Citation
CPI Statistisch Bulletin september 2017

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin september 2017

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin september 2017 Willemstad, oktober 2017

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, september 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 1 C onsumentenprijzen Curaao: september 2017 Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand september 2017: focus op bestedingscategorien in het algemeen Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) v an Curaao is in de maand september 2017 gestegen met 0,2 pro cent, namelijk van 125,4 in augustus naar 125,6 in september Deze l ichte prijsniveau stijging (+0,2 %) is het resultaat van de prijsontwikkeling van de 9 bestedingscategorien ged urende de maand september 2017. V an de 9 bestedin gscategorien werden in se ptember 5 duurder terwijl 2 in prijs daalden en 2 stabiel in prijs bleven Duurder werden de bestedingscategorien (+0,5 %), (+0,4 %) (+ 0,3 %) (+0,1%) en (+0,1%). Goedkoper werden de ( 0,1 %) en ( 0,1%), terwijl het prijsniveau van de stabiel bleef. Prijsontwikkeling op Curaao g edurende de maand september 2017: focus op producten en diensten met noemenswaardige prijswijziging en op de De meest opvallende prijswijziging in september is het duurder worden van de voedingsgroepen binnen de vertoonden een gematigder prijsontwikkeling, varirend tussen D e prijsontwikkeling op Curaao v an de 9 voedingsgro epen gedurende de maand september 2017 wordt gevisualiseerd in figuur 1.

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, september 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 2 Inflatie op Curaao in september 2017: 1 2 maands gemiddelde CPI in september 2017 ten opzichte van 1 2 maands gemiddelde CPI in septe mber 2016 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderh oud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen. De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met september 2017, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld genomen met 1,3 procent gestegen : de 12 maandsgemiddelde CPI heeft zich on twikkeld van 123,3 in september 2016 naar 124,9 in september 2017. De inflatie op Curaao in september 2017 is dus 1,3 procent.

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, september 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 3 Prijsontwikkeling op Curaao gedurende de maand september 2017 ten opzichte van de maand september 2016 Het consumente nprijs indexcijfer (CPI) van september 2017 (125 ,6) is 1,4 procent hoger dan die van september 2016 (123,9 ). Dit cijfer (+ 1,4%) weerspiegelt dat de maand september van dit jaar 1,4 procent duurder was d an de maand september vorig jaar, voor zover het de gemiddeld e prijs van consumptieproducten en diensten betreft. Inflatie op Curaao over de afgelopen t wee jaar en over de periode 2000 2 017 Over de afgelopen ruim twee jaar (27 maanden: juli 2015 tot en met september 2017) is, zoals wordt afgebeeld in figuur 2, de consumentenprijsontwikkeling gevarieerd: eerst een periode van geleidelijk dalende inflatie, gevolgd door een periode van lichte deflatie, en uiteindelijk resulterend in de periode vanaf december 2016, met aanvankelijk nul inf latie en vervolgens een geleidelijk toenemende inflatie.

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, september 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 4 Indien wordt gefocust op de inflatie van september gedurende de periode 2000 2017 1 dan blijkt de inflatie sterk schommelend te zijn door de jaren heen, varirend van 0,5 procent in septe mber 2016 tot 5,8 procent in september 2008. Van de september inflatie reeks gedurende de periode 2000 2017 is het gemiddelde een inflatie van 2,4 procent per jaar. De mediaan is 2,3 procent, dus de helft van de inflatiecijfers van september gedurende de p eriode 2000 2017 zijn lager dan 2,3 procent, terwijl de helft hoger ligt. Figuur 3 vi sualiseert de inflatie op Curaao in september gedurende de periode 2000 tot en met 2017. De inflatie van september 2017 (1,3%) behoort tot de acht inflatiecijfers in de serie van 18 cijfers met een waarde lager dan 2 procent, terwijl 12 van de 18 inflatiecijfers dus tweederde deel zich onder het inflatieniveau van 3 procent bevinden. 1 De historische r eikwijdte van dit bulletin gaat niet verder terug in de tijd dan het jaar 2000, dus 1 jaar vr het begin van de huidige eeuw waarin we leven, zijnde de 21e eeuw.

PAGE 6

CPI Statistisch Bulletin, september 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 5 Stabiele prijzen of een maximale inflatie van 2 tot 3 procent is aan te bevelen voor een vitale economie. Een te hoge inflatie kan namelijk leiden tot daling van de koopkracht en dientengevolge van consumptie en investeringen, met mogelijkerwijs negatieve effecten op de economie. Anderzijds, kan deflatie een positief effect op de economie hebben doordat de koopkracht stijgt als gevolg van de dalende prijzen; jarenlange deflatie kan echter leiden tot stagnatie van de economie doordat de consument zijn bestedingen steeds uitstelt in afwachting van nog lagere pr ijzen. 2 Er kan derhalve worden geconcludeerd dat: De inflatie van september 2017 (1,3%) de hoogste inflatie sinds mei 2015 is, toen ook een inflatie van 1,3 procent is gemeten. Het gemiddelde van de september inflatie reeks in de periode 2000 t/m 2017, na melijk 2,4 procent, zich onder het maximale inflatieniveau bevindt dat door economen doorgaans wordt aanbevolen als basis voor een duurzame economische ontwikkeling. Relatie tussen CPI en kosten van levensonderhoud op Curaao: focus op het 2 www.economicshelp.org Bomberg, S., Willemstad, Cura ao en Pettinger.T, 2016 www.economicshelp.org

PAGE 7

CPI Statistisch Bulletin, september 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek 6 De start van de huidige CPI mand, d e 2006. Gedurende de periode oktober 2006 september 2017, dus over de afgelopen 1 1 jaar, is de prijs van gestegen. Het product geworden voor de consument. Deze prijsontwikkeling wordt gereflecteerd door de geleidelijke stijging van de CPI van niveau 100 in oktober 2006 naar niveau 129,6 in september 2017 D periode is 2,7 procent per jaar en de oorzaak ligt vooral bij de significant hogere prijzen van een meerderheid van de nieuwe automodellen in vergelijking met eerdere automodellen.