Citation
CPI Statistisch Bulletin februari  2018

Material Information

Title:
CPI Statistisch Bulletin februari 2018

Subjects

Subjects / Keywords:
inflation
inflatie
consumentenprijzen
inflatiecijfer
prijsndexcijfer
indexcijfer
consumenten

Record Information

Source Institution:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Holding Location:
Central Bureau of Statistics Curaçao
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

CPI Statistisch Bulletin februari 2018

PAGE 2

CPI Curacao; februari 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 1Consumentenprijzen op Curaao: februari 2018 Gemiddeld prijsniveau 0,1 procent hoger dan in januari 2018; Inflatie 1,6 procent Prijsontwikkeling maand februari 2018 ten opzichte van maand januari 2018 Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaao is in de maand februari 2018 gestegen met 0,1 procent, dus van 127,1 in januari 2018 naar 127,2 in februari 2018. De meest opvallende specifieke prijswijzigingen gedurende februari 2018 zijn enerzijds het duurder worden van kookgas (+10%) en van de voedingsgroep “aardappelen, groenten en fruit” (+6%) en anderzijds het goedkoper worden van elektriciteitsverbruik ( 6%) voor huishoudens. Prijsontwikkeling maand februari 2018 ten opzichte van maand februari 2017 De CPI van februari 2018 (127,2) is 1,3 procent hoger dan de CPI van februari 2017, toen een CPI van 125,6 is gemeten. Dit cijfer (1,3%) is een aanduiding dat het consumentenprijspeil gedurende de maand februari 2018 1,3 procent hoger is dan gedurende de maand februari 2017. Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie februari 2018 Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. Deflatie is het tegengestelde van inflatie: het geeft een indicatie van de daling van de kosten van levensonderhoud en de stijging van de koopkracht doordat de gemiddelde consumentenprijzen voor producten en diensten dalen.

PAGE 3

CPI Curacao; februari 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 2De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12 maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12 maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met februari 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 1,6 procent gestegen: de 12 maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 123,8 in februari 2017 naar 125,8 in februari 2018. De inflatie op Curaao in februari 2018 is dus 1,6 procent. Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden Gedurende de afgelopen ruim twee jaar (27 maanden) heeft de consumentenprijsontwikkeling eerst geresulteerd in 12 maanden lichte deflatie, gevolgd door twee maanden nul inflatie en 12 maanden een geleidelijk stijgende inflatie. Met de inflatie van februari 2018 (1,6%) wordt deze geleidelijk stijgende trend voor het eerst in de afgelopen 13 maanden omgebogen naar een lichte daling.

PAGE 4

CPI Curacao; februari 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 3De inflatie op Curaao gedurende de afgelopen 27 maanden vertoont een golvende trend, met 0,6 procent (januari en februari 2016) en 1,7 procent (januari 2018) als respectievelijk de laagste en hoogste waarde. Verder valt het op dat de inflatie weliswaar gestaag is gestegen over de periode februari 2017 tot en met januari 2018, maar dat sinds augustus 2017 deze toename minder geaccelereerd is verlopen. Vervolgens daalt de inflatie in februari 2018 naar het niveau van december 2017, namelijk 1,6 procent. De geschetste prijsontwikkeling wordt in figuur 1 gevisualiseerd. De prijsontwikkeling van de 9 bestedingscategorien in februari 2018 De prijsstijging van consumptiegoederen en –diensten in de maand februari 2018 (0,1%) is opgebouwd uit de prijsontwikkeling van de 9 bestedingscategorien, varirend van 0,6 procent (“Wonen”) tot 1,3 procent (“Voeding” en “Kleding en schoeisel”). De geschetste prijsontwikkeling wordt in figuur 2 gevisualiseerd.

PAGE 5

CPI Curacao; februari 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 4 De drie bestedingscategorien met de grootste prijswijziging in de maand februari zijn “Wonen” ( 0,6%), “Voeding” (1,3%) en “Kleding en schoeisel” (1,3%). Onderstaand worden deze drie prijsontwikkelingen nader belicht. De prijsontwikkeling van de bestedingscategorie “Wonen” is vooral benvloed door de prijsontwikkeling van elektriciteit ( 6%) en kookgas (+10%). Deze prijsaanpassingen zijn onder andere het gevolg van de internationale prijsontwikkeling van ruwe olie. De prijsontwikkeling van de bestedingscategorie “Voeding” is vooral door de prijsstijging van de voedingsgroep “aardappelen, groenten en fruit” (+6%) benvloed. Bij de prijsontwikkeling van de bestedingscategorie “Kleding en schoeisel” speelt de prijsontwikkeling van zowel “kleding” (+1,3%) als “schoeisel” (+1,9%) een rol van betekenis. De prijsontwikkeling van de 9 voedingsgroepen in februari 2018 De prijsontwikkeling van de bestedingscategorie “Voeding” is opgebouwd uit de prijsontwikkeling van 9 voedingsgroepen, zoals wordt afgebeeld in figuur 3. Vijf voedingsgroepen vertoonden een gematigd prijsverloop, dus een prijswijziging tussen 0,5 en +0,5 procent. Bij de overige vier voedingsgroepen was er sprake van een forsere prijswijziging, met de voedingsgroep “aardappelen, groenten en fruit” (+5,7%) als een duidelijke uitschieter.

PAGE 6

CPI Curacao; februari 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek Curaao 5