna) de helft van laatstgenoemde twee indicatoren. Relatie tussen CPI en kosten v an levensonderhoud op Curaao: focus op Sinds oktober 2006 het begin van de huidige CPI mand, CPI = 100 tot en met s Dit betekent gedurende de a fgelopen 10 jaar en 10 maanden dus grof genomen de afgelopen 11 jaar gemiddeld 6,3 procent duurder is geworden. Voornoemde prijsstijging is opgebouwd uit twee tegengestelde o ntwikkelingen : met ruim 8 procent gestegen, terwijl anderzijds het prijsniveau met ruim 4 procent gedaald is. De tabel in deze paragraaf geeft een overzicht van voor noemde cijfers.

PAGE 7

CPI Statistisch Bulletin, augustus 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 6 Prijsontwikkeling op Omschrijving CPI oktober 2006 CPI augustus 2017 Prijsontwikkeling (%) okt2006 aug2017 100 108,2 +8,2% Produ c 100 95,9 4,1% Bestedingscate gorie 100 106,3 +6,3% F actoren die mogelijkerwijs ten grondslag liggen aan beide bovenomschreven prijsontwikkelingen zijn onder andere variatie in importprijzen en importlanden, het marktspel van vraag en aanbod en de concur rentie tussen de verschillende aanbieders.