Citation
Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaçao 2013

Material Information

Title:
Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaçao 2013

Subjects

Subjects / Keywords:
ako
arbeidskrachtenonderzoek
unemployment
employment
labour
werkenden
werkloosheid
werkloosheidpercentage
werkgelegenheid
income
inkomen

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) Curaao 2013 Datum 2 december 2013

PAGE 2

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING ..................................................................................................................................................2 SAMENVATTING .......................................................................................................................................3 METHODOLOGIE ......................................................................................................................................3 Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid ....................................................................................................3 Non-respons ..............................................................................................................................................4 Steekproeftrekking ....................................................................................................................................4 Veldwerk ..................................................................................................................................................4 DEFINITIES .................................................................................................................................................4 RESULTATEN ARBEIDSKRACHTENONDERZOEK CURAAO ....................................................6 I. WERKENDEN ..........................................................................................................................................9 I.1. Werkenden naar geslacht ..................................................................................................................11 I.2. Werkenden naar leeftijd ....................................................................................................................11 I.4. Werkenden naar economisch e positie en geboorteplaats ..................................................................12 II. WERKZOEKENDEN EN WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE ....................................................14 II.1. Werkzoekenden naar geslacht .........................................................................................................15 II.2. Werkzoekenden naar leeftijd ...........................................................................................................15 II.2.1 Jeugdwerkloosheid ........................................................................................................................15 III. BEROEPSBEVOLKING ....................................................................................................................16 III.1. Beroepsbevolking naar geslacht .....................................................................................................17 III.2. Beroepsbevolking naar leeftijd ......................................................................................................17 IV. PARTICIPATIEGRAAD ....................................................................................................................17 IV.1. Participatiegraad naar geslacht ......................................................................................................17 IV.2. Participatiegraad naar leeftijd ........................................................................................................18 BIJLAGE: TABELLEN ............................................................................................................................20

PAGE 3

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 2Inleiding In oktober 2013 heeft het Cent raal Bureau voor de Statis tiek een Arbeidskrachten onderzoek (AKO) in Curaao gehouden. Het AKO is een steekproef onderzoek onder huishoudens met als doel de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. De belangrijkste concepten in dit onderzoe k zijn het werklooshe idspercentage, de ontwikkeling van de werkende bevolking, de ontwikkeling van de werkzoekende bevolking en de participatiegraad. Het onderzoek wordt normaliter elk jaar gehouden. In 2010 is geen AKO gehouden vanwege voorbereidingen van de Census en in 2012 is wegens begr otingsperikelen ook geen AKO gehouden. Om tegemoet te komen aan de wensen in de gemeenschap voor absolute cijfers, worden de steekproefresultaten opge hoogd met de laatst beschikbare bevolkingscijfers. De bevolkingscijfers worden berekend aan de hand van de mutatiecijfers bij het bevol kingsregister. Deze zijn naast geboorte, sterfte en migratie ook administratieve correcties. De bevolking per oktober 2013 betreft de bevolking exclusief de bewoners binnen instituten. Op 31 juli 2012 is op basis van de Census de definitieve bevolkingsomvang per Censusdatum (26 maart 2011) vastgesteld. Uitgaande van dit cijfer heeft het CBS in augustus 2012 herberekeningen uitgevoerd van he t bevolkingscijfer per meetmoment van het AKO. Voor de berekening van de bevolkingsc ijfers van 2013, werd de Census van 2011 als basis gehanteerd. Om de arbeidsmarkt cijfers uit 2009 vergelijkbaar te maken met die van 2013, is de bevolking van 2009 herberekend en consequent dus ook de arbeidsmarktcijfers uit het AKO. De AKO cijfers van 2009 in deze publicatie vervangen eerder gepubliceerde cijfers. Di t impliceert tevens dat de cijfers van vr 2009 niet helemaal vergelijkbaar zijn. Het is belangrijk om voor ogen te houden dat de ontwikkelingen in deze publicatie steeds een periode van 2 jaren bestrijken. De resultaten betreffen de situatie per september/oktober 2013, en worden steeds met de resultaten van september/ oktober 2011 vergeleken. Het zijn dus momentopnamen van netto resultaten en kunnen daarom niets zeggen over ontwikkelingen die zich tussen de verschillende categorien (werkend, werkzoekend, niet actief) gedurende de periode hebben voorgedaan. Het kan voorkomen dat vanwege afrondingsvers chillen cijfers in de verschillende tabellen niet in zijn geheel met elkaar overeenkomen. De verschillen zijn echter minimaal en hebben geen effect op de resultaten. In de bijlage zijn de arbeidsmarkt cijfers voor de peri ode 2004-2013 opgenomen en ook een beschrijving van het be volkingsverloop tussen 2011 en 2013.

PAGE 4

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 3 Samenvatting De bevolking van 15 jaar en ouder is tussen oktober 2011 en oktober 2013 met ongeveer 3000 personen gestegen. Uit de resultaten van het Arbeidskrachtenonderzoek blijkt dat deze toename geheel ten goede komt aan de beroepsbevolking. De beroepsbevolking is met 6,2 procent fors gestegen naar een niveau van 73005 personen. Het aantal werkende personen is in 2013 met ongeveer 1450 personen ten opzichte van 2011 gestegen; dat is 2,3 procen t. De totale werkende bevolking telt nu ongeveer 63490 personen. Vooral de stijging van het aantal werkende mannen heeft hiertoe bijged ragen. Daarnaast blijkt uit het AKO dat meer personen in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder werke nd zijn. Dit heeft te maken met de forse toename van de bevolking in deze leeftijden (6,4%), waarvan een aantal, naast niet-actief, ook werkend en werkzoekend zijn. De werkzoekende bevolking is met bijna 2800 personen gestegen en heeft in 2013 een niveau van 9512; ruim 41 procent meer dan in 2011 (6721). Het werkloosheidspercentage is ten opzic hte van 2011 (9,8%) fors toegenomen en bedraagt 13,0 procent van de beroepsbevolking. De totale participatiegraad is naar 48,4 procent gestegen, en komt daarmee 1,9 procentpunten hoger uit dan in 2011 (46,5%). Ook de participatiegraad van de bevolking 15 jaar en oude r is van 57,9 in 2011 naar 59,5 procent in 2013 gestegen. Er is in 2013 een forse toename van het aantal we rkzoekende jonge ren waar te nemen (leeftijd 15-24 jaar). Deze is met maar liefst 1200 personen gestegen. Mede als gevolg hiervan is de beroepsb evolking van de jongeren met bijna een kwart toegenomen. De jeugdwerkloosheid is naar 37,2 procent gestegen (vergeleken met 24,7 in 2011). Ook het aantal werkzoekende vrouwen is in 2013 fors toegenomen ten opzichte van 2011. Het niveau ging van 4001 in 2011 naar 5841 in 2013; 46 procent meer. Methodologie Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Het Arbeidskrachtenonderzoek is een st eekproefonderzoek waarbij 6 procent van alle huishoudens van Curaao wordt genterviewd. Omdat het AKO een steekproefonderzoek is heeft het werkloosheidspercentage van 2013 te maken met een onnauwkeurighe idsmarge van 1.40 procentpunten aan beide zijden, voor een betrouwbaarheid va n 95 procent. Dit betekent dat het

PAGE 5

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 4werkloosheidspercentage geschat wordt op 13,8 procent met een onnauwkeurigheidsmarge van plus of min 1,40 procentpunten. Om deze betrouwbaarheid te handhaven wordt tijdens de uitvoeringsfase van het onderzoek ernaar gestreefd om de non-respons zo laag mogelijk te houden. Non-respons De ervaring heeft uitgew ezen dat bij de AKOs kleine huishoudens met 1 of 2 werkenden onderschat worden. Bewoners van kleine huishoudens met 1 of 2 werkenden zijn vaak moeilijk thuis aan te treffen. Dit heeft een systematische onderschat ting van het aantal werkenden in de steekproef tot gevolg. Om hiervoor te co rrigeren wordt aan het aantal werkenden in de steekproef een extra gewicht van 3,6 procent toegekend vr ophoging naar de totale bevolking. Bij de ophoging naar de totale bevolking wordt rekening gehouden met de structuur (leeftijd en geslacht) van de bevolking. Steekproeftrekking De steekproef van het AKO is een system atische steekproef met een aselect begin. Het steekproefkader is het adresse nbestand dat uit het bevolkingsregister wordt gehaald. De steekproefgrootte is berekend op 2250 adressen. Om te compenseren voor non-respons wordt bij de trekking van de steekproef met het verwachte non respons percentage oversampled naar 2600 adressen. In 2013 is met 25 procent oversampled voor non-respons. Veldwerk De veldwerkperiode van het AKO duurt ongev eer 1 maand. De interviews worden afgenomen door 37 interviewers. Uitgangspunt is dat alle leden van het huishouden met behulp van een vragenlijst face-to-face worden onderv raagd. De leden van 15 jaar en ouder worden over hun huidige situatie op de arbeidsmarkt ondervraagd. Ook kleine kinderen en ouderen die niet (meer) economisch actief zijn, worden in het onderzoek betrokken. Aan het eind va n de veldwerkperiode worden de resultaten tot statistieken gecompileerd. Definities Werkenden : alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer hebben gewerkt tegen betaling. Werkzoekenden : alle personen van 15 jaar en ouder die t ijdens het onderzoek z onder werk zijn, op zoek zijn naar werk f een eigen bedr ijf willen beginnen, de maand voorafgaand

PAGE 6

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 aan het onderzoek actief naar werk hebben gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken f een eigen bedrijf starten. Economisch niet actieven : alle personen van 15 jaar en ouder die noch werken, noch op zoek zijn naar werk. Beroepsbevolking : de werkenden en de werkzoekenden tezamen, ook wel de economisch actieve bevolking genoemd. Werkloosheidspercentage : het aantal werkzoekenden als aandeel van de beroepsbevolking. Jeugdwerkloosheidspercentage : het werkloosheidspercentage van de personen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar. Participatiegraad: de verhouding van de beroepsbevolking tot de totale bevolking en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer. Bevolking: het betreft in het AKO de bevolking excl usief de bewoners binnen instituten. Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 5

PAGE 7

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao Tabel 1 geeft de totale resultaten weer. In tabe l 2 en 3 zijn de resultaten uitgesplitst naar geslacht en naar leeftijd. Tabel 1. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking oktober Curaao. Totaal Oktober 2011 Oktober 2013 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 62042 63493 1451 2,3 2 Werkzoekend 6721 9512 2791 41,5 (1+2) 3 Beroepsbevolking 68763 73005 4242 6,2 4 Economisch niet actief 50034 48797 -1237 -2,5 5 Bevolking 15jr.+ 118797 121802 3005 2,5 Bevolking 0-14 29061 28980 -81 -0,3 6 Totale bevolking 147858 150782 2924 2,0 Procentpunten (3:6) 7 Participatiegraad (%) 46,5 48,4 1,9 (3:5) 8 Participatiegraad 15plus 57,9 59,9 2,1 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 9,8 13,0 3,3 (1:6) 10 Werkend/Totale bevolking (%) 42,0 42,1 0,1 (1:5) 11 Werkend/Bevolki ng 15plus (%) 52,2 52,1 -0,1 Tabel 2. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking per geslacht Curaao. Man Oktober 2011 Oktober 2013 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 29700 31350 1650 5,6 2 Werkzoekend 2721 3671 950 34,9 (1+2) 3 Beroepsbevolking 32421 35021 2600 8,0 4 Economisch niet actief 19705 18716 -989 -5,0 5 Bevolking 15jr.+ 52126 53737 1611 3,1 Bevolking 0-14 14922 14868 -54 -0,4 6 Totale bevolking 67048 68605 1557 2,3 Procentpunten (3:6) 7 Participatiegraad (%) 48,4 51,0 2,7 (3:5) 8 Participatiegraad 15plus 62,2 65,2 3,0 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 8,4 10,5 2,1 (1:6) 10 Werkend/Totale bevolking (%) 44,3 45,7 1,4 (1:5) 11 Werkend/Bevolking 15plus (%) 57,0 58,3 1,4 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 6

PAGE 8

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Vervolg tabel 2. Vrouw Oktober 2011 Oktober 2013 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 32342 32143 -199 -0,6 2 Werkzoekend 4001 5841 1840 46,0 (1+2) 3 Beroepsbevolking 36343 37984 1641 4,5 4 Economisch niet actief 30328 30081 -247 -0,8 5 Bevolking 15jr.+ 66671 68065 1394 2,1 Bevolking 0-14 14139 14112 -27 -0,2 6 Totale bevolking 80810 82177 1367 1,7 Procentpunten (3:6) 7 Participatiegraad (%) 45,0 46,2 1,2 (3:5) 8 Participatiegraad 15plus 54,5 55,8 1,3 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 11,0 15,4 4,4 (1:6) 10 Werkend/Totale bevolking. (%) 40,0 39,1 -0,9 (1:5) 11 Werkend/Bevolking 15plus. (%) 48,5 47,2 -1,3 Tabel 3. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking per leeftijdsklasse Curaao. Leeftijd 15-24 Oktober 2011 Oktober 2013 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 4318 4449 131 3,0 2 Werkzoekend 1418 2633 1215 85,7 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5736 7082 1346 23,5 4 Economisch niet actief 13067 11934 -1133 -8,7 5 Bevolking 15-24 18803 19018 215 1,1 Procentpunten (3:5) 6 Participatiegraad (%) 30,5 37,2 6,7 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 24,7 37,2 12,5 (1:5) 8 Werkend/Totale bevolking (%) 23,0 23,4 0,4 9 Jeugdwerkloosheid/Totale werkloosheid 2,5 2,9 0,3 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 7

PAGE 9

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Vervolg tabel 3 Leeftijd 25-34 Oktober 2011 Oktober 2013 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 11356 12208 852 7,5 2 Werkzoekend 1647 2281 634 38,5 (1+2) 3 Beroepsbevolking 13003 14489 1486 11,4 4 Economisch niet actief 2533 1745 -788 -31,1 5 Bevolking 25-34 15536 16234 698 4,5 Procentpunten (3:5) 6 Participatiegraad (%) 83,7 89,3 5,6 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 12,7 15,7 3,1 (1:5) 8 Werkend/Totale bevolking (%) 73,1 75,2 2,1 Leeftijd 35-44 Oktober 2011 Oktober 2013 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 16340 16002 -338 -2,1 2 Werkzoekend 1559 1885 326 20,9 (1+2) 3 Beroepsbevolking 17899 17887 -12 -0,1 4 Economisch niet actief 2722 2087 -635 -23,3 5 Bevolking 35-44 20621 19974 -647 -3,1 Procentpunten (3:5) 6 Participatiegraad (%) 86,8 89,6 2,8 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 8,7 10,5 1,8 (1:5) 8 Werkend/Totale bevolking (%) 79,2 80,1 0,9 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 8

PAGE 10

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Vervolg tabel 3 Leeftijd 45-54 Oktober 2011 Oktober 2013 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 19015 18844 -171 -0,9 2 Werkzoekend 1443 1813 370 25,6 (1+2) 3 Beroepsbevolking 20458 20657 199 1,0 4 Economisch niet actief 3853 3882 29 0,8 5 Bevolking 45-54 24311 24539 228 0,9 Procentpunten (3:5) 6 Participatiegraad (%) 84,2 84,2 0,0 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 7,1 8,8 1,7 (1:5) 8 Werkend/Totale bevolking (%) 78,2 76,8 -1,4 Leeftijd 55plus Oktober 2011 Oktober 2013 Mutaties Procentuele mutaties 1 Werkend 11013 11990 977 8,9 2 Werkzoekend 655 900 245 37,4 (1+2) 3 Beroepsbevolking 11668 12890 1222 10,5 4 Economisch niet actief 27859 29149 1290 4,6 5 Bevolking 55plus 39527 42040 2513 6,4 Procentpunten (3:5) 6 Participatiegraad (%) 29,5 30,7 1,1 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 5,6 7,0 1,4 (1:5) 8 Werkend/Totale bevolking (%) 27,9 28,5 0,7 I. Werkenden De omvang van de werkende bevolking is ten opzichte van 2011 met 2,3 procent gestegen; een stijging van ruim 1450 personen (zie tabel 1). Het totaal komt in 2013 uit op 63493 personen. De grootste stijging heeft zich bij de mannen (+1650) en bij personen in de leeftijden vanaf 55 (+977) jaar voltrokken. Ook is er in de cijfers een indicatie dat netto een aantal niet-actieven, vooral in de leeftijdskla ssen 15-24 (-1133) en 25-34 (-788) jaar, de beroepsbevolking zijn ingetreden (zie tabel 3). Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 9

PAGE 11

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 De ratio werkenden/bevolking 15 plus (emp loyment to population ratio) is een KILM1 indicator die aangeeft welk deel van de bevolking van 15 jaar en ouder in het arbeidsproces participeert. Het is een internationale vergel ijkingsmaat en wordt ook vaak gebruikt voor analyses van effecten van veranderingen in de werkende bevolking op economische processen en omgekeerd. Het geeft ook aan welk deel van de arbeidsactieve bevolking bijdraagt of potentieel bijdraagt aan de ontwikkeling van het land, bijvoorbeeld in de vorm van belastingafdrachten. De ratio bedraagt in 2013 52,1 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder en is daarmee nagenoeg ongewijzigd ten opzic hte van 2011 (52,2%). Vergeleken met verschillende (ei)landen in de regio2 heeft Curaao naar verhouding een laag aantal werkenden. Het gemiddelde van enkele landen in de regio (Jamaica, Bahamas, Guyana, Trinidad, Barbados) is 60,9.3 Grafiek 1 Ontwikkeling van de werkende bevolking van Curacao 1992-20130 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1992199319941995199619971998200020012002200320042005200620072008200920112013 Totaal werkenden Een historische schets van de ontwikkelinge n vanaf 1992, laat zien dat de werkende bevolking van Curaao in de periode 1992 tot en met 1997 nagenoeg continu is gestegen. Tussen 1998 en 2002 is deze stijging in een da ling omgeslagen en tussen 2002 en 2013 is weer sprake geweest van een cont inue stijging (zie grafiek 1). 1 KILM (Key Indicators of the Labor Market ); www.kilm.org 2 KILM software; www.kilm.org 3 KILM software 7th edition; www.kilm.org Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 10

PAGE 12

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 I.1. Werkenden naar geslacht Een blik op de ontwikkeling van de categorie werkende manne n laat zien dat in 2013 het aantal met 1650 personen ten opzichte van 2011 is toegenomen (5,6%) (zie tabel 2). Het aantal werkende vrouwen is nagenoegd ongewijzigd gebleven ( -0,6%) (tabel 2). In totaal zijn er per oktober 2013 31350 mannen en 32143 vrouwen werkzaam. Grafiek 2 Ontwikkeling van de werkende bevolking van Curacao per geslacht 1992-20130 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 1992199319941995199619971998200020012002200320042005200620072008200920112013 Mannen Vrouwen Een beschrijving van de ontwikkelingen over een langere periode (tussen 1992 en 2013) laat in grafiek 2 zien dat tussen 1992 en 2001 de ontwikkeling van het aantal werkende vrouwen een lichte stijging vertoont. De ontwikkeling van het aantal werkende mannen laat echter een daling zien. Maar vanaf 2001 is bij beide geslachten sprake van een stijging van het aantal werkenden. De stijging is het sterkst bij de vrouwen geweest en vanaf 2004 is zelfs sprake van meer werkende vrouwen dan mannen. I.2. Werkenden naar leeftijd De totale stijging van de werkende bevolking heeft zich vooral in de oudere leeftijden vanaf 55 jaar en in de leeftijdsgroep 25-34 jaar voorgedaan. De werkende bevolking in deze leeftijden is respectievelijk met ru im 970 en ruim 850 personen gestegen; een procentuele stijging resp. van 8,9 en 7,5 procent. Een korte beschrijving per leeftijdsklassen laat de volgende ontwikkelingen zien. Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 11

PAGE 13

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 De situatie in de jongeren bevolking (tussen 15 en 24 jaar) laat ten opzichte van 2011 weinig ontwikkeling zien. Het aantal werkende jongeren is vrijwel ongewijzigd gebleven en telt 4449 personen in 2013 (was 4318 in 2011). Het aantal werkenden in de l eeftijdsklasse 25-34 jaar is zoals gezegd met 7,5 procent gestegen van 11356 personen in 2011 naar een niveau van 12208 personen in 2013. De werkende bevolking in de leeftijdsklass e 35-44 jaar laat te n opzichte van 2011 een procentuele daling van 2,1 procent zien. Dit is het tweede achtereenvolgend jaar dat het aantal werkende in deze leeftijdklasse is gedaald. Het aantal bedraagt in 2013 16002 personen. In de leeftijdsklasse 45-54 zijn in 2013 18844 personen werkzaam (bijna ongewijzigd ten opzichte van 2011) en in de leeftijden vanaf 55 jaar bedraagt het aantal werkenden 11990 personen; een stijging van maar liefst 8,9 pr ocent ten opzichte van 2011. Personen in de hogere leeftijdsgroep blijven steeds langer actief op de arbe idsmarkt; een fenomeen dat zich al sinds 2005 voordoet (zie tabel 6 in de bijlage). Deze laatste ontwikkeling is te relateren aan het verouderingsproces van de bevolking. Tussen 2011 en 2013 is de leef tijdsgroep van 55 jaar en ouder vooral als gevolg van natuurlijke doorstroom toegenomen (zie tabel 5 in de bijlage). Het netto resultaat, heeft een duidelijk effect gehad op de ontwikkeling van het aantal werkenden in deze leeftijden. I.4. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats Het aantal werknemers in vaste dienst is met ruim 650 personen iets toegenomen en bedraagt in 2013 40298 personen; een stijging van iets meer dan 2 procent ten opzichte van oktober 2011 (zie tabel 4). Daarentegen is het aantal werknemers in tijdelijke dienst nagenoeg ongewijzigd gebleven. Hierbij moet rekening worden ge houden dat deze categorie naar verhouding klein is, waarbij wijzigingen in de absolute aantallen al gauw groot effect hebben op de percentages. Er zijn in 2013 7927 personen in tijdelijk dienstverband. De categorie losse job/freelance is in 2013 met ruim 1700 personen fors toegenomen ten opzichte van 2011 en telt nu 7429 personen. De toename van het totaal aantal werkenden is bijna volledig het gevolg van de toename in deze categorie. Ook het aantal kleine zelfstandigen is in 2013 toegenomen en wel met ruim 670 personen. Het is niet uitgesloten dat bovengenoemd e ontwikkelingen te maken hebben met een toename van de informele sector. Uit onderzoeken van het CBS in het verleden, is Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 12

PAGE 14

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 gebleken dat de informele sector voor het grootste gedeelte uit personen met losse job/freelancers en kleine zelfstandigen bestaat4. Opvallend is de forse afname van het aantal werkgevers in 2013. Deze categorie is met bijna 1000 personen ten opzichte van 2011 afgenomen en bedraagt nu 1321 personen. Tabel 4. Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2011 Curaao Overig voormalig Antillen + Aruba Nederland Overig Totaal Werkgever 1120 25 420 752 2317 Kleine zelfstandige 2800 78 551 1505 4934 Werknemer in vaste dienst 29585 904 2248 6904 39641 Werknemer in tijdelijke dienst 5738 190 597 1573 8098 Losse jobber/freelancer 3794 103 298 1518 5713 Overig/onbekend 984 52 31 272 1339 Totaal 44021 1352 4145 12524 62042 Werkenden naar economische positie en geboorteplaats 2013 Curaao Overig voormalig Antillen + Aruba Nederland Overig Totaal Mutaties 2011-2013 Werkgever 764 55 215 287 1321 -996 Kleine zelfstandige 2904 232 601 1874 5610 676 Werknemer in vaste dienst 30806 697 2168 6627 40298 657 Werknemer in tijdelijke dienst 5613 194 692 1428 7927 -171 Losse jobber/freelancer 5253 126 184 1866 7429 1716 Overig/onbekend 720 29 0 158 907 -432 Totaal 46059 1333 3860 12240 63493 1451 Mutaties 2038 -19 -285 -284 1451 Voor wat betreft werkenden naar geboorteplaats, blijkt uit tabel 4 da t de stijging van het aantal werkenden in 2013 zich alleen bij de in Curaao geborenen heeft voorgedaan. Het aantal is in 2013 met meer dan 2000 pers onen toegenomen. In alle andere bevolkingsgroepen is het aantal werk enden gedaald ten opzichte van 2011. 4 Nader onderzoek is hier op zijn plaats Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 13

PAGE 15

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 II. Werkzoekenden en werkloosheidspercentage Het aantal werkzoekenden is in 2013 netto met bijna 2800 personen ten opzichte van 2011 toegenomen; een stijging van 41,5 procent (zie tabel 1). Uit de cijfers blijkt dat de toename vooral vrouwen (1840) en jongeren in de leeftijd va n 15-24 jaar (1215) betreft. De totale omvang van de werk zoekende bevolking bedraagt nu 9521 personen. Gerelateerd aan het bovenstaande is het werkloosheidspercentage (zie definitie). Deze bedraagt in oktober 2013 13,0 procent van de beroepsbevolking en is hiermee ten opzichte van 2011 (9,8%) gestegen. Grafiek 3 Ontwikkeling van de werkloosheidspercentages van Curacao 1992-201313,9 14,4 12,8 13,1 14,1 15,5 16,8 14,2 15,8 15,6 15,1 16,1 18,2 14,7 12,0 10,3 9,7 9,8 13,0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1992199319941995199619971998200020012002200320042005200620072008200920112013 Werkloosheidspercentages Een lange termijn beschrijving in grafiek 3 laat zien dat het werkloosheidspercentage tussen 1992 en 2005, met uitzondering van enkele jaren, nagenoeg continu is gestegen. Tussen 2005 en 2009 is dit percentage elk jaar gedaald, maar vanaf 2009 gaat de ontwikkeling de andere kant uit. Uit het AKO blijkt dat in 2013 onder andere een groot aantal niet-actieven de beroepsbevolking is ingetreden, waarbij hoogst waarschijnlijk een deel werkzoekend is geworden. Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 14

PAGE 16

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 II.1. Werkzoekenden naar geslacht Het aantal werkzoekende mannen is met 950 personen toegenomen; een toename van bijna 35 procent. Het aantal bedraagt 3671 personen in 2013. Vooral als gevolg van de grote stijging va n het aantal werkzoekende mannen in 2013 is het werkloosheidspercentage van de mannen naar 10,5 procent gestegen; 2 procentpunten hoger dan in 2011. Ook het aantal werkzoekende vrouwen is in 2013 fors gestegen (46 %). Het aantal komt uit op 5841 personen en blijft hiermee nog altijd hoger dan dat van de mannen (3671). Het werkloosheidspercentage van de vrouwen is ten opzichte van 2011 naar 15,4 procent gestegen; bijna 4,5 procentpunten hoger dan in 2011. II.2. Werkzoekenden naar leeftijd Het werkloosheidspercentage is in 2013 in a lle leeftijdsklassen gestegen, maar het meest bij de jongeren in de leeftijdsklasse 15-24 jaar (12,5 procentpunten). Op een vergelijkbaar kleine beroepsbevolking van de jongeren is het werkloosheidspercentage fors gestegen ten opzichte van 2011, omdat het aantal werkzoekende jongeren met meer dan 1200 personen is toegenomen (85,7%). Het totale aantal is bijna verdubbe ld ten opzichte van 2011. De eerstvolgende leeftijdsklasse met de groot ste procentuele stijgi ng van het aantal werkzoekenden is de leeftijdsklasse 25-34 jaar (38,5%). Opvallend is de stijging van he t aantal werkzoekenden in de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar (met ruim 37% ). II.2.1 Jeugdwerkloosheid Als gevolg van de forse stijging van het aan tal werkzoekende j ongeren in 2013 is het jeugdwerkloosheidspercentage naar 37,2 procent gestegen. In 2011 was dit nog 24,7 procent. Uit de cijfers van het AKO blijkt dat in de afgelopen 2 jaren een groot aantal jongeren (15-24 jaar) de beroepsbevolki ng is ingestroomd. Dit betreft nagenoeg alleen niet-actieve jongeren. Gezien de leeftijdklasse is het aa nnemelijk dat een groot deel schoolverlaters betreft. De ratio jeugdwerkloosheid/tot ale werkloosheid in een internationale maat waarmee de ernst van de jeugdwerkloosheid kan worden uitgedrukt. Een ratio van hoger dan 2 wordt internationaal door de Inte rnational Labor Office als hoog beschouwd. De ratio voor Curaao bedraagt in 2013 2,7 en is hiermee iets hoger dan in 2011 (2,5). Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 15

PAGE 17

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Grafiek 4 Ratio jeugd/totale werkloosheid in de regio en internationaal (laatst beschikbaar jaar)2,9 3,1 5,7 3,2 2,1 2,7 2,3 3,2 2,4 0 1 2 3 4 5 6 Bahamas (2012) Barbados (2003) Bermuda (2000) Jamaica (2012) Nederland (2012) Curacao (2013) Saint Vincent and the Grenadines (2008) Trinidad and Tobago (2008) Verenigde Staten (2012) Ondanks een relatief hoge ratio is de jeugdw erkloosheid in Curaao nog altijd lager dan die van verschillende landen in de regio. Een vergelijking met de regi o laat zien dat de ratio in de regio tussen 2,3 (Sint Vincent a nd the Grenadines) en 5,7 (Bermuda) varieert.5 (zie grafiek 4) III. Beroepsbevolking De totale beroepsbevolking is in 2013 met 6,2 procent gestegen ten opzichte van 2011. De voornaamste oorzaak is zowel de absolute stijging van het aantal werkenden, maar vooral ook van het aantal werkzoekenden. De stijging is het hoogst bij de beroepsbevolking van de mannen (+2600) en bij die van de jongeren tussen 15-24 jaar (+1346). Ook de beroepsbevolking van de vrouwen is met 4,5 procent gestegen (+1640 person en). De forse stijging van het aantal werkzoekende vrouwen in 2013 (+1840) is de voornaamste oorzaak hiervan. De totale omvang telt ruim 73000 personen. 5 KILM software 7th edition; www.kilm.org Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 16

PAGE 18

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 III.1. Beroepsbevolking naar geslacht De beroepsbevolking van de mannen is van 32421 personen in 2011 naar 35021 in 2013 gestegen; een stijging van 8 procent (zie tabel 1). De beroepsbevolking van de vrouwen is met 4,5 procent ten opzic hte van 2011 gestegen en telt 37984 personen in 2013. Het komt hierm ee 8,5 procent hoge r uit dan de beroepsbevolking van de mannen in 2013. III.2. Beroepsbevolking naar leeftijd De grootste procentuele stijging van de beroep sbevolking heeft zich in de leeftijden 15-24 jaar voltrokken. Het absolu te aantal is van in totaal 5736 in 2011 naar in totaal 7082 personen in 2013 gestegen; een stijging van 23,5 procent. In de leeftijden 55 jaar en ouder is de be roepsbevolking met meer dan 10 procent ten opzichte van 2011 omhoog gegaan en telt 12890 personen in 2013. IV. Participatiegraad Omdat in 2013 de beroepsbevolking naar verhouding meer dan de totale bevolking is gestegen, is de totale participatiegraad ten opzichte van 2011 met 1,9 procentpunten gestegen en bedraagt nu 48,4 procent (zie tabel 1). De participatiegraad van de bevolki ng van 15 jaar en ouder is naar 59,5 procent gestegen en komt hiermee 2,1 procentpunten hoger uit dan in 2011. IV.1. Participatiegraad naar geslacht Bij de mannen is de totale pa rticipatiegraad met 2,7 procentpunt gestegen en bedraagt in oktober 2013 51,0 procent De participatiegraad van de mannelijke bevolking van 15 jaar en ouder is van 62,2 in 2011 naar 65,2 procent in 2013 gegaan; 3 proc entpunten hoger dan in 2011. Bij de vrouwen bedraagt de to tale participatiegraad in 2013 46,2 procent; dat is 1,2 procentpunt hoger dan in 2011 Ook de participatiegraad van de vrouwen van 15 jaar en ouder is gestegen en wel van 54,5 procent in 2011 naar 55,8 procent in 2013; 1,3 procentpunten hoger dan in 2011. Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 17

PAGE 19

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Grafiek 4 Ontwikkeling van de participatiegraad 15plus per geslacht0 10 20 30 40 50 60 70 80 1992199319941995199619971998200020012002200320042005200620072008200920112013 Total Male Female Een lange termijn trend analyse van de participatiegraad van 15 jaar en ouder per geslacht, laat zien dat tu ssen 1992 en 2005 de participa tiegraad van de vrouwen een stijging laat zien en die van de mannen een lichte daling. Met uitzondering van 2009 is vanaf 2006 is bij beide geslachten sprake van een stijgende trend. IV.2. Participatiegraad naar leeftijd Met uitzondering van de leeftijdsklasse 45-54 j aar, is in alle leeftijdsklassen in 2013 de participatiegraad gesteg en (zie tabel 3). Bij de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar is de part icipatiegraad min of m eer gestabiliseerd ten opzichte van 2011. De participatiegraad ging van 29,5 in 2011 naar 30,7 procent in 2013 en houdt ongetwijfeld verband met de stijgi ng van de beroepsbevol king. Hieruit blijkt, net als in voorgaande jaren, dat meer en m eer personen in deze leeftijdsgroep langer actief blijven op de arbeidsmarkt. Er is tussen 2011 en 2013 veel ontwikkeling te zien in de arbeidsmarkt situatie van de jongeren (15-24 jaar). De particip atiegraad is van 30,5 in 2011 naar 37,2 in 2013 gegaan. De relatief kleine stij ging van de bevolking heeft hier kennelijk weinig invloed op gehad, maar eerder een relatief grote toestroo m van niet-actieve jongeren tot de beroepsbevolking. De leeftijdsklasse met de hoogste participatiegr aad is de leeftijdsklasse 35-44 jaar. De participatiegraad bedraagt in 2013 89,6 procent. Ten opzichte van 2011 (86,8%) is deze Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 18

PAGE 20

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 19met 2,8 procentpunten iets gestegen. De da ling van de bevolking in deze leeftijdsklasse heeft waarschijnlijk ook effect gehad op de daling van de beroepsbevolking, waardoor de participatiegraad niet meer is gestegen da n nu het geval is. Een ont wikkeling die al sinds 2009 is waar te nemen.

PAGE 21

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 20 BIJLAGE: TABELLEN Tabel 5. Verloop van de bevolking 2011-2013 Totale Bevolking6 1 Okt. 2011 Netto inen uitstroom Sterfte Immigratie Emigratie 1 Okt. 2013 0-4 8964 4413 42 767 595 9469 5-14 20269 -619 1 1216 1039 19826 15-24 19143 1350 18 1804 2908 19371 25-34 15806 -494 51 2815 1541 16535 35-44 20923 -1185 64 1688 1044 20318 45-54 24721 10 163 1106 792 24882 55+ 40812 4572 2154 999 626 43603 Total 150638 4009 2493 10395 8545 154004 Vrouwen 1 Okt. 2011 Netto inen uitstroom Sterfte Immigratie Emigratie 1 Okt. 2013 0-4 4428 2073 24 359 286 4603 5-14 9786 -246 0 638 530 9648 15-24 9645 506 6 991 1440 9696 25-34 8970 -413 20 1519 797 9259 35-44 11780 -635 26 808 541 11386 45-54 13960 34 73 512 424 14009 55+ 23263 2558 1046 519 358 24936 Total 81832 1930 1195 5346 4376 83537 Mannen 1 Okt. 2011 Netto inen uitstroom Sterfte Immigratie Emigratie 1 Okt. 2013 0-4 4536 2340 18 408 309 4866 5-14 10483 -373 1 578 509 10178 15-24 9498 844 12 813 1468 9675 25-34 6836 -81 31 1296 744 7276 35-44 9143 -550 38 880 503 8932 45-54 10761 -24 90 594 368 10873 55+ 17549 2014 1108 480 268 18667 Total 68806 2079 1298 5049 4169 70467 Vervolg tabel 5 6 Inclusief instituten

PAGE 22

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 21 Totaal Netto migratie Totale verandering Natuurlijke aanwas 0-4 172 505 333 5-14 177 -443 -620 15-24 -1104 228 1332 25-34 1274 729 -545 35-44 644 -605 -1249 45-54 314 161 -153 55+ 373 2791 2418 Total 1850 3366 1516 Man Netto migratie Totale verandering Natuurlijke aanwas 0-4 99 330 231 5-14 69 -305 -374 15-24 -655 177 832 25-34 552 440 -112 35-44 377 -211 -588 45-54 226 112 -114 55+ 212 1118 906 Total 880 1661 781 Vrouw Netto migratie Totale verandering Natuurlijke aanwas 0-4 73 175 102 5-14 108 -138 -246 15-24 -449 51 500 25-34 722 289 -433 35-44 267 -394 -661 45-54 88 49 -39 55+ 161 1673 1512 Total 970 1705 735

PAGE 23

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 22 Tabel 6. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking 2005-2013 Curaao. Totaal October 2005 October 2006 October 2007 October 2008 October 2009 October. 2011 October 2013 1 Werkend 51343 52050 54049 56535 59453 62042 63493 2 Werkzoekend 11392 8931 7659 6486 6325 6721 9512 (1+2) 3 Beroepsbevolking 62735 60981 61708 63021 65778 68763 73005 4 Economisch niet actief 42869 44310 45332 45591 50913 50034 48797 5 Bevolking 15+ 105604 105291 107040 108612 116691 118797 121802 Bevolking 0-14 29870 29959 30084 30030 29735 29061 28980 6 Totale bevolking 135474 135250 137124 138642 146426 147858 150782 (3:6) 7 Totale Participatiegraad % 46,3 45,1 45,0 45,5 44,9 46,5 48,4 (3:5) 8 Participatiegraad 15+ 59,4 57,9 57,6 58,0 56,4 57,9 59,9 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 18,2 14,6 12,4 10,3 9,6 9,8 13,0 (1:6) 10 Werkend/totale bevolking (%) 37,9 38,5 39,4 40,8 40,6 42,0 42,1 (1:5) 11 Werkenden/bevolking 15+ 48,6 49,4 50,5 52,1 50,9 52,2 52,1 Tabel 7. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking per geslacht Curaao. Man October 2005 October 2006 October 2007 October 2008 October 2009 October. 2011 October 2013 1 Werkend 25316 26002 26674 28358 28793 29700 31350 2 Werkzoekend 5227 3323 3044 2483 2451 2721 3671 (1+2) 3 Beroepsbevolking 30543 29325 29718 30841 31244 32421 35021 4 Economisch niet actief 16137 17059 17414 16939 19872 19705 18716 5 Bevolking 15+ 46680 46384 47132 47780 51116 52126 53737 Bevolking 0-14 15191 15274 15336 15310 15253 14922 14868 6 Totale bevolking 61871 61658 62468 63090 66369 67048 68605 (3:6) 7 Totale Participatiegraad % 49,4 47,6 47,6 48,9 47,1 48,4 51,0 (3:5) 8 Participatiegraad 15+ 65,4 63,2 63,1 64,5 61,1 62,2 65,2 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 17,1 11,3 10,2 8,1 7,8 8,4 10,5 (1:6) 10 Werkend/totale bevolking (%) 40,9 42,2 42,7 44,9 43,4 44,3 45,7 (1:5) 11 Werkenden/bevolking 15+ 54,2 56,1 56,6 59,4 56,3 57,0 58,3

PAGE 24

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 23 Vrouw October 2005 October 2006 October 2007 October 2008 October 2009 October. 2011 October 2013 1 Werkend 26027 26049 27374 28177 30660 32342 32143 2 Werkzoekend 6165 5608 4615 4002 3875 4001 5841 (1+2) 3 Beroepsbevolking 32192 31657 31989 32179 34535 36343 37984 4 Economisch niet actief 26732 27251 27918 28652 31040 30328 30081 5 Bevolking 15+ 58924 58908 59907 60831 65575 66671 68065 Bevolking 0-14 14679 14683 14748 14719 14483 14139 14112 6 Totale bevolking 73603 73591 74655 75550 80058 80810 82177 (3:6) 7 Totale Participatiegraad % 43,7 43,0 42,8 42,6 43,1 45,0 46,2 (3:5) 8 Participatiegraad 15+ 54,6 53,7 53,4 52,9 52,7 54,5 55,8 (2:3) 9 Werkloosheidspercentage (%) 19,2 17,7 14,4 12,4 11,2 11,0 15,4 (1:6) 10 Werkend/totale bevolking (%) 35,4 35,4 36,7 37,3 38,3 40,0 39,1 (1:5) 11 Werkenden/bevolking 15+ 44,2 44,2 45,7 46,3 46,8 48,5 47,2 Tabel 8. Ontwikkeling van de bevolking en van de beroepsbevolking Curaao per leeftijdsklasse 2005-2013. Leeftijd 15-24 October 2005 October 2006 October 2007 October 2008 October 2009 October. 2011 October 2013 1 Werkend 2886 3141 3937 4023 4315 4318 4449 2 Werkzoekend 2266 1910 1299 1437 1422 1418 2633 (1+2) 3 Beroepsbevolking 5152 5051 5236 5460 5737 5736 7082 4 Economisch niet actief 12030 12750 12792 12619 13242 13067 11934 5 Bevolking 15-24 17182 17801 18027 18080 18979 18803 19018 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 30,0 28,4 29,0 30,2 30,2 30,5 37,2 (2:3) 7 Jeugdwerkloosheidspercentage 44,0 37,8 24,8 26,3 24,8 24,7 37,2 (1:5) 8 Werkend/totale bev. (%) 16,8 17,6 21,8 22,3 22,7 23,0 23,4 9 Jeudwerkloosheid/totale werkloosheid 2,4 2,6 2,0 2,6 2,6 2,5 2,9

PAGE 25

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 24 Vervolg tabel 8 Leeftijd 25-34 October 2005 October 2006 October 2007 October 2008 October 2009 October. 2011 October 2013 1 Werkend 11160 11253 10484 11026 11107 11356 12208 2 Werkzoekend 2831 1926 2038 1534 1339 1647 2281 (1+2) 3 Beroepsbevolking 13991 13179 12522 12560 12446 13003 14489 4 Economisch niet actief 1970 2147 2801 2811 2466 2533 1745 5 Bevolking 25-34 15961 15326 15323 15371 14912 15536 16234 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 87,7 86,0 81,7 81,7 83,5 83,7 89,3 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 20,2 14,6 16,3 12,2 10,8 12,7 15,7 (1:5) 8 Werkend/totale bevolking (%) 69,9 73,4 68,4 71,7 74,5 73,1 75,2 Leeftijd 35-44 October 2005 October 2006 October 2007 October 2008 October 2009 October. 2011 October 2013 1 Werkend 16404 15998 16590 16486 17371 16340 16002 2 Werkzoekend 3094 2619 2144 1953 1514 1559 1885 (1+2) 3 Beroepsbevolking 19498 18617 18734 18439 18885 17899 17887 4 Economisch niet actief 2824 3001 2758 2961 2946 2722 2087 5 Bevolking 35-44 22322 21618 21492 21400 21831 20621 19974 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 87,3 86,1 87,2 86,2 86,5 86,8 89,6 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 15,9 14,1 11,4 10,6 8,0 8,7 10,5 (1:5) 8 Werkend/totale bevolking (%) 73,5 74,0 77,2 77,0 79,6 79,2 80,1

PAGE 26

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaao 2013 Centraal Bureau voor de Sta tistiek Curaao, 2 december 2013 25 Leeftijd 45-54 October 2005 October 2006 October 2007 October 2008 October 2009 October. 2011 October 2013 1 Werkend 14140 14434 14992 16557 17046 19015 18844 2 Werkzoekend 2326 1721 1656 1162 1462 1443 1813 (1+2) 3 Beroepsbevolking 16466 16155 16648 17719 18508 20458 20657 4 Economisch niet actief 4104 4433 4537 4112 5295 3853 3882 5 Bevolking 45-54 20570 20588 21185 21831 23803 24311 24539 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 80,0 78,5 78,6 81,2 77,8 84,2 84,2 (2:3) 7 Werkloosheidspercentage (%) 14,1 10,7 9,9 6,6 7,9 7,1 8,8 (1:5) 8 Werkend/totale bevolking (%) 68,7 70,1 70,8 75,8 71,6 78,2 76,8 Vervolg tabel 8 Leeftijd 55plus October 2005 October 2006 October 2007 October 2008 October 2009 October. 2011 October 2013 1 Werkend 6752 7225 8046 8443 9614 11013 11990 2 Werkzoekend 874 755 522 399 589 655 900 (1+2) 3 Beroepsbevolking 7626 7980 8568 8842 10203 11668 12890 4 Economisch niet actief 21940 21979 22445 23087 26963 27859 29149 5 Bevolking 55+ 29566 29959 31014 31929 37166 39527 42040 (3:5) 6 Participatiegraad (%) 25,8 26,6 27,6 27,7 27,5 29,5 30,7 7 Werkloosheidspercentage (%) 11,5 9,5 6,1 4,5 5,8 5,6 7,0 (1:5) 8 Werkend/Totale bev. (%) 22,8 24,1 25,9 26,4 25,9 27,9 28,5