Citation
Cultuurparticipatie op Curaçao 2016

Material Information

Title:
Cultuurparticipatie op Curaçao 2016

Subjects

Subjects / Keywords:
participatieonderzoek
participation survey

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

CBS Membership

Aggregations:
Central Bureau of Statistics Curaçao

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 2

Cultuurparticipatie op Curaao 2016 N icole T. Wever, MSc.

PAGE 3

Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao Adres: WTC Building, Piscaderabay z/n Phone: (599 9) 839 2300 Email: info@cbs.cw Website: www.cbs.cw Facebook: www.facebook.cw/cbscur Copyright Willemstad, Central Bureau of Statistics, 2017 De inhoud van deze publicatie kan worden geciteerd, mits de bron nauwkeurig en duidelijk wordt vermeld ISBN: 978 99904 5 075 0

PAGE 4

Cultuurpartici patieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 3 Voorwoord Voor is op data uit het Participatieonderzoek dat door het Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS) Curaao in 2016 is uitgevoerd. In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen in de mate van participatie van de bevolking van Curaao op sportief en cultur eel gebied. Er is door het CBS een behoefte geconstateerd binnen de cultuursector naar geactualiseerde cijfers over de culturele participatie van de Curaaose bevolking. Om tot het huidige meetinstrument te komen zijn zowel lokale als internationale onderzoeken naar cultuurparticipatie bestudeerd en hebben gesprekken plaatsgevonden met belangrijke actoren uit de cultuursector om het instrument toe te spitsen op de lokale behoefte. Om in de toekomst aan deze behoefte te blijven voldoen is het van belan g om dit onderzoek binnen enkele jaren te herhalen. Drs. S. de Boer Directeur CBS

PAGE 5

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 4 Dankwoord bedanken voor hun bijdrage en ondersteuning aan het Participatieonderzoek. Uit de afdeling veldwerk, hoofd vel dwerk (Lizmari Fecunda Manuela), de cordinator van het onderzoek (Gwendolyn Sparen), de codeurs (Ruthmila Eisden en Filomena Valks), en de 44 enquteurs voor het uitvoeren van het onderzoek. Voor het waarborgen van de data kwaliteit gaat een dank uit naa r de medewerkers van de afdeling automatisering en afdeling methodologie. Aan Lysandra de Meza voor het programmeren van de vragenlijst voor tabletgebruik en voor alle additionele ondersteuning, aan Gregory Lai voor het controleren en updaten van de tablet s en voor het dienen als ICT helpdesk voor de enquteurs en aan Leander Kuijvenhoven voor het uitvoeren van de steekproeftrekking en de ophoging van het data bestand. gelev erd. Voornamelijk aan waarnemend hoofd SDS (Ellen Maduro) en hoofd Publicatie en Inlichtingen (Harely Martina). Als laatste, maar zeker niet als minste gaat een dank uit naar NAAM, UNESCO, Ministerie OWCS en onafhankelijk expert Rose Mary Allen die een bi jdrage hebben geleverd aan dit onderzoek in de vorm van stakeholder.

PAGE 6

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 5 Samenvatting Cultuurparticipatie is belangrijk omdat het vorm geeft aan de identiteit van mensen. Bij jongeren draagt het bij aan het ontwikkelen van creatieve competenties die ze in h un latere leven zouden kunnen gebruiken, bij volwassenen zorgt het voor ontspanning en verbetering van bestaande vaardigheden en bij ouderen geeft cultuurparticipatie het leven een vernieuwde betekenis via opgebouwde sociale contacten. In dit onderzoek is gekeken naar verschillende vormen van cultuurparticipatie namelijk het meedoen aan culturele activiteiten op actieve, passieve of ondersteunende wijze. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een aselecte steekproef onder de huishoudens van Curaao. I n totaal hebben 3361 respondenten meegedaan aan het onderzoek. Om een beter beeld te krijgen van over demografische groepen is de mate van cultuurparticipatie uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Er is verder gekeken naar verschillen t ussen de bevolking die participeert en de bevolking die niet participeert als het gaat om enkele cultuur gerelateerde onderwerpen. Enkele interessante resultaten uit he onderzoek zijn: A ctieve cultuurparticipatie ; 25,6 procent van de Curaaose bevolking 6 jarigen en ouder heeft in de afgelopen 12 maanden een culturele activiteit beoefend. Vrouwen, de bevolking 6 19 jarigen en de bevolking midden opgeleiden doen het meest aan actieve cultuurbeoefening. De meeste beoefende culturele activiteit is zingen. De p opulariteit van culturele activiteit varieert per geslacht en opleidingsniveau. Cultuurbeoefenaars met gezondheidsbeperkingen voelen zich minder beperkt in het uitvoeren van culturele activiteiten vergeleken met niet cultuurbeoefenaars. Passieve cultuurpa rticipatie ; 75,3 procent van de bevolking van Curaao van 12 jaar en ouder woont culturele activiteiten of evenementen bij of bezoekt het als toeschouwer. De bevolking 12 34 jarigen en de bevolking laag opgeleiden wonen culturele activiteiten relatief gezi en het meest. Er is geen verschil naar geslacht. Naar de film is de meest bezochte of bijgewoonde culturele activiteit. Cultuurbezoekers voelen zich veiliger op er rondom culturele evenementen vergeleken met niet cultuurbezoekers. Ondersteunende sportpart icipatie ; 16,1 procent van de Curaaose bevolking 12 jarigen en ouder heeft in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, culturele organisatie of vereniging gesteund De bevolking 50 64 jarigen doet het meest aan het steunen van cultureel evenement, culturele organisatie of vereniging en. Er is geen verschil naar geslacht of opleidingsniveau. Geld geven is de meest voorkomende vorm van ondersteuning. Cultuurondersteuners voelen zich minder belemmerd door hun financile situatie om bij te dragen aan de cultuursector dan niet cultuurondersteuners.

PAGE 7

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 6 Summary youngsters in developing creative skills that may be useful to them later in life, serves as a source of relaxa tion in adults while allowing them to hone existing skills, and in the case of the elderly, cultural participation gives life new meaning through acquired social contacts. This survey examines different forms of cultural participation in cultural activities: active participation, passive participation and participation by way of support. participated in the survey. To obtain a better understanding of the diffe rent demographic groups, the levels of participation in sports were broken down by age, sex and educational level, and an analy sis was made of how the participating and non participating populations differ on a number of culture related topics. The followi ng are some interesting results of the survey: A ctive cultural participation : 25.6 percent of the population of Curaao aged 6 years and older have participated in some form of cultural activity in the last 12 months Women, the 6 19 age group and the population with an intermediate level of education are the ones most actively participating in cultural activities. The most common cultural activity practiced is singing. The most popular cultural activities vary by gen der and level of education. People with physical limitations who practice some form of cultural expression feel less hindered from participat ing in cultural activities, than those who do not practice any form of cultural expression. Passive cultural parti cipation: 75.3 percent of the population of Curaao aged 12 years and older attend cultural activities or events as spectators. In relative terms, the 12 34 age group and the population with a low level of education attend cultural activities the most. No difference was found by gender. Going to the movies is the cultural activity most commonly practiced. Those who do attend cultural activities feel safer at and around cultural events, compared to those who do not attend such activities. Supportive cultural participation : 16.1 percent of the population of Curaao aged 12 years and older have supported a cultural event, organization or association in the last 12 months The 50 64 age group supports cultural events, organizations and associations the most No difference was found by gender or level of education Financial support is the most common type of support given Those who do support cultural activities feel less hampered in doing so by their financial situation, compared to those who do not support cul tural activities

PAGE 8

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 7 Resumen Partisipashon kultural ta importante pasobra e ta defin identidat di hende. E ta yuda hben desaroy e kompetensianan kreativo ku nan lo por usa mas lat den bida, serka adulto e ta sirbi komo fuente di relahamentu i ta yuda nan desaroy nan kapasidatnan e ksistente, i serka hende di edat, partisipashon kultural ta duna bida signifikado nobo via e kontaktonan sosial ku nan ta atker. Den e enkuesta ak, a opserv e diferente formanan di partisipashon kultural: partisipashon aktivo, pasivo i partisipashon dun ando sosten na aktividat kultural. Pa e enkuesta, a skohe un sierto kantidat di kas di famia na Krsou di tal manera ku tur enkuesta a konta ku 3.361 partisipante. Pa por studia e diferente gruponan demogrfiko mih, a parti e nivel di partisipashon kultural a base di edat, sekso i nivel di enseansa. Tambe a analis kon esnan ku s ta partisip i esnan ku no ta partisip ta diferensi di otro riba sierto tereno relasho n ku kultura. Aki ta sigui algun resultado interesante di e enkuesta: Partisipashon kultural aktivo : 25,6 partisip na aktividat kultural den e ltimo 12 lunanan. Esnan ku tin mas partisipashon kultural aktivo ta hende muh e poblashon di 6 19 aa i e poblashon ku nivel di enseansa medio. E aktividat kultural mas praktik ta kantamentu. Popularidat di e diferente aktividatnan kultural ta varia a base di sekso i nivel di enseansa. Hende ku limitashon di sal ku ta praktik aktividat kultural ta sinti nan mes mnos limit pa hasi aktividat kultural, kompar ku esnan ku no ta praktik aktividat kultural. Partisipashon kultural pasivo : 75, presensi akti vidat f evento kultural f a bishit esakinan. Esnan ku, relativamente mir, ta presensi aktividat kultural mas tantu ta e poblashon di 12 34 aa i e poblashon ku un nivel di enseansa abou ta. No tin diferensia entre hmber i muh. Bai wak pelkula ta e aktividat kultural mas praktik. Na komparashon ku hende ku no ta bishit aktividat kultural, esnan ku s ta bishit aktividat kultural ta sinti nan mas safe na e eventonan ak i den nan bisindario. Partisipashon kultural den forma di sosten : 16,1 porshe nto di poblashon di Krsou di 12 aa lunanan. E poblashon di 50 64 aa ta esnan ku ta duna mas sosten na evento, organisashon i asosiashon kultural. No tin diferensia e ntre hmber i muh ni pa loke ta trata nivel di enseansa. Aport ku sn ta e manera mas frekuente di duna sosten. Kompar ku esnan ku no ta duna sosten na aktividat kultural, esnan ku s ta duna sosten na aktividat kultural ta sinti mnos ku nan situashon finansiero ta limit nan di hasi esaki.

PAGE 9

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 8 Inhoud Voorwoord ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 3 Dankwoord ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 Samenvatting ................................ ................................ ................................ ................................ .. 5 Summary ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 6 Resumen ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 7 Lijst van figuren ................................ ................................ ................................ ............................. 9 Lijst van tabellen ................................ ................................ ................................ .......................... 10 1 Inleidin g ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 12 1.1 Vraagstelling ................................ ................................ ................................ ....................... 13 1.2 Definities ................................ ................................ ................................ .............................. 14 1.3 Statistische afkortingen ................................ ................................ ................................ ..... 14 2 Opzet ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 15 2.1 Data verzameling ................................ ................................ ................................ ............... 15 2.2 Data verwerking ................................ ................................ ................................ ................. 15 2.3 Data analyse ................................ ................................ ................................ ........................ 16 3 Resultaten ................................ ................................ ................................ ................................ ... 17 3.1 Actieve cultuurparticipatie ................................ ................................ ............................... 17 3.2 Passieve cultuurparticipatie ................................ ................................ ............................. 23 3.3 Ondersteunende cultuurparticipatie ................................ ................................ ............... 28 4 Tot slot ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 30 Literatuurlijst ................................ ................................ ................................ ................................ 31 Bijlage 1: Uitsplitsingen actieve participatie ................................ ................................ ............ 32 Bijlage 2: Uitsplitsingen passieve participatie ................................ ................................ ......... 37

PAGE 10

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 9 Lijst van figuren e tijd als hobby de volgende activiteiten ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 19 ................................ .......... 22 ................ 25 Figuur 4. Bibliotheekbezoek per leeftijdscategorie ................................ ................................ ................................ .... 26 culturele onderwerpen gevolgd via deze ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 27

PAGE 11

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 10 Lijst van tabellen Tabel 1. Actieve cultuurparticipatie naar leeftijd en geslacht ................................ ................................ .................. 17 Tabel 2. Frequentie van beoefende culturele activiteit (25,6% van de totale bevo lking) ................................ ...... 18 (in %) ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 19 Tabel 4. Tevreden of zeer tevreden over accommodatie waar er culturele activiteiten worden uitgevoerd (in %)* ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 20 Tabel 5. Verschil in mening cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars over cultuur onderwerpen* ....... 21 Tabel 6.Verschil in mening cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars over ondersteuning aan de cultuursector* ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 21 Tabel 7. Verschil in mening cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars over de meerwaarde van meedoen aan cultuur activiteiten* ................................ ................................ ................................ ................................ 21 Tabel 8. Verschil in mening cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars over gevoel van veiligheid rondom culturele evenementen* ................................ ................................ ................................ ................................ .. 21 Tabel 9. Type beperking of aandoening (in %) ................................ ................................ ................................ ........... 22 Tabel 10. Passieve cultuurparticipatie naar leeftijd en geslacht ................................ ................................ ............... 24 Tabel 11. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (75,3% van de totale bevolking) ................................ .. 24 Tabel 12. Wat was de reden voor het bibliotheek bezoek? (in %) ................................ ................................ ............ 26 Tabel 13. In welke talen heeft u de gedrukte of e boeken gelezen? (in %) ................................ ............................. 27 Tabel 14. Verschil in mening cultuurbezoekers en niet cultuurbezoekers over ondersteuning aan de cultuursector* ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 27 Tabel 15. Verschil cultuurbezoekers en niet cultuurbezoekers over veiligheid rondom cultuurevenementen* ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 28 Tabel 16. Ondersteunende cultuurparticipatie naar leeftijd en geslacht ................................ ................................ 29 Tabel 17. Frequentie van vormen van ondersteuning van culturele activiteiten (16,1% van de totale bevolking) ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 29 Tabel 18. Verschil in mening cultuurondersteuners en niet cultuurondersteuners over ondersteuning aan de cultuursector* ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 29 Tabel 19. Frequentie van beoefende culturele activiteit (Man) ................................ ................................ ................ 32 Tabel 20. Frequentie van beoefende culturele activiteit (Vrouw) ................................ ................................ ............ 32 Tabel 21. Verdeling van geslacht per beoefende culturele activiteit ................................ ................................ ....... 32 Tabel 22. Frequentie van beoefende culturele activiteit (Lage opleidingsniveau) ................................ ................ 33 Tabel 23. Frequentie van beoefende culturele activiteit (Midden opleidingsniveau) ................................ ........... 33 Tabel 24. Frequentie van beoefende culturele activiteit (Hoge opleidingsniveau) ................................ ............... 33 Tabel 25. Verdeling opleidingsniveau per beoefende cultu rele activiteit ................................ ............................... 34 Tabel 26. Frequentie van beoefende culturele activiteit (6 11) ................................ ................................ ................. 34 Tabel 27. Frequentie van beoefende culturele activiteit (12 19) ................................ ................................ ............... 34 Tabel 28. Frequentie van beoefende culturele activiteit (20 34) ................................ ................................ ............... 35 Tabel 29. Frequentie van beoefende culturele activiteit (35 49) ................................ ................................ ............... 35 Tabel 30. Frequentie van beoefende culturele activiteit (50 64) ................................ ................................ ............... 35 Tabel 31. Frequentie van beoefende culturele activiteit (65+) ................................ ................................ .................. 36 Tabel 32. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (man) ................................ ................................ .............. 37 Tabel 33. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (vrouw) ................................ ................................ .......... 37 Tabel 34. verdeling van geslacht per bezochte of bijgewoonde culturele activiteit ................................ .............. 38 Tabel 35. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (Lage opleidingsniveau) ................................ .............. 38 Tabel 36. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (Midden opleidingsniveau) ................................ ........ 39

PAGE 12

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 11 Tabel 37. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (Hoge opleidingsniveau) ................................ ............. 39 Tabel 38. verdeling van opleidingsniveau per bezochte of bijgewoonde culturele activiteit .............................. 40 Tabel 39. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (12 19) ................................ ................................ ............. 40 Tabel 40. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (20 34) ................................ ................................ ............. 41 Tabel 41. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (35 49) ................................ ................................ ............. 41 Tabel 42. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (50 64) ................................ ................................ ............. 42 Tabel 43. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (65+) ................................ ................................ ................ 42

PAGE 13

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 12 Culture is the arts that elevated to a set of beliefs Thomas Wolfe ( 1900 1938 ) 1 Inleiding Participatie aan arbeid en scholing is van belang voor een evenwichtige ontwikkeling van de mens. Voor wat betreft arbeid en scholing heeft het CBS middels onderzoek Arbeidskrachtenonderzoek ( AKO ) en Census reeds e en beeld van de situatie op Curaao Het AKO wordt jaarlijks uitgevoerd en de Census om de tien jaar. Minstens zo belangrijk voor een mens is de deelname aan activiteiten op sportief en cultureel gebied. Vanuit de samenleving is een toenemende behoefte aan informatie over participatie aan sociaal culturele activiteiten (bron: gesprekken met stakeholders) In 1999 was er voor het laatst een participatieonderzoek door het CBS uitgevoerd, als onderdeel van het POTOSO onderzoek. POTOSO bestond uit een Participatieonderzoek (PO), Toerismeonderzoek (TO) en een Slachtofferonderzoek (SO). H et PO gedeelte gericht was op het verkrijgen van informatie over de mate waarin de bevolking van de Nederlandse Antillen deel neemt aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport & cultuur. Gebaseerd op de bestaande behoefte naar actuele informatie hierover, heeft het CBS besloten om een onderzoek van Sport en Cultuur Participatie uit te voeren. Hoewel het Participatie onderzoek (PO) participatie in zowel de sport als de cultuursector onderzocht, worden in huidige publicatie alleen de resultaten van cultuur behandeld. Sport is in een eerdere publicatie belicht. Nadat er in hoofdstuk 1 het belang van cultuurparticipatie e n wat het inhoudt is uitgelegd wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op de opzet en methodologie van het onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van cultuurparticipatie behandeld waarbij zowel beschrijvende resultaten als verklarende statistieken van de verschillende vormen van participatie worden uitgewerkt. De publicatie wordt afgesloten met enkele slotopmerkingen Cultuur In de meest brede zin omvat cultuur alle s wat de samenleving voor t brengt waaronder menselijke handelingen, artefacten en betekenisgevingen van een land (SCP, 2014). Cultuur bevat zowel mat eriele als immaterile aspecten Dit betekent dat elk land een eigen invulling heeft van wat cultuur betekend. Hoewel dit het geval is moet er rekenin g worden gehouden met dat cultuur dynamisch is en dat c ulturen elkaar kunnen benvloeden zodra de dragers van cultuur in contact met elkaar komen.

PAGE 14

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 13 In de praktijk is c ultuur een term met verschillende invullingen en betekenissen. Cultuur kan bijvoorbeeld lo pen van een brede invulling (algemene kunsten) tot aan een lokale invulling (tradities). Het Nederlandse cultuurbeleid verdeelt cultuur in drie terreinen; M aterieel en immaterieel cultureel erfgoed; Media, letteren, bibliotheken; Kunsten. In het Curaaose Rumbo pa un independensia Mental; Konos bo worden handvatten gegeven voor het vormen van een nieuw cultuurbeleid voor Curaao Om dit te bereiken wordt in het beleidsdocument benadrukt dat aandacht besteedt moet worden aan de aspecten Onderwijs, Onderzoek, Infrastructuur, Kapitaal en Stimulans om verdere ontwikkelingen in de cultuursector te stimuleren. Via gesprekken met belangrijke actoren uit de Curaaose cultuursector is er besloten om voor de invulling van de Curaaose cultuur zowel een humanistische benadering waarbij de traditionele hoge cultuur, waaronder letteren en de schone kunsten wordt meegenomen als een symbolische benadering te gebruiken waarbij aandacht wordt bes teedt aan het historisch doorgegeven patroon welk wordt belichaamd door symbolen (Laermans, Vandoorne & Waege, 2003). C ultuur participatie Cultuurparticipatie is de deelname aan een willekeurige vorm van cultuur. Het gaat hierbij om dat men deel uitmaakt v an een cultuur en deze cultuur levendig nabootst (Lievens, 2005). Cultuurparticipatie is belangrijk omdat het vorm geeft aan de identiteit van mensen. Bij jongeren draagt het bij aan het ontwikkelen van creatieve competenties die ze in hun latere leven zou den kunnen gebruiken. Bij volwassenen zorgt het voor ontspanning en verbetering van bestaande vaardigheden en bij ouderen kan cultuurparticipatie het leven een vernieuwde betekenis geven via opgebouwde sociale contacten (Raad voor Cultuur, 2014). Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate van participatie van de bevolking van Curaao op cultureel gebied wat kan bijdragen aan de aangegeven behoefte aan informatie binnen de Curaaose cultuursector. 1.1 Vraagstelling De hoofdvraag van deze publicatie luidt: Hoe is het gesteld met de cultuur participatie van de bevolking van Curaao op gebied? Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden de volgende deelvragen expliciet belicht: 1. In welke mate neemt de bevolking actief deel aan culture le activiteiten? 2. In welke mate neemt de bevolking passief deel aan culturele activiteiten? 3. In welke mate neemt de bevolking ondersteunend deel aan culturele activiteiten?

PAGE 15

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 14 1.2 Definities Actieve cultuur participatie: Zelf betrokken zijn (als amateur) bij de beoe fening en uitvoering van culturele activiteiten Ondersteunende cultuur participatie: Het bijdragen aan de cultuur sector in de vorm van bijvoorbeeld tijd of geld. Passieve cultuur participatie: Het bijwonen (als toeschouwer) of volgen van culturele evenementen Cultuur beoefening: Alle culturele activiteiten behalve de culturele activiteiten die scholieren tijdens schooluren beoefenen of die een volwassene als onderdeel van werk beoefend. Cultuur participatie: Het beoefenen van culturele activiteiten (actief) en het volgen /bezoeken van culturele activiteiten en/of genteresseerd zijn in culturele activiteiten (passief). 1.3 Statistische afkortingen M Gemiddelde SD Standaarddeviatie, maat voor de spreiding van een verdeling t t waarde, toe tsingsgrootheid p p waarde, overschrijdingskans d d maat voor effectgrootte

PAGE 16

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 15 2 Opzet 2.1 Data verzameling Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een aselecte steekproef onder huishoudens van Curaao. De steekproef is getrokken uit het adressenbestand van het bevolking. D e totale steekproefomvang bedroeg N= 2500 huishoudens. Met deze steekproefomvang is rekening gehouden met een non respons van 20%. De data verzameling vond plaats van 1 juli tot en met 3 oktober 2016. De gebruikelijke looptijd voor een veldonderzoek bedra agt 8 weken maar doordat dit onderzoek tijdens de zomervakantie zou plaatsvinden wat voor uitval van respons zou kunnen zorgen was gekozen om er een langere periode te nemen. De CAPI methode ( Computer Assisted Personal Interviewing) werd gehandhaafd voor de data verzameling Hierbij zijn tablets ( Dell Venue 10) gebruikt In totaal hebben 44 enquteurs meegewerkt aan het onderzoek. Ieder persoon 6 jaar of ouder die onderdeel maakt van het huishouden op het getrokken adres werd genterviewd. In totaal hebb en 1337 huishoudens meegedaan aan het onderzoek, in andere woorden 53.5% van de huishoudens hebben meegedaan aan het onderzoek. De non respons is te wijten aan: 24.4% onbewoonde of onvindbare adressen, 28.5% weigeringen, bij 25.3% was niemand thuis (3x) en 21.8% door andere redenen. Omdat er meerdere personen in een huishouden aan h et onderzoek mee konden doen bedraagt dit onderzoek een totaal van 3361 respondenten. 2.2 Data verwerking Het gebruikte computerprogramma om het onderzoek mee uit te voeren was Census and Survey Processing System (CSPro) versie 6.3 Gedurende de veldwerkperiode werden de ingevulde vragenlijsten gecontroleerd door de projectleider en waar nodig, bv bij een foutieve interpretatie van een vraag, werden de enquteurs bijgestuurd. Na afloop van de veldwerkperiode werden de bestanden van alle enquteurs samengevoegd in n bestand welk weer werd verdeeld in twee bestanden om de onderwijsvragen te coderen. Na het coderen worden de bestanden weer samengevoegd tot n bestand welk door de projectleider en de programmeur van afdeling automatisering gecontroleerd werd voor afwijkende waardes door frequentie tabellen voor alle vragen uit te draaien. De laatste fase van opschoning (data editing) en de ophoging van de dataset is door de method oloog uitgevoerd. Er bestaan enkele aspecten in de steekproef die voor een vertekening ten opzichte van de populatie kunnen zorgen. Om deze vertekening te corrigeren wordt er een wegingsfactor berekend gebaseerd op de geslachtverhouding en leeftijdsverhouding uitgaande van de

PAGE 17

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 16 CBS bevolkingsschattingen (per 1 oktober 2016) op basis van Census 2011 en bevolkingsregister gegeven. 2.3 Data analyse Alle analyses voor dit onderzoek zijn uitgevoerd met behulp van het statisti sche programma SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versie 20. Beschrijvende analyses van de opgehoogde data zijn uitgevoerd om percentages te berekenen en om de tabellen met de beschrijvende resultaten te maken. Daarnaast zijn enkele verklar ende analyses (onafhankelijke t uitgevoerd met de onopgehoogde data om te achterhalen of er significante verschillen bestaan tussen bepaalde groepen (bv. Cultuurbeoefenaars vs. N iet cultuurbeoefenaars ) en of deze verschillen relevant zi jn of niet Doel van de onafhankelijke t toets is om te achterhalen of de gemiddelden van twee aparte groepen aan elkaar gelijk zijn. Deze toets kan bijvoorbeeld laten zien of de meningen van sporters en niet sporters ten opzichte van sport significant van elkaar verschillen of niet. Daarnaast is het van belang om te kijken naar de effectgrootte van de t toets wat een beeld geeft van de mate weer waarin er het verschil tussen de gemiddelden werkelijk relevant is. Hiervoor kan de Cohen s d die een index is voor effectengrootte, gebruikt worden. Hierbij betekent d =.20 dat er sprake is van een kleine effectgrootte, d =.50 is een middelmatige effectgrootte en d =.80 is een gro te effectgrootte (Becker, 2000; Cohen, 1988) Een effectgrootte kleiner dan d =.20 b etekent dat een gevonden verschil niet noemenswaardig is.

PAGE 18

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 17 3 R esultaten 3.1 Actieve cultuur pa rticipatie Actieve cultuur participatie omvat een aantal aspecten. Er is gekeken naar de omvang van de bevolking die een culturele activiteit beoefent en naar de frequentie waarin ze worden beoefend. Tevens geven de resultaten informatie over de wijze waarop men de culturele activiteiten beoefent (hoe vaak, heeft men een cursus gevolgd, is men aangesloten bij een vereniging of voert me n het alleen uit etc.) Naar gelang de relevantie is onderscheid gemaakt naar leeftijd en geslacht. Voorts wordt de mening weergegeven van de cultuurbeoefenaar als het gaat om de accommodatie waarin de activiteiten worden uitgevoerd cultuurondersteuning en invloed van hun gezo ndheid en financile situatie op het kunnen meedoen aan culturele activiteiten 3.1.1 Cultuur beoefening En kwart (2 5,6 %) van de bevolking van Curaao van 6 jaar en ouder heeft in de afgelopen 12 maanden een culturele activiteit be oefend (tabel 1) Van de mannen doe t 23,6 procent aan actieve cultuurbeoefening dit percentage is hoger bij vrouwen ( 27,3 % ) In de leeftijdsgroep en 6 11 en 12 19 wordt relatief gezien het meest gedaan aan cultuurbeoefening Na de leeftijdsgroep 12 19 is sprake van een daling i n de mate van participatie die echter wel stabiel blijft maar wederom een daling vertoont in de laatste leef tijdsgroep. Tabel 1 Actieve cultuurparticipatie naar leeftijd en geslacht Cultuur participatie (%) Cultuur participatie (absoluut) Populatie 6jr en ouder (absoluut) Leeftijd Geslacht Geslacht Geslacht Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 6 11 30,2 % 45,5 % 37,6 % 1788 2558 4346 5927 5618 11545 12 19 32,9 % 42,7 % 37,7 % 2725 3367 6092 8291 7887 16178 20 34 23,1 % 26,4 % 24,9 % 2880 3867 6747 12461 14666 27127 35 49 22,3 % 23,1 % 22,7 % 2983 4049 7032 13377 17548 30925 50 64 21,9 % 24,5 % 23,4 % 3293 4842 8135 15031 19743 34774 65+ 16,8 % 21,8 % 19,7 % 1697 3115 4812 10114 14298 24412 Totaal 23,6 % 27,3 % 25,6 % 15366 21798 37164 65201 79760 144961 D e mate van cultuur beoefening daalt ook naarmate het opleidingsniveau stijgt; lager opleidingsniveau ( 30,3 %), midden opleidingsniveau ( 41,5 %), hoger opleidingsniveau ( 28,2 %). Bij het berekenen van cultuurparticipatie per opleidingsniveau is alleen gekeken is naar de bevolking die 20 jaar en ouder is. De jongere leeftijdsgroepen zorgen voor een vertekening in de resultaten gezien de groep laagopgeleiden dan ook schoolgaande kind eren zou bevatten die nog geen diploma hebben.

PAGE 19

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 18 3.1.2 Frequentie van beoefende culturele activiteiten De antwoorden van het aandeel van de bevolking die aangegeven heeft een culturele activiteit te beoefenen op de cultuur activiteiten heeft u in de afgelopen 12 maanden het meest zijn in tabel 2 te zien. Tabel 2 Frequentie van beoefende culturele activiteit (25,6% van de totale bevolking) Soort activiteit Percentage Absoluut Zingen 34,1% 12667 Een instrument bespelen 23,6% 8786 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 11,8% 4395 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 8,7% 3222 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 6,7% 2475 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 6,0% 2248 Klassiek ballet of moderne dans 3,9% 1465 Literaire teksten schrijven of voordragen 2,6% 968 Toneelspelen 2,1% 799 Cabaret of stand up comedy 0.4% 141 In bijlage 1 word de frequentie van beoefend culturele activiteit per geslacht opleidingsniveau en leeftijdsgroep gerapporteerd. In deze bijlage zijn ook tabellen te vinden die de verdeling van geslacht opleidingsniveau en leeftijdsgr oep per culturele activiteit la t en zien. De tabellen in de bijlage laten zien dat de populariteit in het beoefenen van bepaalde culturele activiteiten per geslacht verschilt (tabel 19, 20 en 21) Het grootste verschil is te zien bij zingen en instrumenten bespelen 70,4 procent van degenen die ee n instrument bespelen zijn mannen en 29,6 procent zijn vrouwen terwijl 70,9 procent van degenen die zingen vrouwen zijn en 29,1 procent mannen Zingen en een instrument bespelen wordt bij alle opleidingsniveaus aangegeven als de meest beoefende culturele a ctiviteit (zie tabel 22, 23 en 24). Als er gekeken wordt naar de verdeling van de opleidingsniveaus per beoefende culturele activiteit (tabel 25) is te zien dat de groep laagopgeleiden voor de hoogste mate van participatie aan de culturele activiteiten zor gt. Uitzondering hiervoor zijn up comedy Film, Bij de interpretatie van deze resultaten moet er rekening mee worden gehouden da t de groep laagopgeleiden ook schoolgaande kinderen bevat die nog geen diploma hebben. Tabellen 26, 27, 28, 29, 30 en 31 laten geen grote verschillen zien in de frequentie van beoefende culturele activiteit. N aast het beoefenen van culturele activiteiten i s ook gekeken naar de vorm van participatie van de Curaaose bevolking aan enkele lokale culturele activiteiten. In tabel 3 is te zien dat Marcha di Karnaval de meest beoefende (4,3%) en bezochte (49,7%) culturele activiteit uit de lijst is.

PAGE 20

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 19 Tabel 3 Kunt u aangeven of u in de afgelopen 12 maanden aan de volgende activiteiten hebt Type activiteit I k heb meegedaan I k ben gaan kijken N och meegedaan noch gaan kijken Marcha di Karnaval 4,3 49, 7 46, 0 Marcha di Seu 2, 8 37, 9 59, 3 Dia di Bandera 2, 1 24, 0 73, 9 Festival di tumba 0,7 11,7 87, 6 Kantado mayor 0,4 5,6 93, 9 Kanto pa Korsou 0, 2 3, 5 96, 3 3.1. 3 Manieren van cultuur beoefening Naast informatie over de frequentie van beoefende culturele activiteiten op Curaao is het ook belangrijk om meer te weten over de manier waarop deze activiteiten worden beoefend. E nkele verd iepende vragen zullen in deze paragraaf worden behandeld. Bij in de vrije tijd als hobby de volgende activiteiten gedaan krijg en de cultuurbeoefenaars de kans om de frequentie waarin ze hun culturele activiteiten bedrijven aan te geven. In figuur 1 is te zien dat 85,3 procent van de Curaaose bevolking die heeft aangegeven te zingen d it tussen eens per maand of vaker en dagelijks doet. Figuur 1 vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in de vrije tijd als hobby de volgende V an de cultuurbeoefenaars heeft 40,4 procent een cursus of training gevolgd voor het uitvoeren van hun culturele expressie. Op 61.5 53.5 50.2 49.5 46.2 45.4 39 33.7 24.2 14.7 15.7 25.4 15.6 21.1 29.2 26.5 17.9 27 20.6 11.6 14.5 8.8 24.9 24.1 15.2 18 24.4 29 39.1 31.9 8.4 12.3 9.3 5.3 9.3 10.1 18.7 10.3 16.1 41.8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Toneel spelen Literaire teksten schrijven of voordragen Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance Cabaret of stand-up comedy Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer Klassiek ballet of moderne dans Instrument spelen Zingen Enkele keren in afgelopen 12 mnd Eens per maand of vaker Eens per week of vaker Dagelijks

PAGE 21

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 20 heeft 16,8 procent van de cultuurbeoefenaars a angegeven zelf iets over hun culturele expressie op internet te hebben geplaatst. V an de bevolking die aangegeven heeft een culturele activiteit uit te voeren heeft 68,1 procent aangegeven noch aangesloten te zijn aan een vereniging/stichting noch aan een informele groep. Negentien komma vier procent heeft aangegeven aangesloten te zijn aan een informele groep die alles zelf regelt, 11,4 procent is aangesloten aan een vereniging of stichting en 1,0 % geeft aan zowel aangesloten te zijn aan een vereniging/s tichting als een informele groep. De Curaaose cultuurbeoefenaar (12 jaar en ouder) is over het algemeen vrij tevreden over de faciliteiten van de accommodaties die hij of zij gebruikt om zijn of haar culturele expressie uit te voeren Ze zijn het meest tevreden over de bereikbaarheid per auto van de accommodaties ( 97,0 %). Hoewel men het minst tevreden is met de bereikbaarheid per fiets is de mate van tevredenheid hierover hoog (74,0%), zie tabel 4 Tabel 4 Tevreden of zeer tevreden over accommodatie waar er culturele activiteiten worden uitgevoerd (in %) De bereikbaarheid per auto 97,0 De openingstijden 96,4 De beschikbare routes 96,2 Het aantal parkeerplekken 93,2 De hygine 93,2 De verlichting rondom de accommodatie 93,1 De horecavoorzieningen 88,1 De bereikbaarheid met het openbare vervoer 81,7 De toegankelijkheid met een rolstoel of rollator 76,4 De bereikbaarheid te voet 75,5 De bereikbaarheid per fiets 74,0 Actieve cultuurparticipatie 3.1. 4 Verschillen tussen cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars B is te zien dat de cultuurbeoefenaars op alle vlakken (zie tabel 5 ) in meerde re mate genteresseerd zijn in de verschillende culturele onderwerpen dan niet cultuurbeoefenaars. Dit verschil is echter alleen noemenswaardig voor het onderwerp familiegeschiedenis, regionale of lokale geschiedenis ( t = 5.14 p < .01, d = .2 1 ).

PAGE 22

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 21 Tabel 5 Verschil in mening cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars over cultuur onderwerpen niet cultuurbeoefenaars cultuur beoefenaars M SD M SD t p d Familiegeschiedenis, regionale of lokale geschiedenis 3.60 .94 3.79 .88 5.14 .00** .21 Geschiedenis in het algemeen 3.58 .90 3.75 .84 4.65 .00** .19 Historische steden, dorpen of gebouwen 3.58 .93 3.74 .86 4.36 .00** .18 Historische voorwerpen 3.52 .95 3.65 .95 3.29 .00** .14 Oude gebruiken, tradities en ambacht 3.62 .91 3.75 .89 3.60 .00** .14 Range 1 5, p < .05,** p < .01 Actieve cultuurparticipatie Bij de vragen over meningen ten opzichte van de mate van ondersteuning aan de cultuur sector is te zien dat er geen significante verschillen gevonden zijn tussen cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars zie tabel 6 Tabel 6 .Verschil in mening cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars over ondersteuning aan de cultuursector niet cultuurbeoefenaars cultuur beoefenaars M SD M SD t p d Geld om cultuuractiviteiten te stimuleren 4.46 .66 4.48 .68 .79 .43 .03 Voldoende geld ondersteuning cultuur accommodatie 2.23 .98 2.26 .97 .67 .51 .03 Range 1 5, p < .05,** p < .01 Actieve cultuurparticipatie Als het gaat om de meningen ten opzichte van de meerwaarde van het uitvoeren van culturele activiteiten is er geen verschil te zien tussen cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars ( zie tabel 7 ) Tabel 7 Verschil in mening cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars over de meerwaarde van meedoen aan cultuur activiteiten niet cultuurbeoefenaars cultuur beoefenaars M SD M SD t p d Cultuur positief voor sportmotivatie 3.95 .92 3.97 .88 .51 .61 .02 Cultuur positief voor zelfvertrouwen 3.97 .89 3.92 .91 1.32 .19 .06 Cultuur positief voor subjectief welzijn 3.96 .86 3.96 .86 .08 .93 .00 Cultuur positief voor persoonlijke ontwikkeling 4.01 .84 4.06 .82 1.34 .18 .06 Range 1 5, p < .05,** p < .01 Actieve cultuurparticipatie Cultuurbeoefenaars voelen zich in significante mate veiliger op en rond cultuur evenementen vergeleken met niet cultuurbeoefenaars ( t = 3.20, p < .01, d = .14), zie tabel 8 Dit verschil is echter niet noemenswaardig. Tabel 8 Verschil in mening cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars over gevoel van veiligheid rondom culturele evenementen niet cultuurbeoefenaars cultuur beoefenaars M SD M SD t p d Veilig op en rond sportwedstrijden 3.39 .92 3.52 .91 3.20 .00** .14 Range 1 5, p < .05 ** p < .01 Actieve cultuurparticipatie

PAGE 23

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 22 3.1.5 Gezondheidsbeperkingen en cultuur Een groot deel van de bevolking (82,0%) geeft aan dat het over het algemeen goed of zeer goed is gesteld met hun gezondheid. Volgens 14,0 procent van de bevolking is hun gezondheid noch goed noch slecht en 3,9 procent geeft aan dat het slecht of zeer slecht gesteld is met hun gezondheid. 12,6% van de Curaaos e bevolking geeft aan een beperking of een chronische aandoening te hebben. Van de bevolkingsgroep die heeft aangegeven een beperking of aandoening te hebben geeft 56,1 procent aan dat het hierbij vooral gaat om een chronische aandoening en 30,2 procent o m een lichamelijke of motorische aandoening (tabel 9 ). Tabel 9 Type beperking of aandoening (in %) Een chronologische aandoening 51, 6 Een lichamelijke of motorische beperking 30, 2 Een visuele beperking 5, 7 Een verstandelijke beperking 4, 7 Een psychische aandoening 4, 3 Een auditieve beperking 3, 5 V an de bevolking die heeft aangegeven een beperking of aandoening te hebben, heeft 66,3 procent aangegeven zich in bepaalde mate belemmerd te voelen in hun dagelijks leven door de beperking of aandoening. Twee en vijftig komma negen procent ervaart een bepaalde mate van belemmering om culturele activiteiten uit te voeren Zie figuur 2 voor meer infor matie over de verdeling hiervan. Figuur 2 welke mate wordt u belemmerd door deze beperking of aandoening? Er is ook gekeken of cultuurbeoefenaars en niet cultuurbeoefenaars met een beperking of aandoening significant van elkaar verschil l en in de mate waarin ze zich belemmerd voelen in hun dagelijks leven Cultuurbeoefenaars met een beperking (M= 3.04 ) voelen zich in significant mindere mate ( t = 3.69 p < 01 d =. 3 9 ) belemmerd door hun beperking of aandoening vergeleken met niet cultuurbeoefenaars met een beperking (M= 2.60 ). 3.1.6 Financile beperkingen en cultuur V an de Curaaose bevolking (15 jaar en ouder) ervaart 44,3 procent dat hun inkomen voldoende of meer dan voldoende is om zonder problemen rond te komen. 17,1% ervaart 24.9 22.3 11.3 17.2 16.8 26.8 47.1 33.7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In het uitvoeren van cultuur In het dagelijks leven Ernstig Matig Licht Niet

PAGE 24

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 23 het inkomen noch voldoende noch onvoldoende en 38,6 ervaart het inkomen als onvoldoende of zeer onvoldoende. 62 ,3 procent van de Curaaose bevolking, 15 jaar en ouder, ervaren hun financile situatie n ie t als een belemmering voor het uitvoeren van hun cultuur activiteiten financile situatie belemmerd om een cultuur activiteit uit te voeren het verschil die cultuurbeoefenaars (M= 3.37 ) en niet cultuurbeoefenaars (M= 3.18) hierin ervaren niet noemenswaardig is ( t = 4.36 p < 01 d =. 17 ) range 1 (belemmerd) 4 (niet belemmerd) 3.1. 7 Ervaren veiligheid en cultuur Als laatste onderdeel van actieve cultuur participatie is gekeken naar de mate waarin men zich verhinderd voelt om deel te nemen aan culturele activiteiten door een gevoel van onveiligheid. Hierbij geeft 6 8,3 procent van de bevolking (15 jaar en ouder) aan dat ze zich niet belemmerd voelt door een gevoel van onveiligheid. Aan d e andere kant voelt 3 1,7 procent zich hierdoor wel in bepaalde mate belemmerd bij hun deelname aan culturele activiteiten Bij het analyseren of er een verschil hierin bestaat tussen cultuurbeoefenaars (M=3. 46 ) en niet cultuurbeoefenaars (M= 3. 3 7 ) blijkt dat het verschil niet noemenswaardig is ( t = 2.14 p = .0 3 d = 02 ) ), range 1 (belemmerd) 4 (niet belemmerd) 3.2 Passieve cultuur participatie Eveneens is er een meting verricht van de omvang van de bevolking die aan passieve cultuur participa tie doet, alsmede de type cultuur activiteiten dat men bezoekt of volgt. Op basis hiervan zijn de meest populaire culturele activiteiten of evenementen waar men passief aan meedoet afgeleid. Ook is gekeken naar het bibliotheek bezoek van de Curaaose bevolk ing en naar de wijze waarop men culturele onderwerpen volg t (via de verschillende nieuwsmedia of internet). Naar gelang de relevantie is onderscheid gemaakt naar leeftijd en geslacht. Voorts wordt de mening weergegeven van de cultuurbezoeker als het gaat om de cultuurondersteuning, veiligheidsgevoel en invloed van hun financile situatie op het kunnen bezoeken van culturele activiteiten. 3.2 .1 B ezoek aan culturele activiteiten Drie kwart (75,3%) van de bevolking (12 jarigen en ouder) van Curaao heeft in d e afgelopen 12 maanden culturele activiteiten of evenementen bijgewoond of bezocht als toeschouwer (tabel 1 0 ). Het aandeel mannen en vrouwen die culturele activiteiten of evenementen bijwonen zijn enigszins gelijk; respectievelijk 74,6 procent en 75,8 proc ent. De leeftijdsgroepen die het meest aan passieve cultuurparticipatie doen zijn de 12 19 jarigen en de 20 34 jarigen. De mate van participatie daalt met het stijgen van de leeftijdsgroepen.

PAGE 25

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 24 Tabel 10 Passieve cultuurparticipatie naar leeftijd en geslacht Cultuur participatie (%) Cultuur participatie (absoluut) Populatie (12jr en ouder) Leeftijd Geslacht Geslacht Geslacht Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 12 19 85,7% 91,0% 88,3% 7108 7178 14286 8291 7887 16178 20 34 86,8% 87,5% 87,2% 10812 12838 23650 12461 14666 27127 35 49 78,4% 78,8% 78,7% 10490 13834 24324 13377 17548 30925 50 64 72,7% 74,4% 73,7% 10933 14692 25625 15031 19743 34774 65+ 48,4% 53,5% 53,5% 4898 7652 12550 10114 14298 24412 Totaal 74,6% 75,8% 75,3% 44241 56194 100435 59274 74142 133416 A ls er gekeken wordt naar opleidingsniveau blijkt het dat de mate waarin de bevolking cultuurevenementen volgt daalt naarmate het opleidingsniveau stij gt; lager opleidingsniveau ( 43,6 %), midden opleidingsniveau ( 33,5 %), hoger opleidingsniveau ( 23,0 %). De mate waarin door de populatie cultuurbezoekers aan elke activiteit wordt de elgenomen is te zien in tabel 1 1 Tabel 11 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (75,3% van de totale bevolking) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 50,3 % 67099 Een dansfeest met optreden van muzikanten 32,9% 43844 Een toneelvoostelling 24,4 % 32516 Een wandeling met gids 21,4% 28500 Een optreden van gospelmuziek 20,3 % 27063 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 18,6 % 24820 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 16,1% 24525 Een culinair evenement 15,2% 20290 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 14,2 % 18879 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 13,8 % 18337 Een jazz optreden 13,1 % 17426 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 11,5% 15325 Een urban rap of hiphop optreden 8,4 % 11218 Een optreden van pop rock bluesmuziek 8,3 % 11103 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 7,4% 9803 Een optreden van klassieke muziek 6,4 % 8512 Een lezing over cultuur overdracht 6,2% 8323 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 5,0% 6680 Een literaire avond of voorleesavond 5,0% 6665 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 4,3% 5688 In bijlage 2 word de frequentie van bezochte of bijgewoonde culturele activiteit per geslacht opleidingsniveau en leeftijdsgroep gerapporteerd. In deze bijlage zijn ook tabellen te vinden over de verdeling van geslacht opleidingsniveau en leeftijdsgroep per

PAGE 26

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 25 culturele activiteit. De tabellen in de bijlage laten zien dat de populariteit van deze activiteiten niet veel van elkaar verschillen voor ma nnen en vrouwen (tabel 32, 33 en 34) Het grootste verschil is te zien bij bezoek aan een optreden van gospelmuziek en het bezoeken van een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans. Deze activiteiten worden vaker door vrouwen bezocht, respectieveli jk 68,2 procent en 67,6 procent. Naar een film gaan en naar een dansfeest met optreden van muzikanten wordt bij alle opleidingsniveaus aangegeven als de meest bezochte of bijgewoonde culturele activiteit (zie tabel 35 ,36 en 37 ). Als er gekeken wordt naar de verdeling van de opleidingsniveaus per beoefende culturele activiteit (tabel 38 ) is te zien dat de verdeling over het opleidingsniveau over het geheel gelijk is (25% 45%). Een voorbeeld van een uitzondering is optreden van gospelmuziek, hierbij is de g rootste populatie die naar deze optredens gaat laagopge leid 51,7 procent terwijl maar 1 8 2 procent ervan hoogopgeleid is. Tabellen 39, 40, 41, 42 en 43 laten het verschil zien in de frequentie van bezochte of bijgewoonde culturele activiteit en Hier zijn verschillen te constateren in de voorkeur van culturele activiteit. Het grootste verschil is te constateren tussen de bevolking 12 19 jarigen en de 65 plussers. 3.2.2 Bibliotheekbezoek Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in de vrije tijd een bibliotheek bezocht blijkt dat hoewel de Curaaose bevolking niet al te vaak een bezoek brengt aan een bibliotheek men de nationale bibliotheek ( 21,5 %) wel vaker bezoekt dan een ander b ibliotheek ( 7 ,8%), zie figuur 3. Figuur 3 In figuur 4 is te zien dat vooral de bevolking 6 11 jarigen en 12 19 jarigen de bibliotheek bezoeken en dat de mate van bibliotheekbezoek met de jaren daalt. 92.2 78.5 5.1 14.1 1.9 5.9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andere bibliotheek Bibliotheka Nashonal Niet in de afgelopen jaar Enkele keren in afgelopen jaar Eens per maand of vaker Eens per week of vaker Dagelijks

PAGE 27

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 26 Figuur 4 Bibliotheekbezoek per leeftijdscategorie D e meest populaire redenen voor een bibliotheekbezoek zijn; B oeken lenen (33,4%), Boeken lezen (28,0%) en I nformatie opvragen (16,9%) Andere b enoemde redenen voor een bibliotheek bezoek zijn in tabel 1 2 te zien. Tabel 12 Wat was de reden voor het bibliotheek bezoek? (in %) Boeken lenen 33,4% Boeken lezen 28,0% Informatie opvragen 16, 9% Internetten 5, 7% Ander 4, 1% Event in auditorium 3, 1% Workshop, training 3, 0% Tijdschriften lezen 2, 3% Krant lezen 1, 4% Muziek lenen 1, 1% Muziek beluisteren 0, 6% DVD lenen 0, 4% DVD bekijken fgelopen 12 maanden in de vrije tijd gedrukte boeken of e keren in de afgelopen 12 maanden t e hebben gedaan. 10,3 procent van de bevolking heeft eens per maand of vaker een gedrukt boek of een e book gelezen, 8 procent heeft dit eens per week of vaker gedaan en 12,2 procent leest dagelijks een gedrukt boek of een e book. 52,4 procent van de Cura aose bevolking heeft aangegeven noch een gedrukt boek noch een e book te hebben gelezen in de afgelopen 12 maanden. Nederlands (30,3%), Engels (27,3%) en Papiamentu (26,1%) zijn de talen waarin er het meest wordt gelezen door de 47,6 procent van de Curaa ose bevolking die in de afgelopen 12 maanden heeft aangegeven gedrukte boeken of e books in hun vrije tijd te hebben gelezen zie tabel 1 3 0 25 50 Bibliotheka Nashonal Andere bibliotheek 6-11 12-19 20-34 35-49 50-64 65+

PAGE 28

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 27 Tabel 13 In welke talen heeft u de gedrukte of e boeken gelezen? (in %) Nederlands 30,3% Engels 27,3% Papiamentu 26,1% Spaans 15,6% Frans 0,4% Creools 0,2% Portugees 0,1% Chinees 0,0% Duits 0,0% 3.2.3 Volgen van culturele onderwerpen Het bezoeken van culturele e venementen is niet de enige manier waarop culturele onderwerpen gevolgd ku n nen worden. Het kan ook gevolgd worden via verschillende mediavormen. Internet is de minst gebruikte mediavorm voor het volgen van culturele onderwerpen ( 32,6 %). In figuur 5 is te zien dat de andere mediavormen vaker worden gebruikt hiervoor Fi guur 5 3.2.4 Verschillen tussen cultuurbezoekers en niet cultuurbezoekers D e gevonden verschillen ten opzichte van meningen over ondersteuning aan de cultuur sector tussen cultuurbezoekers en niet cultuurbezoekers zijn niet noemenswaardig zie tabel 1 4 Tabel 14 Verschil in mening cultuurbezoekers en niet cultuurbezoekers over ondersteuning aan de cultuursector niet cultuurbezoekers cultuur bezoekers M SD M SD t p d Geld om cultuuractiviteiten te stimuleren 4.39 .69 4.49 .66 3.90 .00** .15 Voldoende geld ondersteuning cultuuraccommodatie 2.15 .93 2.26 .99 2.54 .01* .11 Range 1 5, p < .05 ** p < .01 Passieve cultuurparticipatie 67.4 46.3 53.7 36 15.2 22.5 22 33.1 4.3 8.2 6.3 9.1 3.7 9.2 7.3 9.5 9.4 13.8 10.7 12.4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Internet Kranten of tijsdschriften Radio Televisie Niet in de afgelopen jaar Enkele keren in afgelopen jaar Eens per maand of vaker Eens per week of vaker Dagelijks

PAGE 29

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 28 Cultuur bezoekers voelen zich op en rondom cultuur evenementen veiliger dan niet cultuur bezoekers ( t = 9.67 p < .01, d =. 41 ) (zie tabel 1 5 ). Tabel 15 Verschil cultuur bezoekers en niet cultuur bezoekers over veiligheid rondom cultuure venementen niet cultuurbezoekers cultuur bezoekers M SD M SD t p d Veilig op en rond cultuur evenementen 3.14 .86 3.51 .93 9.67 .00** .41 Range 1 5, p < .05 ** p < .01 Passieve cultuurparticipatie 3.2.5 Financile beperkingen en cultuur bezoek cultuuractivite i ten 66,8 procent van de Cura aose bevolking 15 jaar en ouder aan zich hierin niet belemmerd te voelen door hun financile situatie. 12,3 procent geeft aan zich licht belemmerd te voelen, 8,8 procent wordt matig belemmerd en 12,0 procent wordt ernstig belemmerd door hun financile sit uatie. Er is een significant verschil gevonden in mate van ervaren belemmering tussen cultuur bezoekers (M= 3.4 1 ) en niet cultuur bezoekers (M= 3. 19 ) ( t = 4.69 p < .01, d =. 21 ), range 1 (belemmerd) 4 (niet belemmerd). 3.2.6 Ervaren veiligheid en cultuur bezoek 69,4 procent van de Curaaose bevolking die 15 jaar en ouder is voelt zich niet verhinderd in het bij wonen van cultuuractiviteiten door een gevoel van onveiligheid. 12, 8 procent voelt is licht belemmerd hierin, 9 procent voelt zich matig belemmerd en 8, 8 procent voelt zich ernstig belemmerd. Hierbij voelen cultuurbezoekers (M= 3.49 ) zich in mindere mate verhinderd door een onveiligheidsgevoel vergeleken met niet cultuur bezoekers (M= 3. 25 ) ( t = 5.5 8, p < .01, d =.25 ), range 1 (belemmerd) 4 (niet be lemmerd). 3.3 Ondersteunende cultuur participatie Om informatie te krijgen over ondersteunende cultuur participatie is er een analyse verricht van de omvang van de bevolking die aan ondersteunende cultuur participatie doet, bijvoorbeeld de manier waarop men de cu lturele sector ondersteun t Voorts wordt de mening weergegeven van de cultuur ondersteuners ten aanzien van cultuur aangelegenheden, zoals cultuur ondersteuning en invloed van hun financile situatie op het ondersteunen van de cultuur sector. 3.3.1 Cultuur ond ersteuning Van de gehele Curaaose bevolking 12 jaar en ouder, heeft 16,1 procent in de afgelopen 12 maanden een cultureel evenement, culturele organisatie of vereniging gesteund Er is hierin amper een verschil te zien tussen m annen en vrouw en. D e bevolking 50 64 jarigen ( 21,7 %) steun t culturele evenementen, culturele organisaties of verenigingen het meest zie tabel 16

PAGE 30

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 29 Tabel 16 Ondersteunende cultuurparticipatie naar leeftijd en geslacht Cultuur participatie (%) Cultuur participatie (absoluut) Populatie ( 12 jr en ouder) Leeftijd Geslacht Geslacht Geslacht Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 12 19 8,6% 9,5% 9,0% 711 753 1464 8291 7887 16178 20 34 12,1% 12,1% 12,1% 1511 1773 3284 12461 14666 27127 35 49 17,3% 15,4% 16,2% 2310 2699 5009 13377 17548 30925 50 64 23,0% 20,7% 21,7% 3462 4091 7553 15031 19743 34774 65+ 16, 1% 17,3% 16,8% 1633 2472 4105 10114 14298 24412 Totaal 16,2% 15,9% 16,1% 9627 11788 21415 59274 74142 133416 Er is een verschil te zien in de mate waarin men aan cultuurondersteuning doet en opleidingsniveau. D e mate van participatie daalt met het stijgen van het opleidingsniveau; lager opleidingsniveau ( 37,3 %), midden opleidingsniveau ( 31,3 %), hoger opleidingsni veau ( 31,5 %). De meest gebruikte vormen van ondersteuning aan de culturele sector zijn het geven van donaties (58,7%) en het verrichten van on betaald werk (25,7%), zie tabel 17 Tabel 17 Frequentie van vormen van onderste uning van culturele activiteiten (16,1% van de totale bevolking) Door geld te geven 58,7% 11785 Onb etaald werk verrichten 25,7% 5162 Lid zijn van een vriendenvereniging 8,7% 1746 Ander manier 7,0% 1400 3.3.2 Verschil cultuurondersteuners en niet cultuurondersteuners De g evonden significante verschil tussen cultuur ondersteuners en niet cultuur ondersteuners betreffende hun mening over ondersteuning aan de cultuur sector, zie tabel 18 Tabel 18 Verschil in mening cultuurondersteuners en niet cultuurondersteuners over ondersteuning aan de cultuursector niet cultuurbeoefenaars cultuur beoefenaars M SD M SD t p d Geld om cultuuractiviteiten te stimuleren 4.45 .67 4.55 .65 3.17 .00** .15 Voldoende geld ondersteuning cultuuraccommodatie 2.25 .96 2.19 1.02 1.23 .24 .06 Range 1 5, p < .05 ** p < .01 Ondersteunende cultuurparticipatie 3.3.3 Financile beperkingen en cultuur ondersteuning Cultuur ondersteuners voelen zich significant ( t = 5.44 p < .01, d =.2 4 ) minder belemmerd door hun financile situatie om bij te dragen aan de cultuur sector (M= 3.31 ) dan niet cultuur ondersteuners (M= 3.0 2 ), ), range 1 (belemmerd) 4 (niet belemmerd)

PAGE 31

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 30 4 Tot s lot Het is belang rijk voor de cultuursector om actuele cijfers te hebben over de mate waarin en de vorm waarom de Curaaose bevolking deelneemt aan de culturele sector. Deze informatie is van belang om cultuurbeleid te kunnen vormen en of te ondersteunen (Rosalia, 2001) I n de toekomst zal er met behulp van deze cijfers gekeken kunnen worden naar ontwikkelingen binnen de cultuursector. Dit onderzoek heeft getoond dat n kwart van de Curaaose bevolking zelf een culturele activiteit beoefent (bv. zingen, instrument spelen, literaire teksten s chrijven) en dat de populariteit in het beoefenen van bepaalde culturele activiteiten per geslacht verschilt Verder heeft d e Curaaose bevolking (12 jaar en ouder) een hoge passieve participatiegraad laten zien, namelijk dat driekwart van de bevolking in de afgelopen jaar een of ander culturele activiteit of evenement heeft bezocht of bijgewoond. Hierbij zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen en per opleidingsniveau niet groot in de keuze voor deze activiteiten. Er is echter wel een verschil geconstateerd in leeftijd als het gaat om de voorkeur voor de type culturele activiteit. Als laatste laten de resultaten van dit onderzoek zien dat de Curaaose bevolking in mindere mate aan ondersteunende cultuurparticipatie doet.

PAGE 32

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 31 Literatuurlijst Becker, L. (2000). Effect Size [Online]. www.uv.es/~fiasnav/EffectSizeBecker.pdf [ Geraadpleegd 8 mei 2017] Cohen, J. (1988). Stat istical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates. Laermans, R., Vandoorne, J. & Waege, H. (2003). Cultuurkijker: aanzetten voor cultuuronderzoek in Vlaanderen. Gent: De Boeck, pp. 29 54 Lievens, J. ( 2005). Steunpunt Re Creatief Vlaanderen. in: Roger Dillemans & Annick Schramme (eds.), Wegwijs cultuur Leuven: Davidsfonds, pp.343 344 Raad voor Cultuur (2014). Meedoen is de kunst: Advies over actieve cultuurparticipatie Den Haag. Rosalia, R. (2001). Rumbo pa independensia mental; Konos bo historia i kultura pa bo konos bo mes. Sociaal Cultureel Planbureau (2014). Culturele activiteiten in 2012: Bezoek, beoefeningen en steun. Den Haag: SCP.

PAGE 33

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 32 Bijlage 1: Uitsplitsingen actieve participatie Tabel 19 Frequentie van beoefende culturele activiteit (Man) Soort activiteit Percentage Absoluut Een instrument bespelen 40,2% 6182 Zingen 24,0% 3689 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 11,1% 1702 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 8,7% 1335 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 6,9% 1063 Toneelspelen 2,8% 431 Literaire teksten schrijven of voordragen 2,4% 373 Klassiek ballet of moderne dans 1,7% 260 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of textiele vervormen 1,5% 235 Cabaret of stand up comedy 0,6% 96 Tabel 20 Frequentie van beoefende culturele activiteit (Vrouw) Soort activiteit Percentage Absoluut Zingen 41,2% 8978 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 12,4% 2693 Een instrument bespelen 11,9% 2604 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of textiele vervormen 10,3% 2240 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 9,9% 2159 Klassiek ballet of moderne dans 5,5% 1205 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 4,2% 913 Literaire teksten schrijven of voordragen 2,7% 595 Toneelspelen 1,7% 368 Cabaret of stand up comedy 0,2% 44 Tabel 21 Verdeling van geslacht per beoefende culturele activiteit Soort activiteit Percentage Man Absoluut Man Percentage Vrouw Absoluut Vrouw Een instrument bespelen 70 4% 6182 29, 6% 2604 Zingen 29, 1% 3689 70, 9% 8978 Toneelspelen 53, 9% 431 46, 1% 368 Klassiek ballet of moderne dans 17, 7% 260 82, 3% 1205 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 33, 0% 1063 67, 0% 2159 Cabaret of stand up comedy 68, 5% 96 31, 5% 44 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 38, 7% 1702 61, 3% 2693 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 9, 5% 235 90, 5% 2240 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 59 4% 1335 40, 6% 913 Literaire teksten schrijven of voordragen 38, 5% 373 61, 5% 595

PAGE 34

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 33 Tabel 22 Frequentie van beoefende culturele activiteit (Lage opleidingsniveau) Soort activiteit Percentage Absoluut Zingen 40, 8% 4575 Een instrument bespelen 22, 1% 2471 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 10, 8% 1213 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 9, 0% 1006 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 7, 9% 890 Toneelspelen 2, 7% 302 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 2, 6% 292 Klassiek ballet of moderne dans 2, 5% 277 Literaire teksten schrijven of voordragen 1, 6% 174 Cabaret of stand up comedy Tabel 23 Frequentie van beoefende culturele activiteit (Midden opleidingsniveau) Tabel 23. Frequentie van beoefende culturele activiteit (Midden opleidingsniveau) Soort activiteit Percentage Absoluut Zingen 35, 5% 3591 Een instrument bespelen 23, 6% 2386 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 10, 6% 1077 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 8, 1% 825 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 7, 5% 763 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 8, 4% 846 Klassiek ballet of moderne dans 2 6% 262 Literaire teksten schrijven of voordragen 2, 4% 239 Toneelspelen 1, 4% 139 Cabaret of stand up comedy Tabel 24 Frequentie van beoefende culturele activiteit (Hoge opleidingsniveau) Tabel 24 Frequentie van beoefende culturele activiteit (Hoge opleidingsniveau) Soort activiteit Percentage Absoluut Een instrument bespelen 25, 0% 1774 Zingen 23, 3% 1651 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 12, 1% 858 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 10, 3% 730 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 9, 6% 681 Literaire teksten schrijven of voordragen 6, 5% 464 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 5, 3% 377 Klassiek ballet of moderne dans 4, 3% 306 Toneelspelen 2, 1% 149 Cabaret of stand up comedy 1, 4% 96

PAGE 35

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 34 Tabel 25 Verdeling opleidingsniveau per beoefende culturele activiteit Tabel 25 Verdeling opleidingsniveau per beoefende culturele activiteit Soort activiteit Percentage Laag Absoluut Laag Percentage Midden Absoluut Midden Percentage Hoog Absoluut Hoog Een instrument bespelen 52, 7% 4627 27, 2% 2386 20, 2% 1774 Zingen 58, 2% 7377 28, 4% 3591 13, 4% 1700 Toneelspelen 64, 0% 511 17, 4% 139 18, 7% 149 Klassiek ballet of moderne dans 61, 2% 897 17, 9% 262 20, 9% 306 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 43, 9% 1415 33, 4% 1077 22, 7% 730 Cabaret of stand up comedy 31, 5% 44 68, 5% 96 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 62, 5% 2745 18, 8% 825 18, 8% 825 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 52, 0% 1287 30, 8% 763 17, 2% 425 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 20, 2% 454 37, 6% 846 42, 2% 948 Literaire teksten schrijven of voordragen 27, 4% 265 24, 7% 239 47, 9% 464 Tabel 26 Frequentie van beoefende culturele activiteit (6 11) Tabel 26 Frequentie van beoefende culturele activiteit (6 11) Soort activiteit Percentage Absoluut Zingen 32, 5% 1411 Een instrument bespelen 28, 0% 1216 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 19, 8% 862 Klassiek ballet of moderne dans 8, 1% 351 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 4, 7% 202 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 4, 6% 202 Literaire teksten schrijven of voordragen 1, 2% 51 Toneelspelen 1, 2% 51 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie Cabaret of stand up comedy Tabel 27 Frequentie van beoefende culturele activiteit (12 19) Tabel 27 Frequentie van beoefende culturele activiteit (12 19) Soort activiteit Percentage Absoluut Een instrument bespelen 27, 7% 1687 Zingen 27, 4% 1670 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 17, 9% 1089 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 7, 4% 454 Klassiek ballet of moderne dans 6, 5% 399 Toneelspelen 5, 3% 326 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 4, 9% 301 Literaire teksten schrijven of voordragen 1, 3% 79 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 0, 7% 44 Cabaret of stand up comedy 0, 7% 44

PAGE 36

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 35 Tabel 28 Frequentie van beoefende culturele activiteit (20 34) Tabel 28 Frequentie van beoefende culturele activiteit (20 34) Soort activiteit Percentage Absoluut Zingen 28, 5% 1922 Een instrument bespelen 26, 6% 1792 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 10, 9% 732 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 9, 2% 619 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 7, 9% 532 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 6, 4% 430 Klassiek ballet of moderne dans 4, 7% 316 Toneelspelen 3, 0% 202 Literaire teksten schrijven of voordragen 3, 0% 202 Cabaret of stand up comedy Tabel 29 Frequentie van beoefende culturele activiteit (35 49) Tabel 29 Frequentie van beoefende culturele activiteit (35 49) Soort activiteit Percentage Absoluut Zingen 33, 6% 2361 Een instrument bespelen 21, 2% 1492 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 10, 3% 723 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 10, 3% 722 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 7, 5% 530 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 7, 5% 530 Klassiek ballet of moderne dans 3, 4% 241 Toneelspelen 2, 1% 145 Literaire teksten schrijven of voordragen 2, 7% 193 Cabaret of stand up comedy 1, 4% 96 Tabel 30 Frequentie van beoefende culturele activiteit (50 64) Tabel 30 Frequentie van beoefende culturele activiteit (50 64) Soort activiteit Percentage Absoluut Zingen 40, 2% 3268 Een instrument bespelen 21, 2% 1725 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 10, 8% 880 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 9, 8% 794 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 8, 8% 713 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 4, 6% 378 Literaire teksten schrijven of voordragen 2, 6% 210 Klassiek ballet of moderne dans 1, 6% 126 Toneelspelen 0, 5% 42 Cabaret of stand up comedy

PAGE 37

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 36 Tabel 31 Frequentie van beoefende culturele activiteit (65+) Tabel 31 Frequentie van beoefende culturele activiteit (65+) Soort activiteit Percentage Absoluut Zingen 42, 3% 2036 Een instrument bespelen 18, 2% 874 Volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 10, 4% 499 Beeldhouwen, boetseren, potten bakken, sieraden maken of texti e le vervormen 9, 9% 474 Tekenen, schilderen of grafisch werk zonder computer 9, 7% 468 Literaire teksten schrijven of voordragen 4, 8% 233 Film, videokunst, grafisch ontwerp met de computer of fotografie 3, 4% 162 Toneelspelen 0, 7% 34 Klassiek ballet of moderne dans 0, 7% 32 Cabaret of stand up comedy

PAGE 38

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 37 Bijlage 2: Uitsplitsingen passieve participatie Tabel 32 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (man) Tabel 32 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (man) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 51,0 % 30233 Een dansfeest met optreden van muzikanten 35,1% 20788 Een toneelvoostelling 22,1 % 13101 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 20,7 % 12283 Een wandeling met gids 19,0% 11265 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 16,0 % 9468 Een optreden van gospelmuziek 14,5 % 8582 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 14,2 % 8701 Een culinair evenement 14,1% 8350 Een jazz optreden 14,0 % 8299 Een museum, kun st galerij of tentoonstelling op Curaao 13,1% 7749 Een urban rap of hiphop optreden 11,1 % 6570 Een museum, kunstg alerij of tentoonstelling in het buitenland 11,0% 6503 Een optreden van pop rock bluesmuziek 10,7 % 6327 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 6,5% 3860 Een optreden van klassieke muziek 6,3 % 3719 Een lezing over cultuuroverdracht 5,6% 3345 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 4,4% 2604 Een literaire avond of voorleesavond 4,2% 2482 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 3,6% 2142 Tabel 33 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (vrouw) Tabel 33 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (vrouw) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 49,7 % 36866 Een dansfeest met optreden van muzikanten 31,1% 23056 Een toneelvoostelling 26,2 % 19415 Een optreden van gospelmuziek 24,9 % 18481 Een wandeling met gids 23,3% 17235 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 18,6% 13776 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 16,9 % 12537 Een culinair evenement 16,1% 11941 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 13,7 % 10178 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 12,0 % 8869 Een jazz optreden 12,3 % 9127 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 11,9% 8823 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 8,0% 5943 Een lezing over cultuur overdracht 6,7% 4979 Een optreden van klassieke muziek 6,5 % 4792 Een optreden van pop rock bluesmuziek 6,4 % 4776 Een urban rap of hiphop optreden 6,3 % 4648 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 6,1% 4538 Een literaire avond of voorleesavond 5,6% 4183 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 4,2% 3084

PAGE 39

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 38 Tabel 34 verdeling van geslacht per bezochte of bijgewoonde culturele activiteit Type culturele activiteit Percentage Man Absoluut Man Percentage Vrouw Absoluut Vrouw Een film 45, 1 % 30185 54, 9% 36694 Een toneelvoostelling 40, 4 % 13053 59, 6% 19243 Een optreden van klassieke muziek 44, 3 % 3671 55, 7% 4620 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 49, 7 % 12235 50, 3% 12365 Een optreden van pop rock bluesmuziek 57, 7 % 6279 42, 3% 4604 Een urban rap of hiphop optreden 59, 3 % 6522 40, 7% 4476 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 46, 4 % 8653 53, 6% 10006 Een optreden van gospelmuziek 31, 8 % 8534 68, 2% 18309 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 52, 0 % 9420 48, 0% 8697 Een jazz optreden 48, 0 % 8251 52, 0% 8955 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 46, 7 % 2556 53, 3% 2912 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 32, 4 % 2094 67, 6% 4366 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 39, 8 % 3812 60, 2% 5771 Een literaire avond of voorleesavond 37, 8 % 2434 62, 2% 4011 Een lezing over cultuuroverdracht 40, 7 % 3297 59, 3% 4807 Een culinair evenement 41, 4 % 8302 58, 6% 11769 Een dansfeest met optreden van muzikanten 47, 5 % 20740 52, 5% 22884 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 36, 1 % 7701 63, 9% 13604 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 42, 7 % 6455 57, 3% 8651 Een wandeling met gids 39, 7 % 11217 60, 3% 17063 Tabel 35 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (Lage opleidingsniveau) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 51, 2 % 19220 Een dansfeest met optreden van muzikanten 40, 8% 15315 Een optreden van gospelmuziek 33, 1% 12411 Een toneelvoostelling 29, 5% 11081 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 21, 7% 8157 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 17, 8% 6670 Een wandeling met gids 17, 4% 6521 Een culinair evenement 15, 9% 5975 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 15, 9% 5966 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 11, 9% 4449 Een jazz optreden 8,9 % 3323 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 8, 5% 3200 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 7, 7% 2879 Een lezing over cultuuroverdracht 6, 8% 2567 Een urban rap of hiphop optreden 6, 0% 2234 Een optreden van klassieke muziek 5, 5% 2081 Een optreden van pop rock bluesmuziek 5, 4% 2011 Een literaire avond of voorleesavond 4, 5% 1687 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 3, 2% 1209 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 2, 8% 1060

PAGE 40

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 39 Tabel 36 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (Midden opleidingsniveau) Tabel 36. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (Midden opleidingsniveau) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 68, 5 % 19742 Een dansfeest met optreden van muzikanten 48, 3 % 13925 Een toneelvoostelling 33, 0 % 9528 Een wandeling met gids 31, 9 % 9196 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 27, 6 % 7972 Een optreden van gospelmuziek 25, 0 % 7217 Een culinair evenement 23, 5 % 6766 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 22, 8 % 6587 Een jazz optreden 20, 6 % 5932 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 20, 5 % 5903 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 19, 1 % 5502 Een urban rap of hiphop optreden 13, 2 % 3810 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 12, 8 % 3678 Een optreden van pop rock bluesmuziek 10, 3 % 2967 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 9,2 % 2660 Een lezing over cultuuroverdracht 8,4 % 2408 Een optreden van klassieke muziek 7, 1 % 2050 Een literaire avond of voorleesavond 6, 1 % 1769 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 5, 5 % 1578 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 5, 2 % 1485 Tabel 37 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (Hoge opleidingsniveau) Tabel 37. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (Hoge opleidingsniveau) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 78, 6 % 15559 Een dansfeest met optreden van muzikanten 47, 6 % 9410 Een toneelvoostelling 39, 0 % 7724 Een jazz optreden 35, 7% 7073 Een museum, kuns t galerij of tentoonstelling op Curaao 33, 9 % 6708 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 32, 0 % 6335 Een wandeling met gids 31, 4% 6214 Een culinair evenement 27, 6 % 5471 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 26, 5 % 5237 Een optreden van gospelmuziek 22, 0% 4362 Een optreden van pop rock bluesmuziek 21, 9 % 4337 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 19, 7% 3889 Een optreden van klassieke muziek 17, 6 % 3490 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 17, 4% 3446 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 15, 3 % 3019 Een literaire avond of voorleesavond 13, 4 % 2658 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 12, 8% 2527 Een lezing over cultuuroverdracht 12, 6 % 2501 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 11, 9% 2359 Een urban rap of hiphop optreden 11, 3 % 2236

PAGE 41

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 40 Tabel 38 verdeling van opleidingsniveau per bezochte of bijgewoonde culturele activiteit Tabel 38. verdeling van opleidingsniveau per bezochte of bijgewoonde culturele activiteit Type culturele activiteit Percentage Laag Absoluut Laag Percentage Midden Absoluut Midden Percentage Hoog Absoluut Hoog Een film 35, 3 % 19220 3 6 2 % 19742 28, 5 % 15559 Een toneelvoostelling 39, 1 % 11081 33, 6% 9528 27, 3% 7724 Een optreden van klassieke muziek 27, 3% 2081 26, 9% 2050 45, 8% 3490 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 38, 2% 8157 37, 3% 7972 24, 5% 5237 Een optreden van pop rock bluesmuziek 21, 6% 2011 31, 9% 2967 46, 6% 4337 Een urban rap of hiphop optreden 27, 0% 2234 46, 0% 3810 27, 0% 2236 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 38, 9% 6670 38, 4% 6587 22, 7% 3889 Een optreden van gospelmuziek 51, 7% 112411 30, 1% 7217 18, 2% 4362 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 32, 2% 4449 42, 8% 5903 25, 0% 3446 Een jazz optreden 20, 4% 3323 36, 3% 5932 43, 3% 7073 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 23, 9% 1209 29, 4% 1485 4 6, 7% 2359 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 20, 5% 1060 30, 5% 1578 48, 9% 2527 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 33, 6% 2879 31, 1% 2660 35, 3% 3019 Een literaire avond of voorleesavond 27, 6% 1687 28, 9% 1769 43, 5% 2658 Een lezing over cultuuroverdracht 34, 3 % 2567 32, 2% 2408 33, 5% 2501 Een culinair evenement 32, 8% 5975 37, 2% 6766 30, 0% 5471 Een dansfeest met optreden van muzikanten 39, 6 % 15315 36, 0% 13925 24, 3% 9410 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 32, 8% 5966 30, 3% 5502 36, 9% 6708 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 24, 2% 3200 27, 8% 3678 47, 9% 6335 Een wandeling met gids 29, 7% 6521 41, 9% 9196 28, 3% 6214 Tabel 39 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (12 19) Tabel 39. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (12 19) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 76, 4 % 12359 Een wandeling met gids 39, 2% 6349 Een dansfeest met optreden van muzikanten 30, 7% 4974 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 26, 7 % 4319 Een toneelvoostelling 24, 5 % 3963 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 20, 0 % 3234 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 19, 3% 3129 Een optreden van gospelmuziek 17, 6 % 2853 Een urban rap of hiphop optreden 16, 8 % 2717 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 11, 7% 1893 Een culinair evenement 11, 5% 1858 Een optreden van pop rock bluesmuziek 9,7 % 1568 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 9, 4% 1513 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 8, 0% 1296 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 6, 3% 1025 Een jazz optreden 5, 4 % 877 Een optreden van klassieke muziek 4, 1 % 670 Een lezing over cultuuroverdracht 3, 9% 626 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 2, 6% 414 Een literaire avond of voorleesavond 2, 0% 330

PAGE 42

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 41 Tabel 40 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (20 34) Tabel 40. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (20 34) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 71, 9 % 19477 Een dansfeest met optreden van muzikanten 48, 6% 13169 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 34, 2 % 9274 Een toneelvoostelling 28, 4 % 7683 Een wandeling met gids 25, 9% 7009 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 25, 5 % 6905 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 24, 8 % 6708 Een optreden van gospelmuziek 22, 5 % 6086 Een urban rap of hiphop optreden 19, 7 % 5338 Een culinair evenement 18, 7% 5064 Een jazz optreden 15, 4 % 4170 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 15, 2% 4123 Een optreden van pop rock bluesmuziek 11, 2 % 3042 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 8, 8% 2375 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 7, 8% 2119 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 5, 6% 1520 Een lezing over cultuuroverdracht 5, 4% 1467 Een optreden van klassieke muziek 5, 1 % 1380 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 4, 9% 1325 Een literaire avond of voorleesavond 3, 7% 1009 Tabel 41 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (35 49) Tabel 41. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (35 49) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 53, 7 % 16617 Een dansfeest met optreden van muzikanten 34, 7% 10741 Een toneelvoostelling 26, 5 % 8189 Een wandeling met gids 22, 3% 6889 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 19, 8 % 6117 Een culinair evenement 17, 9% 5539 Een jazz optreden 17, 1 % 5298 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 17, 1 % 5298 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 15, 3% 4721 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 13, 9 % 4286 Een optreden van gospelmuziek 11, 2 % 3468 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 10, 9% 3372 Een optreden van pop rock bluesmuziek 10, 3 % 3178 Een optreden van klassieke muziek 6,5 % 2023 Een urban rap of hiphop optreden 6, 4% 1974 Een lezing over cultuuroverdracht 6, 2% 1927 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 6, 1% 1879 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 5, 8% 1782 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 5, 6% 1734 Een literaire avond of voorleesavond 4, 5% 1397

PAGE 43

Cultuurparticipatieonderzoek op Cultuur 2016 Resultaten cultuurparticipatie onderzoek 2016 42 Tabel 42 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (50 64) Tabel 42. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (50 64) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 39 4 % 13716 Een dansfeest met optreden van muzikanten 30, 5% 10616 Een toneelvoostelling 25, 0 % 8680 Een optreden van gospelmuziek 21, 8 % 7581 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 19, 0% 6623 Een wandeling met gids 17, 4% 6036 Een culinair evenement 16, 8% 5833 Een jazz optreden 15, 3 % 5335 Een museum, kunst galerij of tentoonstelling in het buitenland 15, 3% 5327 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 13, 6 % 4742 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 13, 5 % 4704 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 9,2 % 3187 Een optreden van klassieke muziek 8, 6 % 2977 Een literaire avond of voorleesavond 7, 8% 2726 Een lezing over cultuuroverdracht 7, 5% 2601 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 7, 4 % 2559 Een optreden van pop rock bluesmuziek 6, 9 % 2395 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 4, 5% 1553 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 4, 3% 1508 Een urban rap of hiphop optreden 2, 2 % 756 Tabel 43 bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (65+) Tabel 43. bezochte of bijgewoonde culturele activiteiten (65+) Type culturele activiteit Percentage Absoluut Een film 20, 2 % 4930 Een optreden van gospelmuziek 18, 3 % 4472 Een dansfeest met optreden van muzikanten 17, 8% 4344 Een toneelvoostelling 16, 4 % 4000 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling op Curaao 12, 0% 2928 Een museum, kunstgalerij of tentoonstelling in het buitenland 9,7 % 2360 Een wandeling met gids 9, 1% 2217 Een culinair evenement 8, 2% 1996 Een jazz optreden 7, 1 % 1745 Een lezing over cultuuroverdracht 7, 0% 1703 Een optreden van tumba, seu, tambumuziek 6, 7 % 1630 Een voorstelling van volksdans, tango, salsa, stijldans, street of breakdance 6, 5% 1592 Een optreden van Curacaose pop(ulaire) muziek 6, 1 % 1492 Een optreden van klassieke muziek 6, 0 % 1460 Een literaire avond of voorleesavond 4, 9% 1202 Een dance of house feest met optreden van een dj of vj 4, 4 % 1086 Een optreden van pop rock bluesmuziek 3, 8 % 918 Een voorstelling van klassiek ballet of moderne dans 3, 2% 770 Een cabaret of stand up comedy voorstelling 1, 9% 467 Een urban rap of hiphop optreden 1, 8 % 433