Citation
CPI Statistisch Bulletin oktober 2017

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin oktober 2017

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsindexcijfer
indexcijfer
consumenten
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin oktober november 2017 Willemstad, december 2017

PAGE 2

CPI Statistisch Bulletin, oktober november 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 1 Consumentenprijzen op Curaao: oktober en november 2017 Prijzen oktober vergeleken met september en november vergeleken met oktober: respectievelijk 0,1 en 0,3 procent. Inflatie in oktober 1,4 procent en in november 1,5 procent. Prijsontwikkeling in o k tob er en nov e mber 2017 vergeleken met voorgaande maand Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaao is in de maand oktober 2017 gestegen met 0,1 procent, namelijk van 125,6 in september naar 125,7 in oktober, om daarna in de maand november 2017 verder t e stijgen met 0,3 procent naar 126,1. Zowel in oktober als in november werden van de 9 bestedingscategorien 6 duurder, terwijl 2 in prijs daalden en 1 in prijs stabiliseerde, zoals blijkt uit de tabel. Bestedingscategorie Prijswijziging Oktober 2017 Pr ijswijziging November 2017 +0,2% +0,6% 0,1% +0,1% 2,7% 2,3% +0,1% +0,6% 0,0% 0,6% +0,2% +0,1% +0,9% +0,7% +0,1% +0,1% +0,1% 0,0% De meest invloedrijke prijswijzigingen in oktober zijn enerzijds het duurder worden van benzine (+6%) en diesel/gasoil (+2%) en anderzijds h et goedkoper worden van kleding ( 2%) en s choeisel ( 5%). In november zijn de meest invloedrijke prijswijzigingen enerzijds de prijsstijging van diesel/gasoil (+8%), benzine (+5%), elektriciteitsverbruik (+2%) en leidingwater (+1,5%) en anderzijds de prijsdaling van kleding ( 2%) en schoeisel ( 3% ). Prijsontwikkeling in o k tober en nov e mber 2017 vergeleken met voorgaand jaar De CPI van oktober 2017 (125,7) en november 2017 (126,1) is respectievelijk 1,7 en 1,8 procent hoger dan de CPI van oktober 2016 (123,6) en november 2016 (123,9). Dit cijfer i s een indicatie dat het consumentenprijspeil gedurende de maand oktober 2017 en de maand november 2017 respectievelijk 1,7 en 1,8 procent hoger lag dan gedurende de maand oktober 2016 en de maand november 2016.

PAGE 3

CPI Statistisch Bulletin, oktober november 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 2 Inflatie Curaao De inflatie op Curaao is dus 1,4 procent in oktober 2017, terwijl in november 2017 een inflatie van 1,5 procent is gemeten. Aangezien het inflatiecijfer een indicatie is van de stijging van de kosten van levensonderhoud, wordt het aanbevolen als indexeringsinstrument voor salariss en, pensioenen, sociale uitkeringen en overig inkomen. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met respectievelijk oktober en november 2017, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld genomen met respectievelijk 1,4 en 1,5 procent gestegen. De 12 maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 123,4 in oktober 2016 naar 125,1 in oktober 2017 en vervolgens van 123,4 in november 2016 naar 125,3 in november 2017. Gedurende d e afgelopen ruim twee jaar (27 maanden: se ptember 2015 tot en met november 2017) is er sprake van een gevarieerde consumentenprijsontwikkeling, waarbij gedurende de laatste 10 maanden sprake is van een geleidelijk stijgende inflatie. Deze ontwikkeling wordt gevisualiseerd in figuur 1. Het blijkt dat in oktober 2017 (1,4%) de hoogste inflatie is gemeten sinds april 2015 (1,4%), terwijl de inflatie van november 2017 (1,5%) als de hoogste sinds december 2014 (1,5%) kan worden aangemerkt.

PAGE 4

CPI Statistisch Bulletin, oktober november 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 3 Prijsontwikkeling voedingsgroepe n oktober en november 2017 De prijsontwikkeling in oktober en november 2017 van de 9 productgroepen binnen oktober varieert de prijsontwikkeling van d e 9 voedingsgroepen tussen 0,4 procent is van een prijsfluctuatie tussen

PAGE 5

CPI Statistisch Bulletin, oktober november 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 4 Relatie tussen CPI en kosten van levensonderhoud op Curaao: focus op het De start van de huidige CPI mand de zogenaamde basisverlegging, is oktober 2006. Gedur ende de periode oktober 2006 november 2017, dus over de afgelopen gestegen, dus van een CPI van 100 in oktober 2006 naar een CPI van 141,5 in november 2017. In het algemeen kan worden beredeneerd dat deze prijsontwikkeling het resultaat kan zijn van een combinatie van factoren, zoals bijvoorbeeld: De wisselwerking tussen vraag en aanbod voor/van het product op de markt. Kostenstijging van de benodigde ingredinten om het product te maken. Stijging van de arbeidskosten om het product te maken. Stijging van andere kosten die aan het product zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld transportkosten en marketingkosten (o.a. advertentiekosten). De mate en de vorm van concurrentie tussen de verschillende producenten en verkopers van het product.