Citation
Conjunctuurenquete 1st helft 2008

Material Information

Title:
Conjunctuurenquete 1st helft 2008
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
conjuctuurenquete
conjuctuur
business
economy
investment
investeringen
companies
Genre:
serial ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Investeringsbelemmeringen Slechts 18 procent van de bedrijven heeft n of meerdere belemmeringen aa ngegeven, het laagste percentage ooit gemeten. In vergelijking met vorige enqutes is het tekort aan financile middelen als investeringsbelemmering vrij sterk afgenomen en wel van ruim 18 naar 11 procent. Het verkrijgen van werkvergunningen is met 12 procent eveneens een belangrijke investeringsbelemmering geworden. Ruim 6 procent van de bedrijven heeft overig als belemmering aangegeven. Investeringsbelemmeringen Bonaire in %0 5 10 15 20 25 30T e k o r t f i n m i d d S l e c h t e m a r k t v e r w R e n d e m v e r w R e n t e n i v e a u V e r k r i j g e n w e r k v e r g O v e r h b e l e i d O v e r i g% bedrijven dec '06 juni '07 dec '07 juni '08 Verandering vertrouwen in de economie In vergelijking met de vor ige enqutes hebben meer bedrijven laten weten dat het vertrouwen in de economie verminderd is: van 15 naar bijna 20 procent. Ook het percentage verbeterd is verslechterd en is afgenomen van 36 naar 24 procent. Meer bedrijven hebben aangegeven dat het vertrouwen in de economie gelijk is gebleven: van 50 naar 56 procent. Vertrouwen in de toekomst toegenomen Gebleken is dat het vertrouwen in de toekomst bij bedrijven is toegenomen. Dit percentage is gestegen van 59 naar 71 procent. Het aantal bedrijven dat gn vertrouwen heeft in de toekomst is afgenomen van 16 naar 10 procent. Ook geen mening is afgenomen en wel van 25 naar 20 procent Vertrouwen toekomst Bonaire juni '0810 20 30 40 50 60 70dec 04 junidec '05 junidec '06 junidec '07 juni '08% bedrijven 0 ja nee geen mening Oordeel investeringsklimaat stabiel Het investeringsklimaat blijft naar de mening van de bedrijven relatief goed en blijft met 47 procent op een vrijwel zelfde niveau als de vorige periode (49%). Matig veranderde nauwelijks; van bijna 45 naar ruim 44 procent. De afgelopen periode heeft 9 procent van de ondernemer s laten weten het investeringsklimaat slecht te vinden (was 7%). Bedrijfsresultaten iets afgenomen Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat v.w.b. de bedrijfsresultaten, 64 procent van de bedrijven een positief bedrijfsresultaat over 2008 verwacht (winst voor afdracht van belastingen) Dit is iets lager dan het hoge percentage van de vorige periode. Meer dan een derde van de bedrijven (36%) heeft aangegeven verlies te verwachten. Bedrijfsresultaten Bonaire 2003 20070 10 20 30 40 50 60 702003 2004 2005 2006 2007 2008% bedrijven pos neg Voor verdere inlichtingen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Bonaire, Kaya Gover nador Debrot 41. Telefoon: (0717) 8676; Telef ax: (0717) 8406; E-mail: cbs.bon@telbonet.an Bezoek ook onze website www.cbs.an voor een veelheid aan statistische informatie.

PAGE 2

Conjunctuur Enqute Bonaire, 1 e helft 2008 Enkele Resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Fort Amsterdam z/n Curaao Tel. (599 9) 4611 031 Fax (599 9) 4611 696 E-mail info@cbs.an Kaya Gobernador Debrot 41, Bonaire Tel. (599 7) 178676 Fax (599 7) 178406 E-mail cbs.bon@telbonet.an W.G. Buncamper Road 33, St. Maarten Tel (599 5) 422355 Fax (599 5) 422355 E-mail info@cbs.an